szkoła dobrych praktyk opis dobrej praktyki

Komentarze

Transkrypt

szkoła dobrych praktyk opis dobrej praktyki
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK
TYTUŁ/NAZWA
„Dobrej praktyki”
Realizacja projektów e -Twinning w ramach europejskiej współpracy
szkół
NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI Szkoła Podstawowa Nr 25 im.Władysława Broniewskiego
ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI
20-089 Lublin, ul. Sieroca 17
TELEFON
0 81 747 48 49
FAKS
0 81 747 48 49
E-MAIL
[email protected]
STRONA INTERNETOWA
www.sp25.lublin.pl
DYREKTOR SZKOŁY
ZGŁASZAJĄCY PRZYKŁAD
Celina Nikolska
„Dobrej praktyki”
OSOBA UPOWAŻNIONA
DO KONTAKTU
(imię, nazwisko, telefon, e-mail)
Marta Petryszak , [email protected]
Aneta Lekan, [email protected]
OPIS DOBREJ PRAKTYKI
Dążenie do poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły zaowocowało naszym
przystąpieniem do Akcji e – Twinning. Realizowane wcześniej przez
OPIS DOBREJ PRAKTYKI
uczniów naszej szkoły projekty europejskie zyskały nowy wymiar za
(opis przesłanek, problemów,
pośrednictwem
potrzeb, które zainspirowały
Realizowane w ramach e – Twinning projekty to: A bridge from Poland to
technologii
informacyjno
–
komunikacyjnych.
realizację projektu, a także krótka Italy, Path to the Art., Magic of colours/The colours of the friendship, Math easy and
charakterystyka podjętego
interesting, World in colours, The nature where we live, In European garden, Spring
działania)
through children’s eyes, Together for nature, Happy friends, Children’s songs across
Europe.
Głównymi celami realizowanych projektów było wzajemne poznanie
krajów partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem ich kultury,
obyczajów,
przyrody.
Dzięki
realizowanym
projektom
zarówno
uczniowie jak i nauczyciele mają możliwość współpracy ze szkołami
z całej Europy.
Dzięki realizowanym projektom :
1. Uczniowie zwiększają swoje kompetencje językowe, podnoszą
umiejętności związane z wykorzystaniem nowych technologii,
poznają kraje partnerskie w atrakcyjny sposób.
2. Nauczyciele mają możliwość wymiany doświadczeń i materiałów
dydaktycznych z innymi nauczycielami, zwiększają swoje
umiejętności stosowania ICT, realizują postulat aktywnego
REZULTATY/KORZYŚCI
uczestnictwa dziecka w edukacji.
3. Szkoła wzbogaca swoją ofertę edukacyjną, uatrakcyjnia stosowane
metody nauczania, wykorzystuje nową formę promocji placówki
w środowisku.
* Za dotychczas realizowane projekty szkoła otrzymała trzy EQL
( Europejskie Odznaki Jakości ).
PROBLEMY I PRZESZKODY
Koordynowanie projektów wymagających znajomości języka obcego
W REALIZACJ
w stopniu zaawansowanym.
Dokładne przemyślenie zadań i podział pracy w trakcie realizacji projektu
wpływa na jego przebieg. Ważna jest współpraca nauczycieli różnych
RADY I WSKAZÓWKI
specjalności
(
informatyk, anglista, plastyk, nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej, bibliotekarz).Bardzo pomocne są szkolenia on-line
organizowane dla nauczycieli przez Narodowe Biuro Akcji e-Twinning
-Eventy edukacyjne. Warto z nich korzystać.
INSTYTUCJE/ORGANIZACJE
WSPÓŁPRACUJĄCE w realizacji
działania
Szkoły z wielu krajów europejskich, Lubelska Fundacja Ochrony
Środowiska, PSAPC.Freineta – Oddział Lublin
ZAŁĄCZNIKI
www.sp25.lublin.pl / projekty europejskie/http://blog.eun.org/bridge-
(dodatkowe materiały
pl-it/
uzupełniające)
http://magicofcolorsetwinning.blogspot.com/
http://pathtotheart.blogspot.com/
http://elementarepaina.blogspot.com/
http://www.chisaeetwinning.blogspot.com/

Podobne dokumenty