Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy

Komentarze

Transkrypt

Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy
Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 22.02.2016r.
Wójt Gminy Słupia ogłasza
Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia
na rok 2016.
§1
Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu
projektów:
1)
Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków
uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Słupia a w szczególności poprzez tworzenie
alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Słupia.
2)
Na realizację projektów w 2016 r. przeznacza się kwotę – 20.000,00 zł
§2
Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji:
1)
Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.
2)
Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Słupia, a właściwym
podmiotem, którego wniosek zostanie wybrany.
3)
Szczegółowe zasady przekazywania dotacji określone zostaną w zawartej umowie.
4)
W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot ma obowiązek dostosować kosztorys i
harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie określonej w umowie.
5)
Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.
§3
Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie:
1)
W konkursie projektów mogą uczestniczyć podmioty, nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w
celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gmin Słupia,
2)
Projekt będzie rozpatrywany, jeżeli podmiot przystąpi do konkursu i złoży w wymaganym terminie wniosek, spełniający
wymogi określone w Uchwale Nr XLV/246/2014/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia
warunków oraz zasad wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia, w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
3)
Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu, oraz
upowszechnianiu i krzewieniu sportu na terenie Gminy Słupia.
4)
Wysokość dotacji nie może być wyższa niż 90% ogółu kosztów zgłoszonego projektu.
5)
Przedmiotem dotacji może być wsparcie podmiotu w zakresie projektu obejmującego pokrycie m.in.:
a) organizację i udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, turniejów i
zawodów;
b) organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych krajowych;
c) realizację programów szkolenia sportowego.
6)
Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
a) transferów zawodnika z innego klubu,
b) zapłat kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,
c) zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub kosztów obsługi zadłużenia,
d) remontów lub modernizacji obiektów i urządzeń służących zawodnikom klubu do uprawiania sportu,
e) zobowiązań klubu z tytułu wszelkich należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu i
jego jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów publicznych.
§4
Miejsce i termin składania wniosków:
1)
Wnioski prawidłowo i kompletnie wypełnione należy złożyć w terminie do 14.03.2016 roku do godz. 9.00 w
Urzędzie Gminy Słupia, Słupia, pok. nr 9 – w zamkniętej kopercie z napisem: " Konkurs projektów wspierających rozwój
sportu na terenie Gminy Słupia na rok 2016
2)
Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy. Odrzuceniu
podlegają wnioski nieprawidłowo wypełnione lub wnioski,
w których nie podano wszystkich danych określonych we wzorze wniosku.
3)
Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu oraz statut,
b) informację o wcześniejszej działalności klubu której dotyczy wniosek,
c) aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
d) sprawozdanie finansowe tj. bilans za rok poprzedni,
e) oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego,
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), w sposób
Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia
Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia
umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
4)
Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Słupia 257 pok. nr 9.
§5
Miejsce i termin otwarcia wniosków:
1)
Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 14.03.2016 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Słupi.
2)
Otwarcia i oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez
Wójta Gminy Słupia.
3)
Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Słupia, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupia oraz dostarczona
wnioskodawcom.
Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia