Bieg Malucha - PKO Grand Prix Gdyni

Transkrypt

Bieg Malucha - PKO Grand Prix Gdyni
BIEG EUROPEJSKI z PKO BANKIEM POLSKIM
Regulamin Biegu Malucha
I.
Cel imprezy
1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia
2) Promocja Miasta Gdyni
3) Uczczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
II.
Dane Organizatora
Organizatorem Biegu Malucha jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa
z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, kod pocztowy 81-538, NIP: 586-19-24-814, tel.
58 622 11 64, fax 58 622 35 74, www.gpx.gdyniasport.pl, email: [email protected]
III.
Termin, miejsce, dystanse
Bieg Malucha rozegrany zostanie w dniu 7 maja 2016 r. o godzinie 13:30 na dystansie 200 m.
IV.
Rozpoczęcie imprezy, trasa biegu
1) Bieg Malucha jednym z wyścigów rozgrywanych w ramach imprezy pn. Bieg Europejski
z PKO Bankiem Polskim.
2) Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 09:00.
3) Trasa Biegu Malucha prowadzić będzie Skwerem Kościuszki.
Trasa biegu może ulec zmianie na skutek wystąpienia
zjawisk atmosferycznych lub innych niezależnych od Organizatora.
nieprzewidzianych
V.
Zapisy
1) Rejestracja uczestników Biegu Malucha odbywać się będzie poprzez formularz
dostępny tylko i wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika, znajdujący się na stronie
internetowej
www.gpx.gdyniasport.pl.
Rejestracja
poprzez
formularz
zamieszczony w Internecie trwać będzie do dnia 25 kwietnia 2016 r. Po tym
terminie rejestracji dokonać będzie można tylko i wyłącznie w dniu 6 maja w
Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali LA Gdyńskiego Centrum Sportu, ul.
Olimpijska 5/9 w godzinach 14:00 – 20:00, przy czym Organizator zastrzega, iż w
dniu 6 maja zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 200 osób (łączna pula
pakietów startowych dla biegów młodzieżowych).
2) Pakiety startowe do Biegu Malucha odbierać będzie można wyłącznie w dniach:
- 6 maja (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali LA Gdyńskiego Centrum
Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w godzinach 14:00 – 20:00
- 7 maja (sobota) w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie
na końcu Skweru Kościuszki na przeciwko Akwarium Gdyńskiego ( Al. Jana Pawła II ),
GPS: +54° 31' 7.76", +18° 33' 30.95" w godzinach 8:00 – 13:00.
Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w terminie, nie otrzymają pakietów startowych,
nie będą wpisywani na listę uczestników, nie będą mogli wystartować w zawodach oraz nie
zostaną sklasyfikowani.
W dniu 7 maja 2016 r. Organizator nie prowadzi zapisów do Biegu Malucha.
VI.
Wpisowe
1) Udział w Biegu Malucha jest bezpłatny.
VII.
Warunki uczestnictwa
1) W Biegu Malucha mogą brać udział osoby urodzone od 1 stycznia 2010 roku
i młodsze.
2) Jest to bieg, w którym zawodnikowi towarzyszyć musi przez cały czas opiekun.
3) W Biegu Malucha mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań
lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy
zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami
punktu V niniejszego Regulaminu.
4) Do Biegu Malucha dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane
przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w biegu (do
pobrania ze strony www.gpx.gdyniasport.pl ) oraz kartę startową (do pobrania
w Profilu Zawodnika), w Biurze Zawodów. Organizator dopuszcza przedstawienie
karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego. Pakiet
startowy mogą odebrać wyłącznie opiekunowie ustawowi lub innej osoby
posiadającej stosowne pełnomocnictwo, umocowujące należycie do odbioru pakietu
startowego oraz do składania niezbędnych oświadczeń przez Uczestnika Biegu
Malucha, w tym celu zaleca się sporządzenie pełnomocnictwa o treści zgodnie ze
wzorem zamieszczonym na stronie Organizatora.
5) Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność. Przekazanie
Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oznacza,
że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego
się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat
o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
6) Uczestnicy Biegu Malucha zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu
Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb
odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej,
a także służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem
dyskwalifikacji.
7) Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w biegach osobom poruszającym
się o kijkach trekkingowych, do nordic walking, itp., oraz startu ze zwierzętami. Osoby,
które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane,
niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę biegu.
VIII.
Nagrody i wyróżnienia
1) Po zakończeniu Biegu Malucha zostaną przyznane Pamiątkowe medale uczestnictwa
w zawodach dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób zgłosiły się do
imprezy, zgodnie z punktem V i ukończyli bieg.
IX.
Inne postanowienia
1) Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia.
Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego biegu. Zakrycie lub
usunięcie numeru skutkować będzie dyskwalifikacją.
2) Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, w której każdy
zawodnik
musi
wpisać
dane
dotyczące
przyjmowanych
leków,
ew. uczuleń oraz podać numer telefonu do osoby, z którą ma się skontaktować
Organizator w razie wypadku.
3) Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów
i służb Organizatora
4) Na miejsce Imprezy zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków
odurzających,
nielegalnych
substancji,
środków
dopingujących
oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się
zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod
warunkiem dyskwalifikacji z niego. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza
powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do
udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.
5) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie
biegu od rozpoczęcia pierwszego z biegów do zakończenia ostatniego, a także
w centrum zawodów do godziny 18:00. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych
lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu. Decyzje obsługi
medycznej co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe.
6) Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów wpisywane w ramach rejestracji
dane, w tym osobowe, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody
przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych
na potrzeby związane z organizowaną imprezą oraz w przypadku wyrażenia
opcjonalnie przez uczestnika, zgodę na przesyłanie do uczestnika
informacji/komunikatów dotyczących poszczególnych biegów w ramach PKO Grand
Prix Gdyni 2016 oraz dotyczących kolejnych edycji PKO Grand Prix Gdyni 2016,
a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatora, zgodnie
z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,(tj. Dz.U 2002, Nr.
101, poz.926). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody
i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres
Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na
potrzeby związane z organizacją biegu uniemożliwia uczestnikowi start w biegu.
7) Opiekun prawny uczestnika Biegu Malucha wyraża zgodę na wykorzystywanie przez
Organizatora swojego wizerunku oraz wizerunku dziecka, utrwalonego w dowolnej
formie, w celach związanych z organizacją GPX Grand Prix Gdyni i działalnością
Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez
zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w relacjach
i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie
wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia
Sponsorom Biegu, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub
transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona
czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest
nieodpłatnie.
8) Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora
i Sędziego głównego zawodów.
9) Informacje dotyczące Biegu można uzyskać pod adresem: Gdyńskie Centrum Sportu,
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 58 622 11 64, www.gpx.gdyniasport.pl email:
[email protected]
10) Informacje dotyczące zapisów elektronicznych można uzyskać pod adresem,
[email protected]
Organizator