Specyfikacja - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Transkrypt

Specyfikacja - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Zamawiający:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
ul. Kościelna 13
41-200 Sosnowiec
Regon: 000288544
NIP: 644-001-18-44
Tel. (032) 266 08 85
Znak: ZP/5/2014
www.imp.sosnowiec.pl
Kod przedmiotu zamówienia wg CPV:
33140000-3 – materiały medyczne
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.)
„Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia
Środowiskowego w Sosnowcu”
Zawartość specyfikacji:
1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY ...............................................................................................3
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY .............................................................................3
3. WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY ................................................5
4. KRYTERIA OCENY OFERTY .........................................................................................................8
5. TERMIN WYKONANIA UMOWY ..................................................................................................8
6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ............................................................................8
7. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA
OFERT CZĘŚCIOWYCH ......................................................................................................................9
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ...............................................................................9
9. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM.............................................................................................9
10. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA .....................................................................................9
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ................................................................................................10
12. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT ......................................................................................10
13. PRAWO WYKONAWCÓW DO WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ……….11
14. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY .......................12
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY...............................................................................................................................................12
16. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMOWY ...............................................................12
17. Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ..............................................................13
18. Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY ...................................................................................17
19. Załącznik nr 3 – DANE KONTAKTOWE OFERENTA................................................................19
20. Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ....................................................................................................................................20
21. Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE Z ART.22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH ..................................................................................................................................21
22. Załącznik nr 6 – OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z
POSTĘPOWANIA ...............................................................................................................................22
23.Załącznik nr 7- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ.……………………..23
24.Załącznik nr 8 – WZÓR UMOWY .................................................................................................24
Zatwierdził:
……………………………………………………………
2
1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
Zamawiający:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec,
zwany dalej Zamawiającym,
zaprasza do udziału oraz złożenia oferty w przetargu nieograniczonym:
„Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia
Środowiskowego w Sosnowcu”
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami
składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi
w SIWZ.
3.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty
niejednoznaczne (zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych)
nie będą brane pod uwagę.
4.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, liczba części: 6.
5.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.
Ofertę należy złożyć na druku „OFERTA” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku
„OFERTA” opracowanym przez Zamawiającego. Załączniki do specyfikacji należy
wypełnić ściśle według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek
część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać na nich: „nie
dotyczy”. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje wykonawcy mogą
składać na własnych drukach, pod warunkiem, że zostaną one sporządzone według
schematu druków załączonych do specyfikacji.
7.
Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wypełniona ręcznie
nieścieralnym atramentem.
8.
Oferta - pod rygorem nieważności - powinna być napisana w języku polskim, oraz
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona
oferty powinna zawierać podpis i pieczątkę osoby podpisującej ofertę. Upoważnienie
do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
9.
Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
3
10.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub przez Wykonawcę.
11.
Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna
stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć,
zbindować lub w inny sposób).
12.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13.
Złożona oferta będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji),
że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
14.
Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny
być one zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób:
„Tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
15.
Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady
jawności, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem.
Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu wniosku udostępni do wglądu żądaną
ofertę/y. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy może nastąpić przeglądanie oferty dokona
Zamawiający.
16.
Oferty, protokół oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
postępowania mogą być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie Zamawiającego,
na pisemny wniosek Wykonawcy.
17.
Ofertę należy umieścić
w następujący sposób:
w
kopercie,
zamkniętej
w
sposób
trwały,
opisany
„Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”
„Nie otwierać przed: 22.04.2014 r. godz. 10.30”
oraz zawierać dodatkowo nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres
Zamawiającego
18.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu, przed upływem terminu składania ofert.
4
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY
WYMAGANE OD WYKONAWCY
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
3.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za
odrzuconą.
4.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24.1 i 2 ustawy Pzp.
5.Ocena spełnienia opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
I. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr. 2 oraz załącznik nr 3 dane
kontaktowe oferenta
5
b) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i załączonym wzorem
umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez zastrzeżeń – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
c)Oświadczenie potwierdzające wiarygodność oferenta na podstawie art. 22 ust. 1,
na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
d)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Pzp
na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji
e) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
f) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi
zamówienia. Dokument uważa się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub
potwierdzenia przez organ wydający nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
g) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
h) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
i) Oświadczenie, że dostarczony przedmiot umowy posiada wymagane dokumenty, deklaracje
zgodności i jest oznakowany znakiem CE lub posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych
(zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r.)
j) Dokument potwierdzający polimeryzację rękawiczek- dotyczy pakietu nr 1 poz. 2.
k) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług,
odpowiadających swoim rodzajem usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga
Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku gdy wykonawca dołączy kopie
dokumentów, każda strona kserokopii dokumentów wymaganych przez zamawiającego musi być
potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
Jeżeli oferta jest podpisywana przez osobę nie figurującą we właściwym rejestrze, jeżeli przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub innym dokumencie wymaga się załączenia do oferty
6
pełnomocnictwa z którego wynika umocowanie do skutecznego składania oświadczeń woli.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału, albo kopii pełnomocnictwa wraz z jego
notarialnym poświadczeniem podpisu.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną:
1) oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 oraz art. 24.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
winien złożyć każdy ze wspólników spółki, chyba ze umocowany upoważniony jest do złożenia
przedmiotowego oświadczenia w imieniu wszystkich wspólników i z treści tego oświadczenia
wynika, iż zostało ono złożone w imieniu wszystkich wspólników,
2) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego musi dotyczyć spółki (jedno zaświadczenie) oraz
każdego ze wspólników (kolejne zaświadczenia)
3) zaświadczenie ZUS lub KRUS musi dotyczyć spółki (jedno zaświadczenie) oraz każdego ze
wspólników (kolejne zaświadczenia)
W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcjum , spółka cywilna) oferta
spełniać musi następujące wymagania:
a)w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców
występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
b)warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji
ekonomicznej i finansowej w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki,
c)oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie,
d)wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego –
stosowny dokument należy dołączyć do oferty.
e)wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych.
II. Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców mających
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. Oświadczenie wykonawcy zgodnie z zapisami pkt I. a) b) c) d)
2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt e) f) Wykonawca składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 b)
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. II zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
7
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. KRYTERIA OCENY OFERTY
Kryterium oceny ofert będzie cena - 100%.
Oceniane kryteria.
L P.
1.
K RY T E R I U M
Cena ofertowa
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium
RANGA
100%
Wartość punktowa ceny jest wyliczana wg wzoru:
cmin
cn
Wartość punktowa ceny = Cmin/Cn x 100
- najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich rozpatrywanych i
nieodrzuconych ofert
- cena oferowana
5. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Zamówienie będzie zrealizowane w okresie 24 miesięcy od momentu podpisania umowy.
6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.
Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji
2.
Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji
zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty.
3.
Cena oferty winna obejmować podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż usług objętych przedmiotem zamówienia
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
4.
Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.
Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników,
kalkulacji itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem
na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w
niniejszej specyfikacji.
6.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie
polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
8
7. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY
DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, liczba części: 6.
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
2.
3.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. 2.17 niniejszej
specyfikacji należy złożyć do dnia 22.04.2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego, pokój 103.
Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną
ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego
w SIWZ terminu składania ofert.
Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
9. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.
Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do
Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ,
sposobem przygotowania i złożenia oferty. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim
uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania.
2.
Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami (e-mail
lub fax) traktowaną na równi z formą papierową.
3.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert-pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz
wpłynął do zamawiającego nie później niż na do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
4.
Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach j.w. upoważnieni są:
W sprawach merytorycznych:
Grażyna Woźniak
W sprawach formalnych:
Justyna Paul
Wszelkie zapytania dotyczące SIWZ należy składać:
a) faksem na numer: 032 6341 249
b) drogą elektroniczną na adres email: [email protected]
9
11.
1.
2.
12.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT
1.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 22.04.2014 r. o godzinie 10:30 w pok. 102.
Otwarcie kopert jest jawne.
2.
Przed otwarciem kopert Zamawiający poda kwotę,
na sfinansowanie poszczególnych pakietów zamówienia.
3.
Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę
(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje
dotyczące oferty.
4.
W przypadku, kiedy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
Zamawiający prześle mu wszystkie informacje określone w pkt. 3.
5.
W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi najpierw, czy poszczególni Wykonawcy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz czy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony
z postępowania, jego oferta nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
6.
W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawcy, którzy nie
zostali wykluczeni, złożyli odpowiednie oferty.
7.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia oferty.
8.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty, niezwłocznie informując
o tym Wykonawcę. Poprawa błędów w obliczeniu ceny oferty będzie się odbywała
na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 87 ust.2.
9.
Zamawiający unieważni przetarg w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
jaką
zamierza
przeznaczyć
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
a)
b)
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,
została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
11. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń,
1
10
na stronie internetowej www.imp.sosnowiec.pl oraz przesyłając powyższe zawiadomienie
wszystkim Wykonawcom.
13. PRAWO WYKONAWCÓW DO WNOSZENIA SRODKÓW
OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie
dla tej czynności.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
lub termin składania wniosków.
10.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
1
11
11. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI – Środki Ochrony Prawnej rozdział 2 i 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759)
14. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO
UMOWY.
Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy
(załącznik nr 8).
Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta
została wybrana, w piśmie informującym o wyniku postępowania.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga
umowy.
od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
16. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMOWY ORAZ
INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający przewiduje możliwość zmian zapisów umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
Zamawiający nie zamierza:
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia.
1
12
17.
Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 1 materiały ogólnomedyczne
Lp.
1
2
3
Asortyment
Kieliszek do leków - jednorazowy
plastikowy a=75szt
Rękawice nitrylowe hipoalergizujące, wykonane z
miękkiego w dotyku nitrylu, tylko powierzchnia
palców rękawic teksturowana, polimeryzowane
(rozmiar S, M,
L, XL) a=100szt/lub z przeliczeniem
Rękawice filiowe a'100 szt.
ilość
j. m.
300
op.
1600
op.
500
op.
4
Kubki pojniczki plastikowe z
przykrywką
60
szt.
5
Torba jednorazowa na wymiociny z oznaczoną
skalą: 100, 500, 1000, 1500ml, posiada trójkątny
zaoblony z jednej strony uchwyt dostosowany
kształtem do twarzy - op.zbircze max 50szt
400
szt.
6
Łącznik plastikowy do tlenu "Y"-sterylny
40
szt.
7
Wieszak plastikowy do zawieszania worka na mocz
na krawędzi łóżka
250
szt.
8
Staza bezlateksowa w rolce/minimum 25szt na
rolce
40
op.
Warunkiem przystąpienia do pakietu 1 jest
dostarczenie po jednej próbce poz. 2
1
13
Pakiet nr 1 A
Lp.
Asortyment
ilość
j. m.
1
Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do
połączenia obwodu oddechowego z rurką
intubacyjną lub tracheotomijną, pozwalający bez
rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w
systemie zamkniętym , otwartym , podania leku ,
rozgałęziony pod kątem 45* , podwójnie obrotowy, z
portem do przepłukiwania, z samouszczelniającą
się dwudzielną zastawką /opakowanie papier-folia
10
szt.
Warunkiem przystąpienia do pakietu 1 A jest dostarczenie próbki
Pakiet nr 2 materiały ogólnomedyczne
Lp.
Asortyment
ilość
j. m.
1
Fartuch chirurgiczny z włókniny foliowanej od
zewnątrz (przód+rękawy) STERYLNY plastikowy,
nieprzemakalne wstawki a=75szt
150
szt.
2
Serweta włókninowa laminowana folią STERYLNA
80 x 90cm
400
szt.
3
Maska chirurgiczna na troki 3- warstwowa,
jednorazowa
800
szt.
4
Fartuch medyczny jednorazowy fizelinowy
1500
szt.
1
14
5
8
Podkład chłonny z warstwą folii i pulpą celulozową
60/90cm, chłonność 1400ml, wodoodporna powłoka
zewnętrzna PE i 4 uszczelnione krawędzie
zapewniają nieprzemakalność,pulpa celulozowa
143g/m2, włóknina 11g/m2, folia PE 20g/m2
Podkłady na rolce 60cm x 50m
300
250
szt.
szt.
Pakiet 3
Lp.
Asortyment
ilość
j. m.
1
Klips na nos
60
szt.
2
Dwukierunkowy hydrofobowy filtr do
usuwania bakterii i zanieczyszczeń z
gazów medycznych. Skuteczność filtracji
99,999%. Nadający się do CO2, N2, O2
60
szt.
3
Przyrząd do treningu oddechowego, do
ćwiczenia wdechu, wykonany z
medycznego PCV, trzy zakresy pracy o
przepływie 600ml/s, 900ml/s, 1200 ml/s,
zakresy pracy naniesione na komory,
zakres pracy kodowany podnoszeniem
różnego koloru kulek , rurka z ustnikiem
(możliwość odłączenia rurki od przyrządu i
ustnika od rurki) , filtr na wejściu do
przyrządu zatrzymujący zanieczyszczenia,
nie zawierający lateksu, przeznaczony dla
jednego pacjenta
80
szt.
1
15
4
Zestaw do inhalacji dla dorosłych
składający się z maski lub ustnika,
nebulizatora i drenu
200
kpl.
ilość
j. m.
6
op.
30
op.
10
op.
Pakiet 4 chusteczki do dezynfekcji
Lp.
1
2
3
Asortyment
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
trudnodostępnych oraz drobnego sprzętu
medycznego odpornego na działanie alkoholu
nasączone dwoma alkoholami : izopropanol, etanol.
Chusteczki w rozmiarze 17 x 23 cm
konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu w
tubie
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
trudnodostępnych oraz drobnego sprzętu
medycznego odpornego na działanie alkoholu
nasączone dwoma alkoholami : izopropanol, etanol.
Chusteczki w rozmiarze 17 x 23 cm
konfekcjonowane po 100 sztuk w
opakowaniu.(wkład)
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
trudnodostępnych oraz drobnego sprzętu
medycznego wrażliwego na działanie alkoholu (w
tym głowic USG, szkła akrylowego) nasączone
czterorzędowymi związkami amonowymi
1
16
Chusteczki w rozmiarze17 x23cm konfekcjonowane
po 100 sztuk w opakowaniu. Tuba
4
5
6
7
8
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
trudnodostępnych oraz drobnego sprzętu
medycznego wrażliwego na działanie alkoholu (w
tym głowic USG, szkła akrylowego) nasączone
czterorzędowymi związkami amonowymi
Chusteczki w rozmiarze17 x23cm konfekcjonowane
po 100 sztuk w opakowaniu. Wkład
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni,
stetoskopów, drobnego sprzętu medycznego,
nasączone alkoholem izopropylowym. Chusteczki w
rozmiarze 5 x 6 cm konfekcjonowane po 400 sztuk
w opakowaniu.
Chusteczki odświeżająco – czyszczące do rąk i
powierzchni, w składzie: woda destylowana, zapach
cytrynowy, grycerol, bactericide, etanol. Chusteczki
w rozmiarze 18 x 23 cm konfekcjonowane po 50
sztuk w opakowaniu. Włóknina wykonana z celulozy
z kanalikami nie oddającymi brudu – jedna strona
gładka, druga porowata.
Chusteczki w wiaderkach, gotowe do nasączania
preparatami dezynfekcyjnymi lub do osuszania
powierzchni wyrobów medycznych. Rozmiar
jednego listka 18x25cm o gramaturze włókniny 6580g/2. Produkt niepalący. Pakowany po 300szt w
rolce.
Chusteczki - wkłady, gotowe do nasączania
preparatami dezynfekcyjnymi lub do osuszania
powierzchni wyrobów medycznych. Rozmiar
jednego listka 18x25cm o gramaturze włókniny 6580g/2. Produkt niepalący. Pakowany po 300szt w
rolce.
1
17
30
op
50
op.
10
op.
10
op
30
op.
Pakiet nr 5 Bielizna pościelowa
Lp.
Asortyment
ilość
j. m.
1
2
3
4
5
6
Prześcieradło bawełniane 220cm/140-160cm
Poszewka bawełniana 70/80cm
Poszwa bawełniana 200/140cm
Podkład bawełniany 70/120-140cm
Poduszka anilana 80/70cm
Kołdra poliestrowa 200/140cm
150
80
100
100
20
20
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
7
Materac do łóżka chorego w wymiarach 200/90cm,
wys.min.10cm, gąbkowy z pokrowcem zmywalnym
20
szt.
1
18
18. Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Pracy Zdrowia
Środowiskowego w Sosnowcu”, składamy niniejszą ofertę:
Pakiet nr 1 materiały ogólnomedyczne
Lp. Asortyment
1
2
3
Kieliszek do leków - jednorazowy
plastikowy a=75szt
Rękawice nitrylowe hipoalergizujące, wykonane z
miękkiego w dotyku nitrylu, tylko powierzchnia
palców rękawic teksturowana, polimeryzowane
(rozmiar S, M,
L, XL) a=100szt/lub z przeliczeniem
Rękawice filiowe a'100 szt.
ilość
j. m.
300
op.
1600
op.
500
op.
4
Kubki pojniczki plastikowe z
przykrywką
60
szt.
5
Torba jednorazowa na wymiociny z oznaczoną
skalą: 100, 500, 1000, 1500ml, posiada trójkątny
zaoblony z jednej strony uchwyt dostosowany
kształtem do twarzy - op.zbircze max 50szt
400
szt.
6
Łącznik plastikowy do tlenu "Y"-sterylny
40
szt.
1
19
cena
jednostkowa VAT %
netto PLN
wartość
zamówienia
netto PLN
wartość
zamówienia
brutto PLN
7
10
szt.
8
Wieszak plastikowy do zawieszania worka na mocz
250
na krawędzi łóżka
szt.
9
Staza bezlateksowa w rolce/minimum 25szt na
rolce
40
op.
ilość
j. m.
Suma
Warunkiem przystąpienia do pakietu 1 jest
dostarczenie po jednej próbce poz. 2
Pakiet 1 A
Lp. Asortyment
Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do
połączenia obwodu oddechowego z rurką
intubacyjną lub tracheotomijną, pozwalający bez
rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie
1
10
w systemie zamkniętym , otwartym , podania leku ,
rozgałęziony pod kątem 45* , podwójnie obrotowy,
z portem do przepłukiwania, z samouszczelniającą
się dwudzielną zastawką /opakowanie papier-folia
Suma
Warunkiem przystąpienia do pakietu 1 a jest dostarczenie próbki
2
20
szt.
cena
jednostkowa VAT %
netto PLN
wartość
zamówienia
netto PLN
wartość
zamówienia
brutto PLN
Pakiet nr 2 materiały ogólnomedyczne
Lp. Asortyment
ilość
j. m.
1
Fartuch chirurgiczny z włókniny foliowanej od
zewnątrz (przód+rękawy) STERYLNY plastikowy,
nieprzemakalne wstawki a=75szt
150
szt.
2
Serweta włókninowa laminowana folią STERYLNA
80 x 90cm
400
szt.
3
Maska chirurgiczna na troki 3- warstwowa,
jednorazowa
800
szt.
4
Fartuch medyczny jednorazowy fizelinowy
1500
szt.
5
Podkład chłonny z warstwą folii i pulpą celulozową
60/90cm, chłonność 1400ml, wodoodporna powłoka
zewnętrzna PE i 4 uszczelnione krawędzie
300
zapewniają nieprzemakalność,pulpa celulozowa
143g/m2, włóknina 11g/m2, folia PE 20g/m2
szt.
8
Podkłady na rolce 60cm x 50m
szt.
250
Suma
2
21
cena
jednostkowa VAT %
netto PLN
wartość
zamówienia
netto PLN
wartość
zamówienia
brutto PLN
Pakiet nr 3
Lp. Asortyment
ilość
j. m.
1
Klips na nos
60
szt.
2
Dwukierunkowy hydrofobowy filtr do usuwania
bakterii i zanieczyszczeń z gazów medycznych.
Skuteczność filtracji 99,999%. Nadający się do
CO2, N2, O2
60
szt.
3
Przyrząd do treningu oddechowego, do ćwiczenia
wdechu, wykonany z medycznego PCV, trzy
zakresy pracy o przepływie 600ml/s, 900ml/s, 1200
ml/s, zakresy pracy naniesione na komory, zakres
pracy kodowany podnoszeniem różnego koloru
80
kulek , rurka z ustnikiem (możliwość odłączenia
rurki od przyrządu i ustnika od rurki) , filtr na
wejściu do przyrządu zatrzymujący
zanieczyszczenia, nie zawierający lateksu,
przeznaczony dla jednego pacjenta
szt.
4
Zestaw do inhalacji dla dorosłych składający się z
maski lub ustnika, nebulizatora i drenu
kpl.
Suma
2
22
200
cena
jednostkowa
netto PLN
VAT %
wartość
zamówienia
netto PLN
wartość
zamówienia
brutto PLN
Pakiet 4 chusteczki do dezynfekcji
Lp. Asortyment
1
2
3
4
ilość
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
trudnodostępnych oraz drobnego sprzętu
medycznego odpornego na działanie alkoholu
nasączone dwoma alkoholami : izopropanol, etanol. 6
Chusteczki w rozmiarze 17 x 23 cm
konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu w
tubie
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
trudnodostępnych oraz drobnego sprzętu
medycznego odpornego na działanie alkoholu
nasączone dwoma alkoholami : izopropanol, etanol. 30
Chusteczki w rozmiarze 17 x 23 cm
konfekcjonowane po 100 sztuk w
opakowaniu.(wkład)
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
trudnodostępnych oraz drobnego sprzętu
medycznego wrażliwego na działanie alkoholu (w
tym głowic USG, szkła akrylowego) nasączone
10
czterorzędowymi związkami amonowymi
Chusteczki w rozmiarze17 x23cm konfekcjonowane
po 100 sztuk w opakowaniu. Tuba
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
trudnodostępnych oraz drobnego sprzętu
medycznego wrażliwego na działanie alkoholu (w
tym głowic USG, szkła akrylowego) nasączone
30
czterorzędowymi związkami amonowymi
Chusteczki w rozmiarze17 x23cm konfekcjonowane
po 100 sztuk w opakowaniu. Wkład
2
23
j. m.
op.
op.
op.
op
cena
jednostkowa VAT %
netto PLN
wartość
zamówienia
netto PLN
wartość
zamówienia
brutto PLN
5
6
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni,
stetoskopów, drobnego sprzętu medycznego,
nasączone alkoholem izopropylowym. Chusteczki w 50
rozmiarze 5 x 6 cm konfekcjonowane po 400 sztuk
w opakowaniu.
Chusteczki odświeżająco – czyszczące do rąk i
powierzchni, w składzie: woda destylowana, zapach
cytrynowy, grycerol, bactericide, etanol. Chusteczki
w rozmiarze 18 x 23 cm konfekcjonowane po 50
10
sztuk w opakowaniu. Włóknina wykonana z celulozy
z kanalikami nie oddającymi brudu – jedna strona
gładka, druga porowata.
Chusteczki w wiaderkach, gotowe do nasączania
preparatami dezynfekcyjnymi lub do osuszania
powierzchni wyrobów medycznych. Rozmiar
7
jednego listka 18x25cm o gramaturze włókniny 6580g/2. Produkt niepalący. Pakowany po 300szt w
rolce.
Chusteczki - wkłady, gotowe do nasączania
preparatami dezynfekcyjnymi lub do osuszania
powierzchni wyrobów medycznych. Rozmiar
8
jednego listka 18x25cm o gramaturze włókniny 6580g/2. Produkt niepalący. Pakowany po 300szt w
rolce.
Suma
2
24
op.
op.
10
op
30
op
Pakiet nr 5 Bielizna pościelowa
Lp. Asortyment
ilość
j. m.
1
2
3
4
5
6
Prześcieradło bawełniane 220cm/140-160cm
Poszewka bawełniana 70/80cm
Poszwa bawełniana 200/140cm
Podkład bawełniany 70/120-140cm
Poduszka anilana 80/70cm
Kołdra poliestrowa 200/140cm
150
80
100
100
20
20
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
7
Materac do łóżka chorego w wymiarach 200/90cm,
wys.min.10cm, gąbkowy z pokrowcem zmywalnym
20
szt.
cena
jednostkowa VAT %
netto PLN
wartość
zamówienia
netto PLN
Suma
..............................................
(miejscowość i data)
2
25
....................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
wartość
zamówienia
brutto PLN
19. Załącznik nr 3 – DANE KONTAKTOWE OFERENTA
Nazwa wykonawcy
...................................................................................
Adres wykonawcy
...................................................................................
Numer telefonu
...................................................................................
Numer faksu
...................................................................................
Adres e-mail osoby upoważnionej do korespondencji z Zamawiającym:………………………….
....................................................
(miejscowość i data)
.....................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
2
26
19. Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa wykonawcy
...................................................................................
Adres wykonawcy
...................................................................................
Numer telefonu
...................................................................................
Numer faksu
...................................................................................
Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Instytutu
Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”.
Oświadczam, że:
1.przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami, które są
niezbędne do wykonania przez nas umowy.
2.zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami zamówienia oraz
postanowieniami załączonego
do specyfikacji wzoru umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
3.Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
4. Zamierzamy powierzyć podwykonawcy następującą część zamówienia:…………. * /nie
zamierzamy powierzyć podwykonawcy żadnej części zamówienia.*
5.oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*
* niepotrzebne skreślić
....................................................
(miejscowość i data)
.....................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
2
27
20. Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nazwa wykonawcy
...................................................................................
Adres wykonawcy
...................................................................................
Numer telefonu
...................................................................................
Numer faksu
...................................................................................
Oświadczam, iż spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
.....................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
....................................................
(miejscowość i data)
2
28
21. Załącznik nr 6 – OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
Nazwa wykonawcy
...................................................................................
Adres wykonawcy
...................................................................................
Numer telefonu
...................................................................................
Numer faksu
...................................................................................
Niniejszym oświadczam, że:
nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
....................................................
(miejscowość i data)
.....................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
2
29
22. Załącznik nr 7 – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY
KAPITAŁOWEJ
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ
My niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców/
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/5/2014,
oświadczamy, że:
1) reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*
2) reprezentowany przeze mnie/ nas Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331, z późn. zm.) i składam/-y listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.*
……………………………………………………...........
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić
** Wykonawca dołącza powyższe informacje w języku polskim do oferty w przypadku skreślenia
pkt. 1
....................................................
(miejscowość i data)
.....................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
3
30
23.
Załącznik nr 8– WZÓR UMOWY
UMOWA NR ZP/5/2014
będąca wynikiem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………………..
zawarta w Sosnowcu w dniu…………….. roku
pomiędzy:
WYKONAWCĄ:
………………………………………..
reprezentowanym przez:
…………………………………….
a
ZAMAWIAJĄCYM:
Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, ul. Kościelna 13, działającym
na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000084423, posiadającym NIP
644-001-18-44, Regon 000288544
reprezentowanym przez: Dyrektora- dr n. med. Piotra Z. Brewczyńskiego
o treści następującej:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego materiałów medycznych, określonych w załączniku nr 1 - w ofercie Wykonawcy, w
ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb, według zapotrzebowań częściowych składanych
przez Zamawiającego.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania zakupów w całym asortymencie i ilościach
określonych w załączniku nr 1 w zależności od zapotrzebowania.
3.Zamawaijacy zastrzega sobie prawo realizacji umowy aż do wyczerpania wartości całego pakietu
a nie wartości poszczególnych pozycji z pakietu.
§2
CENA PRZEDMIOTU UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.Zamawiający zobowiązuje się dokonać po każdorazowej dostawie zapłaty za daną partię
przedmiotu zamówienia zgodnie z ustalonymi przez strony cenami jednostkowymi zawartymi w
ofercie Wykonawcy i w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
Strony zgodnie ustalają łączną wartość umowy
netto: ………………zł.
brutto:……………. zł.
(słownie brutto: ……………………………..)
2.W powyższej kwocie zawarte są wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego,
w szczególności koszty: towaru, transportu, a także należnych opłat podatkowych i celnych.
3.Wykonawca każdorazowo po wykonaniu zamówienia częściowego wystawi fakturę VAT w
terminie nie przekraczającym 7 dni po wykonanej dostawie. Należności z tytułu prawidłowo
zrealizowanego zamówienia będą przekazane na konto Wykonawcy, określone na fakturze, w
ciągu 45 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru zamówionych materiałów,
podpisanego przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
4.Ceny jednostkowe materiałów medycznych, podane w formularzu cenowym, będą cenami
stałymi przez czas trwania umowy.
5.Cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku zmiany (obniżenia lub
podwyższenia) stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, o wyrażoną w złotych różnicę
3
31
pomiędzy stawką podatku VAT dotychczasową a nową, i wówczas zmianie ulegać będzie tylko
cena brutto.
§3
CZAS TRWANIA UMOWY
1.Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy tj. od……………..do…………………..
§4
TERMIN REALIZACJI I WARUNKI DOSTAWY
1.Dostawy następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami
częściowymi Zamawiającego.
2.Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru
niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone potrzeby własne.
3. Zamówienia będą składane faksem pod nr fax Wykonawcy…………………………
4.Przesłanie zamówienia na w/w nr faksu będzie jednoznaczne ze złożeniem zamówienia przez
Zamawiającego.
5.Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie
adresu lub nr faksu. Jeżeli Wykonawca zmieni nr faksu lub adres i nie powiadomi o tym zdarzeniu
Zamawiającego, to uważa się, że zamówienie jest skutecznie złożone pod ostatnio znanym
Zamawiającemu nr faksu.
6.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na własny koszt i ryzyko w terminie 3 dni
roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego przez Zamawiającego dla trybu standard
oraz w ciągu 24 godzin dla zamówień oznaczonych „cito”.
7.W przypadku zwłoki w dostawach towaru ponad termin określony w § 4 pkt. 6 umowy
Zamawiający ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy.
8.Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy,
zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść konsekwencje z tytułu nienależytego
transportu i powstałych strat.
9.W sprawie zamówień Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym Pana /
ią……………………., tel: …………………..fax ……………………………..
10. W przypadku nie zawinionej przez Zamawiającego odmowy przez Wykonawcę dostawy
jakiegokolwiek wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do wykonania zastępczego Umowy, poprzez zakup wyrobów medycznych u innego dostawcy
i obciążenia Wykonawcy kosztami takiej dostawy oraz ewentualnej różnicy w cenie pomiędzy ceną
wynikająca z niniejszej Umowy a ceną jaką będzie zmuszony zapłacić Zamawiający realizując
dany zakup zastępczy. Powyższe koszty oraz ewentualną różnicę w cenie Zamawiający potrąci z
należności Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej Umowy.
§5
GWARANCJE
1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia jest kompletny, o wysokim
standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad
materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
2.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada wymagane atesty,
certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania oraz że spełnia wszystkie normy i wymagania
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie.
3.Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał towary identyczne, w szczególności o tych samych
parametrach, właściwościach, tego samego Producenta jak przedstawione w ofercie.
4.Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot zamówienia o terminie przydatności do użytku
nie krótszym niż 3 lata, licząc od momentu dostawy.
5.Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do
tożsamości.
3
32
6.Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące
informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.
7.Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że jakość lub
funkcjonalność dostarczonego przedmiotu zamówienia nie odpowiada wysokim standardom, w
szczególności
w
przypadku
wad
jakościowych
dostarczonego
towaru,
towarów
przeterminowanych, braku dokumentów, o których mowa w pkt. 2, w przypadku ujawnienia wad
ukrytych towaru lub braków ilościowych.
8. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający któregokolwiek z wymogów określonych w § 5,
oraz mający braki ilościowe, wady i uszkodzenia, a także wady ukryte.
9. W przypadku wystąpienia wad jakościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar
wadliwy na wolny od wad w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego
reklamacji.
10. W razie stwierdzenia wad ilościowych w dostarczonym towarze Wykonawca zobowiązuje się
przesłać niedobór ilościowy towaru w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania reklamacji od
Zamawiającego.
11. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia przedmiot zamówienia, w którym stwierdzono
wadę na wolny od wad lub uzupełnia braki ilościowe i nie obciąża Zamawiającego żadnymi
kosztami materiałowymi. Natomiast nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
wyłącznie z winy Zamawiającego.
§6
KARY UMOWNE
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
-.za odstąpienie od umowy w całości lub części z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
w wysokości 10 % wartości brutto umowy;
-za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy, ustalonego w § 4 pkt 6, w wysokości 2%
wartości niedostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki
-za przekroczenie terminu wymiany wadliwego towaru na towar bez wad, ustalonego w § 5 pkt 9,
w wysokości 20,00 za każdy dzień zwłoki
-za przekroczenie terminu uzupełnienia niedoboru ilościowego towaru, ustalonego w § 5 pkt 10 w
wysokości 20,00 za każdy dzień zwłoki
Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem 10 dni od dnia
doręczenia wezwania Wykonawcy.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych,
dla których nie przewidziano kar umownych - strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach
ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIAZANIE UMOWY
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w
przypadku niewłaściwego wykonywania dostaw przez Wykonawcę, a w szczególności, jeżeli:
a. Wykonawca trzykrotnie nie wymieni zakwestionowanego wadliwego przedmiotu umowy w
terminie, o którym mowa w § 5 pkt. 9 i 10,
b. Wykonawca nie zrealizuje w terminie 3 kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego,
c. reklamacje będą się powtarzały częściej niż raz na 6 miesięcy,
d. Wykonawca dwukrotnie dostarczy przedmiot umowy inny niż przedstawiony w ofercie.
3
33
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ewentualne spory dotyczące wykonania umowy
rozstrzygał będzie Sąd Rejonowy
w Katowicach.
2.W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy (nie powodujące zmian umowy w stosunku do treści
oferty) mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony pod
rygorem nieważności.
4.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
5.Integralną część umowy stanowią:
1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ………….. roku.
2.oferta Wykonawcy.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Pieczątka i podpis
Pieczątka i podpis
3
34