1 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jarocin z

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jarocin z
Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
za rok 2009
Zgodnie z artykułem 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
poŜytku publicznego i wolontariacie Rada Miejska w Jarocinie 31 października 2007 roku
podjęła uchwałę przyjmującą Program współpracy Gminy Jarocin z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
na rok 2009, określający cele, zasady, zakres i formy współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa
w ustawie.
Sposób realizacji programu przedstawia się następująco:
I.
Zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego
i wolontariacie.
Jeszcze z końcem grudnia 2008 roku rozstrzygnięto część zadań z konkursu ofert
ogłoszonego 18 listopada 2008:
Kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury i tradycji:
Wysokość
Prowadzenie działalności filmowej w kinie „Echo” w Jarocinie.
środków finansowanych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosiła
50.000 zł. Wydatkowano w całości.
Gospodarka komunalna:
Adaptacja, prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Wysokość środków: 90.000 zł. Wydatkowano w całości.
W styczniu 2009 roku rozstrzygnięto kolejną część zadań z konkursu ofert
ogłoszonego 18 listopada 2008:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:
Organizacja róŜnorodnych form edukacji artystyczno-kulturalnej dzieci
i młodzieŜy w tym miedzy innymi w zakresie gry na instrumentach, nauki śpiewu,
edukacji plastycznej, nowych mediów i fotografii. Wysokość środków
finansowanych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosiła 168.000 zł.
Wydatkowano w całości.
Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych poprzez organizację festiwali,
koncertów, imprez interdyscyplinarnych o wysokich walorach artystycznych
i zasięgu regionalnym. Wysokość środków finansowanych przeznaczonych
na realizację tego zadania wynosiła: 80.000 zł Wydatkowano w całości.
Zorganizowanie
i
prowadzenie
chórów:
dziewczęcego/Ŝeńskiego,
chłopięcego/męskiego lub mieszanego. Wysokość środków finansowanych
przeznaczonych na realizację tego zadania: 10.000 zł
Wydatkowano w całości.
Prowadzenie warsztatów tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieŜy. Wysokość
środków finansowanych przeznaczonych na realizację tego zadania: 30.000 zł.
Wydatkowano: 19.210 zł.
Prowadzenie warsztatów teatralnych w tym teatru tańca (balet), teatru lalek.
Wysokość środków finansowanych przeznaczonych na realizację tego zadania:
35.000 zł. Wydatkowano w całości.
1
Prowadzenie warsztatów z zakresu haftu snutkowego. Wysokość środków
finansowanych przeznaczonych na realizację tego zadania: 3.000 zł.
Wydatkowano w całości.
Zorganizowanie konferencji naukowej upamiętniającej 90. rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Wysokość środków finansowanych przeznaczonych
na realizację tego zadania: 7.000 zł. Wydatkowano w całości.
Ochrona i promocja zdrowia:
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych
dla dzieci i młodzieŜy. Wysokość środków: 100 000 zł. Wydatkowano w całości.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
Prowadzenie szkółek i pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy.
Wysokość środków finansowanych przeznaczonych na realizację tego zadania:
190.000 zł. Wydatkowano w całości.
Nauka pływania w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 oraz w I semestrze
roku szkolnego 2009/2010. Wysokość środków finansowanych przeznaczonych
na realizację tego zadania: 100.000 zł. Wydatkowano w całości.
W lutym 2009 roku rozstrzygnięto kolejną część zadań z konkursu ofert
ogłoszonego 18 listopada 2008:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:
Organizacja przedsięwzięć propagujących idee skautingu. Wysokość środków
finansowanych przeznaczonych na realizację tego zadania:
8.000 zł.
Wydatkowano w całości.
Organizacja edukacji kulturalnej adresowanych do seniorów. Wysokość środków
finansowanych przeznaczonych na realizację tego zadania: 7.000 zł
Wydatkowano: 5 700 zł.
Ochrona zabytkowych pojazdów kolejowych. Wysokość środków finansowanych
przeznaczonych na realizację tego zadania: 7.000 zł. Wydatkowano w całości.
Opracowanie i wydanie publikacji w formie ksiąŜkowej i czasopism o historii
i dziedzictwie kulturowym Ziemi Jarocińskiej. Wysokość środków finansowanych
przeznaczonych na realizację tego zadania: 30.000 zł. Wydatkowano 27.000 zł
Promocja kultury i dziedzictwa kulturowego Gminy Jarocin poza granicami kraju.
Wysokość środków finansowanych przeznaczonych na realizację tego zadania:
15.000 zł. Wydatkowano 10.000 zł.
Krajoznawstwo:
Popularyzacja wiedzy z zakresu krajoznawstwa poprzez organizację warsztatów
i imprez krajoznawczych o zasięgu regionalnym promujących walory turystyczne
Ziemi Jarocińskiej.
Wysokość środków finansowanych przeznaczonych na realizację tego zadania:
20.000 zł. Wydatkowano 11.000 zł.
Ochrona i promocja zdrowia:
Organizacja przedsięwzięć integracyjnych o charakterze terapeutycznym dla osób
uzaleŜnionych i członków ich rodzin.
Wysokość środków finansowanych przeznaczonych na realizację tego zadania:
15.000 zł. Wydatkowano w całości.
Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl Ŝycia wśród osób starszych.
Wysokość środków finansowanych przeznaczonych na realizację tego zadania:
12.000 zł. Wydatkowano w całości.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych. Wysokość środków
finansowanych przeznaczonych na realizację tego zadania: 60.000 zł.
Wydatkowano w całości.
2
W kwietniu 2009 roku rozstrzygnięto ostatnie zadanie z konkursu ofert
ogłoszonego 18 listopada 2008:
Ochrona i promocja zdrowia:
Organizacja półkolonii i obozów letnich z programem profilaktycznym
lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieŜy. Wysokość środków
finansowanych przeznaczonych na realizację tego zadania: 153.000 zł.
Wydatkowano w całości.
Ponadto w ramach zadań w zakresie sportu kwalifikowanego ogłoszono konkurs
dnia 14 stycznia 2009 i rozstrzygnięto go w lutym. Zaplanowano 150.000 zł
i wydatkowano wszystkie środki. Drugi konkurs
w zakresie sportu
kwalifikowanego ogłoszono 30 czerwca 2009 roku i rozstrzygnięto w lipcu.
Zaplanowane 170.000 wydatkowano w całości.
Środki budŜetowe wydatkowane na realizację zadań publicznych
zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2009, po odliczeniu zwrotów
i niewykorzystanych dotacji:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji: 377 040 zł.
Krajoznawstwo: 10.470 zł
Ochrona i promocja zdrowia: 278 800 zł.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 647 775 zł.
II.
Udostępnianie przez podmioty Programu współpracy lokali na spotkania,
szkolenia, konferencje oraz umoŜliwienie organizacjom skorzystania
z preferencyjnych zasad uzyskiwania lokali na działalność.
Wszystkie stowarzyszenia, które mają swoje siedziby w gminnych placówkach
oświatowych korzystają z zajmowanych pomieszczeń bezpłatnie.
Stowarzyszenie Abstynenckie „Zamek” korzysta z pomieszczeń Skarbczyka,
koszty wynajmu pokrywane są z budŜetu gminy. Bezpłatnie ze Skarbczyka
korzystają takŜe Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Klub Przyjaciół
Kobiet po Mastektomii „Amazonka”.
LZS Grom Golina, LZS Cielcza korzystają w formie bezpłatnego uŜyczenia
z gminnych boisk sportowych.
Stowarzyszenie „Jarocin XXI” w formie bezpłatnego uŜyczenia korzysta
z budynku i sprzętu kina Echo.
Jarociński Klub Regionalistów bezpłatnie korzysta z pomieszczeń Biblioteki
Publicznej w Parku.
Do dyspozycji organizacji pozarządowych są takŜe pomieszczenia Ratusza,
w których często odbywają się szkolenia i innego rodzaju spotkania organizowane
przez stowarzyszenia.
RównieŜ bezpłatnie, wiele organizacji korzysta z pomieszczeń Jarocińskiego
Ośrodku Kultury;
Chór im. Barwickiego prowadzi cotygodniowe próby,
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej oraz Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów korzystają z sali widowiskowej dla organizacji imprez
okolicznościowych, w pracowniach JOKu Jarociński Aeroklub prowadzi warsztaty
modelarskie, Jarociński Klub Szachowo-Warcabowy szkółkę szachowowarcabową, Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne warsztaty plastyczne
i multimedialne.
3
III.
Współpraca w gromadzeniu środków na działalność poŜytku publicznego
z innych źródeł niŜ budŜet gminy.
Dzięki współpracy Kancelarii Burmistrza Urzędu Miejskiego oraz organizacji
pozarządowych: Stowarzyszenia Jarocin-Schluchtern oraz Stowarzyszenia
Jarocin XXI opublikowano „Kronikę Przyjaźni” dokumentującą 5-letnią
współpracę miast partnerskich Jarocina i Schluchtern. Publikację sfinansowano
dzięki dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Obchody 80-lecia kina Echo w Jarocinie oraz nadanie mu imienia Piotra
Łazarkiewicza było współorganizowane przez Kancelarię Burmistrza
i Stowarzyszenie Jarocin XXI przy współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej.
Gmina wspomaga promocję realizowanych przez organizacje pozarządowe
przedsięwzięć poprzez bezpłatne udostępnianie powierzchni reklamowej
na słupach ogłoszeniowych oraz w Jarocińskim Przeglądzie Informacji.
W razie potrzeby Burmistrz wystawia organizacjom rekomendacje
i uwiarygodniające opinie, które są wymaganymi załącznikami do wniosków
grantodawców.
IV.
Szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań
podejmowanych przez podmioty programu współpracy.
5 maja zorganizowano spotkanie w celu przedstawienia sprawozdania
z funkcjonowania Programu współpracy w roku 2008, ponadto po raz koleiny
omówiono problematykę sporządzania sprawozdań, zarządzania projektem
i ewaluacji projektu. Obecnych było 51 osób.
6-7 listopada zorganizowano szkolenie na temat zarządzania organizacją i jej
finansami przeprowadzone przez trenerów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego.
Przez dwa, trzy dni przed kaŜdym końcowym terminem składania projektów
w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Burmistrza Jarocina, pracownicy
Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pełnili popołudniowe dyŜury
konsultacyjne, podczas których sprawdzali oferty, wskazując błędy i braki,
uzupełniali aplikacje wraz z przedstawicielami stowarzyszeń.
V.
Pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych.
Za pośrednictwem pracowników Urzędu młodzi druhowie Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej nawiązali współpracę i wyjechali na obóz sportowy z młodzieŜą
trenująca w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Jarocin.
Kancelaria Burmistrza zorganizowała i sfinansowała wyjazd do Schluchtern
z okazji 5-lecia podpisania umowy partnerskiej, w którym udział wzięli między
innymi członkowie jarocińskich organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie
Jarocin-Schluchtern, Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne, Jarociński Klub
Szachowo-Warcabowy, Ochotnicza StraŜ PoŜarna, Klub Sportowy Białe Tygrysy,
Klub Sportowy Jarota. Wyjazd był okazją do umocnienia dotychczasowych
i nawiązania nowych kontaktów między organizacjami z obu miast.
VI.
Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złoŜonych z przedstawicieli organizacji i samorządu.
Celem powołania zespołów doradczych jest między innymi podejmowanie
wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców
Gminy Jarocin w sferze publicznej oraz współpraca przy opracowywaniu
4
i realizacji corocznych gminnych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem opiniowania ofert organizacji
pozarządowych, składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań
publicznych.
W roku 2009 zespoły spotykały się w niezmienionym składzie wg wyborów
z dnia 24 października 2007.
kultura i krajoznawstwo:
Emilia Zdrojowa – Chór Mieszany im. K. T. Barwickiego
Maria Sobczak – Stowarzyszenia Edukacyjne „Trójka”
Maria Szymczak – PTTK Oddział Jarocin
kultura fizyczna:
Marek Filipiak – JKS „Jarota” Jarocin
Marek Durczak – MKS Jarocin
Szymon Gruchalski – UKS „Trójka”
ochrona i promocja zdrowia:
Piotr Waśkowiak – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom”
Zbigniew Szczepaniak – Stowarzyszenie „Wspólna Praca - Równe Prawa”
Katarzyna Szymkowiak - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy „Tęcza”
im. Macieja Kostki w Radlinie
W skład zespołów konsultacyjnych wchodzą takŜe przedstawiciele Komisji
oświaty, kultury i spraw społecznych Rady Miejskiej.
kultura i krajoznawstwo:
Zdzisława Pilarczyk
Katarzyna Szymkowiak
kultura fizyczna:
Marek Tobolski
Romuald Banaszyński
ochrona i promocja zdrowia:
Lechosława Dębska
Bronisława Włodarczyk
Zespoły konsultacyjne poszczególnych działów spotkały się kilkakrotnie,
zawsze w celu zaopiniowania ofert w konkursach ogłaszanych przez Burmistrza
Jarocina.
PoniewaŜ zorganizowano 2 spotkania konsultacyjne w sprawie Programu
współpracy z przedstawicielami wszystkich organizacji pozarządowych
współpracujących z Gminą Jarocin, nie organizowano juŜ dodatkowo konsultacji
w sprawie tego samego Programu z samymi zespołami konsultacyjnymi.
16 września 2009 r. dokonano wyborów nowych członków zespołów
konsultacyjnych, które będą opiniowały oferty w konkursach granowych od roku
2010:
kultura i krajoznawstwo:
Izabela Skrzypek – Stowarzyszenie Młodych Artystów Pro Arte
Jarosław Mendelski – Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej
Marian Sikorski – Stowarzyszenie na rzecz Witaszyc
kultura fizyczna:
Szymon Gruchalski – UKS Trójka
Henryk Kowalski – JKS Jarota
Zdzisław Witczak – PUKS Antonio
5
ochrona i promocja zdrowia:
Stefan Bujnowicz – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zbigniew Szczepaniak – Stowarzyszenie Wspólna Praca Równe Prawa
Piotr Waśkowiak - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom”
dodatkowo powołano zespół ds. ekologii, aktywizacji gospodarczej i zawodowej
oraz edukacji i szkoleń:
Aleksandra Janicka – Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe
Iwona Jankowiak – Stowarzyszenie Integracja z Piątką
Regina Bernat – Stowarzyszenie Przyjaciele Czwórki
VII.
Organizowanie spotkań informacyjnych rozumianych jako forum wymiany
informacji na temat podejmowanych działań, moŜliwości wymiany
doświadczeń i spostrzeŜeń, nawiązania współpracy i koordynacji
podejmowanych działań.
16 września odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Programu
współpracy na rok 2009. Ponadto dokonano wyboru nowych składów zespołów
konsultacyjnych. Obecnych było 40 osób.
15 października zorganizowano spotkanie konsultacyjne na temat zmian
legislacyjnych na polu działalności poŜytku publicznego z udziałem
przedstawiciela Departamentu PoŜytku Publicznego oraz posła kierującego
pracami komisji sejmowej pracującej nad projektem nowelizacji Ustawy
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Przy okazji spotkania
Zakończono konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2010. Obecnych
było 35 osób spośród organizacji pozarządowych oraz 11 przedstawicieli
okolicznych samorządów.
VIII.
Baza danych gminnych organizacji pozarządowych.
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.jarocin.pl w dziale
informator/organizacje pozarządowe stworzono bazę teleadresową organizacji
pozarządowych współpracujących z Gminą. KaŜda organizacja moŜe w kaŜdej
chwili dopisać się do tej bazy i aktualizować swoje dane.
W Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych znajdują się takŜe podstawowe
dokumenty na temat działalności poszczególnych organizacji: statuty,
sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok ubiegły, odpisy z odpowiednich
rejestrów.
IX.
Wspólne opracowanie systemu wymiany informacji.
Do przedstawicieli stowarzyszeń obsługujących pocztę elektroniczną, średnio
raz w tygodniu wysyłane są wiadomości z informacjami o róŜnych programach
grantodawczych, szkoleniach, porady prawne, itp. Organizacje pozarządowe
zostały poproszone o przygotowanie sprawozdań z pozyskiwania środków spoza
budŜetu gminy, na podstawie których sporządzono zbiorczą informację na temat
liczby środków pozyskanych od zewnętrznych grantodawców na projekty
realizowane dla mieszkańców gminy Jarocin. Raport przedstawiono na spotkaniu z
organizacjami pozarządowymi organizowanym 15 października oraz na
październikowej sesji Rady Miejskiej w Jarocinie.
6
Załącznik
do Sprawozdania z realizacji Programu współpracy
gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2009.
Zestawienie dotacji przyznanych z budŜetu gminy Jarocin
organizacjom pozarządowym
oraz innym podmiotom prowadzącym działalność poŜytku publicznego
a takŜe odrzuconych ofert
złoŜonych w konkursach na realizację zadań publicznych
w roku 2009
L.p.
1.
Nazwa organizacji
Fundacja 750-lecia
Jarocina
Nazwa zadania
„Ziemia Jarocińska w Powstaniu
Wielkopolskim”
Wydanie publikacji „Piotr Marchwiak
o Ziemi Jarocińskiej”
„Zapiski Jarocińskie”
2.
Jarociński Klub
Sportowy „Jarota”
Jarocin
Prowadzenie szkółek i pozalekcyjnych
zajęć sportowych z piłki noŜnej dla
dzieci i młodzieŜy przez JKS „Jarota”
Jarocin
Obozy z programem profilaktycznym
Rozwój sportu oraz zaspokojenie
potrzeb mieszkańców
Rozwój sportu oraz zaspokojenie
potrzeb mieszkańców
3.
4.
5.
Jarociński Klub
Szachowo –
Warcabowy w Jarocinie
Jarociński Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Jarocińskie
Stowarzyszenie
Edukacyjne
Organizacja Turnieju o Puchar
Burmistrza Jarocina Adama
Pawlickiego w szachach
Odkrywanie siebie przez sztukę. Cykl
warsztatów artystyczno-kulturalnych
adresowanych do seniorów
Rajd edukacyjno-integracyjny
Cykl wykładów promujących zdrowy
styl Ŝycia
Zajęcia ruchowe dla osób starszych
Piknik integracyjny dla osób starszych
Warsztaty teatralne
Warsztaty tańca
Warsztaty działań multimedialnych
Warsztaty sztuki
Warsztaty plastyczne dla dzieci i
młodzieŜy uzdolnionych plastycznie
Szkolenie tenisowe dla dzieci i
młodzieŜy
Nauka pływania dla uczniów
gimnazjum
Prowadzenie niepublicznego
Dział
Kwota
dotacji
kultura
5.840
kultura
10.000
kultura
9.000
sport
66.000
zdrowie
12 600
sport
kwalifikow
any
sport
kwalifikow
any
150.000
145.000
sport
1.185
kultura
2.200
turystyka
1.000
zdrowie
2.000
zdrowie
zdrowie
kultura
kultura
kultura
kultura
2.000
1.000
4.000
2.790
4.700
7.000
kultura
12.000
sport
3.000
sport
10.400
oświata
268.575
7
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Jarociński Klub
Ekologiczno –
Wędkarski „EKO –
FISH”
Jarociński Klub Karate
Do Shotokan
Jarociński Klub
Sportowy „PIRANIA”
Jarociński Klub
Wędkarstwa
Sportowego „JARFISH”
Jeździecki Uczniowski
Klub Sportowy
BRYLANDIA w
Witaszycach
Klub Przyjaciół Kobiet
„Amazonka” w
Jarocinie
gimnazjum w Jarocinie
Prowadzenie szkółek i pozalekcyjnych
zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieŜy
Eliminacje do Grand Prix Polski na
2010 r. (I liga wędkarska)
Prowadzenie zajęć Karate na terenie
Miasta Jarocin
Organizacja imprez, zawodów i
turniejów sportowych
sport
2.000
sport
0
sport
2.000
sport
2.100
MłodzieŜowy kurs wędkarstwa –
szkółka wędkarska
sport
2.000
Prowadzenie szkółki jeździeckiej dla
dzieci i młodzieŜy szkolnej w roku
2009
sport
2.000
Spotkanie integracyjne – Częstochowa
2009
zdrowie
1.000
Prowadzenie szkółki pływackiej –
„ Z pływaniem za pan brat”
Klub Sportowy
„
Nauka pływania w II semestrze roku
PIRANIA”
szkolnego 2008/2009 oraz w I
semestrze roku szkolnego 2009/2010
V Memoriał Strzelecki o Statuetkę Św.
Kurkowe Bractwo
Marcina z okazji Święta Patrona Miasta
Strzelecki w Jarocinie
Jarocina i Święta Niepodległości Polski
Ludowy Klub Sportowy „Judo moja droga do perfekcji”
„ IPPON”
Prowadzenie szkółki judo w 2009 roku
Prowadzenie szkółki i pozalekcyjnych
Ludowy Zespół
zajęć sportowych dla dzieci i
Sportowy „GROM” w
młodzieŜy
Golinie
VI Memoriał im. Tomka Michalaka
Prowadzenie szkółek i pozalekcyjnych
zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieŜy
Organizacja imprez, zawodów i
Międzyszkolny Klub
turniejów sportowych
Sportowy JAROCIN
Obóz sportowy z programem
profilaktycznym szkoła podstawowa
Obóz sportowy z programem
profilaktycznym gimnazjum
Prowadzenie szkółki i pozalekcyjnych
zajęć dla dzieci i młodzieŜy
Organizacja imprez, zawodów i
Międzyszkolny Ludowy
turniejów sportowych
Uczniowski Klub
Letni obóz kolarski z programem
Sportowy VICTORIA w
profilaktycznym
Jarocinie
Prowadzenie szkolenia sportowego
oraz udział we współzawodnictwie
sportowym
Międzyszkolny
Prowadzenie szkółki sportowej
Uczniowski Klub
teakwondo dla dzieci i młodzieŜy
Sportowy „ Białe
szkolnej w roku 2009
sport
20.000
sport
37.100
sport
1.000
sport
8.000
sport
10.000
sport
1.000
sport
10.000
sport
3.200
zdrowie
5 400
5 400
sport
7.000
sport
3.200
zdrowie
2 300
sport
kwalifikow
any
5.000
sport
6.000
8
Tygrysy” w Golinie
III Otwarte Dziecięce Mistrzostwa
Jarocina w TAEKWONDO
OLIMPIJSKIM
Letni obóz profilaktyczny „Uczymy się
samodzielności”
Białe Tygrysy Moim Klubem
OSP Jarocin
19.
OSP Cielcza
WyposaŜenie, utrzymanie i
zapewnienie gotowości bojowej
OSP Witaszyce
WyposaŜenie, utrzymanie i
zapewnienie gotowości bojowej
OSP Golina
WyposaŜenie, utrzymanie i
zapewnienie gotowości bojowej
OSP Potarzyca
WyposaŜenie, utrzymanie i
zapewnienie gotowości bojowej
OSP Wilkowyja
WyposaŜenie, utrzymanie i
zapewnienie gotowości bojowej
OSP im. gen.
Stanisława Taczaka w
Mieszkowie
OSP Łuszczanów
WyposaŜenie, utrzymanie i
zapewnienie gotowości bojowej
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
WyposaŜenie, utrzymanie i
zapewnienie gotowości bojowej
OSP Tarce
WyposaŜenie, utrzymanie i
zapewnienie gotowości bojowej
OSP Zakrzew
WyposaŜenie, utrzymanie i
zapewnienie gotowości bojowej
OSP Hilarów
WyposaŜenie, utrzymanie i
zapewnienie gotowości bojowej
OSP Kadziak
WyposaŜenie, utrzymanie i
zapewnienie gotowości bojowej
OSP Osiek
WyposaŜenie, utrzymanie i
zapewnienie gotowości bojowej
Oddział Jarociński
Stowarzyszenia
Sclerosis Multiplex
Parafialny Uczniowski
Klub Sportowy „Św.
Marcin”
Organizacja przedsięwzięć
integracyjnych o charakterze
terapeutycznym i rehabilitacyjnym
Prowadzenie szkółek sportowych dla
dzieci i młodzieŜy: piłki noŜnej i tenisa
stołowego
28.
29.
30.
31.
32.
34.
WyposaŜenie, utrzymanie i
zapewnienie gotowości bojowej
OSP Radlin
27.
33.
WyposaŜenie, utrzymanie i
zapewnienie gotowości bojowej
sport
1.000
zdrowie
4 800
sport
kwalifikow
any
bezpieczeń
stwo
publiczne
bezpieczeń
stwo
publiczne
bezpieczeń
stwo
publiczne
bezpieczeń
stwo
publiczne
bezpieczeń
stwo
publiczne
bezpieczeń
stwo
publiczne
bezpieczeń
stwo
publiczne
bezpieczeń
stwo
publiczne
bezpieczeń
stwo
publiczne
bezpieczeń
stwo
publiczne
bezpieczeń
stwo
publiczne
bezpieczeń
stwo
publiczne
bezpieczeń
stwo
publiczne
bezpieczeń
stwo
publiczne
2.000
438.700,00
24.600,00
17.600,00
8.380,00
10.630,00
10.030,00
16.710,00
7.380,00
4.932,00
43.160,00
2.150,00
7.680,00
6.132,00
1.680,00
zdrowie
1.000
sport
3.000
9
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Parafialny Uczniowski
Klub Sportowy
„Antonio”
Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Piłka noŜna od najmłodszych lat
Uczczenie pamięci Ŝołnierzy Armii
Poznań poległych we wrześniu 1939 r.
Integracja – trzy pory roku 2009
Opracowanie i wydrukowanie dwóch
„Magazynów Regionalnych”
Polskie Towarzystwo
Turystyczno
Organizacja rajdów, wycieczek i
Krajoznawcze
warsztatów edukacyjno-turystyczno
krajoznawczych
Gram juŜ sam – nauka gry na flecie
prostym
Zabawy plastyczne
Edukacja folklorystyczna w Centrum
Oświatowo – Kulturalnym w Potarzycy
Rozśpiewane przedszkole
Prowadzenie świetlicy opiekuńczo –
Potarzyckie
wychowawczej
Stowarzyszenie
Półkolonie i obóz – „PodróŜe te małe i
Oświatowe
duŜe”
Prowadzenie niepublicznej szkoły
podstawowej w Potarzycy
Prowadzenie szkoły podstawowej w
Potarzycy
Prowadzenie niepublicznego
gimnazjum w Potarzycy
Piłkarska Kadra Czeka
Parafialno – Uczniowski
Prowadzenie świetlicy
Klub Sportowy
socjoterapeutycznej i opiekuńczo „WITASZACY”
wychowawczej
Sport dla kaŜdego z rugby przez Ŝycie
Organizacja turnieju „JAROCIN
SEVENS 2009”
„Sport dla kaŜdego – Ferie z Rugby”
Organizowanie imprezy promującej
aktywność fizyczną
Sport dla kaŜdego – obóz rugby
Rugby Klub Sparta
Jarocin
Prowadzenie szkolenia sportowego
oraz udział we współzawodnictwie
sportowym
Rozwój rugby i zaspokojenie potrzeb
mieszkańców
41.
42.
Społeczny Komitet
Festiwalu
Solistów i Zespołów
Akordeonowych
Stowarzyszenie
Absolwentów i
Organizacja koncertów towarzyszących
w ramach XIV Festiwalu Solistów i
Zespołów Akordeonowych Kotlin
2009.
Organizacja warsztatów artystycznych
podczas XIV Festiwalu Solistów i
Zespołów Akordeonowych Kotlin
2009.
Organizacja obchodów 90 – lecia
Liceum Ogólnokształcącego im.
sport
10.000
kultura
1.000
zdrowie
2.000
kultura
4.000
turystyka
6.000
kultura
1.485
kultura
1.485
kultura
2.100
kultura
3.150
zdrowie
8.000
zdrowie
6 800
oświata
221.351
oświata
108.194
oświata
191.771
sport
5.000
zdrowie
9.000
sport
6.000
sport
1.400
sport
0
zdrowie
1 700
sport
kwalifikow
any
0
sport
kwalifikow
any
1.000
kultura
3.000
kultura
4.000
kultura
0
10
Wychowanków
Państwowego
Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego w
Jarocinie
43.
44.
45.
46.
Stowarzyszenie
Abstynenckie „Zamek”
w Jarocinie
Stowarzyszenie
„Budzik” Jarocin
Stowarzyszenie
Edukacyjne Gimnazjum
2000 w Golinie
Stowarzyszenie
Edukacyjne „Nasza
Szkoła” w Bachorzewie
47.
Stowarzyszenie
Edukacyjne „Przyjaciele
Czwórki” Jarocin
48.
Stowarzyszenie
Edukacyjne
„Rozśpiewane drzewa”
49.
50.
Stowarzyszenie
Edukacyjne „Trójka”
Jarocin
Stowarzyszenie
Edukacyjne w
Łuszczanowie
Tadeusza Kościuszki w Jarocinie
Obóz terapeutyczny dla osób
uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych
Piknik integracyjno-terapeutyczny dla
osób uzaleŜnionych i członków ich
rodzin
Półkolonie dla dzieci i młodzieŜy
„Wakacje z Budzikiem”
Prowadzenie warsztatów w zakresie
haftu snutkowego
„I Gminny Festiwal Piosenki
Gimnazjalnej – Golina 2009”
Nauka kształcenia umiejętności
pływania
Prowadzenie świetlicy środowiskowej
Obóz z programem profilaktycznym
Prowadzenie niepublicznego
gimnazjum w Golinie
„I ty moŜesz tańczyć”
„Jestem małym artystą”
‘Ze sztuką na ty”
Przyroda, zabytki i my
Prowadzenie świetlicy
Zdobywamy karty pływackie
Organizacja półkolonii
Organizacja półkolonii
Prowadzenie niepublicznej szkoły
podstawowej w Bachorzewie
Prowadzenie niepublicznego
przedszkola w Bachorzewie
Prowadzenie świetlicy
socjoterapeutycznej i opiekuńczo wychowawczej
Nauka gry na instrumentach
perkusyjnych i fletach prostych,
sopranowych i altowych wraz z nauką
śpiewu.
Warsztaty rekreacyjno – krajoznawcze
w Folwarku Konnym
Półkolonie letnie z programem
profilaktycznym „Wakacje w szkole”
Półkolonie letnie
Prowadzenie niepublicznego
przedszkola w Jarocinie (Ciświca)
Kółko teatralne „Fantazja”
„Co nam w duszy gra”
Prowadzenie świetlicy
socjoterapeutycznej i opiekuńczo wychowawczej
Półkolonie i obóz „Wakacyjne podróŜe
zdrowie
12.000
zdrowie
3.000
zdrowie
1 500
kultura
1.500
kultura
1.470
sport
13.100
zdrowie
zdrowie
9.000
7 000
oświata
853.339
kultura
kultura
kultura
turystyka
zdrowie
sport
2.800
2.000
2.000
1.500
7.000
4.100
zdrowie
1 500
zdrowie
1 500
oświata
338.278
oświata
91.759
zdrowie
7.000
kultura
6.000
turystyka
0
zdrowie
1 200
zdrowie
1 200
oświata
48.755
kultura
kultura
3.000
1.870
zdrowie
9.000
zdrowie
8 000
11
51.
52.
53.
54.
55.
Stowarzyszenie
JAROCIN XXI
Stowarzyszenie
Miłośników Kultury
Ludowej w Potarzycy
Stowarzyszenie
Młodych Artystów
„PRO –ARTE”
Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci i
MłodzieŜy „TĘCZA”
im. Macieja Kostki w
Radlinie
Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci
na wesoło”
Prowadzenie niepublicznej szkoły
podstawowej w Łuszczanowie
Prowadzenie niepublicznego
przedszkola w Łuszczanowie
Teatr – nauka sztuki i Ŝycia
Literatura na ekranie i scenie
Wielki Teatr w Małym Mieście
Potarzyckie warsztaty haftu
snutkowego
XII Międzynarodowe Spotkania
Folklorystyczne
Edukacja folklorystyczna dzieci 5 -6
letnich w placówkach oświatowych
Gminy Jarocin
Edukacja artystyczna dzieci i
młodzieŜy z Zespołu
Folklorystycznego „Snutki”
Wydanie folderu Zespołu
Folklorystycznego „Snutki”
Wyjazd Zespołu Folklorystycznego
„Snutki” na festiwal folklorystyczny na
Cypr
Obóz letni z programem
socjoterapeutycznym
Warsztaty teatralno – kukiełkowe
Warsztaty tańca baletowego
Warsztaty tańca towarzyskiego
ZałoŜenie chóru dziecięcego
Konferencja naukowa „90.rocznica
powstania wielkopolskiego 1918/1919”
Warsztaty teatralne z językiem
angielskim
Festiwal Street Levels 2009
Przedszkole Festiwalowe
„Artyści są wśród nas. Spotkania ze
sztuką”. Zajęcia artystyczno –
kulturalne.
Na Szlaku Dworów Polskich
Wielkiego Księstwa Poznańskiego
Wyznaczanie i odnawianie szlaków
turystycznych Ziemi Jarocińskiej
MłodzieŜowy turniej siatkówki
plaŜowej
Prowadzenie świetlicy
socjoterapeutycznej i opiekuńczowychowaczej w Radlinie
Półkolonie letnie z elementami
profilaktyki
Obóz profilaktyczny w Sobieszowie
Prowadzenie niepublicznego
przedszkola w Radlinie.
Prowadzenie chóru młodzieŜowego
CANTICUM GAUDIUM, złoŜonego z
oświata
378.259
oświata
130.381
kultura
kultura
kultura
11.000
6.000
18.000
kultura
1.500
kultura
12.000
kultura
7.350
kultura
20.000
kultura
4.000
kultura
10.000
zdrowie
3 400
kultura
kultura
kultura
kultura
4.000
12.000
10.000
5.000
kultura
0
kultura
1.000
kultura
kultura
4.000
4.000
kultura
3.000
kultura
1.000
turystyka
0
sport
1.000
zdrowie
9.000
zdrowie
6 000
zdrowie
1 800
oświata
323.213
kultura
5.000
12
Niepełnosprawnych i
Ich Rodziców
„Integracja z Piątką”
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Kultury
i Oświaty na Wsi
„Słoneczko”
Stowarzyszenie Na
Rzecz Witaszyc
Stowarzyszenie
Opiekunów Zabytków
Ziemi Jarocińskiej
Stowarzyszenie Pomocy
Szkole w Cielczy
Stowarzyszenie Pomocy
Szkole „śAK” w
Prusach
Stowarzyszenie Polska
– Francja – Europa
Stowarzyszenie
Przyjaciół Zespołu
Szkół Specjalnych
„Tacy Sami” w
Jarocinie
Stowarzyszenie
Rodziców i Terapeutów
Na
rzecz Osób
Niepełnosprawnych
OPUS
Stowarzyszenie Rodzina
– Szkoła – Gmina w
Roszkowie
uczniów i absolwentów Zespołu Szkół
nr 5 w Jarocinie.
Półkolonie z programem
profilaktycznym „Integracja z Piątką”
Warsztaty taneczne
Działalność koła plastycznego
Nauka pływania w II semestrze roku
szkolnego 2008/2009 oraz w I
semestrze roku szkolnego 2009/2010
Obóz letni z programem
profilaktycznym
Wycieczka „Szlakiem jarocińskiej
Starówki”
Obóz letni „Wesołe wakacje”
Prowadzenie świetlicy opiekuńczo –
wychowawczej
Warsztaty teatralne dla uczniów kl. IIII Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Prusach
Warsztaty taneczne w Zespole Szkół w
Prusach
Warsztaty plastyczne w Zespole Szkół
w Prusach
Prowadzenie świetlicy środowiskowej
Półkolonie letnie „Wesołe wakacje”
Prowadzenie niepublicznej szkoły
podstawowej w Prusach
Prowadzenie niepublicznego
przedszkola w Prusach
zdrowie
1 500
kultura
kultura
1.420
2.000
sport
4.800
zdrowie
3 800
kultura
0
zdrowie
3 400
zdrowie
8.500
kultura
1.000
kultura
2.100
kultura
2.600
zdrowie
zdrowie
7.000
1 200
oświata
463.308
oświata
150.102
„Dzień Francuski” w Jarocinie
kultura
2.500
„śycie to czasami niezły teatr –
warsztaty muzyczno – teatralno –
plastyczne”
kultura
2.000
Półkolonie – „Znam swoje prawa”
zdrowie
1 500
kultura
2.000
zdrowie
1.200
sport
1.500
zdrowie
1 200
zdrowie
7.000
kultura
2.000
kultura
4.000
kultura
2.500
kultura
1.500
turystyka
1.000
Prezentacje plastyczne i teatralne – VI
przegląd twórczości osób
niepełnosprawnych Jarocin 2009
Zdrowe Ŝycie – moje Ŝycie
VI Integracyjne zmagania sportowe
Jarocin 2009
Półkolonie – „Lato w mieście”
Prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej
„Nasze Himalaje” – edycja II
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci…”
„KsiąŜka mój nauczyciel i przyjaciel”
Zajęcia promujące edukację kulturalną
adresowaną do seniorów
Polska to piękny kraj – konkurs
gminny, VII edycja
13
Jesień Ŝycia teŜ moŜe być wspaniała –
część II
65.
66.
67.
68.
Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
Siedlemin
„Szkoła Dzieciom”
Stowarzyszenie
Towarzystwo Muzyczne
Stowarzyszenie
„Wspólna praca –
równe prawa” Jarocin
Stowarzyszenie
Wychowawczo
Opiekuńczo
Dydaktyczne
„Promyczek”
Prowadzenie świetlicy opiekuńczo –
wychowawczej
Zwiedzamy i podziwiamy – półkolonie
Nauka pływania od stycznia do
czerwca roku szkolnego 2008/2009
oraz od września do grudnia roku
szkolnego 2009/2010
Siedlemin CUP 2009
Bawmy się, śmiejmy
„Świat i ja” – półkolonie letnie z
programem profilaktycznym
Prowadzenie świetlicy opiekuńczo –
wychowawczej
Prowadzenie niepublicznej szkoły
podstawowej w Siedleminie
Prowadzenie niepublicznego
przedszkola w Siedleminie
Międzynarodowy Dzień Muzyki
Festiwal muzyki organowej i
kameralnej w Jarocinie VI edycja.
Prowadzenie edukacji muzycznej
dzieci i młodzieŜy w zakresie gry na
instrumentach muzycznych.
Obóz letni z programem
profilaktycznym
Nauka pływania w II semestrze roku
szkolnego 2008/2009 oraz w I
semestrze roku szkolnego 2009/2010
Prowadzenie niepublicznego
przedszkola w Jarocinie
Czujemy rytm
zdrowie
1.800
zdrowie
8.500
zdrowie
2 500
sport
4.100
sport
turystyka
2.200
1.500
zdrowie
4 000
zdrowie
11.000
oświata
320.043
oświata
164.346
kultura
2.000
kultura
16.900
kultura
35.280
zdrowie
9 600
sport
2.590
oświata
362.930
kultura
3.000
Bawimy się kolorami
kultura
2.000
Prowadzenie niepublicznego
przedszkola w Golinie
oświata
238.575
70.
Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej „Trucht –
Wspólny Dom” Jarocin
Półkolonie letnie dla dzieci szkół
podstawowych
zdrowie
7 500
71.
Towarzystwo Kolei
Wielkopolskiej
Parowozownia Jarocin – zapomniana
enklawa pary
kultura
7.000
69.
Stowarzyszenie
Wychowawczo
Opiekuńczo
Dydaktyczne
„Puchatek”
14
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Towarzystwo
Krzewienia Sportu
„SIATKARZ”
Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami
Oddział w Jarocinie
Uczniowski Klub
Sportowy „DWÓJKA”
w Jarocinie
Uczniowski Klub
Sportowy „GROM”
przy Szkole
Podstawowej i
Niepublicznym
Gimnazjum w Golinie
Uczniowski Klub
Sportowy „Jedynka”
Jarocin
Uczniowski Klub
Sportowy „Skra”
Mieszków
Prowadzenie czterech szkółek
siatkarskich dla młodzieŜy szkół
podstawowych oraz gimnazjów. Udział
druŜyn w rozgrywkach
Wielkopolskiego Związku Piłki
Siatkowej kategorii „kadet”, „młodzik”
oraz „mini siatkówki”
Organizacja 5 turniejów piłki siatkowej
Organizacja VI Turnieju Piłki
Siatkowej Kobiet DruŜyn PLUSLIGI o
Puchar Burmistrza Jarocina
Uczniowski Klub
Sportowy „TRÓJKA”
Jarocin
11.000
sport
3.000
sport
16.000
Letni obóz sportowo - rekreacyjny
Prowadzenie zespołów w kategorii
senior i junior w piłkę siatkową
męŜczyzn
zdrowie
sport
kwalifikow
any
Adaptacja, prowadzenie i obsługa
schroniska dla bezdomnych zwierząt
gospodarka
komunalna
Nauka pływania od stycznia do
czerwca roku szkolnego 2008/2009
oraz od września do grudnia roku
szkolnego 2009/2010
Obóz sportowy – turystyczny ‘Lato z
Dwójką”
XIV Miting Lekkoatletyczny Szkół
Podstawowych
5 100
6.000
90.000
sport
9.600
zdrowie
5 400
sport
1.500
Półkolonie – Akcja lato – „chrońmy
młodość”
zdrowie
7 500
Obóz sportowo – wypoczynkowy z
programem profilaktycznym
zdrowie
6 600
Obóz letni
zdrowie
3 800
Z nami zajdziesz daleko – kolarstwo
dla kaŜdego
Mistrzostwa Miasta i Gminy Jarocin
Szkół Podstawowych i Gimnazjów w
Kolarstwie Górskim
78.
sport
Organizacja Pucharu Wielkopolski
MTB i Międzywojewódzkich
Mistrzostw MTB w ramach XI
Ogólnopolskiego Wyścigu MTB o
Puchar Burmistrza Jarocina Adama
Pawlickiego
Obóz kolarski dla dzieci – z nami
zajedziesz daleko
Prowadzenie szkolenia sportowego
oraz udział we współzawodnictwie
sportowym
sport
11.000
sport
1.800
sport
3.500
zdrowie
2 400
sport
9.000
15
79.
80.
81.
82.
83.
84.
Uczniowski Klub
Sportowy
TAEKWONDO WTF
Jedynka Jarocin
Uczniowski Klub
Sportowy „Wilki”
Wilkowyja
Uczniowski Klub
Sportowy „ZNICZ”
Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy „
IPPON”
Związek Harcerstwa
Polskiego
Hufiec Jarocin
Polski Czerwony KrzyŜ
Odział Jarocin
Szkółka teakwondo olimpijskiego
Letni obóz sportowy
Prowadzenie szkolenia sportowego
oraz udział we współzawodnictwie
sportowym
Obóz sportowo – rekreacyjny z
programem profilaktycznym „Sport to
zdrowie”
DruŜynowy turniej skoku wzwyŜ im.
Ryszarda Nawrockiego
Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci
Obóz sportowo – profilaktyczny
Chłapowo 2009
Obóz sportowo – profilaktyczny
Murzasichle 2009
Zlot druŜyn harcerskich Hufca ZHP
Jarocin
Rajd „Harcerski Start” Hufca ZHP
Jarocin
Festiwal piosenki harcerskiej „Tramp”
Hufca ZHP Jarocin
Obóz letni „W zdrowym ciele zdrowy
duch”
Usługi opiekunce świadczone u
podopiecznych.
sport
zdrowie
6.000
1 300
sport
2.000
zdrowie
2 100
sport
1.200
sport
3.700
zdrowie
1 800
zdrowie
1 800
kultura
4.000
kultura
2.000
kultura
2.000
zdrowie
5 300
pomoc
społeczna
1.171.229
Suma dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność poŜytku
publicznego wydatkowana z budŜetu Gminy Jarocin w roku 2010: 13.091.787
Turystyka: 10.470
Bezpieczeństwo publiczne, ochotnicze straŜe poŜarne: 599.764
Niepubliczne placówki oświatowe prowadzone przez stowarzyszenia: 4.653.179
Ochrona i promocja zdrowia: 273.000
Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze: 1.171.229
Stypendia motywacyjne dla uczniów placówek niepublicznych: 8.417
Gospodarka komunalna, ochrona zwierząt: 90.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 377.040
Sport i kultura fizyczna: 645.275
W roku 2009 gmina współpracowała z 84 organizacjami pozarządowymi, które realizowały 176 zadań
(w tym 31 zadań finansowanych poza otwartymi konkursami ofert – dotacje dla ochotniczych straŜy
poŜarnych oraz niepublicznych placówek oświatowych). .
W ramach otwartych konkursów ofert podpisano 145 umów (w tym jedna wieloletnia z roku 2007).
16