UCHWAŁA NR .................... RADY MIASTA OPOLA z dnia

Transkrypt

UCHWAŁA NR .................... RADY MIASTA OPOLA z dnia
Druk nr 226
Projekt
z dnia .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności gruntowych na rzecz
uczestników Projektu "Poprawa jakości wody w Opolu"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014r. poz. 379, poz.1072) oraz
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2014r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 822, poz. 906, poz.1200) – Rada Miasta Opola
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyrazić zgodę na nieodpłatne przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowych
na rzecz uczestników Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” położonych:
I. w Gminie Prószków: · w Chrzowicach, oznaczonej nr działki 6 z karty mapy 2 obręb
Chrzowice, o pow. 0,0580 ha, KW OP1O/00111477/0 na rzecz Gminy Prószków,
II. w Gminie Komprachcice: · w Chmielowicach, oznaczonej nr działki 1151/163 z karty
mapy 4 obręb Chmielowice, o pow. 0,0032 ha, KW OP1O/00113056/7,
·
w Chmielowicach, oznaczonej nr działki 1145/163 z karty mapy 4 obręb Chmielowice,
o pow. 0,0014 ha, KW OP1O/00113056/7, · w Chmielowicach, oznaczonej nr działki
1147/18 z karty mapy 4 obręb Chmielowice, o pow. 0,0344 ha, KW OP1O/00113056/7 , ·
w Chmielowicach, oznaczonej nr działki 1149/20 z karty mapy 4 obręb Chmielowice,
o pow. 0,0269 ha, KW OP1O/00113056/7, · w Polskiej Nowej Wsi, oznaczonej nr działki
1090 z karty mapy 9 obręb Polska Nowa Wieś, o pow. 0,0725 ha, KW OP1O/00007742/7,
· w Polskiej Nowej Wsi, oznaczonej nr działki 925/1 z karty mapy 7 obręb Polska Nowa
Wieś, o pow. 0,0042 ha, KW OP1O/00113056/7, · w Polskiej Nowej Wsi, oznaczonej nr
działki 503/1 z karty mapy 5 obręb Polska Nowa Wieś, o pow. 0,0039 ha, KW
OP1O/00113056/7, · w Polskiej Nowej Wsi, oznaczonej nr działki 344/9 z karty mapy
5 obręb Polska Nowa Wieś, o pow. 0,0063 ha, KW OP1O/00113056/7, · w Polskiej Nowej
Wsi, oznaczonej nr działki 1110/1 z karty mapy 9 obręb Polska Nowa Wieś, o pow. 0,0036
ha, KW OP1O/00113056/7, · w Żerkowicach, oznaczonej nr działki 112 z karty mapy
1 obręb Żerkowie, o pow. 0,2354 ha, KW OP1O/00113056/7, · w Osinach, oznaczonej nr
działki 929/180 z karty mapy 3 obręb Osiny, o pow. 0,0272 ha, KW OP1O/00113056/7, ·
w Komprachcicach, oznaczonej nr działki 975/1 z karty mapy 5 obręb Komprachcice,
o pow. 0,0349 ha, KW OP1O/00113056/7, · w Komprachcicach, oznaczonej nr działki 3 z
karty mapy 1 obręb Komprachcice, o pow. 0,0400 ha, KW OP1O/00008189/9, ·
w Komprachcicach, oznaczonej nr działki 1191 z karty mapy 3 obręb Komprachcice,
o pow. 0,0064 ha, KW OP1O/00113056/7, · w Komprachcicach, oznaczonej nr działki
787/1 z karty mapy 4 obręb Komprachcice, o pow. 0,0283 ha, KW OP1O/00113056/7 na
rzecz Gminy Komprachcice,
Id: A4DB92C1-CCF1-4BC5-9BC6-0B8E9ECD2947. Projekt
Strona 1
III. w Gminie Dąbrowa: · we Wrzoskach, oznaczonej nr działki 493/122 z karty mapy
4 obręb Wrzoski, o pow. 0,0673 ha, KW OP1O/00114847/6, · w Sławicach, oznaczonej nr
działki 158/11 z karty mapy 1 obręb Sławice, o pow. 0,0036 ha, KW OP1O/00114847/6, ·
w Sławicach, oznaczonej nr działki 1144/38 z karty mapy 4 obręb Sławice, o pow. 0,0042
ha, KW OP1O/00114847/6, · w Sławicach, oznaczonej nr działki 969/175 z karty mapy
4 obręb Sławice, o pow. 0,2793 ha, KW OP1O/00114847/6, · w Ciepielowicach,
oznaczonej nr działki 210/1 z karty mapy 1 obręb Ciepielowice, o pow. 0,0224 ha, KW
OP1O/00114847/6, · w Chróścinie, oznaczonej nr działki 515/64 z karty mapy 4 obręb
Chróścina, o pow. 0,0036 ha, KW OP1O/00114847/6, · w Chróścinie, oznaczonej nr
działki 309/10 z karty mapy 5 obręb Chróścina, o pow. 0,0372 ha, KW OP1O/00121586/0,
· w Dąbrowie, oznaczonej nr działki 510/72 z karty mapy 3 obręb Dąbrowa, o pow. 0,0208
ha, KW OP1O/00114847/6 , · w Dąbrowie, oznaczonej nr działki 405/35 z karty mapy
2 obręb Dąbrowa, o pow. 0,0219 ha, KW OP1O/00114847/6, · w Mechnicach, oznaczonej
nr działki 817/258 z karty mapy 3 obręb Mechnice, o pow. 0,0142 ha, KW
OP1O/00114847/6, · w Mechnicach, oznaczonej nr działki 827/225 z karty mapy 3 obręb
Mechnice, o pow. 0,0036 ha, KW OP1O/00114847/6, · w Karczowie, oznaczonej nr
działki 577/20 z karty mapy 3 obręb Karczów, o pow. 0,0232 ha, KW OP1O/00114847/6
na rzecz Gminy Dąbrowa,
IV. w Gminie Tarnów Opolski: · w Kątach Opolskich, oznaczonej nr działki 692/34 z karty
mapy 1 obręb Kąty Opolskie, o pow. 0,0306 ha, KW OP1O/00114995/8, · w Kątach
Opolskich, oznaczonej nr działki 379/80 z karty mapy 1 obręb Kąty Opolskie, o pow.
0,2235 ha, KW OP1O/00114995/8, · w Kątach Opolskich, oznaczonej nr działki 1334/104
z karty mapy 2 obręb Kąty Opolskie, o pow. 0,0265 ha, KW OP1O/00114995/8, ·
w Przyworach, oznaczonej nr działki 1486 z karty mapy 3 obręb Przywory, o pow. 0,0700
ha, KW OP1O/00114995/8, · w Przyworach, oznaczonej nr działki 2084/135 z karty mapy
3 obręb Przywory, o pow. 0,0383 ha, KW OP1O/00114995/8 na rzecz Gminy Tarnów
Opolski,
V. w Gminie Dobrzeń Wielki: · w Czarnowąsach, oznaczonej nr działki 645/19 z karty
mapy 8 obręb Czarnowąsy, o pow. 0,0157 ha, KW OP1O/00117914/8 na rzecz Gminy
Łubniany
VI. w Gminie Chrząstowice: · w Chrząstowicach, oznaczonej nr działki 1000/243 z karty
mapy 1 obręb Chrząstowice, o pow. 0,0146 ha, KW OP1O/00116630/6, · w Dębskiej
Kuźni, oznaczonej nr działki 1110/77 z karty mapy 2 obręb Dębska Kuźnia, o pow. 0,0127
ha, KW OP1O/00119275/0, · w Dębskiej Kuźni, oznaczonej nr działki 1111/77 z karty
mapy 2 obręb Dębska Kuźnia, o pow. 0,0189 ha, KW OP1O/00119275/0 na rzecz Gminy
Chrząstowice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Id: A4DB92C1-CCF1-4BC5-9BC6-0B8E9ECD2947. Projekt
Strona 2
Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U.z 2013r. poz. 594, z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518, z późn.
zmianami), nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być
przedmiotem obrotu. Nieodpłatne przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej na
rzecz uczestników Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu”, dokonuje organ wykonawczy
gminy za zgodą rady.
W wykonaniu zobowiązania zapisanego w §3 Porozumienia Międzygminnego
zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku, w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy
kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków komunalnych (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia
9 grudnia 2003 r. Nr 100, poz. 1905), Uczestnicy Porozumienia zobowiązali się do zawarcia
umów cywilnoprawnych przenoszących własność gruntów gminnych, na których realizowany
będzie projekt, na Gminę Opole i powrotnie własność nieruchomości na Uczestników
Porozumienia. Przeniesienie nieruchomości gminnych na rzecz Gminy Opole, nastąpiło zgodnie
z powołanym wyżej Porozumieniem.
Zgodnie §10 pkt 1 Umowy w sprawie ustalenia zasad finansowania i realizacji Projektu
„Poprawa jakości wody w Opolu” w ramach Programu ISPA, zawartej w dniu 17 listopada
2003 roku, Gmina Opole pozostaje właścicielem urządzeń i obiektów powstałych w wyniku
realizacji Projektu znajdujących się na terenie poszczególnych Gmin, aż do upływu okresu 5 lat
po całkowitym zakończeniu Projektu. Po tym okresie prawo własności tych obiektów
i urządzeń przekazane zostanie nieodpłatnie Gminom, na terenie których będą one
zlokalizowane.
Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta Opola
wyrażającej zgodę na nieodpłatne przeniesienie prawa własności nieruchomości, na rzecz
Gminy Chrząstowice, Gminy Dąbrowa, Gminy Komprachcice, Gminy Prószków i Gminy
Tarnów Opolski, a także na rzecz Gminy Łubniany nieruchomości oznaczonej numerem działki
645/19 z karty mapy 8 obręb Czarnowąsy, położonej w Czarnowąsach Gmina Dobrzeń Wielki,
ujętej w pkt V, bowiem przedmiotową działkę na rzecz Gminy Opole, przekazała Gmina
Łubniany.
Reasumując proszę o podjęcie niniejszej uchwały.
Uchwała wywołuje skutki finansowe w postaci zmniejszenia majątku Gminy Opole.
Id: A4DB92C1-CCF1-4BC5-9BC6-0B8E9ECD2947. Projekt
Strona 1

Podobne dokumenty