„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych

Transkrypt

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający:
Gmina Gryfino
ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino
zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych
związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Gryfino – Etap II”
DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ ZATWIERDZAM
Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
Tomasz Miler
Gryfino, dnia 02.03.2015 r.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Nazwa projektu: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”
Nr umowy: POIS.01.01.00-00-227/10-00 z dnia 17.03.2012 roku
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
I.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Gryfino
ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino
[email protected], [email protected]
fax (91) 416 27 02
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.
2.
3.
4.
5.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 907ze zmianami) oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych do niniejszego postępowania będą miały zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.
121, ze zmianami).
Przedkładając swoją Ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki
stawiane przez Zamawiającego włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim
podporządkowane jest niniejsze zamówienie.
Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich
instrukcji, formularzy, warunków i wymagań zawartych w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dalej „SIWZ”.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę, sporządzoną w języku polskim i w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej
Oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury
przetargowej. Jedynie w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli
Oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych
kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania Oferty
(art. 93 ust. 4 PZP).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu
obejmującej zarządzanie, koordynację, kontrolę i nadzór nad realizacją robót
budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Gryfino – Etap II”, a w razie zaistnienia takiej potrzeby nad
realizacją zamówień dodatkowych i uzupełniających na roboty budowlane udzielone w
związku z ww. projektem.
Realizacja inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Gryfino” współfinansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(POIiŚ) Oś I „Gospodarka wodno ściekowa”, Działanie 1.1 Gospodarka wodno ściekowa w
aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. W dalszej części specyfikacji, za każdym razem gdy
mowa jest o Projekcie oznacza to inwestycję pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Gryfino” współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Zakres robót budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowego kontraktu
dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ dostępna na stronie
zamawiającego:
1)
Zadanie V- budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków
od ul. Czechosłowackiej do CW Laguna w Gryfinie – obejmujący budowę nowej
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach: Ø200mm; Ø160mm i tłocznej
o średnicy Ø90mm, przepompowni ścieków wraz z wewnętrzną instalacją zasilającą
0,4 kV oraz zjazdem o łącznej długości ok. 0,92 km, w rejonie ul. Wierzbowej,
Topolowej i Łużyckiej w Gryfinie.
2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
2) Zadanie VI - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wełtyń - obejmujący budowę
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w pasach drogowych doprowadzoną
do granic poszczególnych działek w m. Wełtyń na terenie gminy Gryfino o łącznej
długości ok. 5,65 km i średnicach Ø50-200 mm, w tym kolektory grawitacyjne ok.
5,36 km i kolektory tłoczne ok. 0,85 km wraz z 2 lokalnymi przepompowniami
ścieków oraz 7 przepompowniami przydomowymi (o parametrach przedstawionych w
poniższej tabeli) z przyłączami energetycznymi, systemem monitoringu i
zagospodarowaniem terenu oraz podjazdami) oraz; studniami kanalizacyjnymi o śr.
Ø1200 mm ok. 160 szt. i Ø1000 mm ok. 10 szt., inspekcyjnymi tworzywowymi
studzienkami na przykanalikach o średnicy Ø425mm w ilości ok. 65 szt. Część
kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości ok. 85 mb wykonania będzie metodą
przewiertu sterowanego. Część rurociągów została zaprojektowana do wykonania
metodą przecisku w rurach osłonowych stalowych (pod drogą wojewódzką nr 120,
przy zbliżeniu do drzew) na łącznej długości ok. 220 mb metodą przewiertu
sterowanego. Przebudowę sieci wodociągowej o śr. Ø110 mm na łącznej długości ok.
77 m; śr. Ø63 mm na łącznej długości ok. 25 m.; odtworzenie nawierzchni dróg
gminnych i wojewódzkich. (zlewnie D cała i zlewnia E bez studni (od E65-E127) oraz
(od E64-116iE121) oraz (E49-E96)
(dalej: „Przedmiot zamówienia”).
Przedstawiony poniżej wykaz zadań Inżyniera Kontraktu nie wyklucza wykonywania
wszystkich innych czynności i zadań, które będą konieczne do prawidłowej realizacji
Kontraktów na Roboty oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.
1. Zadania w ramach niniejszego zamówienia będą obejmować co najmniej następujące
czynności:
1.1. Przez cały czas trwania Umowy:
1) Profesjonalne i kompetentne pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
robotami (zgodnie z art. 25, 26 Prawa Budowlanego),
2) Koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 27
Prawa Budowlanego),
3) Bezstronne i obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym (Inżynier stoi na
straży prawidłowo wykonanego kontraktu, zgodnie z jego zapisami oraz
obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej;),
4) Reprezentowanie Zamawiającego jako Inwestora zgodnie z Prawem Budowlanym na
podstawie udzielonego Inżynierowi Kontraktu pełnomocnictwa, w tym przygotowanie
stosownych dokumentów,
5) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym (zwłaszcza z zespołem JRP
i MAO-Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu), jak również z PUK Sp. z o.o. w Gryfinie
będącym stroną umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz koordynację swojej
działalności z wymaganiami Zamawiającego,
6) Współpraca z Zamawiającym i PUK Sp. z o.o. w Gryfinie we wszystkich działaniach
związanych z realizacją Kontraktu/Kontraktów na Roboty,
7) Zarządzanie finansowe i administrowanie Kontraktem/Kontraktami na Roboty,
8) Zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa, w tym budowlanego przez
Wykonawcę/Wykonawców,
9) Analizowanie
wszystkich
decyzji,
uzgodnień
i
postanowień
uzyskanych
w trakcie realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w
nich wymagań,
10) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji kontraktów – Inżynier jest
odpowiedzialny za przygotowanie i/lub weryfikację m.in.:
- raportu otwarcia
- raportów miesięcznych i kwartalnych kontraktu usługowego
- protokołów odbioru robót, usterek, wad
- raportu końcowego z realizacji Kontraktu/Kontraktów na Roboty i usługi Inżyniera,
11) Zapewnienie, że wszystkie zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi
3
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
wymaganiami Kontraktu/Kontraktów na roboty,
12) Organizowanie i prowadzenie narad budowy w zależności od potrzeby,
13) Stałe konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiającego i PUK Sp. z o.o. w Gryfinie,
w tym:
- bieżąca sprawozdawczość na podstawie własnej oceny
- kontrola wskazanego w kontrakcie efektu ekologicznego,
- bieżące monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk,
14) Niezwłocznie raportowanie do Zamawiającego o wszelkich wykrytych lub
podejrzewanych nieprawidłowościach na budowie,
15) Przygotowywanie na polecenie Zamawiającego danych do niezbędnych sprawozdań,
raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu fizycznego i finansowego
robót oraz innych opracowań wymaganych przez instytucje odpowiedzialne za
wdrażanie i monitorowanie Projektu,
16) Zapewnienie właściwego upowszechniania informacji nt. Projektu poprzez
dopilnowanie umieszczania przez Wykonawcę/Wykonawców robót odpowiednich tablic
informacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w POIiŚ wytycznymi.
17) Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w niniejszym
Opisie Przedmiotu Zamówienia, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji
Kontraktu/Kontraktów
(zgodnie
z wymaganiami
umowy
o
dofinansowanie
i Zamawiającego oraz warunkami kontraktowymi) oraz zabezpieczenia interesów
Zamawiającego,
18) Inżynier Kontraktu zaopatrzy zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie
w niezbędne materiały i urządzenia oraz zapewni im niezbędne warunki, wsparcie i
pomoc techniczną ze strony innych specjalistów Inżyniera, jeśli zajdzie taka potrzeba.
19) Prowadzenie monitoringu stanu prawnego w zakresie robót budowlanych, w tym zmian
wytycznych w zakresie wdrażania POIiŚ, i wpływu występujących zmian na realizację
Projektu. O każdej istotnej zmianie w omawianym zakresie Wykonawca powinien
powiadomić Zamawiającego wskazując obszary realizacji Projektu na które zmiana ta
ma wpływ, z określeniem ewentualnych konsekwencji i zagrożeń.
20) Archiwizacja dokumentów Realizowanego Kontraktu na Roboty, zamówień
dodatkowych i uzupełniających oraz Kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu.
21) Udostępnianie Zamawiającemu i uprawnionym instytucjom wszelkich dokumentów
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w terminach przez nich określonych.
22) Zachowanie poufności we wszystkich sprawach związanych z realizacją Przedmiotu
Umowy. Udzielanie jakichkolwiek informacji dotyczących spraw związanych
z Projektem osobom trzecim wymaga zgody Zamawiającego.
23) Przygotowywanie zestawień, harmonogramów, prognoz, opinii, wymaganych przez
Zamawiającego oraz instytucje związane z realizacją i dofinansowaniem Projektu w
zakresie robót budowlanych. W zakresie Przedmiotu Umowy jest sporządzanie
odpowiednich opinii wraz ze wskazaniem możliwych ścieżek postępowań dla
Zamawiającego i konsekwencji ich wyboru, w zakresie robót budowlanych.
1.2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych:
1. Po podpisaniu umowy Inżynier zobowiązany jest w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego do przybycia w pełnym składzie na
spotkanie robocze ustalające przebieg całej współpracy oraz inne kwestie
organizacyjne.
2. Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego
z dokumentacją projektową,
3. Przygotowanie w ciągu 30 dni od zawarcia umowy - rzetelnego Raportu, w którym
Inżynier dokona wskazania ewentualnych błędów w dostarczonej dokumentacji oraz
interpretacji wpływu błędu na Projekt i zaproponowanie konkretnych zmian
(rozwiązań),
4. Inżynier przyjmie od Wykonawcy robót harmonogram przedstawiający cykl realizacji
inwestycji oraz plan płatności i po uzgodnieniu z Zamawiającym – zatwierdzi.
5. Inżynier zorganizuje i przeprowadzi w sposób kompleksowy przekazanie terenu
budowy wykonawcy robót, z uwzględnieniem powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron, a także zgromadzi wszelką niezbędną dokumentację z tego
przekazania.
4
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
1.3. W trakcie prowadzenia robót budowlanych:
1. Sprawdzenie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu oraz PUK Sp. z o.o.
wymaganych od Wykonawcy w Kontrakcie na Roboty ubezpieczeń i gwarancji,
2. Przekazanie Wykonawcy Robót Budowlanych dokumentacji projektowej i innych
dokumentów wymaganych przez Kontrakt na Roboty, po uprzednim przekazaniu jej
Inżynierowi przez Zamawiającego,
3. Przekazanie Wykonawcy Robót Budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy
wraz z wypełnionymi kartami tytułowymi i wpisami o podjęciu funkcji inspektora
nadzoru,
4. Sporządzenie i przekazanie Wykonawcy Robót Budowlanych zatwierdzonego przez
Zamawiającego wzoru Raportu o postępie prac oraz harmonogramu rzeczowofinansowego,
5. Sporządzenie i przekazanie Wykonawcy Robót Budowlanych zatwierdzonych przez
Zamawiającego instrukcji określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych
od Wykonawcy dokumentów,
6. Bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu – Measure Authorising
Officer – MAO, Jednostką Realizująca Projekt (JRP) oraz PUK Sp. z o.o.,
7. Sprawdzanie i zaopiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót metodologii
robót, harmonogramów, oraz sprawdzanie planów BIOZ i przekazywanie do
zatwierdzenia Zamawiającemu,
8. Nadzór nad postępem Kontraktów na Roboty pod względem technicznym,
jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym,
9. Koordynacja nadzoru archeologicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej
konieczności,
10. Informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie
wykonywania Kontraktu na Roboty w terminach umożliwiających ich usunięcie przez
właściwe Biuro Projektów bez opóźnienia terminów zakończenia poszczególnych
części Kontraktów na Roboty,
11. Weryfikacja zgodności ochrony ubezpieczeniowej Wykonawców Robót Budowlanych
zgodnie z postanowieniami Kontraktów na Roboty oraz egzekwowanie obowiązku
przedkładania przez Wykonawców Robót Budowlanych dowodów przedłużenia
ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zawarcia umów ubezpieczenia na okres
krótszy niż okres realizacji robót;
12. Weryfikacja projektów umów zawieranych przez Wykonawców Robót Budowlanych
z
podwykonawcami
ze
szczególnym
uwzględnieniem
ochrony
interesów
Zamawiającego, weryfikacji przepływów finansowych i organizacji pracy na placu
budowy oraz rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez
Wykonawcę Robót Budowlanych umowy z podwykonawcą zgodnie z art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
13. Zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców
zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po uzyskaniu akceptacji
Zamawiającego,
14. Sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w związku
z wykonywanymi robotami w ramach Kontraktu na Roboty,
15. Udział jako doradca techniczny podczas ewentualnych kontroli właściwego
Inspektora Nadzoru Budowlanego lub innych uprawnionych organów.
16. Organizowanie oraz przewodniczenie comiesięcznym radom dotyczącym postępu
robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych
w realizację Kontraktu stron (Wykonawca Robót, Inżynier - w tym wszyscy branżowi
inspektorzy w przypadku realizacji danego zakresu robót w danym czasie,
przedstawiciel Zamawiającego, przyszły użytkownik) oraz sporządzania protokołów z
tych narad i przekazywania ich stronom 5 dni roboczych od dnia narady.
17. Ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru
autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu
budowlanego oraz kwalifikacji ewentualnych zmian co do ich istotności;
18. Potwierdzanie pobytów autorów projektu w ramach nadzorów autorskich,
5
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
19. Koordynacja robót w ramach Kontraktu/Kontraktów na Roboty (w szczególności
z organami administracji, instytucjami, podmiotami prawnymi, osobami fizycznymi
i innymi uczestnikami procesu budowlanego),
20. Zatwierdzanie za uprzednią zgodą Zamawiającego dokumentacji projektowychprojektów budowlanych, projektów wykonawczych, i innej, jeśli zaistnieje
konieczność ich opracowania,
21. Zatwierdzanie
po
uprzednim
poinformowaniu
Zamawiającego
materiałów
budowlanych, instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę
robót budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji
zgodności i certyfikatów, itp. w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów
wadliwych lub nieprzewidzianych Kontraktem,
22. Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Kontraktem na Roboty i sprawdzanie
kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia,
23. Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania
miejsc składowania po zakończeniu robót,
24. Zatwierdzanie robót wraz z robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu,
25. Koordynacja wdrażania Kontraktu/Kontraktów na Roboty w taki sposób aby nie
zakłócić pracy istniejących sieci, oczyszczalni ścieków podczas prowadzenia robót,
26. Zapewnienie terminowego zakończenia realizacji Kontraktu/Kontraktów na Roboty
przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców,
27. Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do Kontraktu na roboty
pod względem finansowym, formalnym (zgodności z przepisami ustawy Prawo
zamówień Publicznych) i rzeczowym z podaniem skutków: (koszt i czas),
28. Nadzorowanie wykonywania ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających, lub
zamiennych; jak również sporządzanie stosowanych opinii wskazujących na
kwalifikację tych robót, związanych z nadzorowanymi robotami,
29. Wykonanie badań jakości w specjalistycznych instytutach naukowych, jeśli będzie to
konieczne,
30. Nadzór, aby Roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa,
31. Monitorowanie zagrożeń dla środowiska wynikających z raportów z oceny
oddziaływania na środowisko w zakresie sposobu prowadzenia robót,
32. Nadzór nad postępem Kontraktów na Roboty pod względem technicznym,
jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym,
33. Inspektorzy nadzoru Inżyniera powinni być obecni codziennie na placu budowy (w
tym bezwzględnie wymaga się obecności inspektorów branżowych w czasie realizacji
robót z danej branży) w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz
wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentacji projektowej oraz praktyki inżynierskiej, kontroli zgodności
oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i
przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie
każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor nadzoru ma obowiązek
dokonania przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i
dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy (w zakresie
powierzonych poszczególnym Inspektorom nadzoru czynności),
34. Sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy Robót Budowlanych o
wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także
ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad,
35. Współpraca z Zamawiającym w codziennym administrowaniu i zarządzaniu
Kontraktami na Roboty od strony finansowej wraz z przygotowaniem finansowych i
rzeczowych wskaźników postępu prac służących do monitorowania oraz sporządzanie
niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, kwalifikacja kosztów,
36. Składanie raportów z postępów prac oraz płatności zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego z uwzględnieniem zasad monitorowania wymaganych przez instytucje
finansujące Projekt,
37. Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz
problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i
naprawczych dla ich przezwyciężenia,
6
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
38. Przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających
zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów i odbiorów końcowych
realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,
39. Sprawdzanie i akceptacja częściowych i końcowych oświadczeń/rozliczeń
Wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót. Bieżące kwalifikowanie kosztów i
wskazywanie
kosztów
kwalifikowanych/niekwalifikowanych
zgodnie
z
obowiązującymi wytycznymi dla projektów współfinansowanych ze środków POiIŚ.
Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub
innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń,
40. Dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności,
41. Prowadzenie dokumentacji audio-wizualnej z realizacji Kontraktu/Kontraktów, w
ilości niezbędnej, w formie filmów i zdjęć cyfrowych. Filmy i zdjęcia będą szczegółowo
opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym
(nośnik DVD lub CD),
42. Współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji i konsultacji
społecznych,
43. Nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych,
44. Udzielanie Wykonawcy/Wykonawcom Robót Budowlanych pomocy w zakresie
uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń, tj. weryfikacji
przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzania ich
kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy Robót o obowiązujących
przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczególnym
uwzględnieniem zmian wprowadzanych do obowiązujących przepisów),
45. Zapobieganie roszczeniom Wykonawcy Robót Budowlanych i w miarę możliwości
doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą Robót
Budowlanych,
46. Przygotowywanie Protokołów Konieczności i Protokołów z Negocjacji dla zmian
wprowadzanych do Kontraktu/Kontraktów na Roboty bądź dla zamówień
dodatkowych lub uzupełniających, z rekomendacją dla Zamawiającego,
47. Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych
podczas realizacji Kontraktów na Roboty Budowlane,
48. Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub
niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na Roboty Budowlane,
49. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku
wypowiedzenia Kontraktu na Roboty Budowlane,
50. Rozliczenie Kontraktu na Roboty Budowlane w przypadku jego wypowiedzenia,
51. Nadzór nad próbami i rozruchem oraz weryfikacja instrukcji obsługi, instrukcji Prób
Końcowych (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę Robót
Budowlanych w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez
Zamawiającego,
52. Sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do
eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym,
53. Udział w przekazaniu przez Wykonawcę Robót Budowlanych wykonanych obiektów
do eksploatacji,
54. Sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawców Robót
Budowlanych w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów (dla których
pozwolenie na użytkowanie jest wymagane) oraz współdziałanie z Zamawiającym przy
uzyskaniu tych pozwoleń,
55. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, odbiorowej Wykonawców Robót, jej
zatwierdzenie,
56. Wyegzekwowanie od Wykonawców wniesienia poprawek i uzupełnień do
dokumentacji odbiorowej powykonawczej,
57. Obsługa dokumentacyjna Komisji Odbioru Końcowego powołanej przez
Zamawiającego, przygotowywanie Protokołów Odbioru Robót,
58. Bieżące dokonywanie przeglądów placów budowy pod względem bezpieczeństwa
prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne
poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do
wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót.
7
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
Na etapie po zakończeniu robót
1. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru, Inżynier w uzgodnieniu
z Zamawiającym wyznaczy datę odbioru,
2. Jeżeli roboty budowlane zostały wykonane niezgodnie z kontraktem, odbiór zostanie
przerwany, a Inżynier wyznaczy nową datę.
3. Inżynier wyegzekwuje od Wykonawcy Robót przygotowanie Operatu Odbiorowego
wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich
dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na Użytkowanie lub
dokonania zgłoszenia obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), a także sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do
dokonania odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych
dokumentów.
4. Wyegzekwowanie od Wykonawców wniesienia poprawek i uzupełnień do
dokumentacji powykonawczej, jeśli takie zostaną określone.
5. Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych
dokumentów przygotowanych przez Wykonawców po zakończeniu robót.
1.4.
W trakcie trwania okresu gwarancji na roboty budowlane i po jego zakończeniu:
2)
3)
Nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad.
Niezwłoczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad i uszkodzeń,
w sytuacji ich wystąpienia.
4) Egzekwowanie usuwania wad oraz poświadczanie ich usunięcia przez Wykonawcę.
5) Wspieranie Zamawiającego i czynny udział w negocjacjach, postępowaniach
mediacyjnych lub arbitrażowych dotyczących nierozstrzygniętych sporów i roszczeń
(na swój koszt).
6) Prowadzenie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z warunkami nadzorowanych
Kontraktów na Roboty.
7) Składanie Zamawiającemu raportów po każdym przeglądzie gwarancyjnym.
8)
Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości wykonanych robót do dokonania przez
Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbędnych dokumentów.
9) Dokonanie rozliczenia końcowego, przygotowanie dokumentów dla sporządzenia
dowodów OT, rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania i innych niezbędnych
dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji przygotowanych
OT.
10) Zatwierdzenie, po akceptacji Zamawiającego dokumentacji projektowej, projektów
budowlanych, wykonawczych dla rozwiązań projektowych niezbędnych do usunięcia
wady/usterki.
11) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych.
Inżynier Kontraktu, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne
czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym
zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji Kontraktu/Kontraktów na
Roboty i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.
Inżynier będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z
jego poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi dla projektów
POIiŚ.
2. Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Inżynierem:
Zamawiający udostępni Inżynierowi niezbędną dokumentację, będącą w posiadaniu
Zamawiającego, obejmującą:
1) kopie Kontraktu/Kontraktów na Roboty – niezwłocznie po ich zawarciu,
2) dokumentację projektową wraz z pozwoleniami na budowę,
3) wszelkie inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, nie wymienione
powyżej, konieczne do realizowania Usługi.
8
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
Zamawiający zapewni ponadto:
- wsparcie w zagadnieniach formalno-prawnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo
Zamawiającego jest wymagane przez prawo lub też po udzieleniu mu przez
Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych
sprawach.
3. Raporty
Dostarczane przez Inżyniera raporty winny spełniać wymagania określone przez procedury
i wytyczne dotyczące POIiŚ. Wszystkie raporty podlegają zatwierdzeniu przez
Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do przyjęcia bądź odrzucenia raportu.
Każdy raport winien zawierać Część I zawierającą ogólne informacje o Kontrakcie na Roboty
i Umowie na Inżyniera Kontraktu. Należy w niej przedstawić jednostki zaangażowane w
realizację Kontraktu i biorące udział w jego zarządzaniu, kluczowe daty realizacji Kontraktu
na Roboty i Umowy na Inżyniera Kontraktu oraz krótki opis Kontraktu/Kontraktów wraz
z planem pracy Inżyniera Kontraktu na kolejny właściwy okres raportowania.
Raporty zostaną złożone do formatu A4 lub A3 (rysunki i harmonogramy) i przekazane
Zamawiającemu:
• w formie trwale zszytych egzemplarzy w wersji tradycyjnej – po 2 kpl.
• w wersji elektronicznej po 2 kpl.
3.1.
Raport Otwarcia:
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzić ten raport jednorazowo na rozpoczęcie
realizacji umowy.
Raport otwarcia będzie zawierał min:
a) sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji projektowej, jej kompletności,
wzajemnej zgodności i dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia
ewentualnych błędów; w raporcie Wykonawca niniejszego zadania zaproponuje
konkretne rozwiązania zidentyfikowanych problemów i braków,
b) kluczowe daty zgodnie z przyjętym Harmonogramem Kontraktu,
c) aktualne przyjęte: Harmonogram Kontraktu i Plan płatności dla Kontraktu w
formie pisemnej i elektronicznej,
d) personel Inżyniera, schemat organizacyjny, biuro obsługi inwestycji (adres) z
podaniem osoby do kontaktu w biurze oraz dni i godzin pracy.
e) Opis działań własnych Inżyniera z wyszczególnieniem zakresu usług Inżyniera.
Do Raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki, m.in. dowód posiadania
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności wynikającej z
niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z Umowy jak również
niezastosowania ogólnie akceptowanych zasad zawodowych i dopuszczenia się błędów
zawodowych.
Niniejszy Raport powinien zostać przedstawiony do akceptacji Zamawiającego w ciągu 30
dni od zawarcia umowy.
3.2.
Raporty Miesięczne:
1. Inżynier Kontraktu przez cały okres realizacji niniejszego Kontraktu sporządza na koniec
każdego miesiąca kalendarzowego raporty miesięczne.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny" wyszczególniający wykonane
przez zespół ekspertów prace i poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie
jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji
umowy na roboty budowlane i propozycjach rozwiązania tych problemów.
Raport będzie zawierał:
a) opis postępu robót
problemów,
i
powstałych
problemów,
propozycje
rozwiązania
tych
9
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót,
zaangażowanie finansowe,
postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na
każdy miesiąc,
procentowy postęp robót i płatności w rozbiciu na kategorie robót
plan robót i płatności na kolejny miesiąc,
graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,
fotografie dokumentujące postęp robót,
wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.
2. Zamawiający, w terminie do 7 dni od daty otrzymania każdego z Raportów,
powiadomi Inżyniera o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich
odrzucenia.
3. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów w terminie
określonym wyżej, Raporty będą uważane za przyjęte przez Zamawiającego.
3.3.
Raporty Kwartalne:
1. Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport Kwartalny zawierający
zestawienie postępu robót z okresu rozliczeniowego 3 miesięcy, które będzie
zawierał:
a) opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych
problemów,
b) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót,
c) zaangażowanie finansowe,
d) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na
każdy miesiąc,
e) procentowy postęp robót i płatności w rozbiciu na kategorie robót
f)
plan robót i płatności na kolejny miesiąc,
g) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,
h) fotografie dokumentujące postęp robót,
i)
wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.
2. Zamawiający, w terminie do 14 dni od daty otrzymania każdego z Raportów,
powiadomi Inżyniera o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich
odrzucenia.
3. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów Kwartalnych
w terminie określonym wyżej, Raporty będą uważane za przyjęte przez Zamawiającego.
3.4.
Raport Końcowy:
Raport Końcowy przedstawiany po zakończeniu ostatniego Kontraktu na Roboty wraz z
kompleksową prezentacją sposobu realizacji usługi Inżyniera Kontraktu zawierający opis
działań własnych Inżyniera, podsumowanie głównych działań i decyzji podjętych przez
Inżyniera w okresie realizacji Kontraktu na Roboty z informacją dot. pracy personelu
Inżyniera Kontraktu. Opis napotkanych ważniejszych problemów i sposoby ich
przezwyciężenia, rozliczenie finansowe całości projektu, ocenę stopnia osiągnięcia
spodziewanych celów, ogólne podsumowanie całości projektu.
Raport Końcowy będzie zawierał informacje o wszystkich Kontraktach.
Raport Końcowy powinien także zawierać między innymi (lecz nie ograniczać się do):
• kompletną analizę końcowych kosztów robót,
• opis rzeczywistego postępu robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień lub
wydłużenia czasu wykonania,
• raporty dotyczące rozruchów i prób przy oddaniu do eksploatacji poszczególnych
części robót,
10
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
szczegóły dotyczące wszystkich pozwoleń wymaganych dla wykonania robót ,
opis procedur bezpieczeństwa na placu budowy,
opis środków i praktyki roboczej Wykonawcy Robót Budowlanych,
ocenę jakości siły roboczej i materiałów wraz z dokumentami poświadczającymi
spełnienie wymagań jakościowych,
szczegóły dotyczące napotkanych trudności technicznych i sposoby ich
przezwyciężenia,
szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i sposoby ich
przezwyciężenia,
ocenę silnych i słabych punktów w dokumentacji kontraktowej i dokumentacji
projektowej wraz z sugestiami w sprawie ulepszeń dla przyszłych kontraktów,
raporty ze wszystkich rozruchów próbnych i odbiorów,
pełną dokumentację fotograficzną z realizacji robót budowlanych dla
poszczególnych Kontraktów na Roboty.
Część raportu zakończenia powinna stanowić zbiorcza Dokumentacja Zapewnienia Jakości
zawierająca wszystkie wnioski o dokonanie kontroli, formularze testowe oraz certyfikaty.
W szczególności Dokumentacja Zapewnienia Jakości powinna zawierać (lecz nie ograniczać
się do):
• certyfikaty przejścia testów dla materiałów wystawione przez producenta,
• certyfikaty przejścia testów i stosowne umowy gwarancyjne dla urządzeń,
• wyniki przeprowadzonych badań, prób i testów,
• wszystkie inne dokumenty, które Inżynier uzna za stosowne.
Dokumentacja Zapewnienia Jakości powinna być tworzona na bieżąco w trakcie przebiegu
robót i być dostępna do kontroli przez Zamawiającego.
Inżynier będzie sporządzał dodatkowe raporty na prośbę Zamawiającego lub, gdy jest to
niezbędne według jego własnego osądu podczas prowadzenia Kontraktu.
Ostateczną zawartość, szczegółowy format, rozkład czasowy przedkładanych raportów należy
uzgodnić z Zamawiającym.
Zakres raportów oraz sposób prezentacji danych może ulec zmianie na wniosek
Zamawiającego.
3.5 Raport techniczny:
Inżynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie
Zamawiającego) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w
trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne
zmiany w dokumentacji projektowej.
Raport techniczny powinien zawierać:
4. założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,
5. zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,
6. zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizacje i szczegółowe
wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,
7. kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,
8. kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robót, które będą
występowały w związku z wprowadzana zmiana,
9. opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w
stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,
10. nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym
zmianom projektowym w porównaniu z oferta Wykonawcy Robót,
11. rysunki pokazujące dokładna lokalizacje proponowanych zmian projektowych.
11
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
3.6 Przekazywanie raportów:
Raport Otwarcia - przekazywany jednorazowo przez Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego
w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.
Raport Miesięczny – przekazanie nastąpi w okresie liczonym od pełnego miesiąca od daty
rozpoczęcia świadczenia usługi. Raporty Miesięczne będą przekazywane co miesiąc przez
Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego raport dotyczy.
Raport Kwartalny– przekazanie nastąpi w okresie liczonym od pełnego miesiąca od daty
rozpoczęcia świadczenia usług określonej w poleceniu Zamawiającego. Raporty Kwartalne
będą przekazywane co kwartał przez Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego w terminie do
15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy.
Raport Końcowy - przekazanie przez Inżyniera może nastąpić najpóźniej w ciągu 30 dni od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
Raporty Inżynier Kontraktu przedkłada w 4 egzemplarzach Zamawiającemu.
Pozostałe Obowiązki Inżyniera:
1. Zadania Inżyniera związane z prawidłową realizacją Projektu pod kątem wymagań
narzuconych umową o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko i Współpraca z Zamawiającym.
a. Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu zapewni
Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania
Kontraktem, zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie Projektu z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
b. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron kontraktu z
jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z
umowy o roboty budowlane.
c. Inżynier Kontraktu zorganizuje pracę swoich ekspertów w taki sposób, aby
Kontrakt na wykonanie robót był zrealizowany zgodnie ze szczegółowym
harmonogramem czasowym.
d. Inżynier Kontraktu ocenia i zatwierdza postęp prac z wyodrębnieniem
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu.
e. Inżynier Kontraktu sporządza i przekazuje Zamawiającemu dokumentację
rzeczowo-finansową w sposób zapewniający sprawne pozyskiwanie środków
na finansowanie inwestycji i terminowe płatności wykonawcy robót.
f. Inżynier Kontraktu sporządza raporty, rozliczenia, sprawozdania i informacje
na etapie realizacji inwestycji w formie wymaganej przez Instytucję
Zarządzającą.
g. Inżynier Kontraktu winien wykazać się znajomością języka polskiego w
stopniu umożliwiającym swobodę porozumiewania się w mowie i piśmie. W
odniesieniu do wymogu znajomości języka polskiego zamawiający dopuszcza
zatrudnienie na własny koszt przez wykonawcę tłumacza języka polskiego,
zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między
Zamawiającym a Inżynierem Rezydentem. W takiej sytuacji wykonawca
powinien w ofercie zobowiązać, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka
polskiego.
2. Inżynier ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia
Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla
12
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
prawidłowej realizacji i rozliczenia Kontraktu i
służyły zabezpieczeniu
interesów Zamawiającego.
3. Personel Inżyniera będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w
szczególności nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania
będą stanowiły podstawę roszczeń któregokolwiek z Wykonawców.
4. Inżynier Rezydent (Lider Zespołu) powinien zawsze osobiście przebywać na terenie
realizacji Inwestycji w godzinach pracy dostosowanych do pracy Wykonawcy Robót
oraz być dostępnym na każde wezwanie Zamawiającego. Pozostały personel Inżyniera
powinien przebywać na tym terenie w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz
potrzeb Inwestycji. Nieobecność ww. osób może skutkować wstrzymaniem przez
Zamawiającego płatności dla Inżyniera Kontraktu.
5. Osoby wskazane w ofercie wykonawcy są osobami, które będą realizować umowę.
Zmiana składu Zespołu Inżyniera wskazanego w ofercie może nastąpić tylko w
uzasadnionym przypadku, za pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana składu
personelu kluczowego jest dopuszczalna tylko i wyłącznie, gdy osoba zastępująca
dotychczasową osobę posiadającą takie same kwalifikacje, uprawnienia,
wykształcenie, jakich posiadania na dane stanowisko wymagał zamawiający opisując
warunki udziału w postępowaniu.
6. Inżynier może zaproponować Zamawiającemu zmianę personelu wymienionego w
Ofercie Inżyniera. Zmiana taka będzie możliwa, po wcześniejszym, w terminie, co
najmniej 21 dni przed planowaną zmianą, pisemnym powiadomieniu Zamawiającego
zawierającym szczegółowe uzasadnienie i po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego.
7. Inżynier z własnej inicjatywy proponuje zmianę personelu kluczowego w
następujących przypadkach:
a) jego śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy;
c) jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Inżyniera (np. rezygnacji, itp.), w tym przypadku Inżynier będzie
zobowiązany wykazać, że dołożył staranności w utrzymaniu personelu wskazanego
w ofercie
8. Zamawiający może zażądać od Inżyniera zmiany personelu wymienionego w Ofercie
jeżeli uzna, że nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki
wynikające z Umowy.
9. Pomieszczenia biurowe Zespołu Inżyniera.
9.1 Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla działalności personelu Inżyniera na placu
budowy będzie obowiązkiem Wykonawcy Robót. Pomieszczenia wyposażone będą
w instalację: grzewczą, elektryczną oświetlenia i zasilania gniazd oraz dostęp do
urządzeń sanitarnych. Inżynier dostarcza sprzęt i wyposażenie niezbędne do
wykonywania swoich obowiązków, takie jak: sprzęt komputerowy i łączności,
aparat fotograficzny, meble, materiały biurowe itp. we własnym zakresie.
9.2 Koszty: energii, wody, ścieków, sprzątania, dozorowania i ubezpieczenia zaplecza
Inżyniera ponosi Wykonawca Robót, w ramach swojej umowy.
9.3 Pozostałe koszty funkcjonowania swojego biura ponosi Inżynier. Inżynier
zapewnia na własny koszt odzież ochronną i sprzęt ochronny dla swojego
personelu,
Kod wg. CPV:
KOD CPV 71540000 – 5 usługi zarządzania budową
KOD CPV 71520000 – 9 usługi nadzoru budowlanego.
IV. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ
13
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
V. OFERTY CZĘŚCIOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 30 %
wartości zamówienia podstawowego.
VII. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7) ustawy
Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w obcych walutach.
IX. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJA
1. Termin wykonania zamówienia do dnia 31.12.2015 r.
2. W przypadku zmiany terminu realizacji Robót Budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany
wykonywać swoje usługi do faktycznego zakończenie wykonywania robót budowlanych jednak
nie dłużej niż do 30 czerwca 2016 r.
3. Obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy rozciągają się także na okres
gwarancji i rękojmi za wady na Roboty Budowlane, który nie będzie dłuższy niż 60
miesięcy liczony od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.
4. Inżynier Kontraktu na opracowania stworzone w trakcie realizacji umowy udziela
Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania Przedmiotu Umowy na okres 36
miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem przekazania Raportu Końcowego. W
ramach tej czynności Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w szczególności do wszelkich
wyjaśnień, uzupełnień oraz sprostowania dokumentów związanych z wykonywaniem jego
obowiązków związanych z doradztwem, koordynacją oraz dokonanych rozliczeń.
XI.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2.
Za spełniającego warunki, o których mowa w Rozdziale XI pkt. 1 SIWZ dotyczące:
14
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
1) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie główne usługi. Za
usługę główną Zamawiający uzna usługę polegającą na zarządzaniu kontraktem oraz
nadzorowaniu i koordynacji robót budowlanych na zadaniu polegającym na budowie (w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z późn. zm.) w terenie zabudowanym kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej
sanitarnej lub deszczowej o długości minimum 5 km wraz z 2 przepompowniami.
Zamawiający uzna tylko zadania zakończone.”
• 2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
następującymi osobami do wykonania zamówienia:
a) 1 osobą na stanowisko Inżyniera Rezydenta (Lider Zespołu), o
następujących kwalifikacjach:
• Wyższe wykształcenie techniczne,
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez
ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 22 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia
które
zostały
wydane
na
podstawie
wcześniej
obowiązujących przepisów, a uprawniające do kierowania robotami w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
• Posiada minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami,
jako Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent, Dyrektor projektu lub
Kierownik Projektu, w tym co najmniej dwoma kontraktami polegającymi
na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej grawitacyjnociśnieniową o długości minimum 5 km oraz 2 przepompowni; w terenie
zabudowanym (każdy).
b) 1
osobą
na
stanowisko
inspektora
nadzoru
w
specjalności
konstrukcyjno-budowlanej o następujących kwalifikacjach:
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ograniczonym zakresie,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów uprawniają do pełnienia funkcji inspektora
nadzoru w zakresie konstrukcyjno – budowlanym przy realizacji
przedmiotu zamówienia,
• Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót
budowlanych jako inspektor nadzoru.
c) 1 osobą na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności drogowej o
następujących kwalifikacjach:
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej drogowej, co najmniej w ograniczonym zakresie,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
15
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
•
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a
które uprawniają do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie
budowy dróg przy realizacji przedmiotu zamówienia,
Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót
budowlanych jako inspektor nadzoru
d) 1 osobą na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej o
następujących kwalifikacjach:
•
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej w ograniczonym
zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 22 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów a które uprawniają do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w
zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych przy realizacji przedmiotu zamówienia,
• Posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu
robót budowlanych jako inspektor nadzoru.
e) 1
osobą
na
stanowisko
inspektora
nadzoru
w
specjalności
telekomunikacyjnej o następujących kwalifikacjach:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1278) lub odpowiadającej im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a które uprawniają do
pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie budowy sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych przy realizacji przedmiotu zamówienia,
- Posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu
robót budowlanych jako inspektor nadzoru
f)
1 osobą na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń o następujących
kwalifikacjach:
•
•
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze
Posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu
finansami i rozliczaniu inwestycji budowlanych
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w lit. a-f tylko pod warunkiem
spełnienia łącznie wymagań dot. kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.
Uwaga dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych powyżej:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać
zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich
nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
16
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
3) sytuacji finansowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który posiada środki finansowe w
wysokości co najmniej 200 000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
200 000,00 zł,
4)
sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna Wykonawcę, który jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł,.
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie
obcej, wówczas Zamawiający dokona przeliczenia jej na PLN po średnim kursie NBP dla
danej waluty obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania (za dzień wszczęcia
postępowania uznaje się datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych art. 40 ust. 1 ustawy PZP).
3.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły
spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dokumenty. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby
jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego
postępowania.
4.
Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu (warunek opisany w Rozdziale XI ust 2, pkt. 1),
osobach zdolnych do wykonania zamówienia (warunek opisany w Rozdziale XI ust 2
pkt. 2), zdolnościach finansowych (warunek opisany w Rozdziale XI ust 2 pkt. 3) lub
ekonomicznych (warunek opisany w Rozdziale XI ust. 2 pkt 4) innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych na
potrzeby wykonania zamówienia.
5.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy PZP, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
XII. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ DLA WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1.
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w Rozdziale XI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i na
podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego,
potwierdzających spełnienie tych warunków. W tym celu Wykonawca załącza do oferty
następujące dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik w
imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny
dokument, który udowodni Zamawiającemu, że wykonawca będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca
17
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych wart. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, w celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
•
•
•
•
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty, o których mowa powyżej mogą
być wystawione na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie lub jednego z nich.
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz
których usługi zostały wykonane (wg. wzoru – załącznik nr 5), oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Przez „główne usług” Zamawiający rozumie usługi potwierdzające spełnienie
warunku udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego w Rozdziale XI ust. 2
pkt 1 SIWZ.
Dowodami, o których mowa wyżej są:
a) Poświadczenia, dotyczące głównych usług, określające czy te zostały wykonane
należycie
b) Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w w/w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania ww. dowodów.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny
wykaz.
4) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wg. wzoru – załącznik
nr 4).
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz
18
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wymienione w wykazie, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 4 posiadają
wymagane uprawnienia (wg. wzoru – załącznik nr 4.1).
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jedno wspólne
oświadczenie.
6) informację
banku
lub
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, w wysokości co najmniej 200 000,00 zł
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców
składających ofertę wspólną, który odpowiada za spełnienie tego warunku.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale XI
ust. 2 pkt 3 SIWZ polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, wymaga się przedłożenia ww.
informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej
tych podmiotów.
7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie
mniejszą niż 200 000,00 zł,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców
składających ofertę wspólną, który odpowiada za spełnienie tego warunku.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale XI
ust. 2 pkt 4 polega na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, wymaga się przedłożenia ww. opłaconej
polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, posiadanie
przez te podmioty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
8) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących
sytuacji
finansowej
i
ekonomicznej
wymaganych
przez
zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c
ustawy Prawo zamówień publicznych).
2.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda przedłożenia następujących
dokumentów:
1)
2)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – (wg wzoru – Załącznik nr 3 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
19
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
3)
4)
5)
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
6)
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
7)
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
8)
Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP,
mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub
przed notariuszem.
9)
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w Rozdziale XII ust 2 pkt. 1)-8).
W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty wymienione w
Rozdziale XII ust 2 pkt. 3) i 4) składają Wykonawcy (wspólnicy spółki cywilnej) każdy
za siebie i odrębnie za spółkę.
3.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, każdy z
Wykonawców ma obowiązek złożyć :
20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
1)
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wg. wzoru –
Załącznik nr 8) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej (wg wzoru – Załącznik nr 9).
W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty
z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
4.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1)
składa
poza
każdy
terytorium
w Rozdziale XII ust 2 pkt. 2)-4) i 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2)
5.
6.
7.
8.
9.
w Rozdziale XII ust 2 pkt. 5) i 7)- składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i
11 PZP.
Dokumenty, o których mowa w Rozdziale XII ust 4 pkt 1) lit a) i c) oraz pkt 2)
niniejszej SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w Rozdziale XII ust 4 pkt 1) lit b)
niniejszej SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
Rozdziale XII ust 4 niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Rozdział XII pkt 5 SIWZ stosuje się
odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
Wszystkie dokumenty, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) należy złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega wykazując
21
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te
podmioty.
XIII. INFORMACJE
O
Z WYKONAWCAMI
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
1.
Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:
2)
poniedziałek – 800 – 1600,
3)
wtorek – piątek – 730 – 1530.
2.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
3.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, drogą elektroniczną,
przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1)
pytania i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
2)
modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3)
wniosek o wyjaśnienie treści oferty,
4)
wniosek o wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5)
wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
6)
informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek
rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści
oferty,
7)
oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o
których mowa w pkt 6),
8)
wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
9)
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
4.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem dowód
transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej
przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej
otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie
urządzeń Wykonawcy.
5.
Adres do korespondencji jest zamieszczony na drugiej stronie niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane
z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
6.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
7.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:
Mariusz Andrusewicz – Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich, tel.:
+48 91 416 20 11 wew. 311
Dorota Koleda – Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii
Rozwoju i Inwestycji tel. + 48 91 416 20 11 wew. 213
Fax. 91-416-27-02 (czynny całą dobę)
mail: [email protected]pl
22
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
8.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na
stronie internetowej www.bip.gryfino.pl.
9.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu do składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
zamieszcza na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl.
10.
Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania
ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
umieści ją na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl.
XIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych).
2.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Zamawiającego:
Bank PEKAO SA I O/Gryfino
konto nr 80 1240 3855 1111 0000 4472 1268
z dopiskiem: przetarg na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach
budowlanych związane z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Gryfino” – Etap II
4.
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kasie
Zamawiającego w pok. nr 2. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do
oferty.
5.
Dowód wniesienia wadium, tj. kopie dokonania przelewu na rachunek bankowy
Zamawiającego albo dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentów
poświadczających wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
6.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z treści gwarancji winno wynikać
że jest bezwarunkowa, płatna na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
23
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
Zamawiającego w terminie związania ofertą oraz powinna zawierać zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
7.
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
8.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności
wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą.
9.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami także jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana:
1)
2)
3)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
11.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy
Prawo zamówień publicznych.
12.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego terminu
składania ofert.
2.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa
wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą
jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
24
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza,
XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
2.
Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oferta
musi być podpisana albo przez ustanowionego przez nich pełnomocnika albo przez
osoby upoważnione do reprezentacji każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia.
4.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika
bezpośrednio z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć oryginał lub
poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby
do tego upoważnione.
5.
Wzory dokumentów dołączonych do SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z
nimi formie.
6.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.
Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
roku Kodeks karny (Dz. U. z 1997 roku Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami), kto
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla
uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
8.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką.
9.
W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa
własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania
wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
10.
Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku
obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez
wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
11.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów dokumentów wchodzących w
skład oferty lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.
12.
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w skład oferty.
13.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane. Ponadto
wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
25
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
14.
Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający
jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę
jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
15.
Zaleca się umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej zewnętrznej
i wewnętrznej kopercie z tym, że:
1) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana następująco:
Gmina Gryfino
ul. 1 Maja 16
74-100 Gryfino
Oferta - udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związane z
budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino - Etap II
nie otwierać przed dniem 12.03.2015 rok godz. 13:00
2) koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej powinna zawierać nazwę i adres
wykonawcy tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia
jej po terminie składania ofert.
16.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert
nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
17.
Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu do składania ofert, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania
ofert.
18.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 15, a wewnętrzna koperta
będzie dodatkowo oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
19.
W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając zakres, rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga
za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - wykonawca
winien dokumenty te złożyć.
20.
Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu do składania ofert.
21.
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W
takim wypadku Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „Nie udostępniać. Informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1503 tekst jednolity z
późniejszymi zmianami)”. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert tj. informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Ponadto wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, musi zastrzec, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak zastrzeżenia będzie traktowany przez Zamawiającego
jako brak utajnienia takich informacji.
Podwykonawcy:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
22.
2)
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
26
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
23.
3)
Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom powinien być
wskazany na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1. Brak informacji w
formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom
będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez
Wykonawcę.
4)
Wykonawca, który powierza wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom,
na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 PZP powinien wskazać nazwy (firmy)
podwykonawców w formularzu oferty.
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
XVII. OFERTY WSPÓLNE
1.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale XVII ust 1 musi znajdować się w ofercie
wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3.
Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się
do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję itp., ze skutkiem dla wszystkich wykonawców składających ofertę
wspólną.
4.
Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;
b) dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa oraz dokumenty na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, itp. składa
pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających
ofertę wspólną.
5.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i
mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5 Rozdziału XVII.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli
obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców.
6.
7.
XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy
w Gryfinie, ul. 1 Maja 16 (parter) w terminie do dnia 12.03.2015 rok do godz. 12:30.
2.
Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie
Zamawiającego do upływu terminu składania ofert.
3.
Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej
zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
4.
Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 12.03.2015 rok o godz. 13:00
w sali nr 34 (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16.
27
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
5.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.
Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi:
1)
stan otwieranych ofert (koperty wewnętrzne winny być nienaruszone do chwili
otwarcia),
2)
nazwę i adres wykonawcy,
3)
cenę ofert i terminy wykonania zamówienia,
4)
okres gwarancji,
5)
warunki płatności.
7.
Oferty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
8.
W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt 6 ppkt 2), 3) i 4) i pkt 7.
XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (w złotych). Cena powinna być
wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
2.
Cena podana przez Wykonawcę w ofercie ma zawierać podatek od towarów i usług.
3.
Cena określona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową w rozumieniu i ze skutkami
wynikającymi z art. 632 ustawy Kodeks cywilny.
4.
XX.
Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
1.
Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Gryfino.
2.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:
1) cena – 90%,
2) warunki płatności – 10%.
3.
Ocena złożonych ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:
1) Kryterium „cena” będzie oceniane na podstawie podanej przez Wykonawcę w
formularzu oferty sporządzonym wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium cena
zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
najniższa zaoferowana cena
-------------------------------------------cena zaoferowana w badanej ofercie
× 90 pkt.
28
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
2) Kryterium „Warunki płatności” będzie oceniane na podstawie warunków płatności
podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty sporządzonym wg załącznika nr 1
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Maksymalna liczba
punktów do uzyskania w tym kryterium – 10 pkt. Ocena punktowa w ramach
kryterium cena zostanie dokonana w następujący sposób:
a)
b)
c)
d)
jeżeli wykonawca zaproponuje płatność po zrealizowaniu zamówienia jedną
fakturą końcową otrzyma maksymalnie 10 pkt;
jeżeli wykonawca zaproponuje płatność 2 fakturami przejściową i fakturą
końcową otrzyma maksymalnie 6 pkt;
jeżeli wykonawca zaproponuje płatność 3-4 fakturami przejściowymi w tym
fakturą końcową otrzyma maksymalnie 3 pkt.
jeżeli wykonawca zaproponuje płatność 5-6 fakturami przejściowymi w tym
fakturą końcową otrzyma 0 pkt.
Zaproponowanych przez Wykonawcę faktur przejściowych, na podstawie
których Zamawiający będzie dokonywał rozliczenia z Wykonawcą nie może
być więcej niż 6.
3.
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów.
4.
Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają
wykluczeniu – art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.
W przypadku wykluczenia wykonawcy Zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie
Zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania
nie podlegają odrzuceniu.
6.
Ocenie będą podlegać oferty nie podlegające odrzuceniu z postępowania na podstawie
art. 89 ust. 1 PZP. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,
z zastrzeżeniem pkt. 8.
8.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9.
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25
ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty
wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
10.
Zamawiający wezwie także wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie do
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do
29
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
przeprowadzenia postępowania, których złożenia żądał w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
11.
Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i
będzie budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający
zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjających warunków
wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których
wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.
1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
12.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
13.
Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny
ofert określonymi w Rozdziale XX pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
15.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)
2)
3)
4)
oferty
zamawiający
jednocześnie
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, po
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
16.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdą przesłanki
określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
17.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XXI.
1.
2.
FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli:
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego wykonawcy.
30
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
3.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.
Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych).
Zawarcie umowy będzie poprzedzone wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania
kontraktu.
5.
zgodnie
ze
wzorem
zawartym
XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10% ceny ofertowej (brutto).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących
formach:
1)
pieniądzu,
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3)
gwarancjach bankowych,
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. Indykatywny wzór treści gwarancji należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 7
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno
zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy:
BANK PEKAO S.A. I o/Gryfino
80 1240 3855 1111 0000 4472 1268
Z dopiskiem: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych
związane z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” –
Etap II
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ze względu na wartość zamówienia, w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień
publicznych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
31
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
6.
7.
8.
upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych
w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania może poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego
właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
XXIV. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty,
2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego,
4. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia,
5. Załącznik nr 4.1. – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,
6. Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych usług,
7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy,
8. Załącznik nr 7 - Wzór gwarancji należytego wykonania umowy
9. Załącznik nr 8 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
10. Załącznik nr 9 – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej
11. Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa
32
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
Zamawiający: Gmina Gryfino
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związane z
budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”- Etap II
Niniejsza oferta zostaje złożona przez (nazwa i siedziba, adres, wykonawcy/ów)
1) ........................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................
Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………….
Adres: ..........................................................................................................................
numer telefonu: ............................................................................................................
numer faksu: ...............................................................................................................
e-mail: ..........................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia: „Pełnienie
funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związane z budową i
przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” – Etap II
składam(y) niniejszą ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
Oferujemy realizację zamówienia za cenę ryczałtową:
…………………………………………………………………………..… zł brutto
(słownie: ………………………………………………….………………………………………. zł brutto),
w tym podatek VAT w stawce ….…%.
Warunki płatności:
Proponujemy płatność:
a) jedną fakturą końcową,
b) 2 fakturami przejściową i fakturą końcową;
c) 3-4 fakturami przejściowymi w tym fakturą końcową,
d) 5-6 fakturami przejściowymi w tym fakturą końcową.
(należy wybrać jeden wariant i niepotrzebne skreślić).
Udzielamy gwarancji na okres …………………. miesięcy.
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że”
1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę żadnych uwag i
zastrzeżeń,
2. zapoznałem się z przedmiotem zamówienia, i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń,
3. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,
4. zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie określonym w treści SIWZ,
5. uważam się za związanego ofertą przez czas 30 dni,
6. akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,
33
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
7. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć
umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz
zobowiązuję się zabezpieczyć umowę.
8. informacje zawarte w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w
szczególności innym uczestnikom postępowania:
Strony w ofercie
L.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
(wyrażone cyfrą)
Od
do
Wykonawca
wykazuje,
iż
zastrzeżone
informacje
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa poprzez wyjaśnienie/załączone dokumenty1 ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
9. przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przy pomocy podwykonawców2
(wskazać część zamówienia jaką będą wykonywać podwykonawcy lub podać nazwę(y)
(firmę/y) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP)
………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...1:
10. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1)
………………………………………………………………………
2)
………………………………………………………………………
3)
………………………………………………………………………
4)
………………………………………………………………………
....................................., dnia ...........................................
…...........................................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
34
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
Załącznik nr 2
Zamawiający: Gmina Gryfino
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związane z
budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”- Etap II
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związane z budową
i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”” – Etap II, stosownie do
postanowień art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oświadczam(y), że:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(nazwa, siedziba, adres wykonawcy(ów)
spełnia(my) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
......................................, dnia...........................................
..............................................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
35
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
Załącznik nr 3
Zamawiający: Gmina Gryfino
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związane z
budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”- Etap II
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związane z
budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”- Etap II
oświadczam(y), że:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(nazwa, siedziba, adres wykonawcy)
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
zmianami)
......................................, dnia ...........................................
.............................................................................................
( podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
36
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
Załącznik nr 4
Zamawiający: Gmina Gryfino
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związane z
budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”- Etap. II
WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związane z
budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”- Etap II
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(nazwa, siedziba, adres wykonawcy)
oświadcza, że dysponuje następującymi osobami do wykonania niniejszego zamówienia:
Lp.
1.
2
Funkcja pełniona przy
realizacji zamówienia
Imię i nazwisko
Kwalifikacje
zawodowe1
Wykształcenie
Doświadczen
ie zawodowe2
Informacja o
podstawie
dysponowania
osobą przez
Wykonawcę3
Inżyniera Rezydent –
Lider Zespołu
Inspektor nadzoru w
specjalności
konstrukcyjno –
budowlanej
Inspektor nadzoru w
specjalności drogowej
3.
4.
5
6.
Inspektor nadzoru w
specjalności
elektrycznej,
Inspektor nadzoru w
specjalności
telekomunikacyjnej
Specjalista ds.
rozliczeń
......................................, dnia ...........................................
.............................................................................................
( podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
37
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
1
Zakres uprawnień budowlanych (zgodnie z wymogami w warunkach udziału w postępowaniu)
Opis robót budowlanych, którymi dana osoba kierowała jako inspektor nadzoru z podaniem: okresu i miejsca
realizacji, stanowisko jakie pełniła dana osoba, zakresu robót, wartości robót, nazwę projektu/zadania, dane
zamawiającego (może stanowić odrębny wykaz).
3 Np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, udostępnienie przez inny podmiot
2
38
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
Załącznik nr 4.1.
Zamawiający: Gmina Gryfino
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związane z
budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”- Etap II
OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA
Nazwa, siedziba, adres wykonawcy(ów):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu na robotach budowlanych związane z budową i przebudową kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Gryfino” – Etap II oświadczamy, że:
Osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia.
......................................, dnia ...........................................
.............................................................................................
( podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
39
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
Załącznik nr 5
Zamawiający: Gmina Gryfino
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związane z
budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – Etap II”
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(nazwa, siedziba, adres wykonawcy)
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
OŚWIADCZAM (Y) ŻE:
oświadczam (oświadczamy), że wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie następujące usługi:
Lp.
Nazwa
zadania/usługi
Opis
zadania/usługi
(parametry)
Data wykonania
Początek
(data)
Zakończenie
(data)
Zamawiający
(nazwa,
adres, nr tel.
do kontaktu)
Nazwa
Wykonawcy
Uwagi
(Doświadczenie
własne czy
podmiotu
trzeciego)
1.
2.
3.
UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające należyte
wykonanie wskazanych w tabeli wyżej usług (np. poświadczenia). Brak dokumentu lub
dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej usług skutkuje nie zaliczeniem
przez Zamawiającego wykonania tej usług.
......................................, dnia ...........................................
.............................................................................................
( podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
40
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
WZÓR UMOWY
Załącznik nr 6
W sprawie zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związane z
budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – Etap II”
Dnia ....................……………………. roku w Gryfinie, pomiędzy:
Gminą Gryfino z siedzibą w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………..
zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
………………………. .z siedzibą w …………………… ul ………………………. zarejestrowanym
…………………………………………………,
posiadającym
numer
identyfikacyjny
NIP……………………………..; REGON ………………………………….. reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………………………….…..1
…………………………………………………
z
siedzibą
……………………………………
zarejestrowaną
…………………………………………………….,
pod
numerem
KRS
……………………………..kapitał zakładowy…………………………………. posiadającą numer
identyfikacyjny NIP………………………………………… ;REGON …………….., reprezentowaną
przez ……………………………………………………………………………………………….…….2
zwanym dalej „Wykonawcą”
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
(1 – właściwe w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną bądź osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą, także dla osób fizycznych prowadzących działalności
gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilne,
2 - właściwe w przypadku wykonawcy będącego spółką prawa handlowego).
w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy (dalej: „Oferta”) złożonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu na robotach budowlanych związane z budową i przebudową kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Gryfino – Etap II” (dalej: „Przetarg”)
zawarta zostaje Umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi
Inżyniera Kontraktu dla kontraktu na Roboty, ujęte w Przetargu: „Pełnienie funkcji
Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związane z budową i przebudową
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – Etap II” (dalej: „Przedmiot Umowy’).
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Przetargu (dalej: „SIWZ”).
3. Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji z wykonywania Przedmiotu Umowy w
stosunku do nie więcej niż 30% zakresu rzeczowego Kontraktu na Roboty, o którym
mowa w ustępie 1. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w
Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy złożonej w Przetargu,
jako cena za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru zostanie skorygowane
proporcjonalnie (tj. o wielkość procentową równą procentowemu zmniejszeniu zakresu
rzeczowego Kontraktu na Roboty).
41
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
§2
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Integralnymi częściami Umowy są następujące dokumenty:
1)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca Załącznik Nr ….. do
Umowy,
2)
Oferta Wykonawcy złożona w Przetargu, stanowiąca Załącznik Nr ….. do
Umowy.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy oraz któregokolwiek z
dokumentów, o których mowa w ust. 1, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów,
o których mowa w ust. 1, poszczególne dokumenty mają znaczenie hierarchiczne
zgodnie z kolejnością ich przywołania w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy określonych w Przedmiocie Umowy,
Umowę oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy traktować jako wzajemnie
wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych
dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Wykonawca nie może
ograniczyć ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu należytej
staranności.
§3
Wykonawca w ramach niniejszej umowy będzie wykonywał czynności przypisane
Inżynierowi i opisane w:
1) Kontrakcie na Roboty,
2) SIWZ na Roboty Budowlane,
3) Prawie Budowlanym.
Niezwłocznie po zawarciu Kontraktu na Roboty Zamawiający przekaże Wykonawcy
kopię Kontraktu na Roboty, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz inne dokumenty
będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji tego Kontraktu na
Roboty.
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy siłami własnymi oraz/lub przy pomocy
podwykonawców wskazanych w Ofercie Wykonawcy złożonej w Przetargu.
Wykonywanie Przedmiotu Umowy przy pomocy innych podwykonawców wymaga
zgody udzielonej przez Zamawiającego.
Zamawiający wyznacza następującego Przedstawiciela:
……………………………………
tel.
......................................,
fax
..................................., e-mail: .................................
który(a) jest upoważniony(a) do prowadzenia spraw, zarządzania i nadzorowania w
imieniu Zamawiającego związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym do odbioru
dokumentów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany Przedstawiciela Zamawiającego. O
dokonaniu zmiany Przedstawiciela Zamawiającego powiadomi na piśmie
Wykonawcę.
Przedstawicielem Wykonawcy przed Zamawiającym jest ……….…………..……………,
tel. ………………………., fax ………………………………………, e-mail: …………………….
który(a) jest upoważniony(a) do prowadzenia spraw, zarządzania i nadzorowania w
imieniu Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym do odbioru
dokumentów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy.
Wykonawcy przysługuje prawo zmiany Przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z
zapisami w SIWZ. O dokonaniu zmiany Przedstawiciela Wykonawcy powiadomi na
piśmie Zamawiającego.
§4
1.
2.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do
wykonywania Przedmiotu Umowy: do dnia 31 grudnia 2015 r.
W przypadku zmiany terminu realizacji Robót Budowlanych, Wykonawca będzie
zobowiązany wykonywać Przedmiot Umowy do faktycznego zakończenie wykonywania
robót budowlanych jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2016 r.
42
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
3.
4.
5..
1.
2.
3.
Obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy rozciągają się także na cały
okres gwarancji i rękojmi za wady na Roboty Budowlane, który wynosi 60 miesięcy
liczone od dnia odbioru końcowego robót.
Na opracowania wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Inżynier
Kontraktu udziela Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania Przedmiotu
Umowy na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem przekazania
Raportu Końcowego. W ramach tej czynności Inżynier Kontraktu jest zobowiązany
w szczególności do wszelkich wyjaśnień, uzupełnień oraz sprostowania dokumentów
związanych z wykonywaniem jego obowiązków związanych z doradztwem,
koordynacją oraz dokonanych rozliczeń.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy z dniem podpisania
niniejszej umowy.
§5
Wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonywanie Przedmiotu Umowy jest cena
zaproponowana w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy
złożonej w Przetargu.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego
w znaczeniu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje
wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynności, urządzenia oraz materiały i
narzędzia użyte przez Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z Formularza Oferty wynosi:
Kwota netto (bez VAT) {……………......................….} PLN
słownie: {.............................................} PLN
plus podatek VAT ...% w kwocie: {..........................................} PLN
słownie: {....................................................................................} PLN
co stanowi łącznie wynagrodzenie w wysokości: {……………...........................} PLN
słownie: {..................................................................................} PLN.
§6
1. Rozliczenie zadania nastąpi jedną fakturą końcową po odbiorze ostatecznym zadania.
W przypadku gdy wykonawca wybierze warunki na podstawie faktur przejściowych i
fakturze końcowej, zamawiający dokona płatności wg. poniższych procentów:
Wariant I
Płatność
I
II
Procent wynagrodzenia o którym mowa
w § 5 ust.3
50
50
Wariant II
Płatność
I
II
III
Płatność
I
II
III
IV
Procent wynagrodzenia o którym mowa
w § 5 ust.3
30
30
40
Procent wynagrodzenia o którym mowa
w § 5 ust.3
20
20
2
40
43
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
Wariant II
Procent wynagrodzenia o którym mowa
w § 5 ust.3
10
10
25
25
30
Płatność
I
II
III
IV
V
Procent wynagrodzenia o którym mowa
w § 5 ust.3
15
15
15
15
20
20
Płatność
I
II
III
IV
V
VI
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Faktura przejściowa VAT może zostać wystawiona po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego Raportu Kwartalnego oraz raportów miesięcznych w danym okresie
rozliczeniowym.
Łączna wartość płatności dokonanych na podstawie faktur częściowych musi być
zgodna z formą płatności zaproponowaną w ofercie.
Należności z tytułu niniejszej Umowy regulowane będą przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.
Nr rachunku bankowego Wykonawcy: ………………………………………… . .
Wykonawca będzie dostarczał faktury do siedziby Zamawiającego.
Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem i płatnikiem podatku od towarów i usług
i posiada NIP …………………………… .
§7
1.
2.
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach i na
warunkach określonych w Umowie. Powyższe nie uchybia podstawom do odstąpienia
wynikającym z przepisów prawa.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych
przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20% wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w § 5 ust. 3.
§8
Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu
Zamawiającego, ani udzielania zwolnień z zobowiązań bez wyraźnego upoważnienia
udzielonego przez Zamawiającego.
§9
1.
Tytułem należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w kwocie
stanowiącej równowartość 20 % wynagrodzenia Wykonawcy (wraz podatkiem VAT) o
którym mowa w § 5 ust. 3.
44
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia
służące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, o
zapłatę kar umownych, o odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość
zastrzeżonych kar umownych oraz o obniżenie wynagrodzenia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia upływu okresu gwarancji jakości tj. 60 miesięcy liczone od
dnia odbioru końcowego robót najdłużej trwającego Kontraktu na Roboty. Za dzień
wykonania przedmiotu umowy i uznania za należyte wykonany, zamawiający uzna
dzień którym upłynie okres gwarancji jakości i na tę okoliczność zostanie zwołany
odbiór pogwarancyjny z którego zostanie spisany protokół bezusterkowy.
W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i
jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca
zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć
aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe
zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym,
pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.
§ 10
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje
któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub też realizuje go
niezgodnie z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania
Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu.
W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w
ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia (z VAT) Wykonawcy za wykonywanie Przedmiotu Umowy, o którym
mowa w §5 ust 3, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia przewidzianego na wykonanie
danego obowiązku w pierwotnym terminie. Kara umowna, o której mowa w zdaniu
poprzednim jest liczona odrębnie dla każdego przypadku niezrealizowania
któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub realizowania go
niezgodnie z Umową.
Za zwłokę w oddaniu Raportu Otwarcia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia (z VAT) Wykonawcy za wykonywanie
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §5 ust 3, za każdy dzień po upływie 30 dnia
od zawarcia umowy.
W przypadku niewłaściwej kwalifikacji wydatków Inżynier Kontraktu zapłaci
Zamawiającemu karę umowną równą kwocie utraconego przez Zamawiającego
dofinansowania.
Jeżeli kary umowne z przyczyn wskazanych w ust. 2 przekroczą 20% wynagrodzenia
(z VAT) Wykonawcy za wykonywanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §5 ust
3, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może wedle swojego wyboru od
Umowy odstąpić bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia w terminie 7 dni.
Odstąpienie dokonane z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim stanowi
odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Kary umowne naliczone do
dnia odstąpienia z przyczyn wskazanych w ust. 2 będą należne Zamawiającemu
niezależnie od kary umownej zastrzeżonej na okoliczność odstąpienia od Umowy z
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, innych
niż wskazane w § 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20 % wynagrodzenia (z VAT) Wykonawcy za wykonywanie Przedmiotu Umowy, o
którym mowa w §5 ust 3.
Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
wykonawcy.
Stroną służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających
wysokość kwot kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
§ 11
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa
45
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
2.
3.
4.
5.
6.
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz.
907 z późn. zm.) .
Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności,
których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy.
Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą
być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż (i) Umowa nie może
być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę
grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo
też (ii) wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron.
Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do:
- wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych
i z zakresu ochrony środowiska,
- działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych
interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy lub
Projektu,
- działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w
realizację, kontrolę lub finansowanie Projektu (w szczególności takich jak zmiana
lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków czy
sprawozdawczości w zakresie realizacji Projektu),
- gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej,
- konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych zamówień dodatkowych,
zamówień uzupełniających, robót zamiennych lub zmniejszenia zakresu robót
zaistniałych w trakcie realizacji Projektu na realizację Przedmiotu Umowy,
- przedłużenia realizacji Projektu, w tym w szczególności z powodu warunków
atmosferycznych lub klimatycznych, nieprzewidywalnych warunków gruntowych,
klęsk żywiołowych lub ekologicznych bądź siły wyższej, wstrzymania robót
budowlanych z uwagi na znaleziska archeologiczne,
W sytuacjach określonych w ust. 2 Strony, mając na uwadze poszanowanie
wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i
przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w
niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i
obowiązki.
Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3, Strony dopuszczają możliwość
- zmian redakcyjnych Umowy oraz
- zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa
pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,
- zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również
- zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w
szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez
Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy
bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy.
W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące
redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające
ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych
interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede
wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany
korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.
Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem
obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pod rygorem
nieważności zachowania formy pisemnej.
§ 12
46
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
1.
2.
3.
4.
Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią, Strony
zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia
przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego
oraz Kodeksu cywilnego.
Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po
dwa egzemplarze dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
47
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
Załącznik nr 7
WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Do: .............................................................................................................................
Dotyczy:.......................................................................................................................
Kontrakt nr: …………………………….
My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy
Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i
adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy],
stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w par 9 umowy, bezspornie, po otrzymaniu
pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.
Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków
umowy, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej umową, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem a
Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej
gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie,
uzupełnieniu lub modyfikacji.
Gwarancja należytego wykonania umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od
podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna do dnia
...................................
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Sporządzono w: _________________________, dnia ________________.
Nazwisko i imię: _______________
W imieniu ___________________
Podpis: ____________________
[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]
48
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
Załącznik nr 8
Zamawiający: Gmina Gryfino
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związane z
budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino - Etap II”
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Nazwa, siedziba, adres wykonawcy(ów)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu na robotach budowlanych związane z budową i przebudową kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Gryfino - Etap II”
Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
(w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której
należy Wykonawca, którego reprezentuję(jemy):
Lp.
Nazwa
Adres
Telefon, fax, e-mail
1.
2.
3.
4.
........................, dn. .........................
…………………………………………….……
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy)
49
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Inżynier Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Gryfino”- Etap II
Załącznik nr 9
Zamawiający: Gmina Gryfino
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związane z
budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino - Etap II”
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Nazwa, siedziba, adres wykonawcy(ów)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu na robotach budowlanych związane z budową i przebudową kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Gryfino - Etap II”
Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
........................, dn. .........................
.........................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy)
50