Scenariusz zajęć

Transkrypt

Scenariusz zajęć
Scenariusz zajęć
III etap edukacyjny, informatyka
Temat: Archiwizacja danych i kopie zapasowe
Treści kształcenia:
Informatyka:
1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci
komputerowej. Uczeń:
3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do
zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania.
Cele zoperacjonalizowane:
Uczeń:
● Rozumie konieczność archiwizacji danych oraz tworzenia kopii zapasowych danych
● Zna popularne programy do archiwizacji danych
● Umie wykonać kopię archiwalną danych za pomocą wskazanego oprogramowania
● Umie utworzyć kopię bezpieczeństwa danych za pomocą narzędzi znajdujących się
w systemie operacyjnym
Nabywane umiejętności:
Uczeń:
● Poznaje znaczenie i sposób tworzenia kopii archiwalnych danych
● Poznaje znaczenie i sposób tworzenia kopii bezpieczeństwa danych
● Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje
● Rozumie znaczenie porządku i potrafi go zachować w codziennym działaniu
Kompetencje kluczowe:
●
●
●
Kompetencje informatyczne
Kompetencje społeczne
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
Środki dydaktyczne:
●
●
●
●
●
Komputery podłączone do Internetu
Film (samouczek): „Tworzenie kopii archiwalnych”
Film (samouczek): „Przywracanie plików z kopii zapasowych”
Rzutnik
Tablica
Metody nauczania:
●
●
●
Eksponujące: filmy
Problemowe: dyskusja, rozmowa kierowana
Praktyczne: ćwiczenia
1
Formy pracy:
●
●
Praca zbiorowa
Praca indywidualna
Przebieg zajęć:
Etap wstępny
Nauczyciel zaczyna zajęcia od pytania, którzy uczniowie wykonują na swoich domowych
komputerach kopie archiwalne oraz kopie zapasowe danych. Następnie wskazuje na
ważność obu operacji ze względu na możliwość utraty danych z różnych powodów, takich
jak: uszkodzenie nośnika danych, działalność wirusa komputerowego, nieostrożne
skasowanie danych z nośnika.
Nauczyciel wskazuje nośniki służące do przechowywania kopii archiwalnych oraz kopii
bezpieczeństwa danych: dysk twardy komputera, dyski zewnętrzne (USB, eSATA), pamięci
flash, nośniki jednokrotnego oraz wielokrotnego zapisu na płytach (CD, DVD, Blu-ray).
Wspomina także o możliwości przechowywania kopii archiwalnych oraz zapasowych na
dyskach sieciowych (w chmurze).
Kładzie nacisk na znaczenie obu operacji we współczesnym świecie. Wskazuje również na
fakt, że plik archiwum, będący wynikiem pracy programu do archiwizacji, jest plikiem
skompresowanym.
Etap realizacji
Nauczyciel zadaje pytanie, jakie programy do archiwizacji danych uczniowie wykorzystują na
swoich domowych komputerach. Następnie omawia najpopularniejsze aplikacje pod kątem
typów archiwów, jakie tworzą.
Wskazuje na to, że współczesne systemy operacyjne umożliwiają tworzenie kopii
archiwalnych danych.
Nauczyciel wyświetla film (samouczek) pt. „Tworzenie kopii archiwalnych”, dotyczący
tworzenia kopii archiwalnych danych za pomocą narzędzia Comodo BackUp. W następnym
kroku, pod nadzorem nauczyciela, uczniowie wykonują kopię archiwalną danych zgodnie
z obejrzanym samouczkiem. Analizują parametry powstałej w ten sposób kopii
bezpieczeństwa.
Nauczyciel, omawiając zagadnienie wykonywania kopii zapasowych danych, wskazuje różne
sposoby przeprowadzenia tej operacji: kopia zapasowa pojedynczych plików, całych
folderów, całych partycji dysków twardych, całych dysków twardych.
Następnie wyświetla film (samouczek) pt. „Przywracanie plików z kopii zapasowych”,
dotyczący przywracania plików z kopii zapasowych danych za pomocą narzędzia Comodo
BackUp. Uczniowie wyodrębniają pliki z kopii w przestrzeni dyskowej wskazanej przez
nauczyciela. Nauczyciel prosi, by uczniowie porównali pliki oryginalne z plikami
wyodrębnionymi oraz potwierdzili, że są to te same pliki.
2
Etap końcowy
Nauczyciel zadaje pytania kontrolne uczniom:
1. Czy wykonywanie kopii archiwalnych i zapasowych jest ważne?
2. Jakie nośniki przechowywania danych archiwalnych oraz kopii zapasowych uczniowie
potrafią wskazać?
3. Jakie formaty archiwów danych komputerowych uczniowie potrafią wymienić?
4. W jakich okolicznościach może dojść do utraty danych?
5. Czy za pomocą narzędzi dostępnych w systemie komputerowym można wykonać
kopię archiwalną oraz kopię bezpieczeństwa danych?
Zadanie domowe:
Spróbuj wskazać serwisy internetowe, które pozwalają na przechowywanie kopii
archiwalnych oraz kopii bezpieczeństwa Twoich danych.
Słowa kluczowe:
kopia zapasowa, kopia archiwalna, kopia bezpieczeństwa danych, nośniki
3