1 UMOWA DZIERŻAWY nr ...................... zawarta w dniu

Komentarze

Transkrypt

1 UMOWA DZIERŻAWY nr ...................... zawarta w dniu
UMOWA DZIERŻAWY nr ......................
zawarta w dniu ............................2016 r. w Bogdance, pomiędzy:
”Łęczyńską Energetyką” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000007317, NIP:
713-020-71-92, REGON 004164490, z kapitałem zakładowym wynoszącym 82.677.000,00 zł, zwaną
dalej Wydzierżawiającym, reprezentowaną przez:
1. mgr inż. Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego
a
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
zwaną dalej Dzierżawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami,
o następującej treści:
1.
2.
3.
4.
§1
Umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Wydzierżawiającego nr ........../2016 z dnia
…………2016 r. Na mocy niniejszej umowy, Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania i
pobierania pożytków nieruchomości, na których znajdują się plantacje wierzby energetycznej,
składające się z działek gruntu o łącznej powierzchni całkowitej 26,73 ha wymienionych w
zestawieniu stanowiącym Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy [dalej: Przedmiot dzierżawy lub
Nieruchomości], a Dzierżawca świadczenie Wydzierżawiającego przyjmuje i zobowiązuje się
uiszczać na rzecz Wydzierżawiającego czynsz dzierżawny w wysokości i na zasadach określonych
w umowie.
Wydzierżawiający oświadcza, że w stosunku do Nieruchomości dysponuje prawem do
rozporządzania, w tym wydzierżawiania.
Opis Nieruchomości wraz z opisem ich stanu w dacie wydania Dzierżawcy zawarty jest w protokole
przekazania, sporządzonym przy udziale Stron w dniu wydania Nieruchomości w posiadanie
Dzierżawcy i stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
Prawo do złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich związanych z Nieruchomościami
przysługuje Dzierżawcy.
§2
1. Dzierżawcy nie wolno bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego używać Nieruchomości do innych
celów, w tym do innych upraw niż uprawa wierzby energetycznej oraz poddzierżawiać,
podnajmować, użyczać bądź oddawać nieruchomości ani jej części do używania osobie trzeciej pod
jakimkolwiek innym tytułem prawnym bądź faktycznym.
2. Dzierżawcy nie wolno także bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego dokonać przelewu
jakichkolwiek praw lub wierzytelności wynikających z treści niniejszej umowy.
1.
2.
3.
4.
§3
Dzierżawca zobowiązuje się używać Nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu uprawy
wierzby energetycznej i zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, w całości ponosząc wszelkie
koszty wynikające z tego tytułu. Dzierżawcy nie wolno degradować Nieruchomości.
Dzierżawca nie ma prawa wznosić na nieruchomości żadnych budowli ani budynków w rozumieniu
art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane [j.t. Dz.U.nr z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm].
Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania należytego porządku i czystości na terenie
Nieruchomości.
Dzierżawca oświadcza, że zbiór wierzby energetycznej na Nieruchomościach zostanie
przeprowadzony z zachowaniem najwyższej staranności bez uszczerbku dla karp.
1
5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli sposobu realizacji postanowień niniejszej
umowy przez Dzierżawcę oraz prawo kontroli stanu Nieruchomości w każdym czasie.
6. Dzierżawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom
trzecim bądź Wydzierżawiającemu w związku z działalnością prowadzoną na terenie Nieruchomości.
7. Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego odszkodowania za wszelkie
szkody i straty wyrządzone w mieniu Wydzierżawiającego w związku z korzystaniem z
Nieruchomości. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona komisyjnie przez Wydzierżawiającego.
§4
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu, Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić
Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny, na który składa się suma:
a) kwoty ............. zł [słownie: .............................] netto, powiększonej o należny podatek VAT przy
zastosowaniu stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz
b) kwoty brutto (netto + podatek VAT przy zastosowaniu stawki zgodnej z obowiązującymi
przepisami prawa) równej iloczynowi powierzchni Nieruchomości oraz stawki płatności
bezpośrednich za 1 ha ustalonej na podstawie uzyskanej przez Dzierżawcę z ARiMR decyzji o
przyznaniu płatności bezpośrednich. Decyzję, o której mowa w niniejszym ustępie, Dzierżawca
zobowiązany jest dostarczyć Wydzierżawiającemu w ciągu 3 dni od dnia jej otrzymania, nie
później jednak niż do dnia 24.03 2017 r.
2. W przypadku niedostarczenia Wydzierżawiającemu przez Dzierżawcę decyzji ARiMR o przyznaniu
płatności bezpośrednich, co do całości lub jakiejkolwiek części Nieruchomości, Dzierżawca w
odniesieniu do Nieruchomości lub ich części, co do których nie dostarczył w powyższym terminie
decyzji ARiMR o przyznaniu płatności bezpośrednich zobowiązany będzie zapłacić
Wydzierżawiającemu tytułem czynszu - w miejsce kwoty ustalonej w trybie określonym w ust. 1 lit. b)
niniejszego paragrafu - kwotę równą iloczynowi powierzchni tych Nieruchomości oraz sumy stawki
jednolitej płatności obszarowej za 1 ha na rok 2016 i stawki płatności za zazielenienie za 1 ha na rok
2016 ustalonych w drodze rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa.
3. Czynsz dzierżawny będzie płatny w terminie 7 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT, którą to
Wydzierżawiający będzie uprawniony wystawić w dniu dostarczenia mu decyzji z ARiMR, o której
mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, i/lub w dniu upływu terminu na dostarczenie w/w decyzji
określonego w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, na wskazany w treści faktury rachunek bankowy
Wydzierżawiającego.
§5
Dzierżawca zobowiązany jest w każdym czasie umożliwić Wydzierżawiającemu lub osobie przez niego
upoważnionej, wstęp na teren Nieruchomości i dokonanie oględzin w celu skontrolowania
przestrzegania przez Dzierżawcę postanowień umowy. W razie stwierdzenia naruszenia postanowień
niniejszej umowy Wydzierżawiający przedstawi Dzierżawcy w terminie 7 dni od ostatniego dnia oględzin
Nieruchomości pisemne zastrzeżenia. Dzierżawcy przysługuje prawo złożenia w ciągu dwóch tygodni
pisemnych wyjaśnień w sprawie przedstawionych zastrzeżeń.
§6
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres od dnia ........... 2016 roku do dnia
…………… 2017/19 roku.
2. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać przesłane
Poddzierżawcy faksem na nr .......................... lub e-mailem na adres ..................... Rozwiązanie
umowy w powyższym trybie może nastąpić z powodu zajęcia majątku Dzierżawcy w toku
postępowania egzekucyjnego sądowego lub administracyjnego, lub z innych ważnych przyczyn.
2
3. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w powyższym ustępie, Wydzierżawiający może rozwiązać
niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie:
a. zwłoki Dzierżawcy z zapłatą czynszu ponad 14 dni w stosunku do terminu płatności, określonego
w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,
b. naruszenia przez Dzierżawcę § 2 ust. 1 i/lub § 3 ust. 1.
4. Za zgodą Stron niniejsza umowa może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia.
5. W dacie rozwiązania niniejszej umowy Dzierżawca przekaże Wydzierżawiającemu Przedmiot
umowy w stanie niepogorszonym od przyjętego z uwzględnieniem zużycia wynikającego z
normalnego, prawidłowego używania Przedmiotu dzierżawy. Zwrot wymaga potwierdzenia w formie
protokołu zwrotu, podlegającego podpisaniu przez Strony.
§7
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do kontaktów w ramach Umowy:
a) ze strony Wydzierżawiającego: ........................................................................................................
b) ze strony Dzierżawcy: ……………………………………………………………………………………
§8
1. Wszelkie zmiany umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
2. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia niniejszej umowy są nieważne
albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych, nie będzie to naruszało ani ważności, ani
skuteczności pozostałych postanowień umownych. W takich przypadkach Strony zobowiązują się do
zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażają ekonomiczny i
prawny sens postanowień zastąpionych.
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Lublinie.
5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
6. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
7. Strony będą sobie doręczać korespondencję na adresy wskazane na wstępie umowy.
W przypadku zmiany adresu Strony – Strona, której adres ulega zmianie obowiązana będzie do
natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o takim zdarzeniu. W przypadku braku takiego
powiadomienia - korespondencja wysłana na adres pierwotny [wskazany na wstępie umowy]
uważana będzie za skutecznie doręczoną.
8. Wszelkie informacje uzyskane w trakcie wykonywania niniejszej umowy i dotyczące drugiej strony
[podobnie jak i sama treść niniejszej umowy], stanowią jej tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
której ujawnienie osobie trzeciej traktowane będzie, jako naruszenie przepisów powyższej ustawy,
chyba, że obowiązek ujawnienia tych informacji wynikać będzie z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa bądź stosownej decyzji organu administracji publicznej, sądu powszechnego albo
organu wymiaru sprawiedliwości. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa bez ograniczenia także po
ustaniu niniejszej umowy.
WYDZIERŻAWIAJĄCY:
DZIERŻAWCA:
Załącznik:
1. Zestawienie dzierżawionych gruntów.
2. Opis nieruchomości wraz z opisem ich stanu na dzień wydania.
3

Podobne dokumenty