Pobierz dokument

Komentarze

Transkrypt

Pobierz dokument
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO
(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:
11.04.2007 07727983.4
(19) PL
(11) PL/EP
(13)
(51)
2010514
T3
Int.Cl.
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej
(54)
(97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono:
29.12.2010 Europejski Biuletyn Patentowy 2010/52
EP 2010514 B1
C07D 405/14 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
A01N 43/707 (2006.01)
Tytuł wynalazku:
3-(Pirydyn-2-ylo)-[1,2,4]-triazyny jako fungicydy
(30)
(43)
Pierwszeństwo:
12.04.2006 EP 06007743
Zgłoszenie ogłoszono:
07.01.2009 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2009/02
(45)
O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono:
31.05.2011 Wiadomości Urzędu Patentowego 2011/05
(73)
Uprawniony z patentu:
BASF SE, Ludwigshafen, DE
PL/EP 2010514 T3
(72)
Twórca(y) wynalazku:
WASSILIOS GRAMMENOS, Ludwigshafen, DE
THOMAS GROTE, Wachenheim, DE
JOCHEN DIETZ, Mannheim, DE
JAN KLAAS LOHMANN, Ludwigshafen, DE
JENS RENNER, Bad Dürkheim, DE
BERND MÜLLER, Frankenthal, DE
SARAH ULMSCHNEIDER, Bad Dürkheim, DE
(74)
Pełnomocnik:
rzecz. pat. Zofia Sulima
SULIMA-GRABOWSKA-SIERZPUTOWSKA
BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J.
Skr. poczt. 6
00-956 Warszawa 10
Uwaga:
W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący
udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za
sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).
SGS-1415/VAL
EP 2 010 514 B1
Opis
[0001] Niniejszy wynalazek dotyczy 3-(pirydyn-2-ylo)-[1,2,4]triazyn i ich zastosowania
do zwalczania szkodliwych grzybów, jak równieŜ środków ochrony roślin zawierających
5
tego rodzaju związki jako skutecznie działające składniki.
[0002] W EP-A 234 104 opisano 2-(pirydyn-2-ylo)pirymidyny, które w pozycji 6 grupy
pirydynowej mają grupę alkilową i w pozycjach 3,4 pierścienia pirymidynowego mogą
mieć skondensowany nasycony pierścień 5- lub 6-członowy. Związki te są odpowiednie do
zwalczania fitopatogennych grzybów (szkodliwych grzybów).
10
[0003] Z US 4 873 248 znane są 2-(pirydyn-2-ylo)pirymidyny o działaniu grzybobójczym,
które w pozycji 4 pierścienia pirymidynowego mają ewentualnie podstawiony pierścień
fenylowy.
[0004] W EP-A 259 139 opisano 2-(pirydyn-2-ylo)pirymidyny, które w pozycji 6 grupy
pirydynowej mają ewentualnie podstawiony pierścień fenylowy i w pozycjach 3,4 pier-
15
ścienia pirymidynowego mogą mieć skondensowany nasycony pierścień 5- lub 6członowy. Związki te są odpowiednie do zwalczania fitopatogennych grzybów (szkodliwych grzybów).
[0005] W WO 2006/010570 opisano grzybobójczo skuteczne związki 2-(6-fenylopirydyn2-ylo)pirymidynowe o poniŜszym wzorze B:
20
w którym: k oznacza 0, 1, 2 lub 3, m oznacza 0, 1, 2, 3, 4 lub 5, a n oznacza 1, 2, 3, 4 lub 5,
podstawniki R9 oznaczają między innymi atom fluorowca, OH, CN, NO2, C1-C4-alkil,
C1-C4-fluorowcoalkil,
C1-C4-alkoksyl,
C1-C4-fluorowcoalkoksyl,
C2-C4-alkenyl,
C2-C4-alkinyl, C3-C8-cykloalkil, C1-C4-alkoksylo-C1-C4-alkil, grupę aminową, fenoksyl, itp. Rh oznacza C1-C4-fluorowcoalkil, C1-C4-alkoksyl, C1-C4-fluorowcoalkoksyl,
25
hydroksyl, atom fluorowca, CN lub NO2 oraz Rk oznacza C1-C4-alkil.
[0006] W Alfred A. Schilt i in., Talanta, 21(8), 1974, 831-836 (D1) opisano 39 nowych
związków ferroinowych, np. 2,6-bis-(5,6-dimetylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydynę. Ich wła-
2
ściwości chelatujące i chromogenowe badano w reakcji z Ŝelazem(II), miedzią(I) i kobaltem(II).
[0007] W Alfred A. Schilt i in., Talanta, 24(11), 1977, 685-687 (D2) opisano 36 nowych
związków ferroiny, które nadają się do wykrywania i do śladowej analizy Ŝelaza(II), mie5
dzi(I) i kobaltu(II), np. 3-[6-(2,2' -bipirydylo)]-5,6-dimetylo-1,2,4-triazyna.
[0008] W M.G.B. Drew i in., Inorganic Chemistry Communications 4(9), 2001, 462-466
(D3), opisano 2,6-bis(5,6-dialkilo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny, które w wyniku dodania
azotanu lantanowca(III) krystalizują w postaci dimerycznych kompleksów.
[0009] W Sonia Colette i in., Inorganic Chemistry 41(26), 2002, 7031-7041 (D4), opisano
10
2,6-bis(5,6-dialkilo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny, które badano metodą spektroskopii masowej jako trójkleszczowe ligandy do kompleksowania europu(III).
[0010] W M.G.B. Drew i in., Journal of Alloys and Compounds, 374(1-2), 2004, 408-415
(D5), opisano (pirydylo)-1,3,5-triazyny i (triazyn-3-ylo)pirydyny, które poddano badaniom
metodą QSAR, z punktu widzenia ich zastosowania do optymalizacji oddzielania akty-
15
nowców od europu(III).
[0011] W Michael J. Hudson i in., Dalton Transaction (9), 2003, 1675-1685 (D6), opisano
bis(1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny do oddzielania ameryku(III) od europu(III).
[0012] W F.-A. Alphonse i in., Database CAPLUS [online] Chemical Abstracts Service,
opisano pod nr dostępu 2006:895172 (D7) zastosowanie 2,6-bis-(5,6-dimetoksy-1,2,4-
20
triazyn-3-ylo)pirydyny i 2,6-bis-(5,6-dietoksy-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny do selektywnego kompleksowania kationów metali.
[0013] W Yuezhou Wei i in., Database CAPLUS [online] Chemical Abstracts Service,
pod nr dostępu 2003:109406 (D8) opisano 2,6-bis-(5,6-dialkilo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny do otrzymywania Ŝywic ekstrakcyjnych dla trójwartościowych aktynowców i lanta-
25
nowców.
[0014] W EP-A1-0407888 opisano pirymido[5,4-e]-as-triazyno-5,7(6H,8H)-diony mające
działanie chwastobójcze.
[0015] W US-A-4 033 752 opisano pirydylotriazynony, które mogą być alkilowane lub
alkoksylowane przy atomie Cα. Związki te wykazują właściwości chwastobójcze i grzy-
30
bobójcze.
[0016] Znane ze stanu techniki 2-(pirydyn-2-ylo)pirymidyny pod względem ich działania
grzybobójczego nie są w pełni zadowalające lub mają niepoŜądane właściwości, takie jak
mała tolerancja tych związków przez rośliny uŜytkowe.
[0017] Z tego względu celem niniejszego wynalazku jest dostarczenie nowych związków
35
o lepszej skuteczności grzybobójczej i/lub lepszej tolerancji przez rośliny uŜytkowe.
3
[0018] Nieoczekiwanie cel ten osiągnięto dzięki związkom 3-(pirydyn-2-ylo)-[1,2,4]triazynowym o ogólnym wzorze I
w którym:
R 1, R 2
niezaleŜnie od siebie oznaczają OH, atom fluorowca, NO2, NH2, C1-C8-alkil,
C1-C8-alkoksyl,
5
C1-C8-fluorowcoalkil,
C1-C8-fluorowcoalkoksyl,
grupę
C1-C8-alkiloaminową lub grupę di(C1-C8-alkilo)aminową, albo razem z atomami C, do których są przyłączone, mogą tworzyć nasyconą 5-, 6- lub 7członową grupę karbocykliczną lub heterocykliczną, która oprócz atomów węgla jako człony pierścienia zawiera jeden lub dwa heteroatomy, wybrane spośród atomów tlenu i siarki, przy czym grupy karbocykliczne lub heterocykliczne
10
są niepodstawione lub podstawione 1, 2, 3 lub 4 grupami C1-C4-alkilowymi;
R3
oznacza atom wodoru, C1-C4-alkil, C1-C4-alkoksyl, C1-C4-fluorowcoalkil,
C1-C4-fluorowcoalkoksyl, C3-C6-cykloalkil, C3-C6-cykloalkilometyl lub atom
fluorowca;
15
R4
oznacza atom wodoru, C1-C4-alkil, C1-C4-alkoksyl, C1-C4-fluorowcoalkil,
C1-C4-fluorowcoalkoksyl lub atom fluorowca;
R5
oznacza C1-C8-alkil, C1-C8-fluorowcoalkil, C1-C8-alkoksyl, C1-C8-fluorowcoalkoksyl, C3-C8-cykloalkil, C3-C8-cykloalkiloksyl, 5- lub 6-członowy heteroaryl, fenyl, fenoksyl, benzyl, benzyloksyl, 5- lub 6-członowy heteroarylometyl
albo 5- lub 6-członowy heteroaryloksyl, przy czym uprzednio wymienione gru-
20
py cykliczne są niepodstawione lub podstawione 1, 2, 3, 4 lub 5 grupami Ra,
przy czym
Ra
wybrany jest spośród OH, SH, atomu fluorowca, NO2, NH2, CN, COOH,
C1-C8-alkilu, C1-C8-alkoksylu, C1-C8-fluorowcoalkilu, C1-C8-fluorowcoalko-
25
ksylu, grupy C1-C8-alkiloaminowej, grupy di(C1-C8-alkilo)aminowej, grupy
C1-C8-alkilotio,
grupy
C1-C8-fluorowcoalkilotio,
C1-C8-alkilosulfinylu,
4
C1-C8-fluorowcoalkilosulfinylu, C1-C8-alkilosulfonylu, C1-C8-fluorowcoalkilosulfonylu, C3-C8-cykloalkilu, fenylu, fenoksylu i grup o wzorze C(=Z)Raa, w
którym Z oznacza O, S, N(C1-C8-alkil), N(C1-C8-alkoksyl), N(C3-C8-alkenyloksyl) lub N(C3-C8-alkinyloksyl), a Raa oznacza atom wodoru, C1-C8-alkil,
5
C1-C6-alkoksyl, NH2, grupę C1-C8-alkiloaminową lub di(C1-C8-alkilo)aminową, albo dwie grupy Ra związane z sąsiadującymi atomami C, razem z tymi
atomami C, do których są przyłączone, mogą równieŜ tworzyć nasyconą 5-, 6lub 7-członową grupę karbocykliczną, pierścień benzenowy albo 5-, 6- lub 7członową grupę heterocykliczną, która oprócz atomów węgla jako człony pier-
10
ścienia zawiera jeden lub dwa heteroatomy, wybrane spośród atomów tlenu i
siarki, przy czym grupy karbocykliczne lub heterocykliczne są niepodstawione
lub podstawione 1, 2, 3 lub 4 grupami C1-C4-alkilowymi;
oraz rolniczo uŜytecznym solom związków o wzorze I.
[0019] Przedmiotem niniejszego wynalazku są zatem 3-(pirydyn-2-ylo)triazyny o ogól-
15
nym wzorze I i ich rolniczo dopuszczalne sole, z wyjątkiem następujących związków, opisanych w cytowanych na wstępie publikacjach D1-D8:
2,6-bis-(5,6-dimetylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
2,6-bis-(5,6-dietylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
2,6-bis-(5,6-dipropylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
20
2,6-bis-(5,6-diizopropylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
2,6-bis-(5,6-dibutylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
2,6-bis-(5,6-diizobutylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
2,6-bis-(5,6-dipentylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
2,6-bis-(5,6-diheksylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
25
2,6-bis-(5,6-diheptylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
3-[6-(2,2'-bipirydylo)]-5,6-dimetylo-1,2,4-triazyny;
3-[6-(2,2'-bipirydylo)]-5,6-dietylo-1,2,4-triazyny;
3-[6-(2,2'-bipirydylo)]-5,6-dipropylo-1,2,4-triazyny;
3-[6-(2,2'-bipirydylo)]-5,6-dibutylo-1,2,4-triazyny;
30
5,6-dietylo-3-[6-(2-pirydylo)-4-metoksypirydyn-2-ylo]-1,2,4-triazyny;
3-(6-metylopirydyn-2-ylo)-5,6-dimetylo-1,2,4-triazyny;
3-(6-metylopirydyn-2-ylo)-5,6-dietylo-1,2,4-triazyny;
2,6-bis-(5,6-dimetoksy-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny; oraz
2,6-bis-(5,6-dietoksy-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny.
5
[0020] Przedmiotem niniejszego wynalazku jest dodatkowo zastosowanie 3-(pirydyn-2ylo)triazyn o ogólnym wzorze I i ich rolniczo dopuszczalnych soli do zwalczania fitopatogennych grzybów (=szkodliwych grzybów) oraz sposób zwalczania fitopatogennych grzybów, charakteryzujący się tym, Ŝe grzyby lub chronione przed poraŜeniem przez grzyby
5
materiały, rośliny, glebę lub materiały siewne traktuje się skuteczną ilością związku o
ogólnym wzorze I i/lub rolniczo dopuszczalną solą związku I.
[0021] Przedmiotem niniejszego wynalazku jest ponadto środek do zwalczania szkodliwych grzybów, zawierający co najmniej jeden związek 3-(pirydyn-2-ylo)triazynowy o
ogólnym wzorze I i/lub jego rolniczo dopuszczalną sól oraz co najmniej jeden ciekły lub
10
stały nośnik.
[0022] Związki o wzorze I i ich tautomery w zaleŜności od układu podstawiania mogą
mieć jedno lub większą liczbę centrów chiralności i występują wówczas jako czyste enancjomery lub czyste diasteroizomery, albo mieszaniny enancjomerów lub diasteroizomerów.
Przedmiotem wynalazku są zarówno czyste enancjomery lub diastereoizomery, jak i ich
15
mieszaniny.
[0023] Jako rolniczo uŜyteczne sole bierze się pod uwagę przede wszystkim sole takich
kationów lub addycyjne sole takich kwasów, których kationy względnie aniony nie wpływają negatywnie na działanie grzybobójcze związków I. Tak więc jako kationy bierze się
pod uwagę w szczególności jony metali alkalicznych, korzystnie sodu i potasu, metali ziem
20
alkalicznych, korzystnie wapnia, magnezu i baru oraz metali przejściowych, korzystnie
manganu, miedzi, cynku i Ŝelaza, jak równieŜ jony amonowe, które ewentualnie mogą
mieć jeden do czterech podstawników C1-C4-alkilowych i/lub podstawnik fenylowy lub
benzylowy, korzystnie jony diizopropyloamoniowe, tetrametyloamoniowe, tetrabutyloamoniowe, trimetylobenzyloamoniowe, ponadto jony fosfoniowe, jony sulfoniowe, ko-
25
rzystnie tri(C1-C4-alkilo)sulfoniowe i jony sulfoksoniowe, korzystnie tri(C1-C4-alkilo)sulfoksoniowe.
[0024] Anionami uŜytecznych addycyjnych soli z kwasami są w pierwszym rzędzie aniony chlorkowe, bromkowe, fluorkowe, wodorosiarczanowe, siarczanowe, diwodorofosforanowe, wodorofosforanowe, fosforanowe, azotanowe, wodorowęglanowe, węglany, heksa-
30
fluorokrzemianowe, heksafluorofosforanowe, benzoesanowe, jak równieŜ aniony kwasów
C1-C4-alkanowych, korzystnie mrówczanowe, octanowe, propionianowe i maślanowe. Sole mogą być utworzone w wyniku reakcji związku I z kwasem zawierającym odpowiedni
anion, korzystnie z chlorowodorem, bromowodorem, kwasem siarkowym, kwasem fosforowym lub kwasem azotowym.
35
[0025] W definicjach zmiennych podanych przy powyŜszych wzorach zastosowano poję-
6
cia zbiorcze, które są ogólnie reprezentatywne dla wszystkich podstawników. Oznaczenie
Cn-Cm podaje kaŜdorazowo moŜliwą liczbę atomów węgla w danych podstawnikach lub
w częściach podstawników:
[0026] Atom fluorowca: atom fluoru, chloru, bromu i jodu;
5
[0027] Alkil oraz wszystkie części alkilowe w alkoksylu, alkoksyalkilu, alkilokarbonylu,
alkoksykarbonylu, grupie alkilotio, alkilosulfonylu, alkilosulfinylu, grupie alkiloaminowej,
grupie dialkiloaminowej, alkiloaminokarbonylu, dialkiloaminokarbonylu: nasycone, prostołańcuchowe lub rozgałęzione grupy węglowodorowe o 1 do 8 atomach węgla (C1-C8alkil), często 1 do 6 atomach węgla (C1-C6-alkil), a zwłaszcza 1 do 4 atomach węgla
10
(C1-C4-alkil), takie jak metyl, etyl, propyl, 1-metyloetyl, butyl, 1-metylopropyl, 2-metylopropyl, 1,1-dimetyloetyl, pentyl, 1-metylobutyl, 2-metylobutyl, 3-metylobutyl, 2,2-dimetylopropyl, 1-etylopropyl, heksyl, 1,1-dimetylopropyl, 1,2-dimetylopropyl, 1-metylopentyl,
2-metylopentyl, 3-metylopentyl, 4-metylopentyl, 1,1-dimetylobutyl, 1,2-dimetylobutyl,
1,3-dimetylobutyl, 2,2-dimetylobutyl, 2,3-dimetylobutyl, 3,3-dimetylobutyl, 1-etylobutyl,
15
2-etylobutyl, 1,1,2-trimetylopropyl, 1,2,2-trimetylopropyl, 1-etylo-1-metylopropyl i 1-etylo-2-metylopropyl, heptyl, 1-metyloheksyl, oktyl, 1-metyloheptyl i 2-etyloheksyl;
[0028] Fluorowcoalkil oraz wszystkie części fluorowcoalkilowe w fluorowcoalkoksylu i
grupie fluorowcoalkilotio: prostołańcuchowe lub rozgałęzione grupy alkilowe o 1 do 8, a
zwłaszcza 1 do 4 atomach węgla (jak wymieniono powyŜej), przy czym w tych grupach
20
atomy wodoru mogą być częściowo lub całkowicie zastąpione atomami fluorowca, takimi
jak wymieniono powyŜej i w szczególności atomami fluoru lub chloru, a zwłaszcza
C1-C2-fluorowcoalkile, takie jak chlorometyl, bromometyl, dichlorometyl, trichlorometyl,
fluorometyl, difluorometyl, trifluorometyl, chlorofluorometyl, dichlorofluorometyl, chlorodifluorometyl, 1-chloroetyl, 1-bromoetyl, 1-fluoroetyl, 2-fluoroetyl, 2,2-difluoroetyl,
25
2,2,2-trifluoroetyl, 2-chloro-2-fluoroetyl, 2-chloro-2,2-difluoroetyl, 2,2-dichloro-2-fluoroetyl, 2,2,2-trichloroetyl, pentafluoroetyl i 1,1,1-trifluoroprop-2-yl;
[0029] Alkenyl: pojedynczo nienasycone, prostołańcuchowe lub rozgałęzione grupy węglowodorowe o 2 do 8 lub 3 do 8 atomach węgla i wiązaniu podwójnym w dowolnym połoŜeniu, np. etenyl, 1-propenyl, 2-propenyl, 1-metyloetenyl, 1-butenyl, 2-butenyl,
30
3-butenyl, 1-metylo-1-propenyl, 2-metylo-1-propenyl, 1-metylo-2-propenyl, 2-metylo-2propenyl;
[0030] Alkinyl: prostołańcuchowe lub rozgałęzione grupy węglowodorowe o 2 do 8 lub 3
do 8 atomach węgla i wiązaniu potrójnym w dowolnym połoŜeniu, np. etynyl, 1-propynyl,
2-propynyl, 1-butynyl, 2-butynyl, 3-butynyl, 1-metylo-2-propynyl;
7
[0031] Cykloalkil: monocykliczne, nasycone grupy węglowodorowe o 3 do 8 atomach
węgla, korzystnie zawierające do 6 atomów węgla w pierścieniu, takie jak cyklopropyl,
cyklobutyl, cyklopentyl i cykloheksyl;
[0032] Cykloalkilometyl: grupa cykloalkilowa, taka jak wymieniona powyŜej, związana
5
przez grupę metylenową (CH2).
[0033] Grupa alkiloaminowa oraz części alkiloaminowe w alkiloaminokarbonylu: grupa
alkilowa związana przez grupę -NH, przy czym alkil oznacza wymienioną powyŜej grupę
alkilową o 1 do 8 atomach węgla, taką jak grupa metyloaminowa, etyloaminowa, n-propyloaminowa, izopropyloaminowa, n-butyloaminowa i tym podobne grupy.
10
[0034] Grupa dialkiloaminowa oraz części dialkiloaminowe w dialkiloaminokarbonylu:
grupa o wzorze N(alkil)2, w którym alkil oznacza wymienioną powyŜej grupę alkilową o 1
do 8 atomach węgla, np. grupę dimetyloaminową, dietyloaminową, metyloetyloaminową,
N-metylo-N-propyloaminową i tym podobne grupy.
[0035] Alkoksyl oraz części alkoksylowe w alkoksykarbonylu: związana przez atom tlenu
15
grupa alkilowa o 1 do 8, w szczególności 1 do 6, a zwłaszcza 1 do 4 atomach węgla, np.
metoksyl, etoksyl, n-propoksyl, 1-metyloetoksyl, butoksyl, 1-metylopropoksyl, 2-metylopropoksyl lub 1,1-dimetyloetoksyl;
[0036] Alkoksykarbonyl: grupa alkoksylowa związana przez grupę karbonylową, taka jak
wymieniono powyŜej;
20
[0037] Grupa alkilotio: grupa alkilowa związana przez atom siarki, taka jak wymieniono
powyŜej;
[0038] Alkilosulfinyl: grupa alkilowa związana przez grupę S(=O), taka jak wymieniono
powyŜej;
[0039] Alkilosulfonyl: grupa alkilowa związana przez grupę S(=O)2, taka jak wymieniono
25
powyŜej;
[0040] Fluorowcoalkoksyl: grupa alkoksylowa o 1 do 8, w szczególności 1 do 6, a
zwłaszcza 1 do 4 atomach węgla, taka jak wymieniono powyŜej, która została podstawiona
całkowicie lub częściowo atomami fluoru, chloru, bromu i/lub jodu, korzystnie atomem
fluoru, a więc np. OCH2F, OCHF2, OCF3, OCH2Cl, OCHCl2, OCCl3, chlorofluorome-
30
toksyl, dichlorofluorometoksyl, chlorodifluorometoksyl, 2-fluoroetoksyl, 2-chloroetoksyl,
2-bromoetoksyl, 2-jodoetoksyl, 2,2-difluoroetoksyl, 2,2,2-trifluoroetoksyl, 2-chloro-2fluoroetoksyl, 2-chloro-2,2-difluoroetoksyl, 2,2-dichloro-2-fluoroetoksyl, 2,2,2-trichloroetoksyl, OC2F5, 2-fluoropropoksyl, 3-fluoropropoksyl, 2,2-difluoropropoksyl, 2,3-difluoropropoksyl, 2-chloropropoksyl, 3-chloropropoksyl, 2,3-dichloropropoksyl, 2-bromopro-
8
poksyl,
3-bromopropoksyl,
OCH2-C2F5,
OCF2-C2F5,
3,3,3-trifluoropropoksyl,
1-(CH2F)-2-fluoroetoksyl,
3,3,3-trichloropropoksyl,
1-(CH2Cl)-2-chloroetoksyl,
1-(CH2Br)-2-bromoetoksyl, 4-fluorobutoksyl, 4-chlorobutoksyl, 4-bromobutoksyl lub nonafluorobutoksyl;
5
[0041] Alkilen: liniowy, nasycony łańcuch węglowodorowy o 2 do 6, w szczególności 2
do 4 atomach węgla, taki jak etano-1,2-diyl, propano-1,3-diyl, butano-1,4-diyl, pentano1,5-diyl lub heksano-1,6-diyl.
[0042] Nasycona 5-, 6- lub 7-członowa grupa heterocykliczna, mająca jako człony pierścienia jeden lub dwa heteroatomy, wybrane spośród atomów tlenu i siarki: pierścień zbu-
10
dowany z atomów węgla i 1 lub 2 heteroatmów wybranych spośród atomów tlenu i siarki,
przy czym całkowita liczba atomów w pierścieniu (członów pierścienia) wynosi 5, 6 lub 7,
przykładowo: oksolan, oksepan, oksan (tetrahydropiran), 1,3-dioksolan, 1,3-dioksan, 1,4dioksan, tiolan, tian, tiepan, 1,3-ditiolan, 1,3-ditian i 1,4-ditian;
[0043] 5- lub 6-członowy heteroaryl: 5- lub 6-członowy pierścień aromatyczny, który
15
oprócz atomów węgla zawiera 1, 2, 3 lub 4 heteroatomy jako człony pierścienia, przy
czym zazwyczaj są one wybrane spośród atomów tlenu, azotu i siarki, w szczególności
-
5-członowy heteroaryl, mający jako człony pierścienia 1, 2, 3 lub 4 atomy azotu,
taki jak 1-, 2- lub 3-pirolil, 1-, 3- lub 4-pirazolil, 1-, 2- lub 4-imidazolil,
1,2,3-[1H]-triazol-1-il, 1,2,3-[2H]-triazol-2-il, 1,2,3-[1H]-triazol-4-il,
1,2,3-[1H]-triazol-5-il, 1,2,3-[2H]-triazol-4-il, 1,2,4-[1H]-triazol-1-il,
20
1,2,4-[1H]-triazol-3-il, 1,2,4-[1H]-triazol-5-il, 1,2,4-[4H]-triazol-4-il,
1,2,4-[4H]-triazol-3-il, [1H]-tetrazol-1-il, [1H]-tetrazol-5-il, [2H]-tetrazol-2-il i
[2H]-tetrazol-5-il;
-
5-członowy heteroaryl, mający jako człony pierścienia 1 heteroatom wybrany spośród atomów tlenu i siarki oraz ewentualnie 1, 2 lub 3 atomy azotu, przykładowo
25
2-furyl, 3-furyl, 2-tienyl, 3-tienyl, 3- lub 4-izoksazolil, 3- lub 4-izotiazolil, 2-, 4- lub
5-oksazolil, 2-, 4- lub 5-tiazolil, 1,2,4-tiadiazol-3-il, 1,2,4-tiadiazol-5-il, 1,3,4tiadiazol-2-il, 1,2,4-oksadiazol-3-il, 1,2,4-oksadiazol-5-il i 1,3,4-oksadiazol-2-il;
30
6-członowy heteroaryl, mający jako człony pierścienia 1, 2, 3 lub 4 atomy azotu,
taki jak 2-pirydynyl, 3-pirydynyl, 4-pirydynyl, 2-pirymidynyl, 4-pirymidynyl,
5-pirymidynyl, 2-pirazynyl, 3-pirydazynyl, 4-pirydazynyl, 1,2,4-triazyn-3-yl, 1,2,4triazyn-5-yl, 1,2,4-triazyn-6-yl i 1,3,5-triazynyl.
[0044] Ze względu na zastosowanie jako fungicydów, korzystne są takie związki o wzorze
I, w którym zmienne R1, R2, R3, R4 i R5 niezaleŜnie od siebie, a zwłaszcza w kombinacji
35
ze sobą mają następujące znaczenia:
9
[0045] Zgodnie z pierwszą postacią realizacji wynalazku R1 i R2 niezaleŜnie od siebie
oznaczają grupę jednowartościową. R1 i R2 mogą być przy tym jednakowe lub róŜne. Mogą być wówczas korzystnie wybrane z grupy obejmującej atom fluoru, atom chloru,
C1-C4-alkil, szczególnie metyl, etyl lub n-propyl, ponadto metoksyl, etoksyl, CF3, CHF2,
5
OCF3 i OCHF2.
[0046] Zgodnie z drugą postacią realizacji wynalazku R1 i R2 tworzą razem z atomem C,
z którym są związane, nasyconą 5-, 6- lub 7-członową grupę karbocykliczną lub heterocykliczną, jakie powyŜej zdefiniowano, oraz mogą mieć jako podstawniki jedną lub większą
liczbę grup C1-C4-alkilowych. W tej postaci realizacji R1 i R2 razem z atomami C pier-
10
ścienia triazynowego, do których są przyłączone, oznaczają korzystnie jeden z następujących pierścieni:
gdzie
15
*
oznaczają atomy pierścienia triazynowego;
k
oznacza 0, 1, 2, 3 lub 4;
Rb
oznacza C1-C4-alkil, w szczególności metyl; a
X
oznacza (CH2)n, przy czym n = 1, 2 lub 3.
[0047] Grupy Rb mogą znajdować się przy dowolnym atomie węgla tego pierścienia i
przykładowo, jeśli k ≠ 0, to 1, 2, 3 lub 4 atomów wodoru w (CH2) n mogą być zastąpione
przez Rb. Orientacja grup Q-2, Q-3 i Q-4 względem pierścienia triazynowego jest dowol20
na. Wśród grup Q-1 do Q-8 szczególnie korzystna jest grupa Q-1, szczególnie grupa Q-1 z
n = 2 lub 3. Zmienna k oznacza w szczególności 0, 1 lub 2.
[0048] R3 oznacza korzystnie atom wodoru, atom fluoru, atom chloru C1-C4-alkil, szczególnie metyl, etyl, izopropyl lub tert-butyl, metoksyl, etoksyl, CF3, CHF2, OCF3 lub
OCHF2, a zwłaszcza atom wodoru lub metyl. Szczególnie korzystne są ponadto związki o
10
wzorze I, w którym R3 oznacza atom chloru. Szczególnie korzystne są poza tym związki o
wzorze I, w którym R3 oznacza CF3. Szczególnie korzystne są ponadto związki o wzorze
I, w którym R3 oznacza metoksyl lub etoksyl.
[0049] R4 oznacza korzystnie atom wodoru, atom fluoru, atom chloru C1-C4-alkil, szcze5
gólnie metyl lub etyl, metoksyl, etoksyl, CF3, CHF2, OCF3 lub OCHF2. W szczególności
R4 oznacza atom wodoru, atom fluoru, atom chloru lub metyl.
[0050] W korzystnych związkach o wzorze I, R5 oznacza fenyl, fenoksyl lub benzyl, przy
czym pierścień fenylowy w tych trzech wymienionych grupach jest niepodstawiony lub ma
1, 2, 3, 4 lub 5 grup Ra, w szczególności 1, 2 lub 3 grupy Ra.
10
[0051] Korzystne grupy Ra są wybrane z grupy obejmującej atom fluorowca, C1-C4-alkil,
C1-C2-fluorowcoalkil, C1-C4-alkoksyl, C1-C2-fluorowcoalkoksyl, grupę C1-C4-alkilotio,
C1-C4-alkilokarbonyl, C1-C4-alkoksykarbonyl oraz grupy o wzorze C(=N-O-C1-C8alkil)Raa, w którym Raa oznacza atom wodoru lub C1-C4-alkil. W szczególności korzystne są grupy Ra wybrane z grupy obejmującej atom fluorowca, szczególnie atomy chloru
15
lub fluoru, metyl, metoksyl, trifluorometyl, difluorometyl, trifluorometoksyl, difluorometoksyl i grupę metylotio.
[0052] Zgodnie z korzystną postacią realizacji wynalazku R5 we wzorze I oznacza fenyl,
fenoksyl lub benzyl, przy czym pierścień fenylowy ma 1, 2, 3, 4 lub 5 grup Ra, w szczególności 1, 2 lub 3 grupy Ra, przy czym grupy Ra wybrane są korzystnie z grup Ra wy-
20
mienionych jako korzystne, zwłaszcza spośród grup Ra wymienionych jako szczególnie
korzystne. W tej postaci realizacji grupa fenylowa w fenylu, fenoksylu lub benzylu oznacza grupę o wzorze P:
w którym # oznacza miejsce połączenia z pierścieniem pirydynowym, a R11, R12, R13,
R14 i R15 oznaczają atom wodoru lub co najmniej jedna z tych grup, np. 1, 2, 3, 4 lub 5 z
25
tych grup ma znaczenie podane dla Ra, zwłaszcza znaczenie podane jako korzystne lub
szczególnie korzystne. W korzystnej postaci realizacji co najmniej jedna i szczególnie 1, 2
lub 3 z grup R11, R12, R13, R14 i R15 nie są atomami wodoru. W szczególności grupy te
oznaczają:
11
R11
atom wodoru, atom fluoru, atom chloru, CH3, OCH3, OCHF2, OCF3 lub CF3;
R12, R14 niezaleŜnie od siebie atom wodoru, atom chloru, atom fluoru, CH3, OCH3,
OCHF2, OCF3 lub CF3, przy czym jedna z grup R12 i R14 moŜe oznaczać
równieŜ NO2, C(O)CH3 lub COOCH3; w szczególności R12 i R14 oznaczają
atom wodoru, atom fluoru, metyl lub trifluorometyl;
5
R13
atom wodoru, atom fluoru, atom chloru, grupę cyjanową, OH, CHO, NO2,
NH2, grupę metyloaminową, dimetyloaminową, dietylaminową, C1-C4-alkil,
szczególnie CH3, C2H5, CH(CH3)2, C3-C8-cykloalkil, szczególnie cyklopropyl, cyklopentyl lub cykloheksyl, C1-C4-alkoksyl, szczególnie OCH3, grupę
C1-C4-alkilotio, szczególnie grupę metylotio lub etylotio, C1-C4-fluorowco-
10
alkil, szczególnie CF3, C1-C4-fluorowcoalkoksyl, szczególnie OCHF2 lub
OCF3, lub CO(A2), gdzie A2 oznacza C1-C4-alkil, szczególnie metyl lub
C1-C4-alkoksyl, szczególnie OCH3 lub grupę C(R13a)=NOR13b, gdzie R13a
oznacza atom wodoru lub metyl, a R13b oznacza C1-C4-alkil, propargil lub allil, albo R12 i R13 razem tworzą grupę O-CH2-O; a
15
R15
atom wodoru, atom fluoru, atom chloru, albo C1-C4-alkil, szczególnie CH3, w
szczególności atom wodoru lub atom fluoru.
[0053] JeŜeli więcej niŜ jedna z grup R11, R12, R13, R14 lub R15 nie stanowi atomu wodoru, wówczas korzystne jest aby tylko jedna grupa niestanowiąca atomu wodoru nie sta20
nowiła atomu fluorowca lub metylu. Szczególnie jeśli jedna z grup R11, R12, R13, R14
lub R15 nie stanowi atomu wodoru, atomu fluorowca lub metylu, wówczas pozostałe grupy R11, R12, R13, R14 lub R15 są wybrane spośród atomu fluorowca i atomu wodoru.
[0054] Przykładami grup P są grupy wymienione poniŜej: fenyl, 2-fluorofenyl, 3-fluorofenyl, 4-fluorofenyl, 2-chlorofenyl, 3-chlorofenyl, 4-chlorofenyl, 3-bromofenyl, 4-bromo-
25
fenyl, 2-trifluorometylofenyl, 3-trifluorometylofenyl, 4-trifluorometylofenyl, 2-(metylotio)fenyl, 3-(metylotio)fenyl, 4-(metylotio)fenyl, 2-metoksyfenyl, 3-metoksyfenyl, 4-metoksyfenyl, 4-nitrofenyl, 4-cyjanofenyl, 4-tert-butylofenyl, 4-izopropylofenyl, 3-etoksyfenyl,
4-etoksyfenyl, 4-n-propoksyfenyl, 4-izopropoksyfenyl, 3-izopropoksyfenyl, 4-n-butoksyfenyl, 4-tert-butoksyfenyl, 4-acetylofenyl, 4-metoksykarbonylofenyl, 4-etoksykarbonylo-
30
fenyl, 4-tert-butoksykarbonylofenyl, 4-(metoksyiminometylo)fenyl, 4-(1-(metoksyimino)etylo)fenyl, 2,3-difluorofenyl, 2,4-difluorofenyl, 2,5-difluorofenyl, 3,4-difluorofenyl,
12
3,5-difluorofenyl, 2,6-difluorofenyl, 2,4,6-trifluorofenyl, 2,4,5-trifluorofenyl, 2,3,4-trifluorofenyl, 2,3,5-trifluorofenyl, 3,4,5-trifluorofenyl, 2,3-dichlorofenyl, 2,5-dichlorofenyl,
3,5-dichlorofenyl, 2,6-dichlorofenyl, 2,3-dimetylofenyl, 2,4-dimetylofenyl, 2,5-dimetylofenyl, 2,4,5-trimetylofenyl, 2,3-dimetoksyfenyl, 2,4-dimetoksyfenyl, 3,4-dimetoksyfenyl,
5
2,4-bis-(trifluorometylo)fenyl,
3,5-bis(trifluorometylo)fenyl,
2-metylo-3-metoksyfenyl,
2-metylo-4-metoksyfenyl, 2-metylo-6-metoksyfenyl, 3-chloro-4-fluorofenyl, 2-chloro-4fluorofenyl, 2-chloro-6-fluorofenyl, 4-chloro-2-fluorofenyl, 5-chloro-2-fluorofenyl, 4-fluoro-3-metylo-fenyl, 2-fluoro-4-metylofenyl, 4-fluoro-2-metylofenyl, 2-fluoro-3-metoksyfenyl, 2-fluoro-4-metoksyfenyl, 2-fluoro-6-metoksyfenyl, 2-fluoro-4-trifluorometylofenyl,
10
4-chloro-3-metylofenyl, 2-chloro-4-metylofenyl, 2-chloro-6-metylofenyl, 3-chloro-2-metylofenyl, 5-chloro-2-metylofenyl, 2-chloro-4-metoksyfenyl, 2-chloro-6-metoksyfenyl, 2chloro-4-trifluorometylofenyl, 3-fluoro-4-metylofenyl, 4-fluoro-3-metylofenyl, 3-fluoro-4metoksyfenyl, 3-fluoro-4-etoksyfenyl, 3-fluoro-4-trifluorometylofenyl, 3-chloro-4-metylofenyl, 3-chloro-4-metoksyfenyl, 3-chloro-4-etoksyfenyl, 3-chloro-4-trifluorometylofenyl,
15
3-metylo-4-metoksyfenyl, 4-chloro-2,5-difluorofenyl, 4-tert-butylo-2-fluorofenyl, 2-fluoro-4-izopropylofenyl,
4-etoksy-2-fluorofenyl,
4-acetylo-2-fluorofenyl,
2-metylofenyl,
3-metylofenyl, 4-metylofenyl, 2-etylofenyl, 3-etylofenyl, 4-etylofenyl.
[0055] Szczególnie korzystnie R5 we wzorze I oznacza fenyl i szczególnie grupę P, a
zwłaszcza grupy P podane tutaj jako przykład.
20
[0056] Zgodnie z kolejną korzystną postacią realizacji R5 oznacza C1-C6-alkil lub
C1-C6-fluorowcoalkil, w szczególności C3-C6-alkil, szczególnie n-propyl, izopropyl, tertbutyl, 1,2-dimetylopropyl lub 1,2,2-trimetylopropyl, lub trifluorometyl.
[0057] Zgodnie z kolejną korzystną postacią realizacji R5 oznacza 5-członowy heteroaryl,
który oprócz atomów węgla zawiera w pierścieniu 1, 2, 3 lub 4 atomy azotu; albo 5-czło-
25
nowy heteroaryl, który oprócz atomów węgla zawiera w pierścieniu 1 heteroatom wybrany
spośród atomów tlenu i siarki oraz ewentualnie 1, 2 lub 3 atomy azotu, albo 6-członowy
hetaryl, mający w pierścieniu 1, 2, 3 lub 4 atomy azotu; przy czym 5- i 6-członowy hetaryl
moŜe być niepodstawiony, albo atomy wodoru w niepodstawionym hetarylu mogą być zastąpione częściowo lub całkowicie podstawnikami Ra wyŜej określonego rodzaju, tak Ŝe
30
całkowita liczba wszystkich podstawników Ra w hetarylu wynosi zwykle 1, 2, 3 lub 4.
Podstawnikami przy atomach azotu w pierścieniu są w szczególności grupy Ra związane z
C i szczególnie C1-C4-alkil.
[0058] W tej postaci realizacji R5 oznacza korzystnie ewentualnie podstawiony 2-furyl,
3-furyl, 2-tienyl, 3-tienyl, 2-pirydyl, 3-pirydyl, 4-pirydyl, 2-pirymidynyl, 4-pirymidynyl
13
lub 5-pirymidynyl, przy czym wymienione powyŜej grupy heterocykliczne korzystnie są
niepodstawione lub mają 1, 2 lub 3 podstawniki Ra. Odnośnie grup korzystnych i szczególnie korzystnych zachowują waŜność stwierdzenia przedstawione powyŜej.
[0059] Przykładami korzystnych heteroaromatycznych grup R5 są
5
-
ewentualnie podstawiony 2-tienyl, taki jak niepodstawiony 2-tienyl, 5-metylotiofen-2-yl, 4-metylotiofen-2-yl, 5-chlorotiofen-2-yl, 3-cyjanotiofen-2-yl, 5-formylotiofen-2-yl, 5-acetylotiofen-2-yl, 5-(metoksyiminometylo)tiofen-2-yl, 5-(1-(metoksyimino)etylo)tiofen-2-yl, 4-bromotiofen-2-yl, 3,5-dichlortiofen-2-yl,
-
ewentualnie podstawiony 3-tienyl, taki jak niepodstawiony 3-tienyl, 2-metylotiofen-3-yl, 2,5-dichlorotiofen-3-yl, 2,4,5-trichlorotiofen-3-yl,
10
-
ewentualnie podstawiony 2-furyl, taki jak niepodstawiony 2-furyl, 5-metylofuran-2yl, 5-chlorofuran-2-yl, 4-metylofuran-2-yl, 3-cyjanofuran-2-yl, 5-acetylofuran-2-yl,
-
ewentualnie podstawiony 3-furyl, taki jak niepodstawiony 3-furyl, 2-metylofuran-3yl, 2,5-dimetylofuran-3-yl,
15
-
ewentualnie podstawiony 2-pirydyl, taki jak niepodstawiony 2-pirydyl, 3-fluoropirydyn-2-yl, 3-chloropirydyn-2-yl, 3-bromopirydyn-2-yl, 3-trifluorometylopirydyn-2-yl, 3-metylopirydyn-2-yl, 3-etylopirydyn-2-yl, 3,5-difluoropirydyn-2-yl,
3,5-dichloropirydyn-2-yl,
3,5-dibromopirydyn-2-yl,
3,5-dimetylopirydyn-2-yl,
3-fluoro-5-trifluorometylopirydyn-2-yl, 3-chloro-5-fluoropirydyn-2-yl, 3-chloro-5mety-lopirydyn-2-yl, 3-fluoro-5-chloropirydyn-2-yl, 3-fluoro-5-metylopirydyn-2-
20
yl, 3-metylo-5-fluoropirydyn-2-yl, 3-metylo-5-chloropirydyn-2-yl, 5-nitroopirydyn2-yl, 5-cyjanopirydyn-2-yl, 5-metoksykarbonylopirydyn-2-yl, 5-trifluorometylopirydyn-2-yl, 5-me-tylopirydyn-2-yl, 4-metylopirydyn-2-yl, 6-metylopirydyn-2-yl,
-
ewentualnie podstawiony 3-pirydyl, taki jak niepodstawiony 3-pirydyl, 2-chloropirydyn-3-yl, 2-bromopirydyn-3-yl, 2-metylopirydyn-3-yl, 2,4-dichloropirydyn-3-
25
yl, 2,4-dibromopirydyn-3-yl, 2,4-difluoropirydyn-3-yl, 2-fluoro-4-chloropirydyn-3yl, 2-chloro-4-fluoropirydyn-3-yl, 2-chloro-4-metylopirydyn-3-yl, 2-metylo-4-fluoropirydyn-3-yl, 2-metylo-4-chloropirydyn-3-yl, 2,4-dimetylopirydyn-3-yl, 2,4,6-trichloropirydyn-3-yl, 2,4,6-tribromopirydyn-3-yl, 2,4,6-trimetylopirydyn-3-yl, 2,4dichloro-6-metylopirydyn-3-yl, 6-metoksypirydyn-3-yl, 6-chloropirydyn-3-yl,
30
-
ewentualnie podstawiony 4-pirydyl, taki jak niepodstawiony 4-pirydyl, 3-chloropirydyn-4-yl, 3-bromopirydyn-4-yl, 3-metylopirydyn-4-yl, 3,5-dichloropirydyn-4yl, 3,5-dibromopirydyn-4-yl, 3,5-dimetylopirydyn-4-yl,
35
ewentualnie podstawiony 4-pirymidynyl, taki jak niepodstawiony 4-pirymidynyl,
5-chloropirymidyn-4-yl, 5-fluoropirymidyn-4-yl, 5-fluoro-6-chloropirymidyn-4-yl,
14
2-metylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl,
2,5-dimetylo-6-trifluorometylopirymi-
dyn-4-yl, 5-metylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl, 6-trifluorometylopirymidyn4-yl, 2-metylo-5-fluoropirymidyn-4-yl, 2-metylo-5-chloropirymidyn-4-yl, 5-chloro6-metylopirymidyn-4-yl, 5-chloro-6-etylopirymidyn-4-yl, 5-chloro-6-izopropylopirymidyn-4-yl, 5-bromo-6-metylopirymidyn-4-yl, 5-fluoro-6-metylopirymidyn-4-yl,
5
5-fluoro-6-fluorometylopirymidyn-4-yl,
2,6-dimetylo-5-chloropirymidyn-4-yl,
5,6-dimetylopirymidyn-4-yl, 2,5-dimetylopirymidyn-4-yl, 2,5,6-trimetylopirymidyn-4-yl, 5-metylo-6-metoksypirymidyn-4-yl,
-
ewentualnie podstawiony 5-pirymidynyl, taki jak niepodstawiony 5-pirymidynyl,
4-metylopirymidyn-5-yl, 4,6-dimetylopirymidyn-5-yl, 2,4,6-trimetylopirymidyn-5-
10
yl, 4-trifluorometylo-6-metylopirymidyn-5-yl,
-
ewentualnie podstawiony 2-pirymidynyl, taki jak niepodstawiony 2-pirymidynyl,
4,6-dimetylopirymidyn-2-yl, 4,5,6-trimetylopirymidyn-2-yl, 4,6-ditrifluorometylopirymidyn-2-yl i 4,6-dimetylo-5-chloropirymidyn-2-yl.
15
[0060] W szczególności korzystne są następujące grupy związków o wzorze I:
15
[0061] W szczególności ze względu na ich zastosowanie, korzystne są związki wymienione w poniŜszych tabelach 1 do 9 o ogólnych wzorach I.1, I.2, I.3, 1.4, I.5, I.6 i I.7.
Tabela 1
[0062] Związki o wzorach I.1, I.2, 1.3, I.4, I.5, I.6 i I.7, w których R3 oznacza atom wodoru i
5
kombinacja R4 i R5 dla związku w kaŜdym przypadku odpowiada wierszowi w tabeli A.
Tabela 2
[0063] Związki o wzorach I.1, I.2, 1.3, I.4, I.5, I.6 i I.7, w których R3 oznacza metyl i
kombinacja R4 i R5 dla związku w kaŜdym przypadku odpowiada wierszowi w tabeli A.
Tabela 3
10
[0064] Związki o wzorach I.1, I.2, 1.3, I.4, I.5, I.6 i I.7, w których R3 oznacza etyl i kombinacja R4 i R5 dla związku w kaŜdym przypadku odpowiada wierszowi w tabeli A.
Tabela 4
[0065] Związki o wzorach I.1, I.2, 1.3, I.4, I.5, I.6 i I.7, w których R3 oznacza metoksyl i
kombinacja R4 i R5 dla związku w kaŜdym przypadku odpowiada wierszowi w tabeli A.
15
Tabela 5
[0066] Związki o wzorach I.1, I.2, 1.3, I.4, I.5, I.6 i I.7, w których R3 oznacza etoksyl i
kombinacja R4 i R5 dla związku w kaŜdym przypadku odpowiada wierszowi w tabeli A.
Tabela 6
[0067] Związki o wzorach I.1, I.2, 1.3, I.4, I.5, I.6 i I.7, w których R3 oznacza izopropyl i
20
kombinacja R4 i R5 dla związku w kaŜdym przypadku odpowiada wierszowi w tabeli A.
Tabela 7
[0068] Związki o wzorach I.1, I.2, 1.3, I.4, I.5, I.6 i I.7, w których R3 oznacza tert-butyl i
kombinacja R4 i R5 dla związku w kaŜdym przypadku odpowiada wierszowi w tabeli A.
Tabela 8
25
[0069] Związki o wzorach I.1, I.2, 1.3, I.4, I.5, I.6 i I.7, w których R3 oznacza trifluorometyl
i kombinacja R4 i R5 dla związku w kaŜdym przypadku odpowiada wierszowi w tabeli A.
Tabela 9
16
[0070] Związki o wzorach I.1, I.2, 1.3, I.4, I.5, I.6 i I.7, w których R3 oznacza difluorometoksyl i kombinacja R4 i R5 dla związku w kaŜdym przypadku odpowiada wierszowi w tabeli A.
Tabela A
Nr
R4
R5
A-1.
H
Fenyl
A-2.
H
2-Fluorofenyl
A-3.
H
3-Fluorofenyl
A-4.
H
4-Fluorofenyl
A-5.
H
2-Chlorofenyl
A-6.
H
3-Chlorofenyl
A-7.
H
4-Chlorofenyl
A-8.
H
3-Bromofenyl
A-9.
H
4-Bromofenyl
A-10.
H
2-Trifluorometylofenyl
A-11.
H
3-Trifluorometylofenyl
A-12.
H
4-Trifluorometylofenyl
A-13.
H
2-(Metylotio)fenyl
A-14.
H
3-(Metylotio)fenyl
A-15.
H
4-(Metylotio)fenyl
A-16.
H
2-Metoksyfenyl
A-17.
H
3-Metoksyfenyl
A-18.
H
4-Metoksyfenyl
A-19.
H
4-Nitrofenyl
A-20.
H
4-Cyjanofenyl
A-21.
H
4-tert-butylofenyl
A-22.
H
4-Izopropylofenyl
A-23.
H
3-Etoksyfenyl
A-24.
H
4-Etoksyfenyl
A-25.
H
4-n-Propoksyfenyl
A-26.
H
3-Izopropoksyfenyl
A-27.
H
4-Izopropoksyfenyl
A-28.
H
4-n-Butoksyfenyl
A-29.
H
4-tert-Butoksyfenyl
A-30.
H
4-(Metoksyiminometylo)fenyl
17
Nr
R4
R5
A-31.
H
4-(1-(Metoksyimino)etylo)fenyl
A-32.
H
2,3-Difluorofenyl
A-33.
H
2,4-Difluorofenyl
A-34.
H
2,5-Difluorofenyl
A-35.
H
3,4-Difluorofenyl
A-36.
H
3,5-Difluorofenyl
A-37.
H
2,6-Difluorofenyl
A-38.
H
2,4,6-Trifluorofenyl
A-39.
H
2,4,5-Trifluorofenyl
A-40.
H
2,3,4-Trifluorofenyl
A-41.
H
2,3,5-Trifluorofenyl
A-42.
H
3,4,5-Trifluorofenyl
A-43.
H
2,3-Dichlorofenyl
A-44.
H
2,5-Dichlorofenyl
A-45.
H
3,5-Dichlorofenyl
A-46.
H
2,6-Dichlorofenyl
A-47.
H
2,3-Dimetylofenyl
A-48.
H
2,4-Dimetylofenyl
A-49.
H
2,5-Dimetylofenyl
A-50.
H
2,4,5-Trimetylofenyl
A-51.
H
2,3-Dimetoksyfenyl
A-52.
H
2,4-Dimetoksyfenyl
A-53.
H
3,4-Dimetoksyfenyl
A-54.
H
2,4-Bis(trifluorometylo)fenyl
A-55.
H
3,5-Bis(trifluorometylo)fenyl
A-56.
H
2-Metylo-3-metoksyfenyl
A-57.
H
2-Metylo-4-metoksyfenyl
A-58.
H
2-Metylo-6-metoksyfenyl
A-59.
H
3-Chloro-4-fluorofenyl
A-60.
H
2-Chloro-4-fluorofenyl
A-61.
H
2-Chloro-6-fluorofenyl
A-62.
H
4-Chloro-2-fluorofenyl
A-63.
H
5-Chloro-2-fluorofenyl
A-64.
H
4-Fluoro-3-metylofenyl
18
Nr
R4
R5
A-65.
H
2-Fluoro-4-metylofenyl
A-66.
H
4-Fluoro-2-metylofenyl
A-67.
H
2-Fluoro-3-metoksyfenyl
A-68.
H
2-Fluoro-4-metoksyfenyl
A-69.
H
2-Fluoro-6-metoksyfenyl
A-70.
H
2-Fluoro-4-trifluorometylofenyl
A-71.
H
4-Chloro-3-metylofenyl
A-72.
H
2-Chloro-4-metylofenyl
A-73.
H
2-Chloro-6-metylofenyl
A-74.
H
5-Chloro-2-metylofenyl
A-75.
H
3-Chloro-2-metylofenyl
A-76.
H
2-Chloro-4-metoksyfenyl
A-77.
H
2-Chloro-6-metoksyfenyl
A-78.
H
2-Chloro-4-trifluorometylofenyl
A-79.
H
3-Fluoro-4-metylofenyl
A-80.
H
3-Fluoro-4-izopropylofenyl
A-81.
H
4-Fluoro-3-metylofenyl
A-82.
H
3-Fluoro-4-metoksyfenyl
A-83.
H
3-Fluoro-4-etoksyfenyl
A-84.
H
3-Fluoro-4-trifluorometylofenyl
A-85.
H
3-Chloro-4-metylofenyl
A-86.
H
3-Chloro-4-metoksyfenyl
A-87.
H
3-Chloro-4-etoksyfenyl
A-88.
H
3-Chloro-4-trifluorometylofenyl
A-89.
H
3-Metylo-4-metoksyfenyl
A-90.
H
4-Chloro-2,5-difluorofenyl
A-91.
H
4-tert-Butylo-2-fluorofenyl
A-92.
H
2-Fluoro-4-izopropylofenyl
A-93.
H
4-Etoksy-2-fluorofenyl
A-94.
H
4-Acetylo-2-fluorofenyl
A-95.
H
2-Tienyl
A-96.
H
5-Metylotiofen-2-yl
A-97.
H
4-Metylotiofen-2-yl
A-98.
H
5-Chlorotiofen-2-yl
19
Nr
R4
R5
A-99.
H
3-Cyjanotiofen-2-yl
A-100.
H
5-Formylotiofen-2-yl
A-101.
H
5-Acetylotiofen-2-yl
A-102.
H
5-(Metoksyiminometylo)tiofen-2-yl
A-103.
H
5-(1-(Metoksyimino)etylo)tiofen-2-yl
A-104.
H
4-Bromotiofen-2-yl
A-105.
H
3,5-Dichlorotiofen-2-yl
A-106.
H
3-Tienyl
A-107.
H
2-Metylotiofen-3-yl
A-108.
H
2,5-Dichlorotiofen-3-yl
A-109.
H
2,4,5-Trichlorotiofen-3-yl
A-110.
H
2-Furyl
A-111.
H
5-Metylofuran-2-yl
A-112.
H
5-Chlorofuran-2-yl
A-113.
H
4-Metylofuran-2-yl
A-114.
H
3-Cyjanofuran-2-yl
A-115.
H
5-Acetylofuran-2-yl
A-116.
H
3-Furyl
A-117.
H
2-Metylofuran-3-yl
A-118.
H
2,5-Dimetylofuran-3-yl
A-119.
H
2-Pirydyl
A-120.
H
3-Fluoropirydyn-2-yl
A-121.
H
3-Chloropirydyn-2-yl
A-122.
H
3-Bromopirydyn-2-yl
A-123.
H
3-Trifluorometylopirydyn-2-yl
A-124.
H
3-Metylopirydyn-2-yl
A-125.
H
3-Etylopirydyn-2-yl
A-126.
H
3,5-Difluoropirydyn-2-yl
A-127.
H
3,5-Dichloropirydyn-2-yl
A-128.
H
3,5-Dibromopirydyn-2-yl
A-129.
H
3,5-Dimetylopirydyn-2-yl
A-130.
H
3-Fluoro-5-trifluorometylopirydyn-2-yl
A-131.
H
3-Chloro-5-fluoropirydyn-2-yl
A-132.
H
3-Chloro-5-metylopirydyn-2-yl
20
Nr
R4
R5
A-133.
H
3-Fluoro-5-chloropirydyn-2-yl
A-134.
H
3-Fluoro-5-metylopirydyn-2-yl
A-135.
H
3-Metylo-5-fluoropirydyn-2-yl
A-136.
H
3-Metylo-5-chloropirydyn-2-yl
A-137.
H
5-Nitropirydyn-2-yl
A-138.
H
5-Cyjanopirydyn-2-yl
A-139.
H
5-Metoksykarbonylopirydyn-2-yl
A-140.
H
5-Trifluorometylopirydyn-2-yl
A-141.
H
5-Metylopirydyn-2-yl
A-142.
H
4-Metylopirydyn-2-yl
A-143.
H
6-Metylopirydyn-2-yl
A-144.
H
3-Pirydyl
A-145.
H
2-Chloropirydyn-3-yl
A-146.
H
2-Bromopirydyn-3-yl
A-147.
H
2-Metylopirydyn-3-yl
A-148.
H
2,4-Dichloropirydyn-3-yl
A-149.
H
2,4-Dibromopirydyn-3-yl
A-150.
H
2,4-Difluoropirydyn-3-yl
A-151.
H
2-Fluoro-4-chloropirydyn-3-yl
A-152.
H
2-Chloro-4-fluoropirydyn-3-yl
A-153.
H
2-Chloro-4-metylopirydyn-3-yl
A-154.
H
2-Metylo-4-fluoropirydyn-3-yl
A-155.
H
2-Metylo-4-chloropirydyn-3-yl
A-156.
H
2,4-Dimetylopirydyn-3-yl
A-157.
H
2,4,6-Trichloropirydyn-3-yl
A-158.
H
2,4,6-Tribromopirydyn-3-yl
A-159.
H
2,4,6-Trimetylopirydyn-3-yl
A-160.
H
2,4-Dichloro-6-metylopirydyn-3-yl
A-161.
H
4-Pirydyl
A-162.
H
3-Chloropirydyn-4-yl
A-163.
H
3-Bromopirydyn-4-yl
A-164.
H
3-Metylopirydyn-4-yl
A-165.
H
3,5-Dichloropirydyn-4-yl
A-166.
H
3,5-Dibromopirydyn-4-yl
21
Nr
R4
R5
A-167.
H
3,5-Dimetylopirydyn-4-yl
A-168.
H
4-Pirymidynyl
A-169.
H
5-Chloropirymidyn-4-yl
A-170.
H
5-Fluoropirymidyn-4-yl
A-171.
H
5-Fluoro-6-chloropirymidyn-4-yl
A-172.
H
2-Metylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-173.
H
2,5-Dimetylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-174.
H
5-Metylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-175.
H
6-Trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-176.
H
2-Metylo-5-fluoropirymidyn-4-yl
A-177.
H
2-Metylo-5-chloropirymidyn-4-yl
A-178.
H
5-Chloro-6-metylopirymidyn-4-yl
A-179.
H
5-Chloro-6-etylopirymidyn-4-yl
A-180.
H
5-Chloro-6-izopropylopirymidyn-4-yl
A-181.
H
5-Bromo-6-metylopirymidyn-4-yl
A-182.
H
5-Fluoro-6-metylopirymidyn-4-yl
A-183.
H
5-Fluoro-6-fluorometylopirymidyn-4-yl
A-184.
H
2,6-Dimetylo-5-chloropirymidyn-4-yl
A-185.
H
5,6-Dimetylopirymidyn-4-yl
A-186.
H
2,5-Dimetylopirymidyn-4-yl
A-187.
H
2,5,6-Trimetylopirymidyn-4-yl
A-188.
H
5-Metylo-6-metoksypirymidyn-4-yl
A-189.
H
5-Pirymidynyl
A-190.
H
4-Metylopirymidyn-5-yl
A-191.
H
4,6-Dimetylopirymidyn-5-yl
A-192.
H
2,4,6-Trimetylopirymidyn-5-yl
A-193.
H
4-Trifluorometylo-6-metylopirymidyn-5-yl
A-194.
H
2-Pirymidynyl
A-195.
H
4,6-Dimetylopirymidyn-2-yl
A-196.
H
4,5,6-Trimetylopirymidyn-2-yl
A-197.
H
4,6-Ditrifluorometylopirymidyn-2-yl
A-198.
H
4,6-Dimetylo-5-chloropirymidyn-2-yl
A-199.
CH3
Fenyl
A-200.
CH3
2-Fluorofenyl
22
Nr
R4
R5
A-201.
CH3
3-Fluorofenyl
A-202.
CH3
4-Fluorofenyl
A-203.
CH3
2-Chlorofenyl
A-204.
CH3
3-Chlorofenyl
A-205.
CH3
4-Chlorofenyl
A-206.
CH3
3-Bromofenyl
A-207.
CH3
4-Bromofenyl
A-208.
CH3
2-Trifluorometylofenyl
A-209.
CH3
3-Trifluorometylofenyl
A-210.
CH3
4-Trifluorometylofenyl
A-211.
CH3
2-(Metylotio)fenyl
A-212.
CH3
3-(Metylotio)fenyl
A-213.
CH3
4-(Metylotio)fenyl
A-214.
CH3
2-Metoksyfenyl
A-215.
CH3
3-Metoksyfenyl
A-216.
CH3
4-Metoksyfenyl
A-217.
CH3
4-Nitrofenyl
A-218.
CH3
4-Cyjanofenyl
A-219.
CH3
4-tert-Butylofenyl
A-220.
CH3
4-Izopropylofenyl
A-221.
CH3
3-Etoksyfenyl
A-222.
CH3
4-Etoksyfenyl
A-223.
CH3
4-n-Propoksyfenyl
A-224.
CH3
3-Izopropoksyfenyl
A-225.
CH3
4-Izopropoksyfenyl
A-226.
CH3
4-n-Butoksyfenyl
A-227.
CH3
4-tert-Butoksyfenyl
A-228.
CH3
4-(Metoksyiminometylo)fenyl
A-229.
CH3
4-(1-(Metoksyimino)etylo)fenyl
A-230.
CH3
2,3-Difluorofenyl
A-231.
CH3
2,4-Difluorofenyl
A-232.
CH3
2,5-Difluorofenyl
A-233.
CH3
3,4-Difluorofenyl
A-234.
CH3
3,5-Difluorofenyl
23
Nr
R4
R5
A-235.
CH3
2,6-Difluorofenyl
A-236.
CH3
2,4,6-Trifluorofenyl
A-237.
CH3
2,4,5-Trifluorofenyl
A-238.
CH3
2,3,4-Trifluorofenyl
A-239.
CH3
2,3,5-Trifluorofenyl
A-240.
CH3
3,4,5-Trifluorofenyl
A-241.
CH3
2,3-Dichlorofenyl
A-242.
CH3
2,5-Dichlorofenyl
A-243.
CH3
3,5-Dichlorofenyl
A-244.
CH3
2,6-Dichlorofenyl
A-245.
CH3
2,3-Dimetylofenyl
A-246.
CH3
2,4-Dimetylofenyl
A-247.
CH3
2,5-Dimetylofenyl
A-248.
CH3
2,4,5-Trimetylofenyl
A-249.
CH3
2,3-Dimetoksyfenyl
A-250.
CH3
2,4-Dimetoksyfenyl
A-251.
CH3
3,4-Dimetoksyfenyl
A-252.
CH3
2,4-Bis(trifluorometylo)fenyl
A-253.
CH3
3,5-Bis(trifluorometylo)fenyl
A-254.
CH3
2-Metylo-3-metoksyfenyl
A-255.
CH3
2-Metylo-4-metoksyfenyl
A-256.
CH3
2-Metylo-6-metoksyfenyl
A-257.
CH3
3-Chloro-4-fluorofenyl
A-258.
CH3
2-Chloro-4-fluorofenyl
A-259.
CH3
2-Chloro-6-fluorofenyl
A-260.
CH3
4-Chloro-2-fluorofenyl
A-261.
CH3
5-Chloro-2-fluorofenyl
A-262.
CH3
4-Fluoro-3-metylofenyl
A-263.
CH3
2-Fluoro-4-metylofenyl
A-264.
CH3
4-Fluoro-2-metylofenyl
A-265.
CH3
2-Fluoro-3-metoksyfenyl
A-266.
CH3
2-Fluoro-4-metoksyfenyl
A-267.
CH3
2-Fluoro-6-metoksyfenyl
A-268.
CH3
2-Fluoro-4-trifluorometylofenyl
24
Nr
R4
R5
A-269.
CH3
4-Chloro-3-metylofenyl
A-270.
CH3
2-Chloro-4-metylofenyl
A-271.
CH3
2-Chloro-6-metylofenyl
A-272.
CH3
5-Chloro-2-metylofenyl
A-273.
CH3
3-Chloro-2-metylofenyl
A-274.
CH3
2-Chloro-4-metoksyfenyl
A-275.
CH3
2-Chloro-6-metoksyfenyl
A-276.
CH3
2-Chloro-4-trifluorometylofenyl
A-277.
CH3
3-Fluoro-4-metylofenyl
A-278.
CH3
3-Fluoro-4-izopropylofenyl
A-279.
CH3
4-Fluoro-3-metylofenyl
A-280.
CH3
3-Fluoro-4-metoksyfenyl
A-281.
CH3
3-Fluoro-4-etoksyfenyl
A-282.
CH3
3-Fluoro-4-trifluorometylofenyl
A-283.
CH3
3-Chloro-4-metylofenyl
A-284.
CH3
3-Chloro-4-metoksyfenyl
A-285.
CH3
3-Chloro-4-etoksyfenyl
A-286.
CH3
3-Chloro-4-trifluorometylofenyl
A-287.
CH3
3-Metylo-4-metoksyfenyl
A-288.
CH3
4-Chloro-2,5-difluorofenyl
A-289.
CH3
4-tert-Butylo-2-fluorofenyl
A-290.
CH3
2-Fluoro-4-izopropylofenyl
A-291.
CH3
4-Etoksy-2-fluorofenyl
A-292.
CH3
4-Acetylo-2-fluorofenyl
A-293.
CH3
2-Tienyl
A-294.
CH3
5-Metylotiofen-2-yl
A-295.
OCH3
4-Metylotiofen-2-yl
A-296.
CH3
5-Chlorotiofen-2-yl
A-297.
CH3
3-Cyjanotiofen-2-yl
A-298.
CH3
5-Formylotiofen-2-yl
A-299.
CH3
5-Acetylotiofen-2-yl
A-300.
CH3
5-(Metoksyiminometylo)tiofen-2-yl
A-301.
CH3
5-(1-(Metoksyimino)etylo)tiofen-2-yl
A-302.
CH3
4-Bromotiofen-2-yl
25
Nr
R4
R5
A-303.
CH3
3,5-Dichlorotiofen-2-yl
A-304.
CH3
3-Tienyl
A-305.
CH3
2-Metylotiofen-3-yl
A-306.
CH3
2,5-Dichlorotiofen-3-yl
A-307.
CH3
2,4,5-Trichlorotiofen-3-yl
A-308.
CH3
2-Furyl
A-309.
CH3
5-Metylofuran-2-yl
A-310.
CH3
5-Chlorofuran-2-yl
A-311.
CH3
4-Metylofuran-2-yl
A-312.
CH3
3-Cyjanofuran-2-yl
A-313.
CH3
5-Acetylofuran-2-yl
A-314.
CH3
3-Furyl
A-315.
CH3
2-Metylofuran-3-yl
A-316.
CH3
2,5-Dimetylofuran-3-yl
A-317.
CH3
2-Pirydyl
A-318.
CH3
3-Fluoropirydyn-2-yl
A-319.
CH3
3-Chloropirydyn-2-yl
A-320.
CH3
3-Bromopirydyn-2-yl
A-321.
CH3
3-Trifluorometylopirydyn-2-yl
A-322.
CH3
3-Metylopirydyn-2-yl
A-323.
CH3
3-Etylopirydyn-2-yl
A-324.
CH3
3,5-Difluoropirydyn-2-yl
A-325.
CH3
3,5-Dichloropirydyn-2-yl
A-326.
CH3
3,5-Dibromopirydyn-2-yl
A-327.
CH3
3,5-Dimetylopirydyn-2-yl
A-328.
CH3
3-Fluoro-5-trifluorometylopirydyn-2-yl
A-329.
CH3
3-Chloro-5-fluoropirydyn-2-yl
A-330.
CH3
3-Chloro-5-metylopirydyn-2-yl
A-331.
CH3
3-Fluoro-5-chloropirydyn-2-yl
A-332.
CH3
3-Fluoro-5-metylopirydyn-2-yl
A-333.
CH3
3-Metylo-5-fluoropirydyn-2-yl
A-334.
CH3
3-Metylo-5-chloropirydyn-2-yl
A-335.
CH3
5-Nitropirydyn-2-yl
A-336.
CH3
5-Cyjanopirydyn-2-yl
26
Nr
R4
R5
A-337.
CH3
5-Metoksykarbonylopirydyn-2-yl
A-338.
CH3
5-Trifluorometylopirydyn-2-yl
A-339.
CH3
5-Metylopirydyn-2-yl
A-340.
CH3
4-Metylopirydyn-2-yl
A-341.
CH3
6-Metylopirydyn-2-yl
A-342.
CH3
3-Pirydyl
A-343.
CH3
2-Chloropirydyn-3-yl
A-344.
CH3
2-Bromopirydyn-3-yl
A-345.
CH3
2-Metylopirydyn-3-yl
A-346.
CH3
2,4-Dichloropirydyn-3-yl
A-347.
CH3
2,4-Dibromopirydyn-3-yl
A-348.
CH3
2,4-Difluoropirydyn-3-yl
A-349.
CH3
2-Fluoro-4-chloropirydyn-3-yl
A-350.
CH3
2-Chloro-4-fluoropirydyn-3-yl
A-351.
CH3
2-Chloro-4-metylopirydyn-3-yl
A-352.
CH3
2-Metylo-4-fluoropirydyn-3-yl
A-353.
CH3
2-Metylo-4-chloropirydyn-3-yl
A-354.
CH3
2,4-Dimetylopirydyn-3-yl
A-355.
CH3
2,4,6-Trichloropirydyn-3-yl
A-356.
CH3
2,4,6-Tribromopirydyn-3-yl
A-357.
CH3
2,4,6-Trimetylopirydyn-3-yl
A-358.
CH3
2,4-Dichloro-6-metylopirydyn-3-yl
A-359.
CH3
4-Pirydyl
A-360.
CH3
3-Chloropirydyn-4-yl
A-361.
CH3
3-Bromopirydyn-4-yl
A-362.
CH3
3-Metylopirydyn-4-yl
A-363.
CH3
3,5-Dichloropirydyn-4-yl
A-364.
CH3
3,5-Dibromopirydyn-4-yl
A-365.
CH3
3,5-Dimetylopirydyn-4-yl
A-366.
CH3
4-Pirymidynyl
A-367.
CH3
5-Chloropirymidyn-4-yl
A-368.
CH3
5-Fluoropirymidyn-4-yl
A-369.
CH3
5-Fluoro-6-chloropirymidyn-4-yl
A-370.
CH3
2-Metylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl
27
Nr
R4
R5
A-371.
CH3
2,5-Dimetylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-372.
CH3
5-Metylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-373.
CH3
6-Trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-374.
CH3
2-Metylo-5-fluoropirymidyn-4-yl
A-375.
CH3
2-Metylo-5-chloropirymidyn-4-yl
A-376.
CH3
5-Chloro-6-metylopirymidyn-4-yl
A-377.
CH3
5-Chloro-6-etylopirymidyn-4-yl
A-378.
CH3
5-Chloro-6-izopropylopirymidyn-4-yl
A-379.
CH3
5-Bromo-6-metylopirymidyn-4-yl
A-380.
CH3
5-Fluoro-6-metylopirymidyn-4-yl
A-381.
CH3
5-Fluoro-6-fluorometylopirymidyn-4-yl
A-382.
CH3
2,6-Dimetylo-5-chloropirymidyn-4-yl
A-383.
CH3
5,6-Dimetylopirymidyn-4-yl
A-384.
CH3
2,5-Dimetylopirymidyn-4-yl
A-385.
CH3
2,5,6-Trimetylopirymidyn-4-yl
A-386.
CH3
5-Metylo-6-metoksypirymidyn-4-yl
A-387.
CH3
5-Pirymidynyl
A-388.
CH3
4-Metylopirymidyn-5-yl
A-389.
CH3
4,6-Dimetylopirymidyn-5-yl
A-390.
CH3
2,4,6-Trimetylopirymidyn-5-yl
A-391.
CH3
4-Trifluorometylo-6-metylopirymidyn-5-yl
A-392.
CH3
2-Pirymidynyl
A-393.
CH3
4,6-Dimetylopirymidyn-2-yl
A-394.
CH3
4,5,6-Trimetylopirymidyn-2-yl
A-395.
CH3
4,6-Ditrifluorometylopirymidyn-2-yl
A-396.
CH3
4,6-Dimetylo-5-chloropirymidyn-2-yl
A-397.
CF3
Fenyl
A-398.
CF3
2-Fluorofenyl
A-399.
CF3
3-Fluorofenyl
A-400.
CF3
4-Fluorofenyl
A-401.
CF3
2-Chlorofenyl
A-402.
CF3
3-Chlorofenyl
A-403.
CF3
4-Chlorofenyl
A-404.
CF3
3-Bromofenyl
28
Nr
R4
R5
A-405.
CF3
4-Bromofenyl
A-406.
CF3
2-Trifluorometylofenyl
A-407.
CF3
3-Trifluorometylofenyl
A-408.
CF3
4-Trifluorometylofenyl
A-409.
CF3
2-(Metylotio)fenyl
A-410.
CF3
3-(Metylotio)fenyl
A-411.
CF3
4-(Metylotio)fenyl
A-412.
CF3
2-Metoksyfenyl
A-413.
CF3
3-Metoksyfenyl
A-414.
CF3
4-Metoksyfenyl
A-415.
CF3
4-Nitrofenyl
A-416.
CF3
4-Cyjanofenyl
A-417.
CF3
4-tert-Butylofenyl
A-418.
CF3
4-Izopropylofenyl
A-419.
CF3
3-Etoksyfenyl
A-420.
CF3
4-Etoksyfenyl
A-421.
CF3
4-n-Propoksyfenyl
A-422.
CF3
3-Izopropoksyfenyl
A-423.
CF3
4-Izopropoksyfenyl
A-424.
CF3
4-n-Butoksyfenyl
A-425.
CF3
4-tert-Butoksyfenyl
A-426.
CF3
4-(Metoksyiminometylo)fenyl
A-427.
CF3
4-(1-(Metoksyimino)etylo)fenyl
A-428.
CF3
2,3-Difluorofenyl
A-429.
CF3
2,4-Difluorofenyl
A-430.
CF3
2,5-Difluorofenyl
A-431.
CF3
3,4-Difluorofenyl
A-432.
CF3
3,5-Difluorofenyl
A-433.
CF3
2,6-Difluorofenyl
A-434.
CF3
2,4,6-Trifluorofenyl
A-435.
CF3
2,4,5-Trifluorofenyl
A-436.
CF3
2,3,4-Trifluorofenyl
A-437.
CF3
2,3,5-Trifluorofenyl
A-438.
CF3
3,4,5-Trifluorofenyl
29
Nr
R4
R5
A-439.
CF3
2,3-Dichlorofenyl
A-440.
CF3
2,5-Dichlorofenyl
A-441.
CF3
3,5-Dichlorofenyl
A-442.
CF3
2,6-Dichlorofenyl
A-443.
CF3
2,3-Dimetylofenyl
A-444.
CF3
2,4-Dimetylofenyl
A-445.
CF3
2,5-Dimetylofenyl
A-446.
CF3
2,4,5-Trimetylofenyl
A-447.
CF3
2,3-Dimetoksyfenyl
A-448.
CF3
2,4-Dimetoksyfenyl
A-449.
CF3
3,4-Dimetoksyfenyl
A-450.
CF3
2,4-Bis(trifluorometylo)fenyl
A-451.
CF3
3,5-Bis(trifluorometylo)fenyl
A-452.
CF3
2-Metylo-3-metoksyfenyl
A-453.
CF3
2-Metylo-4-metoksyfenyl
A-454.
CF3
2-Metylo-6-metoksyfenyl
A-455.
CF3
3-Chloro-4-fluorofenyl
A-456.
CF3
2-Chloro-4-fluorofenyl
A-457.
CF3
2-Chloro-6-fluorofenyl
A-458.
CF3
4-Chloro-2-fluorofenyl
A-459.
CF3
5-Chloro-2-fluorofenyl
A-460.
CF3
4-Fluoro-3-metylofenyl
A-461.
CF3
2-Fluoro-4-metylofenyl
A-462.
CF3
4-Fluoro-2-metylofenyl
A-463.
CF3
2-Fluoro-3-metoksyfenyl
A-464.
CF3
2-Fluoro-4-metoksyfenyl
A-465.
CF3
2-Fluoro-6-metoksyfenyl
A-466.
CF3
2-Fluoro-4-trifluorometylofenyl
A-467.
CF3
4-Chloro-3-metylofenyl
A-468.
CF3
2-Chloro-4-metylofenyl
A-469.
CF3
2-Chloro-6-metylofenyl
A-470.
CF3
5-Chloro-2-metylofenyl
A-471.
CF3
3-Chloro-2-metylofenyl
A-472.
CF3
2-Chloro-4-metoksyfenyl
30
Nr
R4
R5
A-473.
CF3
2-Chloro-6-metoksyfenyl
A-474.
CF3
2-Chloro-4-trifluorometylofenyl
A-475.
CF3
3-Fluoro-4-metylofenyl
A-476.
CF3
3-Fluoro-4-izopropylofenyl
A-477.
CF3
4-Fluoro-3-metylofenyl
A-478.
CF3
3-Fluoro-4-metoksyfenyl
A-479.
CF3
3-Fluoro-4-etoksyfenyl
A-480.
CF3
3-Fluoro-4-trifluorometylofenyl
A-481.
CF3
3-Chloro-4-metylofenyl
A-482.
CF3
3-Chloro-4-metoksyfenyl
A-483.
CF3
3-Chloro-4-etoksyfenyl
A-484.
CF3
3-Chloro-4-trifluorometylofenyl
A-485.
CF3
3-Metylo-4-metoksyfenyl
A-486.
CF3
4-Chloro-2,5-difluorofenyl
A-487.
CF3
4-tert-Butylo-2-fluorofenyl
A-488.
CF3
2-Fluoro-4-izopropylofenyl
A-489.
CF3
4-Etoksy-2-fluorofenyl
A-490.
CF3
4-Acetylo-2-fluorofenyl
A-491.
CF3
2-Tienyl
A-492.
CF3
5-Metylotiofen-2-yl
A-493.
CF3
4-Metylotiofen-2-yl
A-494.
CF3
5-Chlorotiofen-2-yl
A-495.
CF3
3-Cyjanotiofen-2-yl
A-496.
CF3
5-Formylotiofen-2-yl
A-497.
CF3
5-Acetylotiofen-2-yl
A-498.
CF3
5-(Metoksyiminometylo)tiofen-2-yl
A-499.
CF3
5-(1-(Metoksyimino)etylo)tiofen-2-yl
A-500.
CF3
4-Bromotiofen-2-yl
A-501.
CF3
3,5-Dichlorotiofen-2-yl
A-502.
CF3
3-Tienyl
A-503.
CF3
2-Metylotiofen-3-yl
A-504.
CF3
2,5-Dichlorotiofen-3-yl
A-505.
CF3
2,4,5-Trichlorotiofen-3-yl
A-506.
CF3
2-Furyl
31
Nr
R4
R5
A-507.
CF3
5-Metylofuran-2-yl
A-508.
CF3
5-Chlorofuran-2-yl
A-509.
CF3
4-Metylofuran-2-yl
A-510.
CF3
3-Cyjanofuran-2-yl
A-511.
CF3
5-Acetylofuran-2-yl
A-512.
CF3
3-Furyl
A-513.
CF3
2-Metylofuran-3-yl
A-514.
CF3
2,5-Dimetylofuran-3-yl
A-515.
CF3
2-Pirydyl
A-516.
CF3
3-Fluoropirydyn-2-yl
A-517.
CF3
3-Chloropirydyn-2-yl
A-518.
CF3
3-Bromopirydyn-2-yl
A-519.
CF3
3-Trifluorometylopirydyn-2-yl
A-520.
CF3
3-Metylopirydyn-2-yl
A-521.
CF3
3-Etylopirydyn-2-yl
A-522.
CF3
3,5-Difluoropirydyn-2-yl
A-523.
CF3
3,5-Dichloropirydyn-2-yl
A-524.
CF3
3,5-Dibromopirydyn-2-yl
A-525.
CF3
3,5-Dimetylopirydyn-2-yl
A-526.
CF3
3-Fluoro-5-trifluorometylopirydyn-2-yl
A-527.
CF3
3-Chloro-5-fluoropirydyn-2-yl
A-528.
CF3
3-Chloro-5-metylopirydyn-2-yl
A-529.
CF3
3-Fluoro-5-chloropirydyn-2-yl
A-530.
CF3
3-Fluoro-5-metylopirydyn-2-yl
A-531.
CF3
3-Metylo-5-fluoropirydyn-2-yl
A-532.
CF3
3-Metylo-5-chloropirydyn-2-yl
A-533.
CF3
5-Nitropirydyn-2-yl
A-534.
CF3
5-Cyjanopirydyn-2-yl
A-535.
CF3
5-Metoksykarbonylopirydyn-2-yl
A-536.
CF3
5-Trifluorometylopirydyn-2-yl
A-537.
CF3
5-Metylopirydyn-2-yl
A-538.
CF3
4-Metylopirydyn-2-yl
A-539.
CF3
6-Metylopirydyn-2-yl
A-540.
CF3
3-Pirydyl
32
Nr
R4
R5
A-541.
CF3
2-Chloropirydyn-3-yl
A-542.
CF3
2-Bromopirydyn-3-yl
A-543.
CF3
2-Metylopirydyn-3-yl
A-544.
CF3
2,4-Dichloropirydyn-3-yl
A-545.
CF3
2,4-Dibromopirydyn-3-yl
A-546.
CF3
2,4-Difluoropirydyn-3-yl
A-547.
CF3
2-Fluoro-4-chloropirydyn-3-yl
A-548.
CF3
2-Chloro-4-fluoropirydyn-3-yl
A-549.
CF3
2-Chloro-4-metylopirydyn-3-yl
A-550.
CF3
2-Metylo-4-fluoropirydyn-3-yl
A-551.
CF3
2-Metylo-4-chloropirydyn-3-yl
A-552.
CF3
2,4-Dimetylopirydyn-3-yl
A-553.
CF3
2,4,6-Trichloropirydyn-3-yl
A-554.
CF3
2,4,6-Tribromopirydyn-3-yl
A-555.
CF3
2,4,6-Trimetylopirydyn-3-yl
A-556.
CF3
2,4-Dichloro-6-metylopirydyn-3-yl
A-557.
CF3
4-Pirydyl
A-558.
CF3
3-Chloropirydyn-4-yl
A-559.
CF3
3-Bromopirydyn-4-yl
A-560.
CF3
3-Metylopirydyn-4-yl
A-561.
CF3
3,5-Dichloropirydyn-4-yl
A-562.
CF3
3,5-Dibromopirydyn-4-yl
A-563.
CF3
3,5-Dimetylopirydyn-4-yl
A-564.
CF3
4-Pirymidynyl
A-565.
CF3
5-Chloropirymidyn-4-yl
A-566.
CF3
5-Fluoropirymidyn-4-yl
A-567.
CF3
5-Fluoro-6-chloropirymidyn-4-yl
A-568.
CF3
2-Metylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-569.
CF3
2,5-Dimetylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-570.
CF3
5-Metylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-571.
CF3
6-Trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-572.
CF3
2-Metylo-5-fluoropirymidyn-4-yl
A-573.
CF3
2-Metylo-5-chloropirymidyn-4-yl
A-574.
CF3
5-Chloro-6-metylopirymidyn-4-yl
33
Nr
R4
R5
A-575.
CF3
5-Chloro-6-etylopirymidyn-4-yl
A-576.
CF3
5-Chloro-6-izopropylopirymidyn-4-yl
A-577.
CF3
5-Bromo-6-metylopirymidyn-4-yl
A-578.
CF3
5-Fluoro-6-metylopirymidyn-4-yl
A-579.
CF3
5-Fluoro-6-fluorometylopirymidyn-4-yl
A-580.
CF3
2,6-Dimetylo-5-chloropirymidyn-4-yl
A-581.
CF3
5,6-Dimetylopirymidyn-4-yl
A-582.
CF3
2,5-Dimetylopirymidyn-4-yl
A-583.
CF3
2,5,6-Trimetylopirymidyn-4-yl
A-584.
CF3
5-Metylo-6-metoksypirymidyn-4-yl
A-585.
CF3
5-Pirymidynyl
A-586.
CF3
4-Metylopirymidyn-5-yl
A-587.
CF3
4,6-Dimetylopirymidyn-5-yl
A-588.
CF3
2,4,6-Trimetylopirymidyn-5-yl
A-589.
CF3
4-Trifluorometylo-6-metylopirymidyn-5-yl
A-590.
CF3
2-Pirymidynyl
A-591.
CF3
4,6-Dimetylopirymidyn-2-yl
A-592.
CF3
4,5,6-Trimetylopirymidyn-2-yl
A-593.
CF3
4,6-Ditrifluorometylopirymidyn-2-yl
A-594.
CF3
4,6-Dimetylo-5-chloropirymidyn-2-yl
A-595.
OCH3
Fenyl
A-596.
OCH3
2-Fluorofenyl
A-597.
OCH3
3-Fluorofenyl
A-598.
OCH3
4-Fluorofenyl
A-599.
OCH3
2-Chlorofenyl
A-600.
OCH3
3-Chlorofenyl
A-601.
OCH3
4-Chlorofenyl
A-602.
OCH3
3-Bromofenyl
A-603.
OCH3
4-Bromofenyl
A-604.
OCH3
2-Trifluorometylofenyl
A-605.
OCH3
3-Trifluorometylofenyl
A-606.
OCH3
4-Trifluorometylofenyl
A-607.
OCH3
2-(Metylotio)fenyl
A-608.
OCH3
3-(Metylotio)fenyl
34
Nr
R4
R5
A-609.
OCH3
4-(Metylotio)fenyl
A-610.
OCH3
2-Metoksyfenyl
A-611.
OCH3
3-Metoksyfenyl
A-612.
OCH3
4-Metoksyfenyl
A-613.
OCH3
4-Nitrofenyl
A-614.
OCH3
4-Cyjanofenyl
A-615.
OCH3
4-tert-Butylofenyl
A-616.
OCH3
4-Izopropylofenyl
A-617.
OCH3
3-Etoksyfenyl
A-618.
OCH3
4-Etoksyfenyl
A-619.
OCH3
4-n-Propoksyfenyl
A-620.
OCH3
3-Izopropoksyfenyl
A-621.
OCH3
4-Izopropoksyfenyl
A-622.
OCH3
4-n-Butoksyfenyl
A-623.
OCH3
4-tert-Butoksyfenyl
A-624.
OCH3
4-(Metoksyiminometylo)fenyl
A-625.
OCH3
4-(1-(Metoksyimino)etylo)fenyl
A-626.
OCH3
2,3-Difluorofenyl
A-627.
OCH3
2,4-Difluorofenyl
A-628.
OCH3
2,5-Difluorofenyl
A-629.
OCH3
3,4-Difluorofenyl
A-630.
OCH3
3,5-Difluorofenyl
A-631.
OCH3
2,6-Difluorofenyl
A-632.
OCH3
2,4,6-Trifluorofenyl
A-633.
OCH3
2,4,5-Trifluorofenyl
A-634.
OCH3
2,3,4-Trifluorofenyl
A-635.
OCH3
2,3,5-Trifluorofenyl
A-636.
OCH3
3,4,5-Trifluorofenyl
A-637.
OCH3
2,3-Dichlorofenyl
A-638.
OCH3
2,5-Dichlorofenyl
A-639.
OCH3
3,5-Dichlorofenyl
A-640.
OCH3
2,6-Dichlorofenyl
A-641.
OCH3
2,3-Dimetylofenyl
A-642.
OCH3
2,4-Dimetylofenyl
35
Nr
R4
R5
A-643.
OCH3
2,5-Dimetylofenyl
A-644.
OCH3
2,4,5-Trimetylofenyl
A-645.
OCH3
2,3-Dimetoksyfenyl
A-646.
OCH3
2,4-Dimetoksyfenyl
A-647.
OCH3
3,4-Dimetoksyfenyl
A-648.
OCH3
2,4-Bis(trifluorometylo)fenyl
A-649.
OCH3
3,5-Bis(trifluorometylo)fenyl
A-650.
OCH3
2-Metylo-3-metoksyfenyl
A-651.
OCH3
2-Metylo-4-metoksyfenyl
A-652.
OCH3
2-Metylo-6-metoksyfenyl
A-653.
OCH3
3-Chloro-4-fluorofenyl
A-654.
OCH3
2-Chloro-4-fluorofenyl
A-655.
OCH3
2-Chloro-6-fluorofenyl
A-656.
OCH3
4-Chloro-2-fluorofenyl
A-657.
OCH3
5-Chloro-2-fluorofenyl
A-658.
OCH3
4-Fluoro-3-metylofenyl
A-659.
OCH3
2-Fluoro-4-metylofenyl
A-660.
OCH3
4-Fluoro-2-metylofenyl
A-661.
OCH3
2-Fluoro-3-metoksyfenyl
A-662.
OCH3
2-Fluoro-4-metoksyfenyl
A-663.
OCH3
2-Fluoro-6-metoksyfenyl
A-664.
OCH3
2-Fluoro-4-trifluorometylofenyl
A-665.
OCH3
4-Chloro-3-metylofenyl
A-666.
OCH3
2-Chloro-4-metylofenyl
A-667.
OCH3
2-Chloro-6-metylofenyl
A-668.
OCH3
5-Chloro-2-metylofenyl
A-669.
OCH3
3-Chloro-2-metylofenyl
A-670.
OCH3
2-Chloro-4-metoksyfenyl
A-671.
OCH3
2-Chloro-6-metoksyfenyl
A-672.
OCH3
2-Chloro-4-trifluorometylofenyl
A-673.
OCH3
3-Fluoro-4-metylofenyl
A-674.
OCH3
3-Fluoro-4-izopropylofenyl
A-675.
OCH3
4-Fluoro-3-metylofenyl
A-676.
OCH3
3-Fluoro-4-metoksyfenyl
36
Nr
R4
R5
A-677.
OCH3
3-Fluoro-4-etoksyfenyl
A-678.
OCH3
3-Fluoro-4-trifluorometylofenyl
A-679.
OCH3
3-Chloro-4-metylofenyl
A-680.
OCH3
3-Chloro-4-metoksyfenyl
A-681.
OCH3
3-Chloro-4-etoksyfenyl
A-682.
OCH3
3-Chloro-4-trifluorometylofenyl
A-683.
OCH3
3-Metylo-4-metoksyfenyl
A-684.
OCH3
4-Chloro-2,5-difluorofenyl
A-685.
OCH3
4-tert-Butylo-2-fluorofenyl
A-686.
OCH3
2-Fluoro-4-izopropylofenyl
A-687.
OCH3
4-Etoksy-2-fluorofenyl
A-688.
OCH3
4-Acetylo-2-fluorofenyl
A-689.
OCH3
2-Tienyl
A-690.
OCH3
5-Metylotiofen-2-yl
A-691.
OCH3
4-Metylotiofen-2-yl
A-692.
OCH3
5-Chlorotiofen-2-yl
A-693.
OCH3
3-Cyjanotiofen-2-yl
A-694.
OCH3
5-Formylotiofen-2-yl
A-695.
OCH3
5-Acetylotiofen-2-yl
A-696.
OCH3
5-(Metoksyiminometylo)tiofen-2-yl
A-697.
OCH3
5-(1-(Metoksyimino)etylo)tiofen-2-yl
A-698.
OCH3
4-Bromotiofen-2-yl
A-699.
OCH3
3,5-Dichlorotiofen-2-yl
A-700.
OCH3
3-Tienyl
A-701.
OCH3
2-Metylotiofen-3-yl
A-702.
OCH3
2,5-Dichlorotiofen-3-yl
A-703.
OCH3
2,4,5-Trichlorotiofen-3-yl
A-704.
OCH3
2-Furyl
A-705.
OCH3
5-Metylofuran-2-yl
A-706.
OCH3
5-Chlorofuran-2-yl
A-707.
OCH3
4-Metylofuran-2-yl
A-708.
OCH3
3-Cyjanofuran-2-yl
A-709.
OCH3
5-Acetylofuran-2-yl
A-710.
OCH3
3-Furyl
37
Nr
R4
R5
A-711.
OCH3
2-Metylofuran-3-yl
A-712.
OCH3
2,5-Dimetylofuran-3-yl
A-713.
OCH3
2-Pirydyl
A-714.
OCH3
3-Fluoropirydyn-2-yl
A-715.
OCH3
3-Chloropirydyn-2-yl
A-716.
OCH3
3-Bromopirydyn-2-yl
A-717.
OCH3
3-Trifluorometylopirydyn-2-yl
A-718.
OCH3
3-Metylopirydyn-2-yl
A-719.
OCH3
3-Etylopirydyn-2-yl
A-720.
OCH3
3,5-Difluoropirydyn-2-yl
A-721.
OCH3
3,5-Dichloropirydyn-2-yl
A-722.
OCH3
3,5-Dibromopirydyn-2-yl
A-723.
OCH3
3,5-Dimetylopirydyn-2-yl
A-724.
OCH3
3-Fluoro-5-trifluorometylopirydyn-2-yl
A-725.
OCH3
3-Chloro-5-fluoropirydyn-2-yl
A-726.
OCH3
3-Chloro-5-metylopirydyn-2-yl
A-727.
OCH3
3-Fluoro-5-chloropirydyn-2-yl
A-728.
OCH3
3-Fluoro-5-metylopirydyn-2-yl
A-729.
OCH3
3-Metylo-5-fluoropirydyn-2-yl
A-730.
OCH3
3-Metylo-5-chloropirydyn-2-yl
A-731.
OCH3
5-Nitropirydyn-2-yl
A-732.
OCH3
5-Cyjanopirydyn-2-yl
A-733.
OCH3
5-Metoksykarbonylopirydyn-2-yl
A-734.
OCH3
5-Trifluorometylopirydyn-2-yl
A-735.
OCH3
5-Metylopirydyn-2-yl
A-736.
OCH3
4-Metylopirydyn-2-yl
A-737.
OCH3
6-Metylopirydyn-2-yl
A-738.
OCH3
3-Pirydyl
A-739.
OCH3
2-Chloropirydyn-3-yl
A-740.
OCH3
2-Bromopirydyn-3-yl
A-741.
OCH3
2-Metylopirydyn-3-yl
A-742.
OCH3
2,4-Dichloropirydyn-3-yl
A-743.
OCH3
2,4-Dibromopirydyn-3-yl
A-744.
OCH3
2,4-Difluoropirydyn-3-yl
38
Nr
R4
R5
A-745.
OCH3
2-Fluoro-4-chloropirydyn-3-yl
A-746.
OCH3
2-Chloro-4-fluoropirydyn-3-yl
A-747.
OCH3
2-Chloro-4-metylopirydyn-3-yl
A-748.
OCH3
2-Metylo-4-fluoropirydyn-3-yl
A-749.
OCH3
2-Metylo-4-chloropirydyn-3-yl
A-750.
OCH3
2,4-Dimetylopirydyn-3-yl
A-751.
OCH3
2,4,6-Trichloropirydyn-3-yl
A-752.
OCH3
2,4,6-Tribromopirydyn-3-yl
A-753.
OCH3
2,4,6-Trimetylopirydyn-3-yl
A-754.
OCH3
2,4-Dichloro-6-metylopirydyn-3-yl
A-755.
OCH3
4-Pirydyl
A-756.
OCH3
3-Chloropirydyn-4-yl
A-757.
OCH3
3-Bromopirydyn-4-yl
A-758.
OCH3
3-Metylopirydyn-4-yl
A-759.
OCH3
3,5-Dichloropirydyn-4-yl
A-760.
OCH3
3,5-Dibromopirydyn-4-yl
A-761.
OCH3
3,5-Dimetylopirydyn-4-yl
A-762.
OCH3
4-Pirymidynyl
A-763.
OCH3
5-Chloropirymidyn-4-yl
A-764.
OCH3
5-Fluoropirymidyn-4-yl
A-765.
OCH3
5-Fluoro-6-chloropirymidyn-4-yl
A-766.
OCH3
2-Metylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-767.
OCH3
2,5-Dimetylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-768.
OCH3
5-Metylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-769.
OCH3
6-Trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-770.
OCH3
2-Metylo-5-fluoropirymidyn-4-yl
A-771.
OCH3
2-Metylo-5-chloropirymidyn-4-yl
A-772.
OCH3
5-Chloro-6-metylopirymidyn-4-yl
A-773.
OCH3
5-Chloro-6-etylopirymidyn-4-yl
A-774.
OCH3
5-Chloro-6-izopropylopirymidyn-4-yl
A-775.
OCH3
5-Bromo-6-metylopirymidyn-4-yl
A-776.
OCH3
5-Fluoro-6-metylopirymidyn-4-yl
A-777.
OCH3
5-Fluoro-6-fluorometylopirymidyn-4-yl
A-778.
OCH3
2,6-Dimetylo-5-chloropirymidyn-4-yl
39
Nr
R4
R5
A-779.
OCH3
5,6-Dimetylopirymidyn-4-yl
A-780.
OCH3
2,5-Dimetylopirymidyn-4-yl
A-781.
OCH3
2,5,6-Trimetylopirymidyn-4-yl
A-782.
OCH3
5-Metylo-6-metoksypirymidyn-4-yl
A-783.
OCH3
5-Pirymidynyl
A-784.
OCH3
4-Metylopirymidyn-5-yl
A-785.
OCH3
4,6-Dimetylopirymidyn-5-yl
A-786.
OCH3
2,4,6-Trimetylopirymidyn-5-yl
A-787.
OCH3
4-Trifluorometylo-6-metylopirymidyn-5-yl
A-788.
OCH3
2-Pirymidynyl
A-789.
OCH3
4,6-Dimetylopirymidyn-2-yl
A-790.
OCH3
4,5,6-Trimetylopirymidyn-2-yl
A-791.
OCH3
4,6-Ditrifluorometylopirymidyn-2-yl
A-792.
OCH3
4,6-Dimetylo-5-chloropirymidyn-2-yl
A-793.
Cl
Fenyl
A-794.
Cl
2-Fluorofenyl
A-795.
Cl
3-Fluorofenyl
A-796.
Cl
4-Fluorofenyl
A-797.
Cl
2-Chlorofenyl
A-798.
Cl
3-Chlorofenyl
A-799.
Cl
4-Chlorofenyl
A-800.
Cl
3-Bromofenyl
A-801.
Cl
4-Bromofenyl
A-802.
Cl
2-Trifluorometylofenyl
A-803.
Cl
3-Trifluorometylofenyl
A-804.
Cl
4-Trifluorometylofenyl
A-805.
Cl
2-(Metylotio)fenyl
A-806.
Cl
3-(Metylotio)fenyl
A-807.
Cl
4-(Metylotio)fenyl
A-808.
Cl
2-Metoksyfenyl
A-809.
Cl
3-Metoksyfenyl
A-810.
Cl
4-Metoksyfenyl
A-811.
Cl
4-Nitrofenyl
A-812.
Cl
4-Cyjanofenyl
40
Nr
R4
R5
A-813.
Cl
4-tert-Butylofenyl
A-814.
Cl
4-Izopropylofenyl
A-815.
Cl
3-Etoksyfenyl
A-816.
Cl
4-Etoksyfenyl
A-817.
Cl
4-n-Propoksyfenyl
A-818.
Cl
3-Izopropoksyfenyl
A-819.
Cl
4-Izopropoksyfenyl
A-820.
Cl
4-n-Butoksyfenyl
A-821.
Cl
4-tert-Butoksyfenyl
A-822.
Cl
4-(Metoksyiminometylo)fenyl
A-823.
Cl
4-(1-(Metoksyimino)etylo)fenyl
A-824.
Cl
2,3-Difluorofenyl
A-825.
Cl
2,4-Difluorofenyl
A-826.
Cl
2,5-Difluorofenyl
A-827.
Cl
3,4-Difluorofenyl
A-828.
Cl
3,5-Difluorofenyl
A-829.
Cl
2,6-Difluorofenyl
A-830.
Cl
2,4,6-Trifluorofenyl
A-831.
Cl
2,4,5-Trifluorofenyl
A-832.
Cl
2,3,4-Trifluorofenyl
A-833.
Cl
2,3,5-Trifluorofenyl
A-834.
Cl
3,4,5-Trifluorofenyl
A-835.
Cl
2,3-Dichlorofenyl
A-836.
Cl
2,5-Dichlorofenyl
A-837.
Cl
3,5-Dichlorofenyl
A-838.
Cl
2,6-Dichlorofenyl
A-839.
Cl
2,3-Dimetylofenyl
A-840.
Cl
2,4-Dimetylofenyl
A-841.
Cl
2,5-Dimetylofenyl
A-842.
Cl
2,4,5-Trimetylofenyl
A-843.
Cl
2,3-Dimetoksyfenyl
A-844.
Cl
2,4-Dimetoksyfenyl
A-845.
Cl
3,4-Dimetoksyfenyl
A-846.
Cl
2,4-Bis(trifluorometylo)fenyl
41
Nr
R4
R5
A-847.
Cl
3,5-Bis(trifluorometylo)fenyl
A-848.
Cl
2-Metylo-3-metoksyfenyl
A-849.
Cl
2-Metylo-4-metoksyfenyl
A-850.
Cl
2-Metylo-6-metoksyfenyl
A-851.
Cl
3-Chloro-4-fluorofenyl
A-852.
Cl
2-Chloro-4-fluorofenyl
A-853.
Cl
2-Chloro-6-fluorofenyl
A-854.
Cl
4-Chloro-2-fluorofenyl
A-855.
Cl
5-Chloro-2-fluorofenyl
A-856.
Cl
4-Fluoro-3-metylofenyl
A-857.
Cl
2-Fluoro-4-metylofenyl
A-858.
Cl
4-Fluoro-2-metylofenyl
A-859.
Cl
2-Fluoro-3-metoksyfenyl
A-860.
Cl
2-Fluoro-4-metoksyfenyl
A-861.
Cl
2-Fluoro-6-metoksyfenyl
A-862.
Cl
2-Fluoro-4-trifluorometylofenyl
A-863.
Cl
4-Chloro-3-metylofenyl
A-864.
Cl
2-Chloro-4-metylofenyl
A-865.
Cl
2-Chloro-6-metylofenyl
A-866.
Cl
5-Chloro-2-metylofenyl
A-867.
Cl
3-Chloro-2-metylofenyl
A-868.
Cl
2-Chloro-4-metoksyfenyl
A-869.
Cl
2-Chloro-6-metoksyfenyl
A-870.
Cl
2-Chloro-4-trifluorometylofenyl
A-871.
Cl
3-Fluoro-4-metylofenyl
A-872.
Cl
3-Fluoro-4-izopropylofenyl
A-873.
Cl
4-Fluoro-3-metylofenyl
A-874.
Cl
3-Fluoro-4-metoksyfenyl
A-875.
Cl
3-Fluoro-4-etoksyfenyl
A-876.
Cl
3-Fluoro-4-trifluorometylofenyl
A-877.
Cl
3-Chloro-4-metylofenyl
A-878.
Cl
3-Chloro-4-metoksyfenyl
A-879.
Cl
3-Chloro-4-etoksyfenyl
A-880.
Cl
3-Chloro-4-trifluorometylofenyl
42
Nr
R4
R5
A-881.
Cl
3-Metylo-4-metoksyfenyl
A-882.
Cl
4-Chloro-2,5-difluorofenyl
A-883.
Cl
4-tert-Butylo-2-fluorofenyl
A-884.
Cl
2-Fluoro-4-izopropylofenyl
A-885.
Cl
4-Etoksy-2-fluorofenyl
A-886.
Cl
4-Acetylo-2-fluorofenyl
A-887.
Cl
2-Tienyl
A-888.
Cl
5-Metylotiofen-2-yl
A-889.
Cl
4-Metylotiofen-2-yl
A-890.
Cl
5-Chlorotiofen-2-yl
A-891.
Cl
3-Cyjanotiofen-2-yl
A-892.
Cl
5-Formylotiofen-2-yl
A-893.
Cl
5-Acetylotiofen-2-yl
A-894.
Cl
5-(Metoksyiminometylo)tiofen-2-yl
A-895.
Cl
5-(1-(Metoksyimino)etylo)tiofen-2-yl
A-896.
Cl
4-Bromotiofen-2-yl
A-897.
Cl
3,5-Dichlorotiofen-2-yl
A-898.
Cl
3-Tienyl
A-899.
Cl
2-Metylotiofen-3-yl
A-900.
Cl
2,5-Dichlorotiofen-3-yl
A-901.
Cl
2,4,5-Trichlorotiofen-3-yl
A-902.
Cl
2-Furyl
A-903.
Cl
5-Metylofuran-2-yl
A-904.
Cl
5-Chlorofuran-2-yl
A-905.
Cl
4-Metylofuran-2-yl
A-906.
Cl
3-Cyjanofuran-2-yl
A-907.
Cl
5-Acetylofuran-2-yl
A-908.
Cl
3-Furyl
A-909.
Cl
2-Metylofuran-3-yl
A-910.
Cl
2,5-Dimetylofuran-3-yl
A-911.
Cl
2-Pirydyl
A-912.
Cl
3-Fluoropirydyn-2-yl
A-913.
Cl
3-Chloropirydyn-2-yl
A-914.
Cl
3-Bromopirydyn-2-yl
43
Nr
R4
R5
A-915.
Cl
3-Trifluorometylopirydyn-2-yl
A-916.
Cl
3-Metylopirydyn-2-yl
A-917.
Cl
3-Etylopirydyn-2-yl
A-918.
Cl
3,5-Difluoropirydyn-2-yl
A-919.
Cl
3,5-Dichloropirydyn-2-yl
A-920.
Cl
3, 5-Dibromopirydyn-2-yl
A-921.
Cl
3,5-Dimetylopirydyn-2-yl
A-922.
Cl
3-Fluoro-5-trifluorometylopirydyn-2-yl
A-923.
Cl
3-Chloro-5-fluoropirydyn-2-yl
A-924.
Cl
3-Chloro-5-metylopirydyn-2-yl
A-925.
Cl
3-Fluoro-5-chloropirydyn-2-yl
A-926.
Cl
3-Fluoro-5-metylopirydyn-2-yl
A-927.
Cl
3-Metylo-5-fluoropirydyn-2-yl
A-928.
Cl
3-Metylo-5-chloropirydyn-2-yl
A-929.
Cl
5-Nitropirydyn-2-yl
A-930.
Cl
5-Cyjanopirydyn-2-yl
A-931.
Cl
5-Metoksykarbonylopirydyn-2-yl
A-932.
Cl
5-Trifluorometylopirydyn-2-yl
A-933.
Cl
5-Metylopirydyn-2-yl
A-934.
Cl
4-Metylopirydyn-2-yl
A-935.
Cl
6-Metylopirydyn-2-yl
A-936.
Cl
3-Pirydyl
A-937.
Cl
2-Chloropirydyn-3-yl
A-938.
Cl
2-Bromopirydyn-3-yl
A-939.
Cl
2-Metylopirydyn-3-yl
A-940.
Cl
2,4-Dichloropirydyn-3-yl
A-941.
Cl
2,4-Dibromopirydyn-3-yl
A-942.
Cl
2,4-Difluoropirydyn-3-yl
A-943.
Cl
2-Fluoro-4-chloropirydyn-3-yl
A-944.
Cl
2-Chloro-4-fluoropirydyn-3-yl
A-945.
Cl
2-Chloro-4-metylopirydyn-3-yl
A-946.
Cl
2-Metylo-4-fluoropirydyn-3-yl
A-947.
Cl
2-Metylo-4-chloropirydyn-3-yl
A-948.
Cl
2,4-Dimetylopirydyn-3-yl
44
Nr
R4
R5
A-949.
Cl
2,4,6-Trichloropirydyn-3-yl
A-950.
Cl
2,4,6-Tribromopirydyn-3-yl
A-951.
Cl
2,4,6-Trimetylopirydyn-3-yl
A-952.
Cl
2,4-Dichloro-6-metylopirydyn-3-yl
A-953.
Cl
4-Pirydyl
A-954.
Cl
3-Chloropirydyn-4-yl
A-955.
Cl
3-Bromopirydyn-4-yl
A-956.
Cl
3-Metylopirydyn-4-yl
A-957.
Cl
3,5-Dichloropirydyn-4-yl
A-958.
Cl
3,5-Dibromopirydyn-4-yl
A-959.
Cl
3,5-Dimetylopirydyn-4-yl
A-960.
Cl
4-Pirymidynyl
A-961.
Cl
5-Chloropirymidyn-4-yl
A-962.
Cl
5-Fluoropirymidyn-4-yl
A-963.
Cl
5-Fluoro-6-chloropirymidyn-4-yl
A-964.
Cl
2-Metylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-965.
Cl
2,5-Dimetylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-966.
Cl
5-Metylo-6-trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-967.
Cl
6-Trifluorometylopirymidyn-4-yl
A-968.
Cl
2-Metylo-5-fluoropirymidyn-4-yl
A-969.
Cl
2-Metylo-5-chloropirymidyn-4-yl
A-970.
Cl
5-Chloro-6-metylopirymidyn-4-yl
A-971.
Cl
5-Chloro-6-etylopirymidyn-4-yl
A-972.
Cl
5-Chloro-6-izopropylopirymidyn-4-yl
A-973.
Cl
5-Bromo-6-metylopirymidyn-4-yl
A-974.
Cl
5-Fluoro-6-metylopirymidyn-4-yl
A-975.
Cl
5-Fluoro-6-fluorometylopirymidyn-4-yl
A-976.
Cl
2,6-Dimetylo-5-chloropirymidyn-4-yl
A-977.
Cl
5,6-Dimetylopirymidyn-4-yl
A-978.
Cl
2,5-Dimetylopirymidyn-4-yl
A-979.
Cl
2,5,6-Trimetylopirymidyn-4-yl
A-980.
Cl
5-Metylo-6-metoksypirymidyn-4-yl
A-981.
Cl
5-Pirymidynyl
A-982.
Cl
4-Metylopirymidyn-5-yl
45
Nr
R4
R5
A-983.
Cl
4,6-Dimetylopirymidyn-5-yl
A-984.
Cl
2,4,6-Trimetylopirymidyn-5-yl
A-985.
Cl
4-Trifluorometylo-6-metylopirymidyn-5-yl
A-986.
Cl
2-Pirymidynyl
A-987.
Cl
4,6-Dimetylopirymidyn-2-yl
A-988.
Cl
4,5,6-Trimetylopirymidyn-2-yl
A-989.
Cl
4,6-Ditrifluorometylopirymidyn-2-yl
A-990.
Cl
4,6-Dimetylo-5-chloropirymidyn-2-yl
[0071] Związki według wynalazku o ogólnym wzorze I mogą być wytwarzane standardowymi
metodami syntezy organicznej, analogicznie do cytowanego we wstępie stanu techniki.
[0072] Związki o wzorze I, w którym R5 oznacza ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl, mogą być wytwarzane przykładowo zgodnie ze sposobem przedstawionym na
5
schemacie 1:
Schemat 1:
[0073] Na schemacie 1 R1, R2, R3 i R4 mają wyŜej podane znaczenia. Ar oznacza ewentualnie podstawiony fenyl albo ewentualnie podstawiony 5- lub 6-członowy hetaryl. R
oznacza H lub C1-C4-alkil albo tworzy z inną cząsteczką Ar-B(OR)2 bezwodnik kwasu
10
fenyloborowego. Hal oznacza atom chloru, bromu lub jodu.
[0074] Zgodnie ze schematem 1, 2-(6-fluorowcopirydyn-2-ylo)triazynę o wzorze II poddaje się reakcji z pochodną kwasu (het)aryloborowego o ogólnym wzorze Ar-B(OR)2 w
warunkach sprzęgania Suzuki, czyli w obecności katalizatora palladowego, w warunkach
reakcji znanych np. z Acc. Chem. Res. 15, str. 178-184 (1982), Chem. Rev. 95, str. 2457-
15
2483 (1995) i z cytowanej tam literatury, oraz z J. Org. Chem. 68, str. 9412 (2003). Odpowiednimi katalizatorami są w szczególności tetrakis(trifenylofosfina)pallad(0), chlorek
bis(trifenylofosfina)palladu(II), chlorek bis(acetonitrylo)palladu(II), kompleks chlorek
46
[1,1'-bis-(difenylofosfina)ferrocen]palladu(II)-dichlorometan,
bis-[1,2-bis(difenylofosfi-
na)etano]pallad(0) i chlorek [1,4-bis(difenylofosfina)butano]palladu(II). Ilość katalizatora
wynosi zwykle 0,1 do 10% molowych, w przeliczeniu na związek II. Stosunek molowy
związku II do pochodnej kwasu (het)aryloborowego mieści się zazwyczaj w zakresie od
5
1:2 do 2:1.
[0075] W analogiczny sposób jak na schemacie 1 moŜna wytwarzać związki o wzorze I, w
którym R5 oznacza alkil, cykloalkil, ewentualnie podstawiony benzyl lub heteroarylometyl, drogą reakcji sprzęgania katalizowanej metalami przejściowymi, przykładowo rodzaju
sprzęgania Stille’a lub sprzęgania Kumada, poddając reakcji związek II ze związkiem me-
10
taloorganicznym Met-R5, w którym R5 ma wyŜej wymienione znaczenia, a Met oznacza
grupę MgX, SnR3 lub ZnX (X = atom chloru, bromu lub jodu, R = alkil).
[0076] W analogiczny sposób jak na schemacie 1, drogą podstawiania nukleofilowego, moŜna
wytwarzać związki o wzorze I, w którym R5 oznacza alkoksyl, fluorowcoalkoksyl, cykloalkoksyl, ewentualnie podstawiony fenoksyl lub heteroaryloksyl, poddając reakcji związek II z
15
odpowiednim alkoholanem OR5, w którym R5 ma wyŜej wymienione znaczenie.
[0077] 3-(6-Fluorowcopirydyn-2-ylo)triazyny o wzorze II moŜna z kolei wytwarzać metodami przedstawionymi na poniŜszym schemacie, z odpowiednich związków amidynowych o wzorze III.
[0078] Wytwarzanie związków II, w których R1, R2 niezaleŜnie od siebie oznaczają alkil,
20
fluorowcoalkil albo razem z atomami węgla, do których są przyłączone, tworzą nasyconą
grupę karbocykliczną lub heterocykliczną zgodnie z powyŜszą definicją, moŜna przeprowadzić przykładowo zgodnie z syntezą przedstawioną na schemacie 2.
Schemat 2:
[0079] Na schemacie 2 Hal, R3 i R4 mają wyŜej podane znaczenia. R1 i R2 niezaleŜnie od
25
siebie oznaczają C1-C8-alkil, C1-C8-fluorowcoalkil albo z atomami węgla, do których są
przyłączone, tworzą nasyconą grupę karbocykliczną lub heterocykliczną, przykładowo
jedną z wyŜej wymienionych grup cyklicznych Q-1, Q-4 lub Q-8. Zgodnie ze schematem
47
2, amidynowe związki o wzorze III, kolejno lub w jednym naczyniu reakcyjnym, poddaje
się reakcji z hydrazyną i związkiem IV, z wytworzeniem związku o wzorze II. Na ogół
najpierw przeprowadza się reakcję z hydrazyną, którą zwykle stosuje się jako hydrat hydrazyny. Następnie dodaje się związek IV. Ewentualnie w celu całkowitego zakończenia
5
reakcji podwyŜsza się temperaturę.
[0080] Związki o wzorze IV są znane albo mogą być wytwarzane standardowymi sposobami, przykładowo zgodnie z EP 267 378, Tetrahedron Letters, 2003, str. 2307, Tetrahedron Letters, 1992, str. 8131, Tetrahedron Letters, 1987, str. 551, J. Molec. Catalysis 208
(1-2), 2004, str. 135-145. Wytwarzanie 3,4-dioksaoksolanu realizuje się przykładowo
10
przez utlenianie 3,4-bishydroksyoksolanu N-bromoimidem kwasu bursztynowego i tetrachlorometanem w pirydynie (patrz Tetrahedron Letters, 44 (2003) str. 4909 lub kwasem ojodozobenzoesowym w dimetylosulfotlenku (patrz Tetrahedron Letters, 35 (1994) str.
8019). Związki amidynowe III są równieŜ znane albo mogą być wytwarzane metodami
analogicznymi do opisanych przykładowo w US 2003/0087940 A1 i Bioorg. Med. Chem.
15
Lett. 1571-1574 (2003).
[0081] W analogiczny sposób do sposobu przedstawionego na schemacie II moŜna wytwarzać związki o wzorze II, w którym R1 i R2 razem z atomami węgla, do których są przyłączone, oznaczają grupę Q-2 lub Q-3, drogą syntezy przedstawionej na schematach 3 i 4:
Schemat 3:
20
[0082] Na schemacie 3 Hal, k, Rb, R3 i R4 mają wyŜej podane znaczenia. A oznacza CH2
lub wiązanie chemiczne. R oznacza C1-C4-alkil, w szczególności metyl lub etyl. Zgodnie
ze schematem 3 związek amidynowy III poddaje się reakcji kolejno z hydrazyną i estrem o
wzorze V. Odnośnie warunków reakcji w analogiczny sposób zachowują waŜność sformułowania dotyczące schematu 2. W ten sposób otrzymane związki bishydroksylowe o wzo-
25
rze VI następnie poddaje się cyklizującej dehydratacji, przykładowo przez potraktowanie
kwasem siarkowym. Estry o wzorze V są znane albo mogą być wytwarzane analogicznie
do sposobów znanych z literatury (patrz J. Heterocycl. Chem., 32 (1995) str. 735 i Liebigs
Ann. Chem. 1974, str. 468-476).
48
[0083] Związki o ogólnym wzorze III moŜna z kolei wytwarzać z odpowiednich związków 2-cyjanopirydynowych o ogólnym wzorze VII (patrz schemat 4). W tym celu związek
2-cyjanopirydynowy o wzorze VII przeprowadza się w związek III, przez kolejne potraktowanie alkoholanem metalu alkalicznego, takim jak metanolan lub etanolan sodu, a na5
stępnie poddaje się reakcji z chlorkiem amonu, zgodnie z metodą opisaną w US 4 873 248.
W przedstawionych kolejnych etapach schematu 1 do 3 zamiast chlorowodorków moŜna
równieŜ stosować bromowodorki, octany, siarczany lub mrówczany. Cyjanopirydyny o
wzorze VII są znane, np. z US 2003/087940, WO 2004/026305, WO 01/057046 i Bioorg.
Med. Chem. Lett. str. 1571-1574 (2003) albo mogą być wytwarzane znanymi sposobami.
10
[0084] Zgodnie z drugą drogą syntezy (patrz schemat 4) związki według wynalazku, w
których R5 oznacza grupę Ar, tak jak zdefiniowano na schemacie 1, moŜna wytwarzać stosując wyjściowo cyjanopirydyny VII. W tym celu przeprowadza się najpierw sprzęganie
związku VII ze związkiem, kwasem (het)aryloborowym Ar-B(OR)2, tak jak opisano dla
schematu 1, i przekształca się otrzymaną przy tym 6-(hetero)arylo-2-cyjanopirydynę w
15
związek amidynowy IX, w warunkach reakcji opisanych dla związków VII. Związek IX
moŜna potem przeprowadzić w odpowiedni związek triazynowy, w warunkach opisanych
dla schematu 2 i 3.
Schemat 4:
por. schematy 2 i 3
[0085] Ponadto znane są związki o wzorze VIIIa, w którym R5 ma wyŜej wymienione
20
znaczenie, w szczególności znaczenie róŜne od Ar. Związki VIIIa moŜna przeprowadzić w
49
odpowiednie związki I według wynalazku, stosując metody analogiczne do tych ze schematów 2 do 4:
Schemat 4a:
por. schematy 2 i 3
Związki o ogólnym wzorze VII, jeŜeli nie są znane, moŜna je wytwarzać sposobem przed5
stawionym na schemacie 5.
Schemat 5:
[0086] Na schemacie 5 R3 i R4 mają wyŜej wymienione znaczenia. Hal* oznacza atom
chloru, bromu lub jodu.
[0087] Przemianę 2-fluorowcopirydyny X w 2-cyjanopirydyny XI skutecznie przeprowa10
dza się standartowymi metodami chemii organicznej, poddając reakcji X z jonami cyjankowymi, np. cyjankiem sodu lub potasu (patrz EP-A 97460, przykład wytwarzania 1), cyjankiem miedzi(I) (patrz EP-A 34917, przykład wytwarzania 3) lub cyjankiem trimetylosililu. Następnie tak otrzymany związek XI przeprowadza się znanymi metodami w N-tlenek
pirydyny XII, przez potraktowanie kwasem nadtlenowym. Przemianę XI w XII moŜna
15
prowadzić analogicznie do znanych sposobów, przykładowo przez potraktowanie XI nadtlenkiem wodoru w kwasie organicznym, takim jak kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas
chlorooctowy lub kwas trifluorooctowy (patrz J. Org. Chem. 55, str. 738-741 (1990) i Organic Synthesis, Collect. tom IV, str. 655-656 (1963)) albo przez potraktowanie XI organicznym kwasem nadtlenowym, takim jak kwas meta-chloronadbenzoesowy, w obojętnym
20
rozpuszczalniku, np. we fluorowcowanym węglowodorze, takim jak dichlorometan lub dichloroetan (patrz np. Synthetic Commun. 22(18), str. 2645, (1992); J. Med. Chem. 2146
50
(1998)). Przemianę XI w XII przeprowadza się skutecznie równieŜ analogicznie do metody
opisanej przez K. B. Sharpless (J. Org. Chem. 63(5), str. 7740 (1998)), drogą reakcji XI z
nadtlenkiem wodoru we fluorowcowanym węglowodorze, takim jak dichlorometan lub dichloroetan, w obecności katalitycznych ilości (np. 5% wag.) związków renu(VII), takich
5
jak metylotrioksoren (H3CReO3).
[0088] Następnie XII poddaje się reakcji ze środkiem fluorowcującym, takim jak POCl3
lub POBr3, przy czym otrzymuje się związek VII. W przypadku przemiany XII w VII środek fluorowcujący stosuje się zazwyczaj w nadmiarze, w oparciu o stechiometrię reakcji.
Reakcję moŜna prowadzić w obojętnym rozpuszczalniku organicznym, a często prowadzi
10
się ją w nieobecności rozpuszczalnika, przy czym zazwyczaj rolę rozpuszczalnika pełni
środek fluorowcujący. Temperatura reakcji zwykle mieści się w zakresie od 20°C do temperatury wrzenia środka fluorowcującego. Ewentualnie korzystne jest najpierw wprowadzenie atomu chloru w pozycję 2 N-tlenku pirydyny XII za pomocą środka chlorującego,
takiego jak POCl3, a następnie przeprowadzenie wymiany atomu fluorowca, np. przez po-
15
traktowanie HBr lub środkiem jodującym, przy czym otrzymuje się związek o wzorze VII
z Hal=Br lub I.
[0089] Poza tym związki I według wynalazku moŜna wytwarzać zgodnie z syntezą przedstawioną na schemacie 6:
Schemat 6:
20
[0090] Na schemacie 1 R1, R2, R3, R4 i R5 mają wyŜej podane znaczenia. Rx oznacza
przykładowo C1-C6-alkil, szczególnie n-butyl lub fenyl.
[0091] Zgodnie ze schematem 6 w pierwszym etapie związek pirydynowy XIII przepro-
51
wadza się w odpowiedni N-tlenek XIV, zgodnie ze standardowymi metodami chemii organicznej. MoŜna odpowiednio zastosować metody przedstawione na schemacie 5 w przypadku przemiany związku XI w związek XII. Następnie N-tlenek XIV przeprowadza się w
odpowiednią 2-chloropirydynę XV, drogą reakcji ze środkiem chlorującym POCl3. MoŜna
5
odpowiednio zastosować metody wymienione na schemacie 5 dla przemiany związku XII
w związek VII. Następnie przeprowadza się wymianę atom chloru-atom bromu, zgodnie ze
standardowymi metodami chemii organicznej, przykładowo poddając chloropirydynę XV
działaniu HBr, analogicznie do metody podanej w US 5 271 217 i Can. J. Chem. 75 (2)
(1997) str. 169.
10
[0092] W ten sposób otrzymaną bromopirydynę następnie sprzęga się ze związkiem triazynowym XVII. W tym celu związek triazynowy o wzorze XVII, przez potraktowanie zasadą litową, w szczególności związkiem C1-C6-alkilolitowym, takim jak n-butylolit lub
fenylolit, przeprowadza się w odpowiedni związek triazynolitowy, który następnie poddaje
się reakcji z bromopirydyną XVI. Reakcję XVI z litowanym związkiem XVII moŜna prze-
15
prowadzić metodą analogiczną do opisanej w Tetrahedron Lett. 41(10) (2000) str. 1653.
[0093] Związki triazynowe XVII są znane albo mogą być wytworzone analogicznie do
znanych metod wytwarzania związków triazynowych. Związki triazynowe XVII, w których R1 i R2 oznaczają grupy związane poprzez atom tlenu, mogą być wytworzone stosując wyjściowo 5,6-dialkoksy-1,2,4-triazyny, takie jak 5,6-dimetoksy-1,2,4-triazyna (patrz
20
Chem. Ber. 109 (1976), str. 1113):
Schemat 7:
[0094] Na schemacie 7 Rb i k mają wyŜej podane znaczenia. R1a i R1b oznaczają C1-C6alkil, w szczególności metyl. Rc i Rd niezaleŜnie od siebie oznaczają atom wodoru lub
C1-C4-alkil. Przemianę XVIII w 5,6-bishydroksy-1,2,4-triazynę prowadzi się skutecznie
52
analogiczną metodą do opisanej w Chem. Ber. 109 (1976), str.1113. Otrzymaną w ten sposób bishydroksytriazynę XIX moŜna następnie poddać reakcji z 1,2-dibromoalkanem XX,
korzystnie w obecności zasady, takiej jak wodorotlenek metalu alkalicznego lub alkoholan
metalu alkalicznego, analogicznie jak w metodzie opisanej w Heterocycl. Chem. 27 (1990)
5
str. 151, przy czym otrzymuje się skondensowaną triazynę XVIIa. Poza tym bishydroksytriazynę XIX moŜna poddać reakcji z ketonem lub aldehydem XXI analogiczną metodą do
opisanej w Chem. Berichte 124(3) (1991) str. 481, J. Chem. Socl., Perkin Trans 1, 1998,
str. 3561; Synthesis (1986), str. 122; przy czym otrzymuje się skondensowaną triazynę
XVIIb.
10
[0095] Mieszaniny reakcyjne otrzymane metodami przedstawionymi na schematach 1 do
7 poddaje się obróbce w zwykły sposób, np. przez mieszanie z wodą, rozdzielanie faz i
ewentualnie chromatograficzne oczyszczanie surowego produktu. Produkty pośrednie i
końcowe otrzymuje się częściowo w postaci bezbarwnych lub lekko brązowych, lepkich
olejów, które pod zmniejszonym ciśnieniem i w umiarkowanie podwyŜszonej temperaturze
15
uwalnia się od lotnych składników lub oczyszcza. JeŜeli produkty pośrednie i końcowe
otrzymuje się jako substancje stałe, oczyszczanie moŜna równieŜ prowadzić drogą przekrystalizowania lub ekstrakcji na ciepło.
[0096] JeŜeli poszczególne związki I nie są dostępne na przedtem opisanej drodze, moŜna
je wytwarzać przez derywatyzowanie innych związków I.
20
[0097] JeŜeli w syntezie otrzymuje się mieszaniny izomerów, ich rozdzielanie nie jest bezwarunkowo konieczne, poniewaŜ podczas obróbki przed zastosowaniem lub przy zastosowaniu (np. pod wpływem światła, kwasów lub zasad) poszczególne izomery częściowo
mogą przechodzić jedne w drugie. Odpowiednie przekształcenia mogą równieŜ następować po zastosowaniu, przykładowo przy poddawaniu roślin zabiegom, w roślinach podda-
25
nych zabiegom lub w zwalczanych szkodliwych grzybach.
[0098] Związki I są odpowiednie jako fungicydy. Odznaczają się one doskonałą skutecznością przeciwko szerokiemu spektrum fitopatogennych grzybów z klasy Ascomycetes,
Deuteromycetes, Oomycetes i Basidiomycetes, w szczególności z klasy Oomycetes. Są
one częściowo skuteczne układowo i mogą być stosowane w ochronie roślin jako fungicy-
30
dy dolistne, fungicydy do zaprawiania nasion i fungicydy glebowe.
[0099] Mają one szczególne znaczenie w zwalczaniu duŜej liczby grzybów na róŜnych roślinach uprawnych, takich jak pszenica, Ŝyto, jęczmień, owies, ryŜ, kukurydza, trawa, banany, bawełna, soja, kawa, trzcina cukrowa, winorośl, owoce i rośliny ozdobne, oraz warzywa, takie jak ogórki, fasola, pomidory, ziemniaki i dynie, jak równieŜ na nasionach tych
35
roślin.
53
[0100] Są one szczególnie odpowiednie do zwalczania następujących chorób roślin:
•
gatunki Alternaria na warzywach, rzepaku, burakach cukrowych, owocach, ryŜu,
soji oraz na ziemniakach (np. A. solani lub A. alternata) i pomidorach (np. A. solani
lub A. alternata) i Alternaria ssp. (czerń zbóŜ) na pszenicy,
5
•
gatunki Aphanomyces na burakach cukrowych i warzywach;
•
gatunki Ascochyta na zboŜach i warzywach; np. Ascochyta tritici (askochytoza
pszenicy) na pszenicy
•
gatunki Bipolaris i Drechslera na kukurydzy, zboŜach, ryŜu i trawnikach (np., D.
maydis na kukurydzy; D. teres na jęczmieniu, D. tritici-repentis na pszenicy),
10
•
Blumeria graminis (mączniak prawdziwy) na zboŜach (np. pszenicy lub jęczmieniu),
•
Botrytis cinerea (pleśń szara) na truskawkach, warzywach, kwiatach, pszenicy i winoroślach,
•
Bremia lactucae na sałacie,
•
gatunki Cercospora na kukurydzy, soi, ryŜu i burakach cukrowych i np. Cercospora
sojina (cerkosporoza soi) lub Cercospora kikuchii (cerkosporoza soi),
15
•
Cladosporium herbarum (czerń zbóŜ) na pszenicy,
•
gatunki Cochliobolus na kukurydzy, zboŜach, ryŜu (np. Cochliobolus sativus na
zboŜach, Cochliobolus miyabeanus na ryŜu),
•
gatunki Colletotricum na soi, bawełnie i innych roślinach (np. C. acutatum na róŜnych roślinach) i np. Colletotrichum truncatum (antraknoza) na soi,
20
•
Corynespora cassiicola (korynosporoza) na soi,
•
Dematophora necatrix (zgnilizna korzeni/łodyg) na soi,
•
Diaporthe phaseolorum (choroba łodyg) na soi,
•
gatunki Drechslera, gatunki Pyrenophora na kukurydzy, zboŜach, ryŜu i trawnikach,
na jęczmieniu (np. D. Teres) i na pszenicy (np. D. tritici-repentis);
25
•
Esca na winoroślach, powodowana przez Phaeoacremonium chlamydosporium, Ph.
Aleophilum i Formitipora punctata (syn. Phellinus punctatus),
30
•
Elsinoe ampelina na winoroślach,
•
Epicoccum spp. (czerń zbóŜ) na pszenicy,
•
gatunki Exserohilum na kukurydzy,
•
Erysiphe cichoracearum i Sphaerotheca fuliginea na dyniowatych,
•
gatunki Fusarium i Verticillium (np. V. dahliae) na róŜnych roślinach: np. F. graminearum lub F. culmorum (fuzarioza kłosów zbóŜ) na zboŜach (np. pszenicy lub jęczmieniu) lub np. F. oxysporum na pomidorach i Fusarium solani (fuzarioza soi) na soi,
35
•
Gaeumanomyces graminis na zboŜach (np. pszenicy lub jęczmieniu),
54
5
10
•
gatunki Gibberella na zboŜach i ryŜu (np. Gibberella fujikuroi na ryŜu),
•
Glomerella cingulata na winoroślach i innych roślinach,
•
Grainstaining complex na ryŜu,
•
Guignardia budwelli na winoroślach,
•
gatunki Helminthosporium (np. H. graminicola) na kukurydzy i ryŜu,
•
Isariopsis clavispora na winoroślach,
•
Macrophomina phaseolina (zgnilizna korzeni/łodyg) na soi,
•
Michrodochium nivale na zboŜach (np. pszenicy lub jęczmieniu),
•
Microsphaera diffusa (mączniak prawdziwy) na soi,
•
gatunki Mycosphaerella na zboŜach, bananach i orzeszkach ziemnych (M. graminicola na pszenicy, M. fijiensis na bananach),
•
gatunki Peronospora na kapuście (np. P. brassicae), roślinach cebulkowatych (np. P.
destructor) i np. Peronospora manshurica (mączniak rzekomy) na soi,
15
•
Phakopsara pachyrhizi i Phakopsara meibomiae na soi,
•
Phialophora gregata (brunatna zgnilizna korzeni) na soi,
•
gatunki Phomopsis na soi, słonecznikach i winoroślach (P. viticola na winoroślach,
P. helianthii na słonecznikach),
•
gatunki Phytophthora na róŜnych roślinach, np. P. capsici na papryce, Phytopthora
megasperma (zgnilizna liści/łodygi) na soi, Phytophthora infestans na ziemniakach
i pomidorach,
20
•
Plasmopara viticola na winoroślach,
•
Podosphaera leucotricha na jabłoniach,
•
Pseudocercosporella herpotrichoides na zboŜach,
•
gatunki Pseudoperonospora na chmielu i dyniowatych (np. P. cubenis na ogórkach
lub P. humili na chmielu)
25
•
Pseudopeziculla tracheiphila na winoroślach,
•
gatunki Puccinia na róŜnych roślinach, np. P. triticina, P. striformins, P. hordei lub
P. graminis na zboŜach (np. pszenicy lub jęczmieniu) lub na szparagach (np. P.
asparagi),
30
•
gatunki Pyrenophora na zboŜach,
•
Pyricularia oryzae, Corticium sasakii, Sarocladium oryzae, S.attenuatum, Entyloma
oryzae na ryŜu, Pyricularia grisea na trawnikach i zboŜach,
•
Pythium spp. na trawnikach, ryŜu, kukurydzy, bawełnie, rzepaku, słonecznikach,
burakach cukrowych, warzywach i innych roślinach (np. P. ultiumum lub P. apha-
35
nidermatum),
55
•
Ramularia collo-cygni (Ramularia/kompleks oparzeń słonecznych/fizjologiczna
plamistość liści) na jęczmieniu,
•
gatunki Rhizoctonia (np. R. solani) na bawełnie, ryŜu, ziemniakach, trawnikach,
kukurydzy, rzepaku, burakach cukrowych, warzywach i innych roślinach, np. Rhizoctonia solani (rizoktonioza) na soi lub Rhizoctonia cerealis (rizoktonioza zbóŜ)
5
na pszenicy lub jęczmieniu,
•
Rhynchosporium secalis na jęczmieniu (rynchosporioza zbóŜ), Ŝycie i pszenŜycie,
•
gatunki Sclerotinia na rzepaku, słonecznikach i innych roślinach, np. Sclerotinia sclerotiorum (zgnilizna twardzikowa) lub Sclerotinia rolfsii (zgnilizna podstawy pędu) na soi,
10
15
20
•
Septoria glycines (septorioza soi) na soi,
•
Septoria tritici i Stagonospora nodorum na pszenicy,
•
Erysiphe (syn. Uncinulanecator) na winoroślach,
•
gatunki Setospaeria na kukurydzy i trawnikach,
•
Sphacelotheca reilinia na kukurydzy,
•
Stagonospora nodorum (septorioza plew) na pszenicy,
•
gatunki Thievaliopsis na soi i bawełnie,
•
gatunki Tilletia na zboŜach,
•
Typhula incamata (pałecznica zbóŜ) na pszenicy lub jęczmieniu,
•
gatunki Ustilago na zboŜach, kukurydzy i trzcinie cukrowej, oraz
•
gatunki Venturia (parch) na jabłoniach i gruszach (np. V. inaequalis na jabłoniach).
[0101] Ponadto związki o wzorze I są odpowiednie do zwalczania szkodliwych grzybów
w ochronie materiałów (np. drewna, papieru, dyspersji do powłok malarskich, włókien lub
tkanin) i do ochrony zapasów. W ochronie drewna naleŜy zwrócić uwagę w szczególności
25
następujące szkodliwe grzyby:
Ascomyceten, takie jak Ophiostoma spp., Ceratocystis spp., Aureobasidium pullulans, Sclerophoma spp., Chaetomium spp., Humicola spp., Petriella spp., Trichurus
spp.; Basidiomyceten, takie jak Coniophora spp., Coriolus spp., Gloeophyllum spp.,
Lentinus spp., Pleurotus spp., Poria spp., Serpula spp. i Tyromyces spp., Deutero-
30
myceten, takie jak Aspergillus spp., Cladosporium spp., Penicillium spp., Trichoderma spp., Alternaria spp., Paecilomyces spp. oraz Zygomyceten, takie jak Mucor
spp., ponadto w ochronie materiałów następujące grzyby droŜdŜowe: Candida spp. i
Saccharomyces cerevisae.
[0102] Związki o wzorze I stosuje się w ten sposób, Ŝe grzyby lub chronione przed pora-
35
Ŝeniem przez grzyby rośliny, materiały siewne, materiały lub glebę traktuje się grzybobój-
56
czo skuteczną ilością substancji czynnych. Nanoszenie moŜna prowadzić przed zaraŜeniem
lub po zaraŜeniu materiałów, roślin lub nasion grzybami.
[0103] Środki grzybobójcze na ogół zawierają od 0,1 do 95, korzystnie od 0,5 do 90%
wag. substancji czynnej.
5
[0104] Dawki nanoszenia stosowane w ochronie roślin wynoszą w zaleŜności od poŜądanego efektu od 0,01 do 2,0 kg substancji czynnej na ha.
[0105] Przy zaprawianiu materiału siewnego stosuje się zazwyczaj dawki nanoszenia substancji czynnej od 1 do 1000 g/100 kg, korzystnie 5 do 100 g/100 kg ziarna siewnego.
[0106] Przy stosowaniu do ochrony materiałów i zapasów, stosowana dawka substancji
10
czynnej zaleŜy od rodzaju obszaru stosowania i poŜądanych efektów. Zwykle dawki stosowane w ochronie materiałów wynoszą przykładowo 0,001 g do 2 kg, korzystnie 0,005 g
do 1 kg substancji czynnej na metr sześcienny traktowanego materiału.
[0107] Związki o wzorze I mogą występować w róŜnych postaciach krystalicznych, które
mogą róŜnić się skutecznością biologiczną. Są one równieŜ przedmiotem niniejszego wy-
15
nalazku.
[0108] Związki o wzorze I moŜna przeprowadzać w znane postacie uŜytkowe, np. roztwory, emulsje, zawiesiny, pyły, proszki, pasty i granulaty. Postacie uŜytkowe zaleŜą od przewidywanych celów; w kaŜdym przypadku powinny one gwarantować dokładne i jednorodne rozprowadzenie związku według wynalazku.
20
[0109] Preparaty wytwarza się znanymi sposobami, np. przez formułowanie substancji
czynnej za pomocą rozpuszczalników i/lub nośników, z uŜyciem, gdy istnieje taka potrzeba, emulgatorów i dyspergatorów. Jako rozpuszczalniki/substancje pomocnicze stosuje się:
-
wodę, rozpuszczalniki aromatyczne (np. produkty Solvesso, ksylen), parafiny (np.
frakcje ropy naftowej), alkohole (np. metanol, butanol, pentanol, alkohol benzylowy), ketony (np. cykloheksanon, gamma-butyrolakton), pirolidony (NMP, NOP),
25
octany (dioctan glikolu), glikole, dimetyloamidy kwasów tłuszczowych, kwasy
tłuszczowe i estry kwasów tłuszczowych. Zasadniczo moŜna takŜe stosować mieszaniny rozpuszczalników,
30
nośniki, takie jak zmielone naturalne minerały (np. kaoliny, tlenki glinu, talk, kreda) i zmielone minerały syntetyczne (np. wysoko zdyspergowana krzemionka,
krzemiany); emulgatory, takie jak emulgatory niejonowe i anionowe (np. etery glikolu polioksyetylenowego i alkoholi tłuszczowych, alkilosulfoniany i arylosulfoniany), oraz dyspergatory, takie jak ligninowe ługi posiarczynowe i metyloceluloza.
[0110] Odpowiednimi środkami powierzchniowo czynnymi są sole metali alkalicznych i
35
ziem alkalicznych oraz sole amonowe kwasu lignosulfonowego, kwasu naftalenosulfono-
57
wego, kwasu fenolosulfonowego, dibutylonaftalenosulfonowego, alkiloarylosulfonianów,
alkilosiarczanów, alkilosulfonianów, siarczanów alkoholi tłuszczowych, kwasów tłuszczowych i siarczanowanych eterów glikoli i alkoholi tłuszczowych, a ponadto produkty
kondensacji sulfonowanego naftalenu i pochodnych naftalenu z formaldehydem, produkty
5
kondensacji naftalenu lub kwasu naftalenosulfonowego z fenolem i formaldehydem, etery
glikolu polioksyetylenowego i oktylofenolu, etoksylowany izooktylofenol, oktylofenol,
nonylofenol, etery poliglikolu i alkilofenolu, eter tributylofenylowy poliglikolu, eter tristearylofenylowy poliglikolu, alkiloarylopolieteroalkohole, kondensaty alkoholi i oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych, etoksylowany olej rycynowy, etery alkilowe polioksy-
10
etylenu, etoksylowany polioksypropylen, acetal eteru poliglikolu i alkoholu laurylowego,
estry sorbitu, ligninowe ługi posiarczynowe i metyloceluloza.
[0111] Substancjami odpowiednimi do wytwarzania preparatów w postaci przeznaczonych do bezpośredniego nanoszenia dających się rozpylać roztworów, emulsji, past lub
olejowych dyspersji są frakcje ropy naftowej o temperaturze wrzenia od średniej do wyso-
15
kiej, takie jak nafta lub olej do silników wysokopręŜnych, a ponadto oleje smołowe z węgla oraz oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, alifatyczne, cykliczne i aromatyczne
węglowodory, np. toluen, ksylen, parafiny, tetrahydronaftalen, alkilowane naftaleny lub
ich pochodne, metanol, etanol, propanol, butanol, cykloheksanol, cykloheksanon, izoforon
i silnie polarne rozpuszczalniki, np. dimetylosulfotlenek, N-metylopirolidon lub woda.
20
[0112] Proszki, środki do rozsypywania i opylania moŜna wytwarzać przez mieszanie lub
mielenie substancji czynnych ze stałym nośnikiem.
[0113] Granulaty, np. granulaty powlekane, granulaty impregnowane i granulaty jednorodne moŜna wytwarzać przez związanie substancji czynnych ze stałymi nośnikami. Przykładami takich stałych nośników są ziemie mineralne, takie jak Ŝele krzemionkowe, krze-
25
miany, talk, kaolin, ił atapulgitowy, wapień, wapno, kreda, bolus, less, iły, dolomit, ziemia
okrzemkowa, siarczan wapnia i siarczan magnezu, tlenek magnezu, mielone materiały syntetyczne, nawozy, takie jak np. siarczan amonu, fosforan amonu, azotan amonu, moczniki,
a takŜe produkty pochodzenia roślinnego, takie jak mąka zboŜowa, mielona kora drzew,
mączka drzewna i mączka ze skorup orzechów, sproszkowana celuloza, a takŜe inne stałe
30
nośniki.
[0114] Preparaty zawierają zazwyczaj od 0,01 do 95% wag., korzystnie od 0,1 do 90%
wag. substancji czynnej. Substancje czynne stosuje się jako związki o czystości od 90% do
100%, a korzystnie od 95% do 100% (według widm NMR).
[0115] Przykładami preparatów są:
35
1. Produkty do rozcieńczania w wodzie
58
[0116]
A Koncentraty rozpuszczalne w wodzie (SL, LS)
10 części wag. substancji czynnej rozpuszcza się w 90 częściach wag. wody lub w
rozpuszczalniku rozpuszczalnym w wodzie. Alternatywnie dodaje się środki zwil5
Ŝające lub inne środki pomocnicze. Substancję czynną rozpuszcza się po rozcieńczeniu wodą. Otrzymuje się w ten sposób preparat zawierający 10% wag. substancji
czynnej.
B Koncentraty do dyspergowania (DC)
20 części wag. substancji czynnej rozpuszcza się w 70 częściach wag. cykloheksa-
10
nonu z dodatkiem 10 części wag. środka dyspergującego, np. poliwinylopirolidonu.
Po rozcieńczeniu wodą otrzymuje się dyspersję. Zawartość substancji czynnej wynosi 20% wag.
C Koncentraty do emulgowania (EC)
15 części wag. substancji czynnej rozpuszcza się w 75 częściach wag. ksylenu z
15
dodatkiem dodecylobenzenosulfonianu wapnia i etoksylowanego oleju rycynowego
(w kaŜdym przypadku 5 części wag.). Po rozcieńczeniu wodą otrzymuje się emulsję. Zawartość substancji czynnej w preparacie wynosi 15% wag.
D Emulsje (EW, EO, ES)
25 części wag. substancji czynnej rozpuszcza się w 35 częściach wag. ksylenu z
20
dodatkiem dodecylobenzenosulfonianu wapnia i etoksylowanego oleju rycynowego
(w kaŜdym przypadku 5 części wag.). Tę mieszaninę wprowadza się do 30 części
wag. wody za pomocą urządzenia emulgującego (np. Ultraturrax), z wytworzeniem
jednorodnej emulsji. Po rozcieńczeniu wodą otrzymuje się emulsję. Zawartość substancji czynnej w preparacie wynosi 25% wag.
25
E Zawiesiny (SC, OD, FS)
20 części wag. substancji czynnej z dodatkiem 10 części wag. środka dyspergującego i zwilŜającego oraz 70 części wag. wody lub rozpuszczalnika organicznego rozdrabnia się w młynie kulowym z mieszadłem i otrzymuje zawiesinę drobno zmielonej substancji czynnej. Po rozcieńczeniu wodą otrzymuje się trwałą zawiesinę sub-
30
stancji czynnej. Zawartość substancji czynnej w preparacie wynosi 20% wag.
F Granulaty dyspergowalne w wodzie i granulaty rozpuszczalne w wodzie (WG,
SG)
50 części wag. substancji czynnej z dodatkiem 50 części wag. środków dyspergujących i zwilŜających dokładnie miele się i z uŜyciem urządzeń technicznych (np.
35
wytłaczarki, wieŜy rozpyłowej, złoŜa fluidalnego) wytwarza granulaty dyspergo-
59
walne w wodzie lub granulaty rozpuszczalne w wodzie. Po rozcieńczeniu wodą
otrzymuje się trwałą dyspersję lub roztwór substancji czynnej. Zawartość substancji
czynnej w preparacie wynosi 50% wag.
G Proszki dyspergowalne w wodzie i proszki rozpuszczalne w wodzie (WP, SP, SS,
WS)
5
75 części wag. substancji czynnej z dodatkiem 25 części wag. środków dyspergujących i zwilŜających oraz Ŝelu krzemionkowego rozdrabnia się w młynie rotorstator. Po rozcieńczeniu wodą otrzymuje się trwałą dyspersję lub roztwór substancji
czynnej. Zawartość substancji czynnej w preparacie wynosi 75% wag.
H Preparaty Ŝelowe
10
20 części wag. substancji czynnej, 10 części wag. środka dyspergującego, 1 część
wagową środka Ŝelującego i 70 części wag. wody lub rozpuszczalnika organicznego
miele się w młynie kulowym i otrzymuje się dobrze zmieloną zawiesinę. Po rozcieńczeniu wodą otrzymuje się trwałą zawiesinę o zawartości substancji czynnej
20% wag.
15
2. Produkty do nanoszenia bez rozcieńczania
[0117]
I Pyły (DP, DS)
5 części wag. substancji czynnej dokładnie miele się i miesza z 95 częściami wag.
20
silnie rozdrobnionego kaolinu. Otrzymuje się środek do opylania o zawartości substancji czynnej 5% wag.
J Granulaty (GR, FG, GG, MG)
0,5 części wag. substancji czynnej drobno miele się i łączy z 99,5 części wag. nośników. Obecnie stosowanymi metodami są wytłaczanie, suszenie rozpyłowe lub w
25
złoŜu fluidalnym. Otrzymuje się granulaty do nanoszenia bez rozcieńczania o zawartości substancji czynnej 0,5% wag.
K Roztwory ultramałoobjętościowe (UL)
10 części wag. substancji czynnej rozpuszcza się w 90 częściach wag. rozpuszczalnika organicznego, np. ksylenu. Otrzymuje się produkt do nanoszenia bez rozcień-
30
czania o zawartości substancji czynnej 10% wag.
[0118] Do zaprawiania materiału siewnego stosuje się zwykle koncentraty rozpuszczalne
w wodzie (LS), zawiesiny (FS), pyły (DS), proszki dyspergowalne w wodzie i rozpuszczalne w wodzie (WS, SS), emulsje (ES), koncentraty do emulgowania (EC) i preparaty
Ŝelowe (GF). Te preparaty moŜna nanosić na nasiona w postaci nierozcieńczonej lub, ko-
35
rzystnie, rozcieńczonej. Nanoszenie moŜna prowadzić przed wysianiem.
60
[0119] Substancje czynne moŜna stosować jako takie, w postaci ich preparatów lub z nich
wytworzonych postaci uŜytkowych, np. w postaci przeznaczonych do bezpośredniego nanoszenia dających się rozpylać roztworów, proszków, zawiesin lub dyspersji, emulsji, dyspersji olejowych, past, preparatów do opylania, preparatów do rozsypywania lub granula5
tów, i moŜna nanosić je drogą opryskiwania, rozpylania, opylania, rozsypywania lub zalewania. Postać uŜytkowa zaleŜy od załoŜonego celu; w kaŜdym przypadku powinno się zapewnić moŜliwie najdokładniejsze rozprowadzenie substancji czynnych według wynalazku.
[0120] Wodne postacie uŜytkowe mogą być wytwarzane z koncentratów emulsyjnych,
10
past lub proszków zwilŜalnych (proszki do zawiesin wodnych, dyspersje olejowe) przez
dodanie wody. Do wytwarzania emulsji, past lub dyspersji olejowych moŜna stosować
substancje czynne stosowane jako takie lub rozpuszczone w oleju lub rozpuszczalniku i
moŜna je homogenizować w wodzie za pomocą środków zwilŜających, zwiększających
przyczepność, dyspergujących lub emulgujących. Koncentraty odpowiednie do rozcień-
15
czania wodą moŜna takŜe wytwarzać z substancji czynnej, środków zwilŜających, zwiększających przyczepność, dyspergujących lub emulgujących i ewentualnie rozpuszczalnika
lub oleju.
[0121] StęŜenie substancji czynnej w gotowych do stosowania preparatach moŜe się zmieniać w szerokich granicach. Na ogół wynosi ono od 0,0001 do 10%, korzystnie od 0,01 do
20
1%.
[0122] Substancje czynne moŜna takŜe stosować z dobrym wynikiem w procesie ultramałoobjętościowym (ULV), przy czym moŜliwe jest nanoszenie preparatów zawierających
powyŜej 95% wag. substancji czynnej, a nawet nanoszenie substancji czynnej bez dodatków.
25
[0123] Do substancji czynnych moŜna dodawać oleje róŜnych typów, środki zwilŜające,
środki wspomagające, herbicydy, fungicydy, inne pestycydy, bakteriocydy, ewentualnie
bezpośrednio przed zastosowaniem (mieszanka zbiornikowa). Środki te moŜna mieszać ze
środkami według wynalazku w stosunku wagowym 1:100 do 100:1, korzystnie 1:10 do
10:1.
30
[0124] Jako środki wspomagające odpowiednie są w szczególności: organicznie modyfikowane polisiloksany, np. Break Thru S 240; alkoksylowane alkohole, np. Atplus 245,
Atplus MBA 1303, Plurafac LF 300 i Lutensol ON 30; polimery blokowe EO-PO,
np. Pluronic RPE 2035 i Genapol B; etoksylowane alkohole, np. Lutensol XP 80; i
dioktylosulfobursztynian sodu, np. Leophen RA. R2 
61
[0125] Środki według wynalazku w uŜytkowej postaci fungicydów, mogą występować
równieŜ razem z innymi substancjami czynnymi, np. z herbicydami, insektycydami, regulatorami wzrostu, fungicydami, jak równieŜ z nawozami. Przez zmieszanie związków I lub
środków zawierających te związki z innymi fungicydami w uŜytkowej postaci fungicydów,
5
w wielu przypadkach uzyskuje się zwiększenie spektrum działania grzybobójczego.
[0126] PoniŜsza lista fungicydów, z którymi razem moŜna stosować związki według wynalazku, powinna zilustrować moŜliwe kombinacje, jednak bez ich ograniczania:
Strobiluryny
[0127] Azoksystrobina, dimoksystrobina, enestroburyna, fluoksastrobina, krezoksym me-
10
tylu, metominostrobina, pikoksystrobina, piraklostrobina, trifloksystrobina, oryzastrobina,
(2-chloro-5-[1-(3-metylobenzyloksyimino)etylo]benzylo)karbaminian metylu, (2-chloro-5[1-(6-metylopirydyn-2-ylometoksyimino)etylo]benzylo)karbaminian metylu, 2-(orto-((2,5dimetylofenyloksymetyleno)fenylo)-3-metoksyakrylan metylu;
Karboksyamidy
15
[0128]
-
karboksyanilidy: benalaksyl, benodanil, boskalid, karboksyna, mepronil, fenfuram,
fenheksamid, flutolanil, furametpir, metalaksyl, ofuras, oksadiksyl, oksykarboksyna, pentiopirad, tifluzamid, tiadynil, N-(4'-bromobifenyl-2-ilo)-4-difluorometylo-2metylotiazolo-5-karboksyamid, N-(4'-trifluorometylobifenyl-2-ilo)-4-difluorometylo-2-metylotiazolo-5-karboksyamid, N-(4'-chloro-3'-fluorobifenyl-2-ilo)-4-difluoro-
20
metylo-2-metylotiazolo-5-karboksyamid, N-(3',4'-dichloro-4-fluorobifenyl-2-ilo)-3difluorometylo-1-metylopirazolo-4-karboksyamid, N-(2-cyjanofenylo)-3,4-dichloroizotiazolo-5-karboksyamid;
25
-
morfolidy kwasu karboksylowego: dimetomorf, flumorf;
-
benzamidy: flumetower, fluopikolid (pikobenzamid), zoksamid;
-
inne karboksyamidy: karpropamid, dichlocymet, mandipropamid, N-(2-(4-[3-(4chlorofenylo)prop-2-ynyloksy]-3-metoksyfenylo)etylo)-2-metanosulfonyloamino3-metylobutyroamid, N-(2-(4-[3-(4-chlorofenylo)prop-2-ynyloksy]-3-metoksyfenylo)etylo)-2-etanosulfonyloamino-3-metylobutyroamid;
30
Azole
[0129]
-
triazole: bitertanol, bromukonazol, cyprokonazol, difenokonazol, dinikonazol, enilkonazol, epoksykonazol, fenbukonazol, flusilazol, fluchinkonazol, flutriafol, heksakonazol, imibenkonazol, ipkonazol, metkonazol, mychlobutanil, penkonazol, pro-
35
pikonazol, protiokonazol, simekonazol, tebukonazol, tetrakonazol, triadimenol,
62
triadimefon, tritikonazol;
5
-
imidazole: cyjazofamid, imazalil, pefurazoat, prochloraz, triflumizol;
-
benzimidazole: benomyl, karbendazym, fuberidazol, tiabendazol;
-
inne: etaboksam, etridiazol, hymeksazol;
Azotowe związki heterocykliczne
[0130]
-
pirydyny: fluazynam, piryfenoks, 3-[5-(4-chlorofenylo)-2,3-dimetyloizoksazolidyn3-ylo]pirydyna;
-
pirymetanil;
10
15
pirymidyny: bupirymat, cyprodynil, ferimzon, fenarymol, mepanipirym, nuarymol,
-
piperazyny: triforyna;
-
pirole: fludioksonil, fenpiklonil;
-
morfoliny: aldimorf, dodemorf, fenpropimorf, tridemorf;
-
dikarboksyimidy: iprodion, procymidon, winchlozolina;
-
inne: acybenzolar-S metylowy, anilazyna, kaptan, kaptafol, dazomet, dichlomezyna, fenoksanil, folpet, fenpropidyna, famoksadon, fenamidon, oktylinon, probenazol, prochinazyd, pirochilon, chinoksyfen, tricyklazol, 5-chloro-7-(4-metylopiperydyn-1-ylo)-6-(2,4,6-trifluorofenylo)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyna, 2-butoksy-6-jodo-3-propylochromen-4-on, N,N-dimetylo-3-(3-bromo-6-fluoro-2-metyloindolo-1-sulfonylo)-[1,2,4]triazolo-1-sulfonoamid;
20
Karbaminiany i ditiokarbaminiany
[0131]
-
ditiokarbaminiany: ferbam, mankozeb, maneb, metiram, metam, propineb, tiuram,
zineb, ziram;
25
-
karbaminiany: dietofenkarb, flubentiawalikarb, iprowalikarb, propamokarb, 3-(4chlorofenylo)-3-(2-izopropoksykarbonyloamino-3-metylobutyryloamino)propionian
metylu,
N-(1-(1-(4-cyjanofenylo)etanosulfonylo)but-2-ylo)karbaminian
4-fluoro-
fenylu;
Inne fungicydy
30
35
[0132]
-
guanidyny: dodyna, iminoktadyna, guazatyna;
-
antybiotyki: kasugamycyna, polioksyny, streptomycyna, walidamycyna A;
-
związki metaloorganiczne: sole fentyny;
-
zawierające siarkę związki heterocykliczne: izoprotiolan, ditianon;
-
związki fosforoorganiczne: edifenfos, fosetyl, fosetyl glinowy, iprobenfos, pirazo-
63
fos, tolchlofos metylowy, kwas fosforawy i jego sole;
-
związki chloroorganiczne: tiofanat metylowy, chlorotalonil, dichlofluanid, tolilofluanid, flusulfamid, ftalid, heksachlorobenzen, pencykuron, kwintocen;
5
-
pochodne nitrofenylu: binapakryl, dinokap, dinobuton;
-
nieorganiczne substacje czynne: ciecz bordoska, octan miedzi, wodorotlenek miedzi, tlenochlorek miedzi, zasadowy siarczan miedzi, siarka;
-
inne: spiroksamina, cyflufenamid, cymoksanil, metrafenon.
Przykłady wytwarzania:
Przykład 1: 5,6-dietylo-3-[6-(4-fluorofenylo)-5-metylopirydyn-2-ylo]-[1,2,4]-triazyna
10
1) Wytwarzanie chlorowodorku 6-bromo-5-metylopirydyno-2-karboksyamidyny
[0133]
[0134] Do 4,90 g (25 mmoli) 6-bromo-5-metylopirydyno-2-karbonitrylu [wytwarzanie
patrz US 2003/0087940 A1 i Bioorg. Med. Chem. Lett. 1571-1574 (2003)] w 60 ml metanolu dodano 2,2 g 30% roztworu metanolanu sodu w metanolu i mieszano przez 7 godzin
15
w 23°C. Następnie dodano do tego 1,5 g chlorku amonu i dalej mieszano przez 8 godzin w
23°C. Po usunięciu rozpuszczalnika dodano eter metylowo-tert-butylowy (MtBE) i produkt
odsączono przez odessanie. Wydajność 4,2 g białej substancji stałej, którą dalej poddano
reakcji bez oczyszczania.
2) Wytwarzanie 3-(6-bromo-5-metylopirydyn-2-ylo)-5,6-dietylo[1,2,4]triazyny
20
[0135]
[0136] Do roztworu 10 g (40 mmoli) związku wytworzonego w etapie 1 w 100 ml etanolu
dodano 2,4 g (48 mmoli) wodorotlenku hydrazyny. Po 30 min dodano 4,6 g (40 mmoli)
3,4-heksanodionu i mieszano przez 5 godzin w temperaturze wrzenia w warunkach powrotu skroplin i pozostawiono na 12 godzin w 23°C. Do roztworu reakcyjnego dodano wodę i
25
pentan, i wytrącony produkt odsączono przez odessanie. Wydajność 9,9 g produktu.
1H-NMR (δ, CDCl3,): 1,4 (m); 2,5 (s); 2,9 (m); 3,1 (m); 7,7 (m) i 8,4 (m).
64
3) Wytwarzanie 5,6-dietylo-3-[6-(4-fluorofenylo)-5-metylopirydyn-2-ylo]-[1,2,4]triazyny
[0137]
[0138] Do roztworu 0,4 g związku wytworzonego w etapie 2 w 20 ml eteru dimetylowego
glikolu etylenowego dodano kolejno 0,21 g kwasu 4-fluorofenyloborowego i 0,41 g wę5
glanu sodu w 20 ml wody. Po dodaniu ok. 30 mg dichlorku [1,4-bis(difenylofosfino)butano]palladu(II) mieszaninę reakcyjną mieszano przez 5 godzin w temperaturze wrzenia
w warunkach powrotu skroplin. Potem roztwór reakcyjny rozdzielono pomiędzy wodę i
MtBE. Fazę organiczną oddzielono, rozpuszczalnik usunięto pod próŜnią, a pozostałość
poddano chromatografii na Ŝelu krzemionkowym cykloheksanem/MtBE (1:1). Otrzymano
10
w ten sposób 0,24 g produktu.
T.t. 108°C.
Przykład 2: 3-[6-(4-Fluorofenylo)-5-metylopirydyn-2-ylo]-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[1,2,4]triazyna
1) Wytwarzanie 3-(6-bromo-5-metylopirydyn-2-ylo)-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[1,2,4]triazyny
15
[0139]
[0140] Do roztworu 10 g (40 mmoli) chlorowodorku 6-bromo-5-metylopirydyno-2karboksyamidyny w 100 ml etanolu (EtOH) dodano 2,4 g (48 mmoli) wodorotlenku hydrazyny. Po 30 min dodano 4,5 g (40 mmoli) cykloheksano-1,2-dionu i całość mieszano
przez 7 godzin w temperaturze wrzenia w warunkach powrotu skroplin. Potem roztwór re20
akcyjny rozdzielono pomiędzy wodę i MtBE. Fazę organiczną oddzielono, rozpuszczalnik
usunięto pod próŜnią, a pozostałość poddano chromatografii na Ŝelu krzemionkowym cykloheksanem/MtBE (1:1) i MtBE/EtOH (1:1). Wydajność: 5,5 g produktu.
1H-NMR (δ, CDCl3,): 1,9 (m); 2,5 (s); 2,8 (m); 3,1 (m); 3,2 (m); 7,7 (m) i 8,45 (m).
2) Wytwarzanie 3-[6-(4-fluorofenylo)-5-metylopirydyn-2-ylo]-5,6,7,8-tetrahydrobenzo-
25
[1,2,4]triazyny
[0141]
65
[0142] Do roztworu 0,4 g związku wytworzonego w etapie 1 w 20 ml eteru dimetylowego
glikolu etylenowego dodano kolejno 0,22 g kwasu 4-fluorofenyloborowego i 0,41 węglanu
sodu w 20 ml wody. Po dodaniu ok. 30 mg dichlorku [1,4-bis(difenylofosfino)butano]palladu(II), mieszaninę reakcyjną mieszano przez 5 godzin w temperaturze wrzenia w wa5
runkach powrotu skroplin. Potem roztwór reakcyjny rozdzielono pomiędzy wodę i MtBE.
Fazę organiczną oddzielono, rozpuszczalnik usunięto pod próŜnią, a pozostałość poddano
chromatografii na Ŝelu krzemionkowym cykloheksanem/MtBE (1:1). Otrzymano w ten
sposób 0,13 g produktu.
T.t. 105°C.
10
[0143] W analogiczny sposób wytworzono związki o ogólnym wzorze I przedstawione w
tabeli 1:
Tabela 1:
R4
R3
Nr
R5
R1
R2
Dane fiz.
(°C)/[M+H] +
1
4-Fluorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
108
2
4-Fluorofenyl
CH3
H
CH2CH2 CH2CH2
105
3
4-Fluorofenyl
H
H
CH2CH3 CH2CH3
112-115
4
Fenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
70-73
5
4-Fluorofenyl
CH3
H
CH3
CH3
151-154
6
Fenyl
CH3
H
CH3
CH3
193-196
7
3,4-Difluorofenyl
CH3
H
CH3
CH3
139-142
8
3,4,5-Trifluorofenyl
CH3
H
CH3
CH3
169
9
3,5-Difluorofenyl
CH3
H
CH3
CH3
158
10
3-Chloro-4-fluorofenyl
CH3
H
CH3
CH3
120
11
3-Metylo-4-fluorofenyl
CH3
H
CH3
CH3
154
12
4-Chlorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
133-137
13
4-Metylofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
128-130
14
4-Metoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
118-120
15
4-Cyjanofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
171-173
16
4-Formylofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
122-124
17
4-tert-Butylofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
97-101
66
Nr
R5
R4
R3
R1
R2
Dane fiz.
(°C)/[M+H] +
18
4-izo-Propylofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
100-103
19
4-Trifluorometylofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
131-137
20
2-Chlorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
103-106
21
2-Fluorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
129-132
22
2-Metylofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
114-120
23
2,4-Difluorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
142-144
24
3-Chlorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
95-98
25
3-Metylofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
61-64
26
3-Metoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
olej
27
4-Acetylofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
124-126
28
4-Etoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
103-107
29
3,4-Dimetoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
99-102
30
3,5-Dichlorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
146-148
31
Fenyl
CH3
H
CH2CH2CH2CH2
161
32
4-Fluorofenyl
H
H
CH2CH2CH2CH2
140-143
33
3-Chloro-4-fluorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
124-128
34
4-Fenoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
125-128
35
4-Tiometylofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
123-126
36
3,4-Dichlorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
145-148
37
3-Chloro-4-metoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
127-130
38
3-Fluoro-4-etoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
96-99
39
3,5-Dimetylofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
M+H: 333
40
3-Chloro-4-izopropoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
M+H: 397
41
3-Chloro-4-etoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
116-119
42
2-Metoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
97-100
43
3-Fluorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
M+H: 323
44
3-Etoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
89-92
45
3-Fluoro-4-metoksy
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
117-120
46
3,4-Difluorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
121-124
47
4-Etylofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
102-106
48
3,5-Difluorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
111-113
49
3-Izopropoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
M+H:363,2
50
2,3-Difluorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
114-117
67
Nr
R5
R4
R3
51
2,5-Difluorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
114-118
52
2,5-Dichlorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
117-120
53
3-Metylo-4-fluorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
92-95
54
2,4-Dimetoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
M+H:365,2
55
2,3-Dimetylofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
125-130
56
2,5-Dimetylofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
M+H:333,2
57
2-Etoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
89-96
58
4-Trifluorometoksyfenyl
CH3 H
CH2CH3 CH2CH3
113-117
59
3,4,5-Trifluorofenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
157-160
60
4-n-Propoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
113-115
61
3-Fluoro-4-metylofenyl
CH3 H
CH2CH3 CH2CH3
119-122
62
4-izo-Propoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
91-95
63
4-n-Butoksyfenyl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
M+H:377,2
64
4-Chlorofenyl
CH3
H
CH2CH2CH2CH2
165-168
65
2-Chlorofenyl
CH3
H
CH2CH2CH2CH2
175-178
66
2-Metylofenyl
CH3
H
CH2CH2CH2CH2
156-159
67
2,4-Difluorofenyl
CH3
H
CH2CH2CH2CH2
142-145
68
2,4-Dichlorofenyl
CH3
H
CH2CH2CH2CH2
173-176
69
4-Metoksyfenyl
CH3
H
CH2CH2CH2CH2
159-163
70
2-Metoksyfenyl
CH3
H
CH2CH2CH2CH2
144-147
71
2-Fluorofenyl
CH3
H
CH2CH2CH2CH2
148-152
72
2,3-Dimetylofenyl
CH3
H
CH2CH2CH2CH2
142-145
73
2-Etylofenyl
CH3
H
CH2CH2CH2CH2
140-142
74
2-Trifluorometylofenyl
CH3 H
CH2CH2CH2CH2
163-166
75
4-Trifluorometylofenyl
CH3 H
CH2CH2CH2CH2
155-158
76
2-Metylo-4-fluorofenyl
CH3 H
CH2CH3 CH2CH3
M+H:337,3
77
3-Metylo-4-metoksyl
CH3
CH2CH3 CH2CH3
101-108
78
3-Metylo-4-chlorofenyl
CH3 H
CH2CH3 CH2CH3
105-109
79
Tiofen-2-yl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
141-144
80
4-Metylotiofen-3-yl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
98-102
81
6-Fluoropirydyn-3-yl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
126-129
82
Pirydyn-3-yl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
93-97
83
6-Metoksypirydyn-3-yl
CH3
H
CH2CH3 CH2CH3
113-117
H
R1
R2
Dane fiz.
(°C)/[M+H] +
68
Nr
R5
R4
R3
84
2-Chloropirydyn-3-yl
CH3
H
85
6-Chloropirydyn-3-yl
CH3 H
86
Pirydyn-4-yl
CH3
H
R1
R2
Dane fiz.
(°C)/[M+H] +
CH2CH3 CH2CH3
93-99
CH2CH3 CH2CH3
143-147
CH2CH3 CH2CH3
127-130
Badanie skuteczności działania grzybobójczego
[0144] Substancje czynne oddzielnie lub wspólnie przygotowywano jako roztwór podstawowy zawierający 25 mg substancji czynnej, którą uzupełniano do 10 ml mieszaniną acetonu i/lub dimetylosulfotlenku (DMSO) i emulgatora Wettol® EM 31 (środek zwilŜający o
5
działaniu emulgującym i dyspergującym, na bazie etoksylowanych alkilofenoli) w stosunku objętościowym rozpuszczalnik-emulgator 99 do 1. Następnie roztwór uzupełniano wodą do 100 ml. Ten roztwór podstawowy rozcieńczano opisaną mieszaniną rozpuszczalnikemulgator-woda do podanego stęŜenia substancji czynnej.
[0145] Przykład zastosowania 1 – Skuteczność działania przeciw alternariozie pomidorów
10
powodowanej przez Alternaria solani
[0146] Liście zasadzonych w doniczkach roślin pomidora opryskano do spłynięcia wodną
zawiesiną o stęŜeniu substancji czynnej podanym poniŜej. Następnego dnia poddane zabiegowi rośliny zaraŜono wodną zawiesiną zarodników Alternaria solani w 2% roztworze
biosłodu o zawartości 0,17 x 106 zarodników/ml. Badane rośliny następnie umieszczono w
15
komorze nasyconej parą wodną, o ustalonej temperaturze od 20 do 22°C. Po 5 dniach choroba na zaraŜonych roślinach kontrolnych niepoddanych zabiegowi rozwinęła się tak silnie, Ŝe stopień poraŜenia moŜna było określić wizualnie w %.
[0147] W tym teście rośliny, które potraktowano 250 ppm substancji czynnych z przykładów 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lub 33 wykazały stopień poraŜenia nie większy niŜ 5%, podczas
20
gdy niepoddane zabiegowi rośliny były poraŜone w 90%.
[0148] Przykład zastosowania 2 – Skuteczność działania przeciw pleśni szarej na liściach
papryki, powodowanej przez Botrytis cinerea przy 1 dniowym zastosowaniu ochronnym
[0149] Liście papryki odmiany „Neusiedler Ideal Elite” po rozwinięciu 2 do 3 liści, opryskano do spłynięcia wodną zawiesiną o stęŜeniu substancji czynnej podanym poniŜej. Na-
25
stępnego dnia poddane zabiegowi rośliny zaraŜono wodną zawiesiną zarodników Botrytis
cinerea w 2% roztworze biosłodu o zawartości 0,17 x 106 zarodników/ml. Badane rośliny
następnie umieszczono w komorze klimatyzacyjnej o temperaturze pomiędzy 22 i 24°C, w
ciemności i nastawionej wysokiej wilgotności. Po 5 dniach stopień poraŜenia przez grzyby
na liściach określano wizualnie w %.
69
[0150] W tym teście rośliny, które potraktowano 250 ppm substancji czynnych z przykładów 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31 lub 33 wykazały stopień poraŜenia nie większy niŜ 10%, podczas gdy niepoddane zabiegowi rośliny były poraŜone w 90%.
[0151] Przykład zastosowania 3 – Skuteczność działania przeciw plamistości siatkowej
5
jęczmienia, powodowanej przez Pyrenophora teres przy 1 dniowym zastosowaniu ochronnym
[0152] Liście rosnących w doniczkach siewek jęczmienia opryskano do spłynięcia wodną
zawiesiną o stęŜeniu substancji czynnej podanym poniŜej. W 24 godziny po wysuszeniu
natryśniętej powłoki badane rośliny zaraŜono wodną zawiesiną zarodników Pyrenophora
10
[syn. Drechslera] teres, powodujących plamistość siatkową. Następnie badane rośliny pozostawiono w szklarni o temperaturze pomiędzy 20 i 24°C i wilgotności względnej 95 do
100%. Po 6 dniach określano wizualnie stopień rozwoju choroby w % całej poraŜonej powierzchni liści.
[0153] W tym teście rośliny, które potraktowano 250 ppm substancji czynnej z przykładu
15
31 wykazały infekcję nie większą niŜ 10%, podczas gdy niepoddane zabiegowi rośliny były poraŜone w 90%.
ZastrzeŜenia patentowe
1.
20
Związki 3-(pirydyn-2-ylo)-[1,2,4]triazynowe o ogólnym wzorze I
w którym:
R1, R2 niezaleŜnie od siebie oznaczają OH, atom fluorowca, NO2, NH2, C1-C8alkil, C1-C8-alkoksyl, C1-C8-fluorowcoalkil, C1-C8-fluorowcoalkoksyl, grupę
C1-C8-alkiloaminową lub grupę di(C1-C8-alkilo)aminową, albo razem z atomami
C, do których są przyłączone, mogą tworzyć nasyconą 5-, 6- lub 7-członową grupę
25
karbocykliczną lub heterocykliczną, która oprócz atomów węgla jako człony pierścienia zawiera jeden lub dwa heteroatomy, wybrane spośród atomów tlenu i siarki,
przy czym grupy karbocykliczne i heterocykliczne są niepodstawione lub podstawione 1, 2, 3 lub 4 grupami C1-C4-alkilowymi;
70
R3 oznacza atom wodoru, C1-C4-alkil, C1-C4-alkoksyl, C1-C4-fluorowcoalkil,
C1-C4-fluorowcoalkoksyl, C3-C6-cykloalkil, C3-C6-cykloalkilometyl lub atom
fluorowca;
R4 oznacza atom wodoru, C1-C4-alkil, C1-C4-alkoksyl, C1-C4-fluorowcoalkil,
5
C1-C4-fluorowcoalkoksyl lub atom fluorowca;
R5 oznacza C1-C8-alkil, C1-C8-fluorowcoalkil, C1-C8-alkoksyl, C1-C8-fluorowcoalkoksyl, C3-C8-cykloalkil, C3-C8-cykloalkiloksyl, 5- lub 6-członowy heteroaryl, fenyl, fenoksyl, benzyl, benzyloksyl, 5- lub 6-członowy heteroarylometyl albo
5- lub 6-członowy heteroaryloksyl, przy czym wyŜej wymienione grupy cykliczne
10
są niepodstawione lub podstawione 1, 2, 3, 4 lub 5 grupami Ra, przy czym Ra jest
wybrana spośród OH, SH, atomu fluorowca, NO2, NH2, CN, COOH,
C1-C8-alkilu, C1-C8-alkoksylu, C1-C8-fluorowcoalkilu, C1-C8-fluorowcoalkoksylu, grupy C1-C8-alkiloaminowej, grupy di(C1-C8-alkilo)aminowej, grupy
C1-C8-alkilotio, grupy C1-C8-fluorowcoalkilotio, C1-C8-alkilosulfinylu, C1-C8-
15
fluorowcoalkilosulfinylu, C1-C8-alkilosulfonylu, C1-C8-fluorowcoalkilosulfonylu, C3-C8-cykloalkilu, fenylu, fenoksylu i grup o wzorze C(=Z)Raa, w którym Z
oznacza O, S, N(C1-C8-alkil), N(C1-C8-alkoksyl), N(C3-C8-alkenyloksyl) lub
N(C3-C8-alkinyloksyl), a Raa oznacza atom wodoru, C1-C8-alkil, C1-C8-alkoksyl,
NH2, grupę C1-C8-alkiloaminową lub di(C1-C8-alkilo)aminową, albo dwie grupy
20
Ra związane z sąsiadującymi atomami C, razem z tymi atomami C, do których są
przyłączone, mogą równieŜ tworzyć nasyconą 5-, 6- lub 7-członową grupę karbocykliczną, pierścień benzenowy albo 5-, 6- lub 7-członową grupę heterocykliczną,
która oprócz atomów węgla jako człony pierścienia zawiera jeden lub dwa heteroatomy, wybrane spośród atomów tlenu i siarki, przy czym grupy karbocykliczne lub
25
heterocykliczne są niepodstawione lub podstawione 1, 2, 3 lub 4 grupami C1-C4alkilowymi;
oraz rolniczo uŜyteczne sole związków o wzorze I, z wyjątkiem
2,6-bis-(5,6-dimetylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
2,6-bis-(5,6-dietylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
30
2,6-bis-(5,6-dipropylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
2,6-bis-(5,6-diizopropylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
2,6-bis-(5,6-dibutylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
71
2,6-bis-(5,6-diizobutylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
2,6-bis-(5,6-dipentylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
2,6-bis-(5,6-diheksylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
2,6-bis-(5,6-diheptylo-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny;
5
3-[6-(2,2'-bipirydylo)]-5,6-dimetylo-1,2,4-triazyny;
3-[6-(2,2'-bipirydylo)]-5,6-dietylo-1,2,4-triazyny;
3-[6-(2,2'-bipirydylo)]-5,6-dipropylo-1,2,4-triazyny;
3-[6-(2,2'-bipirydylo)]-5,6-dibutylo-1,2,4-triazyny;
5,6-dietylo-3-[6-(2-pirydylo)-4-metoksypirydyn-2-ylo]-1,2,4-triazyny;
10
3-(6-metylopirydyn-2-ylo)-5,6-dimetylo-1,2,4-triazyny;
3-(6-metylopirydyn-2-ylo)-5,6-dietylo-1,2,4-triazyny;
2,6-bis-(5,6-dimetoksy-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny; oraz
2,6-bis-(5,6-dietoksy-1,2,4-triazyn-3-ylo)pirydyny.
2. Związki według zastrzeŜenia 1, w których R1 i R2 niezaleŜnie od siebie są wybrane z
15
grupy obejmującej atom fluoru, atom chloru, C1-C4-alkil, metoksyl, etoksyl, CF3,
CHF2, OCF3 i OCHF2.
3. Związki według zastrzeŜenia 1, w których R1 i R2 razem z atomami C pierścienia triazynowego, do których są przyłączone, oznaczają jeden z następujących pierścieni:
20
gdzie
* oznaczają atomy pierścienia triazynowego;
k oznacza 0, 1, 2, 3 lub 4;
Rb oznacza C1-C4-alkil, a
X oznacza (CH2)n, przy czym n = 1, 2 lub 3 i jeśli k ≠ 0, to 1, 2, 3 lub 4 atomy wodoru w (CH2)n mogą być zastąpione przez Rb.
25
4. Związki według zastrzeŜenia 1, w których R1 i R2 oznaczają C1-C4-alkil lub razem z
atomami C pierścienia triazynowego, do których są przyłączone, oznaczają pierścień o
wzorze
72
w którym
* oznaczają atomy pierścienia triazynowego;
k oznacza 0, 1, 2, 3 lub 4;
Rb oznacza C1-C4-alkil, a
5
X oznacza (CH2)n, przy czym n = 1, 2 lub 3 i jeśli k ≠ 0, to 1, 2, 3 lub 4 atomy wodoru w (CH2)n mogą być zastąpione przez Rb.
5. Związki według jednego z poprzednich zastrzeŜeń, w których R3 oznacza atom wodoru, atom fluoru, atom chloru, C1-C4-alkil, metoksyl, etoksyl, CF3, CHF2, OCF3 lub
OCHF2.
10
6. Związki według jednego z poprzednich zastrzeŜeń, w których R4 oznacza atom wodoru, atom fluoru, atom chloru, metyl, etyl, metoksyl, etoksyl, CF3, CHF2, OCF3 lub
OCHF2.
7. Związki według jednego z poprzednich zastrzeŜeń, w których Ra jest wybrany grupy
obejmującej atom fluorowca, C1-C4-alkil, C1-C4-alkoksyl, C1-C4-alkilokarbonyl,
15
C1-C4-alkoksykarbonyl i grup o wzorze C(=N-O-C1-C8-alkil)Raa, w którym Raa
oznacza atom wodoru lub C1-C4-alkil.
8. Związki według jednego z poprzednich zastrzeŜeń, w których R5 oznacza fenyl, fenoksyl lub benzyl, przy czym pierścień fenylowy ma 1, 2, 3, 4 lub 5 grup Ra.
9. Związki według zastrzeŜenia 8, w których pierścień fenylowy w fenylu, fenoksylu lub
20
benzylu oznacza grupę o wzorze P:
w którym # oznacza miejsce połączenia z pozostałą częścią cząsteczki;
R11 oznacza atom wodoru, atom fluoru, atom chloru, CH3, OCH3, OCHF2, OCF3
lub CF3;
R12, R14 niezaleŜnie od siebie oznaczają atom wodoru, atom chloru, atom fluoru,
25
CH3, OCH3, OCHF2, OCF3 lub CF3, przy czym jedna z grup R12 i R14 moŜe
73
oznaczać równieŜ NO2, C(O)CH3 lub COOCH3;
R13 oznacza atom wodoru, atom fluoru, atom chloru, grupę cyjanową, OH, CHO,
NO2, NH2, grupę metyloaminową, dimetyloaminową, dietylaminową, C1-C4-alkil,
C3-C8-cykloalkil, C1-C4-alkoksyl, grupa C1-C4-alkilotio, C1-C4-fluorowcoalkil,
5
C1-C4-fluorowcoalkoksyl, CO(A2), gdzie A2 oznacza C1-C4-alkil lub C1-C4alkoksyl, albo grupę C(R13a)=NOR13b, gdzie R13a oznacza atom wodoru lub metyl, a R13b oznacza C1-C4-alkil, propargil lub allil, albo R12 i R13 razem tworzą
grupę O-CH2-O; a
R15 oznacza atom wodoru, atom fluoru, atom chloru lub C1-C4-alkil.
10
10. Związki według jednego z zastrzeŜeń 1 do 7, w których R5 oznacza C1-C6-alkil lub
C1-C6-fluorowcoalkil.
11. Związki według jednego z zastrzeŜeń 1 do 7, w których R5 jest wybrany spośród 5członowego heteroarylu, który zawiera w pierścieniu 1, 2, 3 lub 4 atomy azotu lub 1
heteroatom wybrany spośród atomów tlenu i siarki oraz ewentualnie 1, 2 lub 3 atomy
15
azotu, oraz 6-członowego hetarylu, mającego w pierścieniu 1, 2, 3 lub 4 atomy azotu;
przy czym 5- i 6-członowy hetaryl moŜe mieć 1, 2, 3 lub 4 podstawniki Ra.
12. Zastosowanie związków o wzorze 1 według jednego z zastrzeŜeń 1 do 11 i ich soli do
zwalczania patogennych grzybów.
13. Środek do ochrony roślin zawierający stały lub ciekły nośnik i związek o wzorze 1,
20
według jednego z zastrzeŜeń 1 do 11 i/lub jego sól.
14. Materiał siewny zawierający co najmniej jeden związek o wzorze 1, według jednego
z zastrzeŜeń 1 do 11, i/lub jego sól.
15. Sposób zwalczania fitopatogennych grzybów, znamienny tym, Ŝe grzyby lub chronione przed poraŜeniem przez grzyby materiały, rośliny, glebę lub materiały siewne
25
traktuje się skuteczną ilością związku o wzorze I, według jednego z zastrzeŜeń 1 do
11, i/lub jego solą.
Uprawniony:
BASF SE
Pełnomocnik:
mgr inŜ. Zofia Sulima
Rzecznik patentowy
74
DOKUMENTY CYTOWANE W OPISIE
Ta lista dokumentów cytowanych przez Zgłaszającego została przyjęta jedynie dla informacji czytającego i
nie jest częścią europejskiego opisu patentowego. Została ona utworzona z duŜą starannością; Europejski
Urząd Patentowy nie ponosi jednak Ŝadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy i braki.
Dokumenty patentowe cytowane w opisie
• EP 234104 A [0002]
• US 4873248 A [0003] [0084]
• EP 259139 A [0004]
• WO 2006010570 A [0005]
• EP 0407888 A1 [0014]
• US 4033752 A [0015]
• EP 267378 A [0081]
• US 20030087940 A1 [0081] [0135]
• US 2003087940 A [0084]
• WO 2004026305 A [0084]
• WO 01057046 A [0084]
• EP 97460 A [0088]
• EP 34917 A [0088]
• US 5271217 A [0092]
Dokumenty niepatentowe cytowane w opisie
• Alfred A. Schilt i in. Talanta, 1974, tom 21 (8),
831-836 [0006]
• Alfred A. Schilt i in. Talanta, 1977, tom 24 (11),
685-687 [0007]
• M. G .B. Drew i in. Inorganic Chemistry Communications, 2001, tom 4 (9), 462-466 [0008]
• Sonia Colette i in. Inorganic Chemistry, 2002, tom
41 (26), 7031-7041 [0009]
• M. G. B. Drew i in. Journal of Alloys and Compounds, 2004, tom 374 (1-2), 408-415 [0010]
• Michael J. Hudson i in. Dalton Transaction, 2003,
1675-1685 [0011]
• Chem. Res., 1982, tom 15, 178-184 [0075]
• Chem. Rev., 1995, tom 95, 2457-2483 [0075]
• J. Org. Chem., 2003, tom 68, 9412 [0075]
• Tetrahedron Letters, 2003, 2307 [0081]
• Tetrahedron Letters, 1992, 8131 [0081]
• Tetrahedron Letters, 1987, 551 [0081]
• J. Molec. Catalysis, 2004, tom 208 (1-2), 135-145
[0081]
• Tetrahedron Letters, 2003, tom 44, 4909 [0081]
• Tetrahedron Letters, 1994, tom 35, 8019 [0081]
• Bioorg. Med. Chem. Lett., 2003, 1571-1574 [0081]
[0084] [0135]
• J. Heterocycl. Chem., 1995, tom 32, 735 [0083]
• Liebigs Ann. Chem., 1974, 468-476 [0083]
• J. Org. Chem., 1990, tom 55, 738-741 [0088]
• Organic Synthesis, Collect., 1963, tom IV, 655-656
[0088]
• Synthetic Commun., 1992, tom 22 (18), 2645 [0088]
• J. Med. Chem., 1998, 2146 [0088]
• J. Org. Chem., 1998, tom 63 (5), 7740 [0088]
• Can. J. Chem., 1997, tom 75 (2), 169 [0092]
• Tetrahedron Lett., 2000, tom 41 (10), 1653 [0093]
• Chem. Ber., 1976, tom 109, 1113 [0094] [0095]
• Heterocycl. Chem., 1990, tom 27, 151 [0095]
• Chem. Berichte, 1991, tom 124 (3), 481 [0095]
• J. Chem. Socl., Perkin Trans 1, 1998, 3561 [0095]
• Synthesis, 1986, 122 [0095]

Podobne dokumenty