Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p/a

Komentarze

Transkrypt

Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p/a
ZOE Sp. z o.o.
ul. S. Kuropatwińskiej 16,
PL 95-100 Zgierz
tel.: +48 42 675 25 37
fax: +48 42 716 48 78
[email protected]
www.zoen.pl
Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p/a
Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p/a
Rozłącznik napowietrzny Fla15/97p/a
1. INFORMACJE OGÓLNE
Rozłącznik Fla15/97p jest to napowietrzny aparat przeznaczony do zabudowy w
liniach Średniego Napięcia służący do rozłączania prądów roboczych nie przekraczających
400A. Rozłącznik jest przystosowany do napędu ręcznego i elektrycznego, może pracować
w układzie zdalnego sterowania z oddalonego punktu dyspozytorskiego. Bieguny rozłącznika
zabudowane są na stalowej ramie zabezpieczonej przed korozją cynkowaniem na gorąco.
Elementem przerywającym tor prądowy jest komora próżniowa.
Rozłącznik w tej wersji jest doposażony w specjalnie zaprojektowane dla niego
przekładniki prądowe o przekładni 200/1 i napięcie znamionowe 24 kV przeznaczone do
współpracy z zabezpieczeniami linii SN takimi jak ML_NBAS firmy Elkomtech lub MiROD-1
z Instytutu Energetyki z Warszawy. Rozłącznik jest wyposażony w zabudowany pomocniczy
łącznik (IP 44), umieszczony bezpośrednio na urządzeniu, co gwarantuje prawidłową
sygnalizację załączenia i wyłączenia. Ponadto rozłącznik jest wyposażony w zaciski prądowe
po stronie ruchomej zamontowane w sposób wachliwy w celu kompensacji naprężeń mostka
linki AFl.
Zwarciowe właściwości łączników są dotrzymywane z wielką rezerwą.
2. INFORMACJE TECHNICZNE
2.1Typ i klasa:
Typ: Fla15/97p
Rozłącznik ogólnego stosowania klasy E1.
Klasa mechaniczna M2.
Rozłącznik Fla 15/97p spełnia wymagania norm PN EN 60265-1 i PN EN 60694
2.2 Dane techniczne
Wielkość charakterystyczna
Jednostka
Wartość
Napięcie znamionowe
KV
24
Częstotliwość znamionowa
Hz
50
Poziom znamionowy izolacji
KV
125/50
Prąd znamionowy ciągły
A
400
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej
A
400
Prąd znamionowy wyłączeniowy w sieci pierścieniowej
A
405
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli
A
26
Prąd znamionowy wyłączeniowy zwarcia doziemnego
A
205
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli i linii w
A
33
KA
16
indukcyjności
warunkach zwarcia doziemnego
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
ZOE Sp. z o.o. – www.zoen.pl
2
Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p/a
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
KA
Trwałość mechaniczna
Cykle C-O
40
5000
2.3 Opis konstrukcji
Rozłącznik Fla 15/97p/a jest aparatem trójbiegunowym o wspólnym napędzie. Rama
rozłącznika zaprojektowana jest jako uniwersalna – rozstaw biegunów 500mm (rys. 1).
Umożliwia montaż na każdym dostępnym układzie słupa występującym w polskim systemie
energetycznym.
Rys. 1 Wymiary rozłącznika FLa 15/97p/a
Izolatory wsporcze wykonane są z kompozytu. Charakteryzują się dużą lekkością i
wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na działanie łuku elektrycznego. Izolatory
wsporcze styków stałych osadzone są na podstawie nieruchomo – na nich osadzone są
komory próżniowe. Izolatory styków ruchomych osadzone są na ruchomym wale wspólnym
dla wszystkich biegunów.
Główne tory prądowe zbudowane są ze srebrzonego płaskownika miedzianego o wymiarach:
- 50x8mm dla styków stałych
- 40x12 dla styków ruchomych
Zestyk główny torów prądowych wykonany jest z samozaciskowej szczęki dla części stałej i
pręta miedzianego Φ13mm dla części ruchomej, obydwie części są srebrzone.
Tory główne zakończone są otworowaniem umożliwiającym mocowanie typowych zacisków
prądowych.
UWAGA: W przypadku uszkodzenia zestyków głównych istnieje możliwość ich łatwej
wymiany bez konieczności wymiany całych torów prądowych.
Zestyki pomocnicze umieszczone są w próżniowych komorach gaszeniowych (prod. Firmy
WESTINGHOUSE o prądzie rozłączalnym 630A), pracują równolegle z zestykami głównymi.
Przy otwieraniu rozłącznika zestyki pomocnicze otwierają się w momencie, w którym styki
główne oddalone są od siebie na odległość uniemożliwiającą zapalenie między nimi łuku
elektrycznego. Natomiast w trakcie zamykania rozłącznika zestyki pomocnicze zwierają się
przed zestykami głównymi.
Styki te opisane są następującymi parametrami:
- niejednoczesność
- poniżej 0,1s
ZOE Sp. z o.o. – www.zoen.pl
3
Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p/a
-
załączanie styków pomocniczych w trakcie zamykania rozłącznika następuje w chwili,
gdy styki głównych torów prądowych zbliżą się na odległość ok. 1cm
rozłączenie styków pomocniczych w trakcie otwierania rozłącznika następuje w chwili
gdy styki głównych torów prądowych oddalone są od siebie o 12cm
odległość między stykami głównymi wynosi 36cm
Mechanizm przełączający wykonany jest z elementów ze stali nierdzewnej i składa się z:
- samozaciskowego elementu osadzonego na ramieniu na izolatorze części ruchomej
rozłącznika
- ruchomego ramienia połączonego z mechanizmem komory próżniowej
Czas rozwierania głównych torów prądowych może się wahać od 2 do 8s i nie wpływa na
działanie pomocniczych torów prądowych, które przełączają się w sposób migowy.
Rozłącznik może być wyposażony opcjonalnie w napędy elektryczny w układzie obrotowym
lub posuwisto-zwrotnym.
Sposoby montażu poszczególnych napędów w różnych układach sieci zawierają
szczegółowe instrukcje montażu producenta.
Przykładowy układ montażu dla napędu elektrycznego przedstawia rys. 2.
1. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Aparat ustawiany jest przez producenta na palecie o wymiarze większym od samego
aparatu. Do palety mocowany jest za pomocą taśm.
Aparat jest dostarczany i transportowany w stanie zamkniętym z częścią ruchoma
zablokowaną za pomocą taśm.
2. WYPOSAŻENIE DODATKOWE
W skład aparatu wchodzą również:
- dwie uniwersalne konstrukcje do zamontowania na poprzeczniku wraz ze śrubami
- opcjonalnie napęd do ruchu obrotowego lub posuwisto – zwrotnego
- zamontowane zaciski prądowe o przekrojach 16x95 lub 16x150 z przekładkami CuAl
- konstrukcja do mocowania aparatu pod linią na słupach ŻN/BSW/EPV
3. WARUNKI GWARANCJI
Producent udziela gwarancji na 36 miesięcy.
Widok styków pomocniczych :
ZOE Sp. z o.o. – www.zoen.pl
4
Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p/a
Urządzenie wykonawcze
Rozłącznik napowietrzny
Transformator napowietrzny
dwufazowy 15/0,230 kV
Ograniczniki przepięć
Rura osłonowa Arot
Cięgno napędu
Zespół sterujący SN-2/ZS/ML
Antena
10
(12)
8
(10)
Rura osłonowa Aste
Bednarka
uziemiająca
3÷5m
1,5m
Zespół napędowy SN-2/ZN
2,0
Nazwa rysunku:
Słup odporowy Oos-12 (14)
Słup odporowy BSW 12 (14)
Rodzaj linii:
15/20 kV AFL-6-35
Rys.2 Przykład montażu z napędem elektrycznym i sterowaniem
ZOE Sp. z o.o. – www.zoen.pl
5
Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p/a
Tabliczka znamionowa (rys. 3) i jej opis
TYP
Fla 15/97p
KLASA
Ur
E1 , M2
24 kV
Uw
fr
Ir
I1
I2a
I 4a
125 kV/50 kV
50 Hz
400 A
400 A
405 A
26 A
I 6a
I 6b
Ik
Ip
cykl C-O
Masa
Nr Fabr.
205 A
33 A
16 kA
40 kA
5000
80 kg
Rok Prod.
Zgodny z :
EN-60265-1
Rys. 3
Opis wielkości podanych w tabliczce znamionowej:
Oznaczenie
Opis
Klasa E1
Rozłącznik ogólnego stosowania przewidziany do instalowania w normalnie
ciągle zasilanych częściach sieci
Klasa M2
Rozłącznik ogólnego stosowania przewidziany do specjalnych warunków
eksploatacji i częstego działania o rozszerzonej trwałości mechanicznej 5000
cykli
Ur
Napięcie znamionowe
Uw
Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe
fr
Częstotliwość znamionowa
Ir
Prąd znamionowy ciągły
I1
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności
I2a
Prąd znamionowy wyłączeniowy w rozdzielczej sieci pierścieniowej
I4a
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli
I6a
Prąd znamionowy wyłączeniowy zwarcia doziemnego
I6b
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli i linii napowietrznych w
warunkach zwarcia doziemnego
Ik
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
Ip
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
Cykl C-O
Trwałość mechaniczna podawana w ilości cykli wyłącz/załącz
Wielkości powyższe opisane są na podstawie normy PN-EN 60265-1 i 60694.
ZOE Sp. z o.o. – www.zoen.pl
6
Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p/a
Wszelkie
pytania
prosimy
kierować
ZOE Sp. z o. o.
Dział Sprzedaży
Internet
ul. S. Kuropatwińskiej 16
95 - 100 Zgierz
Fax. +48 42 716 48 78
+48 42 675 25 16
+48 42 675 26 21
+48 695 120 222
www.zoen.pl
[email protected]
UWAGA:
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian nie ujętych w niniejszej
instrukcji, a wynikających z postępu technicznego.
ZOE Sp. z o.o. – www.zoen.pl
7

Podobne dokumenty