Muzeum - BBI Budownictwo

Transkrypt

Muzeum - BBI Budownictwo
A
I
Wroclaw, dnia 3 marca 2016
50 lat
r.
Muzeum Architektury
we Wroctawiu
50 years
Museum of Architecture
in Wroclaw
POSWIADCZENIE
Niniejszym Muzeum Architektury we Wroclawiu z siedzibq przy ul. Bernardyriskiej 5
poswiadcza, ze firma BBtr Budownictwo Sp. z o. o. z siedzib4 we Wroclawiu przy ul.
Tarnobrzeskiej 2/2, jako Wykonawca wyloniony w drodze przetargu nieograniczonego o
udzielenie zam6wienia publicznego wykonala zadanie w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj"
zadanie inwestycyjne pod nazw4 ,,Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych zwiqzanych
z pracami remontowo - renowacyjnymi oraz konserwatorskimi barokowego szczytu, gotyckiego
portalu, a takze krzy2a na ko6ciele 5w. Bernardyna w Muzeum Architektury we WrocNawiu, ul.
Bernardyriska 5",
Roboty realizowane w ramach zamowienia obejmowaly swoim zakresem remont Scian
licowanych ceglq, renowacja element6w kamiennych wraz z odtworzeniem detali
architektonicznych (w tym portal), wykonanie nowej stolarki okiennej oraz renowacja drzwi
wej6ciowych, wykonanie iluminacji elewacji.
Inwestycjq zrealizowano
w
budynku
wpisanym
do rejestru zabytk6w decyzjq
z dnia 23.10.1961- r,, pod Nr A-1298/17.
Prace trwaly od 1O.O6.2O15r,
Lqczna
do 3O.11.2015 r.
warto6i powy2szych prac wynosila: 7O9 235,82 zl brutto.
Zadania zostaly zrealizowane zgodnie
z
zasadami sztuki budowlanej
i
konserwatorskiej,
terminowo i z zachowaniem nale2ytej staranno5ci,
tel.: +48 7L 344 82 79
fax: +48 7L 344 65 77
ul. Bernardyiska 5
50-L56 Wfoc+aw
Museum of ArchitectuPe
in Wroclaw
Bernardydska 5
50-156 Wroctaw
NIP: PL
Polska
Poland
Muzeum Architektury
we Wnoclawiu
896 10 02 033
www.ma.wloc.pl

Podobne dokumenty