ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Transkrypt

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
„Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku
wczesnohistorycznym w Grudusku”
RPO WM 2007-2013, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”
Działanie 6.1 „Kultura”
Zamawiający:
Gmina Grudusk
ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk
te/fax: (23) 671 50 12
www.grudusk.com; [email protected]
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania „Wyposażenie Chaty Ścibory – zakup sprzętu multimedialnego”
I. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę
oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację
zadania „Wyposażenie Chaty Ścibory – zakup sprzętu multimedialnego”.
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna
obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów związanych z dostarczeniem sprzętu pod adres
Zamawiającego.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu multimedialnego do sali ekspozycyjno –
konferencyjnej w budynku murowano – drewnianym „Chata Ścibory” na grodzisku
wczesnohistorycznym w Grudusku.
2. Sprzęt multimedialny, o którym mowa w ust. 1, musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów
uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, posiadający gwarancję producenta.
3. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie sprzętu
multimedialnego nie są dla dostawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W
wypadku użytych w opisie nazw Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów
„równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same
cechy, funkcje, parametry i standardy jakościowe jak wskazany w opisie konkretny z nazwy
lub pochodzenia.
4. Wykaz sprzętu multimedialnego:
Lp.
Nazwa parametru
Wymagania minimalne wartości parametrów
I.
1.
2.
3.
LAPTOP
Procesor
Pamięć
Dysk twardy
4.
Ekran
5.
6.
7.
Karta graficzna
Urządzenie wskazujące
Karta dźwiękowa
Intel® Core™ i5 4gen 4210U 1,7 - 2,7 GHz lub szybszy
min. 8 GB.
min. 500 GB, min. 5400 obr./min.
Przekątna ekranu nie mniejsza niż 15,6 i rozdzielczości 1366 x 768
pikseli.
min. 1024 MB pamięci własnej.
min. touchpad.
min. zintegrowana.
8.
Karta sieciowa
WiFi 802.11b/g/n; LAN 100 Mbps.
9.
Porty
wbudowany czytnik kart pamięci;
„Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku
wczesnohistorycznym w Grudusku”
RPO WM 2007-2013, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”
Działanie 6.1 „Kultura”
10. System operacyjny
11. Mysz bezprzewodowa
12. Torba do laptopa
13. Gwarancja
II. DVD
14. DVD
15. Gwarancja
III. EKRAN
16.
Ekran projekcyjny
na statywie
17. Gwarancja
IV. PROJEKTOR
Technologia
Rozdzielczość ekranu
Jasność
Kontrast
18. Żywotność źródła
światła
Obiektyw
Odległość od ekranu
Przekątna obrazu
19. Obsługiwane systemy
wyjście słuchawkowe;
min. 3 x USB (w tym min. 2 x USB 3.0);
min. 1 x VGA - 15-stykowe D-Sub (dopuszcza się złącze VGA inne
niż D-Sub z obsługą adaptera z przejściem na D-Sub);
min. 1 x RJ45,
min. 1 x HDMI.
System Windows 8.1
typ myszy
laserowa
komunikacja z myszą
bezprzewodowa
komunikacja bezprzewodowa fale radiowe
rozdzielczość pracy
1600 dpi
profil myszki
dla praworęcznych
ergonomiczny kształt
tak
liczba przycisków
6 szt.
interfejs
USB
Torba 16”
minimum 2 lata
obsługiwane formaty płyt: DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, CDRW, CD-R;
obsługiwane formaty plików: JPEG, MP3, WMA, MPG, DivX, MPEG2, MPEG-4, MPEG-1, AVI, DivX Ultra;
sieć USB 2.0;
wyjścia RCA, HDMI , SCART, optyczne kompozytowe.
minimum 2 lata
Powierzchnia projekcyjna – biała;
Wymiary: 200 x 200cm;
Ekran: 200 cm x 200 cm
Obraz: 200 cm x 200 cm
Format obrazu: 1:1
Czarny TOP: brak
Dł. obudowy: 204,9 cm
Mobilny i łatwy do przechowywania, ergonomiczny uchwyt.
minimum 2 lata
3LCD
WXGA, 1280 x 800, 16:10pikseli
3000 ANSI lm
112000:1
6.000h (tryb ECO) / 5.000h (tryb normalny) lub dłuższa
F = 1.58 - 1,72, f = 16,9 - 20,28 mm
0,9 - 10,8 m
33" - 318"
PAL60
„Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku
wczesnohistorycznym w Grudusku”
RPO WM 2007-2013, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”
Działanie 6.1 „Kultura”
20. Złącza zewnętrzne
21. Głośnik
22. Gwarancja
V. TELEWIZOR
23. Telewizor
24. Uchwyt do telewizora
25. Gwarancja
VI.
SECAM
PAL-N
PAL-M
PAL
NTSC 4.43
NTSC
HDTV
USB
audio in (MINI JACK)
audio out (MINI JACK)
HDMI (MHL)
Composite
D-sub 15-pin
TAK
minimum 2 lata
Typ telewizora: LED;
Obraz: 3D;
Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej;
Smart TV;
Przekątna ekranu: 42”;
Format HD: Full HD;
Rozdzielczość: 1920 x 1080;
System fonii: Stereo;
Tuner cyfrowy DVB-T , DVB-C;
Funkcje 3D: Konwersja 2D/3D;
HDMI;
Ilość złącz HDMI: 4;
USB 3.0: 2
USB 2.0: 3;
WiFi;
Wejście Ethernet-LAN RJ-45.
TAK, obrotowy.
minimum 2 lata
NAGŁOŚNIENIE MULTIMEDIALNE KONFERENCYJNE
26. Mikrofon przewodowy
27. Statywy
Mikrofon
28.
bezprzewodowy
Liczba sztuk: 3
Przetwornik: o charakterystyce dookólnej; dynamiczny z
magnesem neodymowym
Pasmo przenoszenia: 60 - 14 000 Hz
Czułość obwodu otwartego: - 54 DB (1,9 mV)
Impedenancja 600 Ohm
Złącze: XLRM 3 – pin
Długość w m: 10 m
Liczba sztuk: 2
System bezprzewodowy UHF sterowany ,mikroprocesowo zbiorczy
system anten Predictive Diversity;
„Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku
wczesnohistorycznym w Grudusku”
RPO WM 2007-2013, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”
Działanie 6.1 „Kultura”
29. System nagłośnieniowy
30. Statywy pod głośniki
31. Gwarancja
możliwość współpracy do 8 kompatybilnych systemów;
funkcja automatycznego wyboru częstotliowości;
wskaźnik LED zasilania i niskiego stanu baterii;
wyjścia 1/4” i XLR;
przełączniki zasilania i wyciszania;
automatyczna synchronizacja w podczerwieni nadajnika do
odbiornika.
680W (340W + 340W) mocy wyjściowej (głośnik niskotonowy:
10"/głośnik wysokotonowy: cewka o średnicy 1,4”).
Demontowany 10-kanałowy mikser (4 kanały mono/linia + 6
mono/3 stereo linia).
Możliwość połączenia z iPod`em/iPhone`em poprzez złącze USB
One-knob master EQ™ 1-pokrętłowy korektor główny z
wirtualnym podbiciem basu.
Wysokiej rozdzielczości cyfrowe efekty SPX (4 rodzaje).
Wbudowany eliminator sprzężeń.
Doskonały 3-zakresowy korektor kanałowy.
Przełączane wejścia stereo/mono.
Wejścia Hi-Z (o wysokiej impedancji).
Zasilanie phantom.
Wyjścia do monitorów oraz subwoofera.
Opcjonalny przełącznik nożny do sterowania pogłosem.
Ilość sztuk 2
minimum 2 lata
III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami*:
Najniższa cena kryterium wagowe 100 %
IV. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:
1/ Wypełniony formularz ofertowy.
2/ Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym
okresie, co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu wraz z
dokumentami (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzającymi, że zamówienia zostały
wykonane należycie.
3/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4/ Parafowany wzór umowy.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
V. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Dostawca jest zobowiązany do
podania ceny netto dostawy, będącej przedmiotem zamówienia, powiększonej o obowiązujący
podatek VAT.
VI. Cena podana przez Dostawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres
obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
„Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku
wczesnohistorycznym w Grudusku”
RPO WM 2007-2013, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”
Działanie 6.1 „Kultura”
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 22.07.2015 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego:
1. Urząd Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk w zamkniętej kopercie opisanej
zgodnie ze wskazówkami z pkt.1. lub
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez
otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, może
wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego
na składanie ofert.
VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk w dniu 22.07.2015 r. o godz. 11.15,
następnie sporządzony zostanie protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na
realizację zadania.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są: Bogumiła Graboń-Golanko - tel. 23 671 50 73
23 671 50 12 wew.17.
IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Dostawca, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy.
Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Dostawcy.
X. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od podpisania umowy. Dostawca zobowiązany będzie do
przygotowania i przedłożenia protokołu odbioru oraz uruchomienia przedmiotu zamówienia.
XI. Inne postanowienia.
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego, jeżeli oferowany przez Dostawcę sprzęt w opinii Zamawiającego nie będzie
wystarczający lub gdy najniższa cena oferowana przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na
sfinansowanie działania. W opisanych przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów
przygotowania oferty.
Załączniki:
1/ Formularz ofertowy.
2/ Projekt umowy.