5625/12 OJ CRP1 3 WSTĘPNY PORZĄ

Komentarze

Transkrypt

5625/12 OJ CRP1 3 WSTĘPNY PORZĄ
RADA
UNII EUROPEJSKIEJ
Bruksela, 24 stycznia 2012 r. (25.01)
(OR. en)
5625/12
OJ CRP1 3
WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD
Dotyczy:
2393.
POSIEDZENIE KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI
(część I)
Data:
Piątek, 27 stycznia 2012 r. (godz. 9.30)
1.
Przyjęcie porządku obrad
I (1)
16. Odpowiedzi na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie skierowane do Rady przez posłów
do Parlamentu Europejskiego (+)
a)
b)
c)
5625/12
nr E-009876/2011 – Gianni Pittella, Pino Arlacchi, Francesca Balzani, Rita Borsellino,
Salvatore Caronna, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosario Crocetta, Roberto
Gualtieri, Guido Milana, Mario Pirillo, David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani,
Patrizia Toia i Paolo De Castro
„Maastricht a równość szans”
5362/12 PE-QE 20
nr E-010336/2011 – Willy Meyer
„Dwudziesta rezolucja ONZ wzywająca USA do zniesienia embarga wobec Kuby”
5003/12 PE-QE 1
nr E-010767/2011 – Zbigniew Ziobro
„Zmiany w obsadzie stanowisk Rzeczników Generalnych Trybunału Sprawiedliwości”
5367/12 PE-QE 22
DQPG
kas/JW/dt
1
PL
d)
nr E-010904/2011 – Nuno Teixeira
„Nowe zasady korekty niezbilansowania finansowego i makroekonomicznego
w państwach członkowskich”
5007/12 PE-QE 3
e)
nr E-011196/2011 – Sandrine Bélier
„Przyjęcie dyrektywy ramowej w sprawie gleby – wkład w realizację celu ochrony
naturalnych siedlisk”
5015/12 PE-QE 6
f)
nr E-011556/2011 – Hans-Peter Martin
„Eksport broni do Bahrajnu”
5013/12 PE-QE 4
g)
nr E-011665/2011 – Nikolaos Salavrakos
„Zafałszowana mapa Republiki Cypryjskiej”
5005/12 PE-QE 2
h)
nr E-011671/2011 – Mara Bizzotto
„Plany rządu Niemiec dotyczące przywrócenia marki jako waluty i druku nowych
banknotów”
5364/12 PE-QE 21
i)
nr E-011981/2011 – Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley i Liam Aylward
„Stosunki dyplomatyczne między państwami członkowskimi UE a Stolicą Apostolską”
5214/12 PE-QE 12
17.
Sprawa wniesiona do Trybunału Sprawiedliwości
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie C-545/11,
Agrargenossenschaft Neuzelle e.G. v Landrat des Landkreises Oder-Spree (sąd odsyłający:
Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (Niemcy))
ważność art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009)
–
Nota informacyjna dla Komitetu Stałych Przedstawicieli (część I)
5464/12 JUR 18 AGRI 28 AGRIORG 16 AGRIFIN 10
18.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr …/.. z XXX w sprawie wykonania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w odniesieniu do
wymagań w zakresie homologacji typu dla niektórych kategorii pojazdów silnikowych
w odniesieniu do zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego
–
Decyzja o braku sprzeciwu wobec przyjęcia
18406/11 ENT 280 MI 658
5341/12 ENT 4 MI 14
5625/12
DQPG
kas/JW/dt
2
PL
19.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr …/.. z XXX w sprawie wykonania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w zakresie wymagań
dotyczących homologacji typu w odniesieniu do montowania systemów ostrzegania przed
niezamierzoną zmianą pasa ruchu w pojazdach silnikowych
–
Decyzja o braku sprzeciwu wobec przyjęcia
18606/11 ENT 289 MI 671
5340/12 ENT 3 MI 13
20.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające rozporządzenie (UE) nr …/…
ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w
lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
216/2008
–
Decyzja o braku sprzeciwu wobec przyjęcia
18318/11 AVIATION 269
5092/12 AVIATION 2
21.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… z XXX w sprawie sprostowania rumuńskiej wersji
rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych
zanieczyszczeń w środkach spożywczych
–
Decyzja o braku sprzeciwu wobec przyjęcia
18300/11 DENLEG 154 AGRI 853
5554/12 DENLEG 2 AGRI 31
22.
Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania Umowy między Unią Europejską
a Republiką Turcji dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych
–
Przyjęcie
18231/11 AVIATION 264 RELEX 1300 NT 20
18268/11 AVIATION 265 RELEX 1309 NT 21
+ COR 1 (hu)
+ COR 2 (fi)
+ COR 3 (cs)
+ COR 4 (ro)
+ COR 5
5035/12 AVIATION 1 RELEX 3 NT 1
5625/12
DQPG
kas/JW/dt
3
PL
II
23.
Ustalenie wstępnego porządku obrad na posiedzenie Rady (ds. Transportu,
Telekomunikacji i Energii) w dniu 14 lutego 2012 r.(1)
24.
Ustalenie wstępnego porządku obrad na posiedzenie Rady (ds. Zatrudnienia, Polityki
Społeczne j, Zdrowia i Ochrony Konsumentów) w dniu 17 lutego 2012 r.(1)
25.
Ustalenie wstępnego porządku obrad na posiedzenie Rady ds. Konkurencyjności (Rynku
We wnętrznego, Prze mysłu, Badań i Przestrzeni Kos miczne j), w dniach 20–21 lutego 2012
r.(1)
26.
Przygotowania do posiedzenia Rady (ds. Edukacji, Młodzie ży, Kultury i Sportu) w dniu
10 lutego 2012 r.
1.
Projekt wspólnego sprawozdania Rady i Komisji z 2012 r. w sprawie wdrażania
strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET
2020”) – Kształcenie i szkolenie na rzecz inteligentnego i trwałego rozwoju Europy
sprzyjającego włączeniu społecznemu (działanie o charakterze nieustawodawczym)
–
Przyjęcie
18577/11 EDUC 293 JEUN 79 SOC 1112 RECH 437 MI 669 COMPET 620
5443/12 EDUC 9 JEUN 4 SOC 20 RECH 10 MI 21 COMPET 17
2.
Strategia „Europa 2020” (działanie o charakterze nieustawodawczym)
–
Debata orientacyjna
(Debata jawna zgodnie z art. 8 ust. 2 regulaminu wewnętrznego Rady [na wniosek
prezydencji])
5444/12 EDUC 10 SOC 21
27.
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy
89/666/EWG, 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych,
re jestrów handlowych i re jestrów spółek (pierws ze czytanie) (obrady ustawodawcze)
–
Informacje prezydencji o wyniku nieformalnych rozmów trójstronnych(1)
–
(ewent.) Analiza ostatecznego kompromisowego tekstu w celu przygotowania
porozumienia
–
Sprawy różne
___________________
________________________
Punkty te zostaną omówione przez Grupę Mertens w dniu 26 stycznia 2012 r.
(+) Punkt ten może zostać przyjęty z zastosowaniem procedury milczącej zgody w myśl art. 12
ust. 2 regulaminu wewnętrznego Rady.
(1)
5625/12
DQPG
kas/JW/dt
4
PL