Nr 2. Opis przedmiotu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Nr 2. Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Znak: 8/2015/SPPW
Opis przedmiotu zamówienia
1.
Przedmiotem zamówienia
sponsorowanych.
jest
usługa
przygotowania
i
publikacji
2
artykułów
2.
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV)
79970000-4 - usługi publikacji;
3.
Terminy realizacji zamówienia: 15 czerwca – 31 lipca 2015 roku.
4.
Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest promowanie Szwajcarsko – Polskiego Programu
Współpracy.
Przedmiotem zamówienia są publikacje prasowe.
Artykuły sponsorowane mają na celu promocję projektu pn.: „Wzrost jakości usług w Domu
Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz
z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem
kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu
Współpracy.
Usługa obejmuje 2 zadania:
1.
2.
Zadanie 1. Przeprowadzenie wywiadu ze Starostą Powiatu Opatowskiego i Dyrektorem Domu
Pomocy Społecznej w Zochcinku, a następnie publikacja pierwszego z artykułów przed
zakończeniem realizacji projektu. Termin wykonania : 15 czerwca – 30 czerwca 2015 rok.
Zadanie 2. Przeprowadzenie wywiadu ze Starostą Powiatu Opatowskiego i Dyrektorem Domu
Pomocy Społecznej w Zochcinku, a następnie publikacja drugiego z artykułów po
zakończeniu realizacji projektu. Termin wykonania : 01 lipca - 31 lipca 2015 rok.
Wymagania odnośnie treści wywiadu:
1. Wywiadu udzielą:
- Starosta Powiatu Opatowskiego;
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.
2. W treści wywiadu należy zawrzeć informacje dotyczące:
2.1 Czym jest Szwajcarsko - Polski Program Współpracy.
2.2 Kto jest pomysłodawcą i realizatorem Projektu KIK/57.
Powiat Opatowski
Dom Pomocy Społecznej
w Zochcinku
1
2.3 Dla kogo jest przeznaczony i zasady finansowania.
2.4 Zadania do realizacji.
2.5 Jakie korzyści i możliwości daje projekt dla DPS w Zochcinku i Powiatu
Opatowskiego.
Wymagania odnośnie artykułu sponsorowanego
1. Artykuł sponsorowany /cała strona redakcyjna.
2. Zajawka strona główna.
3. Tekst główny obejmujący m.in. tytuł projektu, opis projektu, informacje o kwocie wsparcia
szwajcarskiego i współfinansowaniu Beneficjenta, jakie korzyści dała realizacja projektu dla
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku i Powiatu Opatowskiego.
4. Zakończenie (dane kontaktowe).
5. Artykuły sponsorowane będą publikowane w prasie regionu świętokrzyskiego.
6. Artykuły sponsorowane muszą być publikowane 1 raz w tygodniu w gazecie płatnej,
ukazującej się w postaci drukowanej.
7. Druk artykułów sponsorowanych w opcji full color.
8. Ilość artykułów sponsorowanych – dwa:
1) Pierwszy artykuł sponsorowany zostanie opublikowany przed zakończeniem
projektu – publikacja 1 raz;
2) Drugi artykuł sponsorowany ukaże się po zakończeniu projektu – publikacja 1 raz.
Wymagania jakie Zamawiający stawia Wykonawcy
1. Artykuły sponsorowane będą publikowane w prasie regionu świętokrzyskiego.
2. Artykuły sponsorowane będą publikowane 1 raz w tygodniu w gazecie płatnej, ukazującej
się w postaci drukowanej.
3. Wykonawca dostarczy artykuły sponsorowane w 3 egzemplarzach na nośniku DVD
oznaczonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do Zaproszenia „ Księga znaków”.
4. W przypadku błędów w publikacji Wykonawca będzie zobowiązany do jego powtórnej
publikacji bez błędów na swój koszt.
5. Termin publikacji zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym. Każdorazowo po
opublikowaniu w gazecie artykułu sponsorowanego Wykonawca dostarczy artykuł wraz
z fakturą.
6. Na każdym etapie realizacji usługi Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wytyczne
i uwagi Zamawiającego co do treści artykułu sponsorowanego.
Powiat Opatowski
Dom Pomocy Społecznej
w Zochcinku
2