Świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w

Transkrypt

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w
Załącznik nr 8 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
..........................................................
(imię i nazwisko )
OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE CZŁONKÓW RODZINY ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW
OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, UZYSKANYM
W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
składanie fałszywych zeznań (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 1 oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej
z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.
zm.)2, oświadczam, że w roku kalendarzowym......................... uzyskałam/em dochód z działalności
opodatkowanej w formie:
ryczałtu ewidencjowanego*
karty podatkowej*
* zakreślić odpowiedni kwadrat
1.
Dochód po odliczeniu kwoty z pozycji 2-4, wyniósł
2.
Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły ................................................................zł.............gr
3.
Należne składki na ubezpieczenie zdrowoten wyniosły .................................................................zł.............gr
4.
Należny ryczałtowany podatek dochodowy wyniósł
Warszawa, dn. ..................................................
................................................................zł.............gr
..................................................................zł.............gr
.......................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)
1 Art. 233.1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2 Art. 211.1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną
przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej „sądem koleżeńskim”.
2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.