Oświadczenie Autora artykułu

Transkrypt

Oświadczenie Autora artykułu
Oświadczenie Autora artykułu
---------------------------------------------------------------------/Imię i nazwisko autora/
Świadom
odpowiedzialności
prawnej
oświadczam,
że
artykuł
pt.:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
opracowałem/am samodzielnie i nie zawiera on treści uzyskanych w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami oraz nie narusza praw autorskich innych osób.
Oświadczam również, że przedstawiony artykuł nie był wcześniej publikowany w innych
wydawnictwach i nie był przedmiotem procedur związanych z jego wydaniem.
Oświadczam, że zawarte treści w niniejszym artykule są oryginalne i wynikają
z prowadzonych badań własnych. Badania były/nie były* finansowane przez inne podmioty (nazwa podmiotu
finansującego)* .................................................................................................................. .
Prawo do publikacji przekazuję nieodpłatnie wydawcy kwartalnika „Obronność. Zeszyty Naukowe
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej”.
…………………………..
/Data/
*
……………………………………..
/Czytelny podpis autora pracy/
Niepotrzebne skreślić.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczenie Współautora artykułu**
---------------------------------------------------------------------/Imię i nazwisko składającego oświadczenie/
Świadom
odpowiedzialności
prawnej
oświadczam,
że
artykuł
pt.:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
opracowałam/em wraz z: .....................................................................................................................................
Mój udział w opracowaniu artykułu obejmuje s. ....-.... . ***
Opracowany artykuł nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami
oraz nie narusza praw autorskich innych osób.
Oświadczam również, że przedstawiony artykuł nie był wcześniej publikowany w innych
wydawnictwach i nie był przedmiotem procedur związanych z jego wydaniem.
Oświadczam, że zawarte treści w niniejszym artykule są oryginalne i wynikają
z prowadzonych badań własnych. Badania były/nie były* finansowane przez inne podmioty (nazwa podmiotu
finansującego)* .................................................................................................................. .
Prawo do publikacji przekazuję nieodpłatnie wydawcy kwartalnika „Obronność. Zeszyty Naukowe
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej”.
…………………………..
/Data/
*
**
***
…...........………………………...…………..
/Czytelny podpis składającego oświadczenie/
Niepotrzebne skreślić.
Oświadczenie indywidualne składa każdy współautor.
Należy określić wkład w opracowany artykuł na podstawie ilości stron w przedstawionej jego treści. Artykuły zbiorowe, w których
nie będzie określony wkład w opracowany tekst określony stronami nie będą publikowane.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------