Przez Předmostí do prehistorii

Transkrypt

Przez Předmostí do prehistorii
citywalk.info
Przez Pøedmostí do prehistorii
Ok. 9 km d³uga trasa zaczyna siê na osiedlu mieszkaniowym w Pøedmostí, niedaleko s³ynnego znaleziska
archeologicznego Skalka. Znane na ca³ym ¶wiecie odkrycia przypomina tu Pomnik ³owców mamutów z jedyn± w swoim
rodzaju terenow± prezentacj± szkieletowych zw³oków prehistorycznych zwierz±t. Na trasie prowadz±cej przez
poci±gaj±cy krajobraz rozmieszczono tablice informacyjne opisuj±ce prehistoryczn± i nowoczesn± historiê Pøedmostí
oraz z miejscowymi osobowo¶ciami. Kolejno zobaczymy tor wy¶cigowy "Parów przerowski", nietradycyjny "Pomnik drzew
owocowych", area³ edukacyjny "Szkolny Che³m", pos±g m³odego mamuta w naturalnej wielko¶ci oraz rezerwat
przyrody "Na Popovickém kopci". Po przyjemnym spacerze przez przyrodê wracamy z powrotem do Pøedmostí i jeszcze
mo¿emy zwiedzaæ muzeum archeologiczne w miejscowej szkole podstawowej.
{iframe width="760px" height="450"
frameborder="0"}http://www.citywalk.info/mosmodule/MAPY/prerov/trasa_prehistoria_pl.html{/iframe}
{jdownload prehistoria.pdf}Przez Pøedmostí do prehistorii {/jdownload}
http://www.citywalk.info
Kreator PDF
Utworzono 9 March, 2017, 01:47

Podobne dokumenty