Warszawa: Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych materiałów

Transkrypt

Warszawa: Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych materiałów
1z4
file:///C:/00=PRZETARGI 2014/04=PN=TUSZE I TONERY/OGŁOS...
Warszawa: Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i kserokopiarek dla potrzeb Instytutu Kolejnictwa
Numer ogłoszenia: 101899 - 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Kolejnictwa , ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4731300, faks 22 6107597.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikolej.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń
wielofunkcyjnych, ploterów i kserokopiarek dla potrzeb Instytutu Kolejnictwa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych
materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i kserokopiarek dla Instytutu Kolejnictwa. Pod pojęciem fabrycznie nowe,
Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, wcześniej nie używanych, nie regenerowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych
opakowaniach producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 2.) Zamawiający wskazuje, w załączniku nr 1 do
SIWZ, typ materiału eksploatacyjnego stosowany przez producenta urządzenia, jednocześnie informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały
eksploatacyjne jakościowo równoważne. 3.) Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest
zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku), w stosunku do oryginału
produkowanego przez producenta urządzenia. 4.) Materiały równoważne muszą posiadać wydajność równorzędną z wydajnością tonera produkowanego
przez producenta sprzętu. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego innego producenta niż producent sprzętu,
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty raporty z testów, potwierdzające, że podana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie
z normami: ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO/IEC 24711 dla nabojów do
drukarek atramentowych, wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania
powyższych norm. 5.) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych
przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC. 6.) Wymagane jest aby Wykonawca
zagwarantował, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego,
zapewnią należyte bezpieczeństwo oraz będą posiadały właściwe opakowanie i oznakowanie. 7.) Wymagane jest aby zamontowanie i używanie
wkładów drukujących równoważnych nie spowodowało utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 8.) Jeżeli w trakcie
umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta
drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów lub kserokopiarek, Wykonawca będzie zobowiązany do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny
od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie przesłanego mailem lub faksem.
Wymiana musi nastąpić w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 9.) W przypadku dostarczenia
materiałów równoważnych Wykonawca będzie zobowiązany do: a) udzielenia gwarancji na dostarczone tonery, tusze i taśmy do wyczerpania się środka
barwiącego, b) pokrycia kosztów naprawy drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, plotera lub kserokopiarki, gdy ich uszkodzenie powstało w wyniku
stosowania tonera lub tuszu równoważnego dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy drukarki,
urządzenia wielofunkcyjnego, plotera lub kserokopiarki (włączając w to wymianę bębna lub głowicy), uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu
producenta sprzętu. Naprawa wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu. Zamawiający powiadomi faksem Wykonawcę o
konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą będzie ponosił Wykonawca. 10.) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać
na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. 11.)
Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. 12.) Ilości wskazane w kolumnie
nr 5 Formularza cenowego (załącznik nr 2 do oferty), są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej
oferty. 13.) Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w powyższej
tabeli. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie minimum 60% ceny
podanej w formularzu ofertowym. 14.) Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego. 15.) Wielkość
dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji przedstawicieli Zamawiającego, odpowiedzialnych za
realizację przedmiotu umowy. 16.) Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczał zamówione materiały eksploatacyjne, swoim transportem, w terminie
nieprzekraczającym 3 dni roboczych do siedziby Zamawiającego, na adres: Instytut Kolejnictwa, 04-275 Warszawa, ul. J. Chłopickiego 50, w dni
robocze, w godz. 8.00 - 14.30..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.12-9, 30.19.21.13-6, 30.19.23.20-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
2014-05-13 08:03
2z4
file:///C:/00=PRZETARGI 2014/04=PN=TUSZE I TONERY/OGŁOS...
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunku zostanie
dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą wymaganych dokumentów, według formuły
spełnia/nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej (2) dwa
zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) każde, obejmujące dostawę
fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek oraz załączy dowody
potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Uwaga: pod pojęciem zamówienia, o wartości
nie mniejszej niż 80.000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) Zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie
odpowiadające dostawom, udzielone w ramach (1) jednej umowy. W przypadku wykonywanych dostaw, zrealizowana część
dostawy do dnia składania ofert, musi odpowiadać wartości określonej w warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunku zostanie
dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą wymaganych dokumentów, według formuły
spełnia/nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunku zostanie
dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą wymaganych dokumentów, według formuły
spełnia/nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunku zostanie
dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą wymaganych dokumentów, według formuły
spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o
dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego wykazu dostaw należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania lub wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały lub są wykonane. Wykaz dostaw musi zawierać informacje o co najmniej (2) dwóch zamówieniach, o wartości nie mniejszej
niż 80.000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) każde, obejmujących dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do
drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie. Uwaga: pod pojęciem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy
złotych) Zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie odpowiadające dostawom, udzielone w ramach (1) jednej umowy. W przypadku
wykonywanych dostaw, zrealizowana część dostawy do dnia składania ofert, musi odpowiadać wartości określonej w warunku.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2014-05-13 08:03
3z4
file:///C:/00=PRZETARGI 2014/04=PN=TUSZE I TONERY/OGŁOS...
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
W przypadku oferowania materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty następujących dokumentów: a)
raportów z testów potwierdzających, że gwarantowana przez Wykonawcę wydajność materiałów równoważnych jest wynikiem
przeprowadzenia testów zgodnie z normami: ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek
kolorowych i ISO/IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych, wystawionych przez niezależny podmiot posiadający stosowną
akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem), b) kart charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowanych zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii
Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.) Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 2.) Pisemne
zobowiązanie podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wraz z uszczegółowieniem oddawanych zasobów - w przypadku, gdy Wykonawca będzie powoływał
się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (oryginał). 3.) INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA:
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
pkt. III.4.3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2014-05-13 08:03
4z4
file:///C:/00=PRZETARGI 2014/04=PN=TUSZE I TONERY/OGŁOS...
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy i określa warunki zmian: a) zmiany stawki VAT; b) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; c) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków
dotyczących Wykonawcy; d) zmiany korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszające
realizację, obniżające koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy, bądź zwiększające
użyteczność przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ikolej.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Kolejnictwa; ul. J. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa ; w
pokoju nr 38 - budynek główny IK - w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 14:00.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Instytut Kolejnictwa;
ul. J. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa; Kancelaria Ogólna; budynek główny; pokój nr 68 - w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 15:00.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu
21.05.2014 r. godzina 11:30; miejsce: Instytut Kolejnictwa; ul. J. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa; pokój nr 67 - budynek główny IK. Osobami
uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Andrzej TĘSNY oraz Monika KRZEWIŃSKA - tel.: (22) 473-14-17, e-mail:
[email protected] Pełny opis lokalizacji na stronie internetowej Zamawiającego, pod którym jest dostępna Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia: www.ikolej.pl - BIP - Zamówienia Publiczne - Podlegające Ustawie - IK.PZ-380-04/PN/14..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
2014-05-13 08:03