Ogłoszenie o poszukiwaniu partnera

Transkrypt

Ogłoszenie o poszukiwaniu partnera
Ogłoszenie z dnia 17.11.2015 r. o poszukiwaniu
Partnera/Partnerów do projektu.
Gmina Szczecinek
poszukuje Partnera/Partnerów
do przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII
Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację
społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej,
zawodowej.
1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu na rzecz integracji
osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na
aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej,
społecznej, zawodowej.
2. Oczekiwania wobec partnera:
1) Partner jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność statutową w dziedzinie
aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
2) Wykazuje się doświadczeniem w przygotowywaniu i realizacji projektów.
3) Posiada zasoby niezbędne do realizacji projektu (osobowe, organizacyjne lub
techniczne).
3. Zgodnie z ustawą kryteriami wyboru partnerów są:
- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
- oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
- współpraca w trakcie przygotowania projektu;
- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
4. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1) dane potencjalnego partnera (nazwa, dokładny adres wraz z kodem pocztowym,
telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, dane osoby do kontaktu).
2) szczegółowy opis koncepcji realizacji projektu o którym mowa w pkt. 1.
3) opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów ramach ogłaszanych
konkursów.
4) propozycje dotyczące wkładu partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie,
organizacyjne lub techniczne).
5. Termin i miejsce składania ofert:
1) Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ogłoszenia (o zachowaniu terminu
decyduje data wpływu oferty do jednostki).
2) Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PARTNER PROJEKTU” należy
złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Szczecinek, ul. Pilska
3, 78-400 Szczecinek
3) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu i
zawierające komplet wymaganych dokumentów.
6. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1) Wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.
2) Negocjowania warunków realizacji projektu.
3) Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego ogłoszenia można kierować do:
Urzędu Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 432 94 wew. 40,
e-mail: [email protected]
Wynik naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji
zamieszczonej na stronie Gminy Szczecinek www.gminaszczecinek.pl.