Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie

Transkrypt

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
Dz.U./S S137
19/07/2016
248612-2016-PL
- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
1/3
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248612-2016:TEXT:PL:HTML
Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2016/S 137-248612
Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki, Krakowskie Przedmieście 26/28,
Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 05, 02-093 Warszawa, Warszawa 00-927, Polska.
Tel.: +48 225532419. Faks: +48 225532597. E-mail: [email protected]
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.6.2016, 2016/S 115-205076)
Przedmiot zamówienia:
CPV:79710000, 79714000
Usługi ochroniarskie
Usługi w zakresie nadzoru
Zamiast:
VI.3) Informacje dodatkowe:
Dodatkowo wykonawca złoży wraz z ofertą:
1. Wypełniony formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ,
2. Szczegółowy opis oferowanego zakresu świadczonych usług ochrony osób i mienia, zawierający wszystkie niezbędne
informację o których mowa w pkt 2.1 SIWZ.
3. Jeśli dotyczy – pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – należy załączyć na piśmie w formie oryginału lub w formie
kopii poświadczonej notarialnie,
4. dowód wniesienia/wpłacenia wadium,
5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) – należy załączyć na piśmie w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej
notarialnie.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda strona
zawierająca treść) przez osoby upoważnione, z zastrzeżeniem pełnomocnictw, zobowiązania podmiotu do oddania
zasobów oraz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej, które należy złożyć w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.
— Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany
przedstawić Zamawiającemu licencję pracownika ochrony fizycznej II-go stopnia oraz dowody na potwierdzenie
spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 11.3 SIWZ (dokumenty, poświadczenia).
— W przypadku nie złożenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumentów o których mowa powyżej,
Zamawiający uzna takie działania Wykonawcy za uchylanie się od podpisania umowy i odstąpi od jej podpisania z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
— Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.:
1) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli tak zmiana leży
w interesie publicznym,
3) wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
19/07/2016
S137
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/3
Dz.U./S S137
19/07/2016
248612-2016-PL
- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
2/3
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca
jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że zmiany wymienione w ppkt b-c będą wpływały na koszt wykonania
zamówienia.
— Informacje dotyczące jedz:
Powinno być:
VI.3) Informacje dodatkowe:
Dodatkowo wykonawca złoży wraz z ofertą:
1. Wypełniony formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ,
2. Szczegółowy opis oferowanego zakresu świadczonych usług ochrony osób i mienia, zawierający wszystkie
niezbędne informację o których mowa w pkt. 2.1 SIWZ.
3. Jeśli dotyczy – pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – należy załączyć na piśmie w formie
oryginału lub w formie kopii poświadczonej notarialnie,
4. dowód wniesienia/wpłacenia wadium,
5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) – należy załączyć na piśmie w formie oryginału lub w formie kopii
poświadczonej notarialnie.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda
strona zawierająca treść) przez osoby upoważnione, z zastrzeżeniem pełnomocnictw, zobowiązania podmiotu
do oddania zasobów oraz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej, które należy złożyć
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
— Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu licencję pracownika ochrony fizycznej II-go stopnia oraz dowody na
potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 11.3 SIWZ (dokumenty, poświadczenia).
— W przypadku nie złożenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumentów o których mowa
powyżej, Zamawiający uzna takie działania Wykonawcy za uchylanie się od podpisania umowy i odstąpi od jej
podpisania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
— Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.:
1) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli tak zmiana leży
w interesie publicznym,
3) wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę dodatkowych kosztów ponoszonych
przez Wykonawcę w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
a) zmieniających stawkę podatku od towarów i usług;
b) ustalających lub zmieniających minimalną stawkę godzinową (tj. minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą
godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującego przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi);
c) zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę;
d) zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
— Wykonawca, w terminie 30 dni od opublikowania zmiany przepisów, o których mowa w pkt. 3), zobowiązany jest złożyć
Zamawiającemu wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego, przy czym:
19/07/2016
S137
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/3
Dz.U./S S137
19/07/2016
248612-2016-PL
- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
3/3
a) w przypadku zmiany o której mowa w pkt. 3) lit. a, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze
zmienionych przepisów;
b) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 3) lit. b lub c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartości
całkowitego wzrostu kosztu Wykonawcy, wynikającego z podwyższenia wynagrodzenia lub stawki godzinowej
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości odpowiednio: aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia lub aktualnie obowiązującej stawki godzinowej – z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych obciążeń
publicznoprawnych, związanych z tymi wzrostami;
c) w przypadku zmiany o której mowa w pkt. 3) lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu
całkowitego kosztu, ponoszonego dodatkowo przez Wykonawcę w związku z uwzględnieniem tej zmiany – przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz
Zamawiającego.
— Do wniosku Wykonawca załącza szczegółowe wyliczenie kwoty dodatkowych kosztów, o których mowa w u pkt. 3)
lit b-d. Wykonawca zobowiązany udowodnić bezpośredni wpływ zmian w prawie na koszty wykonania zamówienia oraz
określić ich stopień.
— W terminie 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, Strony podpiszą aneks do umowy odpowiednio
zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy. Nowa wysokość wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia
wejścia w życie przepisów, o których mowa w pkt. 3)
— Informacje dotyczące JEDZ:
W związku z wejściem w życie 18.4.2016 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE wprowadzającej
regulacje
dotyczące JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) oraz będącym w toku procesem legislacyjnym
dotyczącym ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych wydał komunikat dotyczący
sposobu postępowania przez Zamawiających w trakcie prowadzenia postępowania. Zgodnie z jego treścią,
w przypadku złożenia przez wykonawcę oświadczenia własnego w postaci jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającego
standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu, UZP zaleca akceptację takiego oświadczenia.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
19/07/2016
S137
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/3