(remont dachu garaż Sitnika 1A)

Transkrypt

(remont dachu garaż Sitnika 1A)
Przedmiar robót
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
Wymiana pokrycia dachowego, więżby dachowej, remont posadzki i bramy garażowej
Warszawa ul. Sitnika 1
ABK "Koło"
Ciołka 33
ogólno - budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
Marek Myk - inspektor ds.budowlanych
01,03,2013
I kw 2013
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Zysk [Z] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Słownie:
% R+S
% R+M+S+Kp(R+S)
zł
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
01,03,2013
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
-2-
Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 7548 Użytkownik: ZGNWOLA
remont dachu garaż Sitnika 1A
Lp. Podstawa
1 KNR 4-01
0519-04
2 KNR 4-01
0519-05
3 KNR 4-01
0414-02
4 KNR 4-01
0414-02
5 KNR 4-01
0412-02
OBMIAR
Opis i wyliczenia
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
j.m.
m2
7.75*(2.9+1)
m2
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
m2
30.22
m2
Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk
m2
30.22
m2
Wymiana deskowania krokiew z desek o grub. 25 mm na styk - (gzyms)
m2
2.9*2
m2
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze
m
(2.9+0.7)*3
m
6 KNR-W 4-01 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie
0416-05
7.75*3
m
7 KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2
0308-04
20
szt.
m
szt.
8 KNR-W 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa- m2
0627-03
ratami solowymi
30.22*2+0.18*2*2*3.9
m2
9 KNR-W 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania m2
0627-04
preparatami solowymi
10.8*0.12*4+(0.07+0.18)*2*23.25
m2
10 KNR 4-01
0420-01
Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu
m
11.8
m
11 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów papą podkładową na podłożu drewnianym jednowarstwowo
0501-01
(podkład pod papę termozgrzewalną)
30.22
m2
12 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
0504-02
30.22
m2
13 KNR-W 4-01 Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
0537-06
ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm
3.9*2*0.5
m2
14 KNR-W 4-01 Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z
0538-02
blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi
(1.0+0.4)*2*0.25
m2
15 KNR 4-01
0203-13
Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego
m2
1.0*0.4
m2
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
szt.
1
szt.
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
m2
16.4
m2
Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami
m2
16.4
m2
Remont posadzki cementowej z montażem kątownika w progu
m2
16.4
m2
16 KNR 4-01
0322-02
17 KNR 4-01
0818-05
18 KNNR 3
0801-03
19 KNNR 3
0803-01
-3-
Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 7548 Użytkownik: ZGNWOLA
m2
m2
m2
m2
Poszcz
Razem
30.22
RAZEM
30.22
30.22
RAZEM
30.22
30.22
RAZEM
30.22
5.80
RAZEM
5.80
10.80
RAZEM
10.80
23.25
RAZEM
23.25
20.00
RAZEM
20.00
63.25
RAZEM
63.25
16.81
RAZEM
16.81
11.80
RAZEM
11.80
30.22
RAZEM
30.22
30.22
RAZEM
30.22
3.90
RAZEM
3.90
0.70
RAZEM
0.70
0.40
RAZEM
0.40
1.00
RAZEM
1.00
16.40
RAZEM
16.40
16.40
RAZEM
16.40
16.40
RAZEM
16.40
remont dachu garaż Sitnika 1A
OBMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
20 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych 1201-01
ściany
(5.8+2.9)*2*2.5
j.m.
m2
m2
21 KNR-W 4-01 Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z desek o grub 32 mm
0902-07
analogia
4
szt.
22 KNR-W 4-01 Dopasowanie skrzydeł wrót garażowych
0903-01
analogia
2
szt.
23 KNR 4-01
1209-10
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
2.9*2.05
m2
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórki elementów dachu
na odległość do 1 km
30.22*0.05+0.12*0.12*(11.8+23.25)+16.4*0.08
m3
24 KNR 4-01
0108-13
25 KNR 4-01
0108-16
szt.
szt.
m2
m3
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
każdy nast. 1 km - d0 29 km
Krotność = 29
3.33
m3
-4-
Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 7548 Użytkownik: ZGNWOLA
Poszcz
Razem
43.50
RAZEM
43.50
4.00
RAZEM
4.00
2.00
RAZEM
2.00
5.94
RAZEM
5.94
3.33
RAZEM
3.33
3.33
RAZEM
3.33
remont dachu garaż Sitnika 1A
Lp.
Podstawa
1 KNR 4-01 051904
2 KNR 4-01 051905
3 KNR 4-01 041402
4 KNR 4-01 041402
5 KNR 4-01 041202
6 KNR-W 4-01
0416-05
7 KNR-W 4-01
0308-04
8 KNR-W 4-01
0627-03
9 KNR-W 4-01
0627-04
10 KNR 4-01 042001
11 KNR-W 2-02
0501-01
12 KNR-W 2-02
0504-02
13 KNR-W 4-01
0537-06
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
KOSZTORYS
Opis
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych pierwsza warstwa
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych następna warstwa
Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk
Jedn.obm.
m2
Ilość
30.22
m2
30.22
m2
30.22
Wymiana deskowania krokiew z desek o grub. 25 mm
na styk - (gzyms)
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie
zwykłe i kleszcze
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie
m2
5.80
m
10.80
m
23.25
Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do
0.25 m2
Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi
Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi
Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu
szt.
20.00
m2
63.25
m2
16.81
m
11.80
Pokrycie dachów papą podkładową na podłożu drewnia- m2
nym jednowarstwowo (podkład pod papę termozgrzewalną)
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2
30.22
m2
3.90
m2
0.70
m2
0.40
szt.
1.00
m2
16.40
m2
16.40
m2
16.40
m2
43.50
szt.
4.00
szt.
2.00
m2
5.94
m3
3.33
m3
3.33
Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów
elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad
25 cm
KNR-W 4-01
Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i
0538-02
ścian,świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi
KNR 4-01 0203- Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu
13
monolitycznego
KNR 4-01 0322- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
02
KNR 4-01 0818- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
05
KNNR 3 0801- Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokoli03
kami
KNNR 3 0803- Remont posadzki cementowej z montażem kątownika w
01
progu
KNR-W 4-01
Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tyn1201-01
ków wewnętrznych - ściany
KNR-W 4-01
Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z de0902-07
sek o grub 32 mm
analogia
KNR-W 4-01
Dopasowanie skrzydeł wrót garażowych
0903-01
analogia
KNR 4-01 1209- Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
10
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
KNR 4-01 0108- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz13
biórki elementów dachu na odległość do 1 km
KNR 4-01 0108- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz16
bieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - d0 29 km
Krotność = 29
Cena jedn.
Wartość
30.22
PODSUMOWANIE
CAŁY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
-5-
Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 7548 Użytkownik: ZGNWOLA