Uchwa Ba Nr X/128/2011 z dnia 27 wrze [nia 2011 r.

Transkrypt

Uchwa Ba Nr X/128/2011 z dnia 27 wrze [nia 2011 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
———————————————————————————————————————————
Opole, dnia 9 stycznia 2012 r.
Poz. 2
UCHWAŁA NR X/128/2011
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Elektronicznie podpisany przez:
2012.01.09 13:53:44
TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJ
Public key:
z dnia 27 września 2011 r.
Data: 2012-01-09
w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Sejmik
Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę 38 192 zł, w tym:
1) zwiększa plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
o kwotę 3 059 584 zł, w tym:
a) zmniejsza się dochody o kwotę 1 160 838 zł w tym: w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę
90 716 zł, w dziale 630 Turystyka o kwotę 100 000 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę
47 539 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 510 950 zł, w dziale
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 411 633 zł,
b) zwiększa się dochody o kwotę 4 220 422 w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 887 800 zł,
w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 186 665 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 3 110 000 zł,
w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 35 015 zł, w dziale 851 ochrona zdrowia o kwotę 942 zł;
2) zmniejsza się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę 3 097 776 zł, w tym:
a) zmniejsza się dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3 132 946 zł,
b) zwiększa się dochody w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 35 170 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę 38 199 zł, w tym:
1) zwiększa się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii
Europejskiej o kwotę 1 934 852 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki o kwotę 589 021 zł, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 468 149 zł,
w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę o kwotę 10 872 zł
i w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 100 000 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę
10 000 zł,
b) zwiększa się wydatki o kwotę 2 523 873 zł, w tym: w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę
952 144 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1 571 729 zł;
2) zmniejsza się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę 1 973 051 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3 132 946 zł,
b) zwiększa się wydatki o kwotę 1 159 895 zł, w tym: w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1 129 584 zł,
w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 30 311 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
—2—
Poz. 2
—————————————————————————————————————————————————————————————
3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
1) zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 70 000 zł,
2) zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 35 997 zł,
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 18 870 zł i w dziale 921 Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15 133 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 7 zł, tj. do kwoty 39 366 498 zł. Deficyt zostanie
sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 20 549 270 zł oraz sprzedażą obligacji
w kwocie 18 817 228 zł.
5. Zwiększa się rozchody budżetu Województwa o kwotę 7 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Sejmiku
Bogusław Wierdak
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
—3—
Poz. 2
—————————————————————————————————————————————————————————————
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/128/2011
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 września 2011 r.
Zestawienie zmian
Zadania własne realizowane z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej
DOCHODY
DOCHODY BIEŻĄCE
Zmniejszenia
o kwotę
762 143 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej
gospodarki i przedsiębiorczości
o kwotę
90 716 zł
o kwotę
90 716 zł
o kwotę
90 716 zł
o kwotę
100 000 zł
o kwotę
100 000 zł
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskanych
z innych źródeł
o kwotę
100 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie
o kwotę
o kwotę
47 072 zł
47 072 zł
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskanych
z innych źródeł
o kwotę
47 072 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
w rozdziale 85395 Pozostała działalność
o kwotę
o kwotę
512 722 zł
512 722 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3
oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
o kwotę
512 722 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3
oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
W DZIALE 630 TURYSTYKA
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
—4—
Poz. 2
—————————————————————————————————————————————————————————————
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
w rozdziale 92195 Pozostała działalność
o kwotę
o kwotę
11 633 zł
11 633 zł
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskanych
z innych źródeł
o kwotę
11 633 zł
Zwiększenia
o kwotę
3 112 279 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
o kwotę
o kwotę
3 110 000 zł
3 110 000 zł
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3
oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
o kwotę
3 110 000 zł
o kwotę
503 zł
o kwotę
503 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
o kwotę
503 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne
o kwotę
o kwotę
4 zł
4 zł
§ 0907 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
o kwotę
2 zł
§ 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
o kwotę
2 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
o kwotę
1 772 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy
o kwotę
1 289 zł
§ 0978 Wpływy z różnych dochodów
§ 0979 Wpływy z różnych dochodów
o kwotę
o kwotę
1 095 zł
194 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
—5—
Poz. 2
—————————————————————————————————————————————————————————————
w rozdziale 85395 Pozostała działalność
o kwotę
483 zł
§ 0977 Wpływy z różnych dochodów
§ 0979 Wpływy z różnych dochodów
o kwotę
o kwotę
410 zł
73 zł
Zmniejszenia
o kwotę
1 806 444 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w rozdziale 01008 Melioracje wodne
o kwotę
o kwotę
1 318 100 zł
1 318 100 zł
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
o kwotę
1 318 100 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę
o kwotę
87 877 zł
87 877 zł
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
o kwotę
87 877 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie
o kwotę
o kwotę
467 zł
467 zł
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł
o kwotę
467 zł
W DZIALE 921KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
o kwotę
o kwotę
400 000 zł
400 000 zł
§ 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
o kwotę
400 000 zł
Zwiększenia
o kwotę
2 515 892 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w rozdziale 01008 Melioracje wodne
o kwotę
o kwotę
2 205 900 zł
2 205 900 zł
§ 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
o kwotę
2 205 900 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
—6—
Poz. 2
—————————————————————————————————————————————————————————————
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę
o kwotę
274 542 zł
274 542 zł
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
o kwotę
274 542 zł
o kwotę
34 512 zł
o kwotę
34 512 zł
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
o kwotę
34 512 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA
w rozdziale 85111Szpitale ogólne
o kwotę
o kwotę
938 zł
938 zł
§ 6667 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
o kwotę
472 zł
§ 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
o kwotę
466 zł
Zmniejszenia
o kwotę
10 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
w rozdziale 80195 Pozostała działalność
o kwotę
o kwotę
10 000 zł
10 000 zł
wydatki bieżące
w tym:
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich
o kwotę
10 000 zł
o kwotę
10 000 zł
Zwiększenia
o kwotę
2 523 001 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w rozdziale 01095 Pozostała działalność
o kwotę
o kwotę
10 000 zł
10 000 zł
wydatki bieżące
w tym:
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich
o kwotę
10 000 zł
o kwotę
10 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
—7—
Poz. 2
—————————————————————————————————————————————————————————————
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej
gospodarki i przedsiębiorczości
o kwotę
949 854 zł
o kwotę
949 854 zł
wydatki bieżące
w tym:
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich
o kwotę
949 854 zł
o kwotę
949 854 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
o kwotę
1 563 147 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy
o kwotę
804 zł
wydatki bieżące
w tym:
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich
o kwotę
804 zł
o kwotę
804 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność
o kwotę
1 562 343 zł
wydatki bieżące
w tym:
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich
o kwotę
1 562 343 zł
o kwotę
1 562 343 zł
Zmniejszenia
o kwotę
597 603 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w rozdziale 01008 Melioracje wodne
o kwotę
o kwotę
478 149 zł
478 149 zł
wydatki majątkowe
o kwotę
478 149 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej
gospodarki i przedsiębiorczości
o kwotę
8 582 zł
o kwotę
8 582 zł
wydatki majątkowe
o kwotę
8 582 zł
W DZIALE 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
w rozdziale 40095 Pozostała działalność
o kwotę
o kwotę
10 872 zł
10 872 zł
wydatki majątkowe
o kwotę
10 872 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę
o kwotę
100 000 zł
100 000 zł
wydatki majątkowe
o kwotę
100 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
—8—
Poz. 2
—————————————————————————————————————————————————————————————
Zwiększenia
o kwotę
19 454 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości
o kwotę
o kwotę
10 872 zł
10 872 zł
wydatki majątkowe
o kwotę
10 872 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
w rozdziale 85395 Pozostała działalność
o kwotę
o kwotę
8 582 zł
8 582 zł
wydatki majątkowe
o kwotę
8 582 zł
o kwotę
35 170 zł
o kwotę
35 170 zł
o kwotę
35 170 zł
o kwotę
35 170 zł
Zmniejszenia
o kwotę
3 132 946 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w rozdziale 01008 Melioracje wodne
o kwotę
o kwotę
3 132 946 zł
3 132 946 zł
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę
3 132 946 zł
Zwiększenia
o kwotę
30 311 zł
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA
w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki
polityki społecznej
o kwotę
30 311 zł
o kwotę
30 311 zł
wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i składki na nich naliczane
o kwotę
30 311 zł
o kwotę
30 311 zł
Pozostałe zadania własne
DOCHODY
DOCHODY BIEŻĄCE
Zwiększenia
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
§0970 wpływy z różnych dochodów
DOCHODY MAJĄTKOWE
WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
—9—
Poz. 2
—————————————————————————————————————————————————————————————
WYDATKI MAJĄTKOWE
Zwiększenia
o kwotę
1 129 584 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę
o kwotę
1 129 584 zł
1 129 584 zł
wydatki majątkowe
o kwotę
1 129 584 zł
Zmniejszenia
o kwotę
3 132 946 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w rozdziale 01008 Melioracje wodne
o kwotę
o kwotę
3 132 946 zł
3 132 946 zł
wydatki majątkowe
o kwotę
3 132 946 zł
Zwiększenie
o kwotę
7 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
o kwotę
7 zł
ROZCHODY
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
— 10 —
Poz. 2
—————————————————————————————————————————————————————————————
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/128/2011
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 września 2011 r.
Zestawienie zmian
Zadania własne - przesunięcia między działami planu wydatków
WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE
Zmniejszenia
o kwotę
70 000 zł
W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
o kwotę
70 000 zł
o kwotę
70 000 zł
wydatki bieżące
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
o kwotę
70 000 zł
o kwotę
70 000 zł
Zwiększenia
o kwotę
70 000 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy
o kwotę
o kwotę
18 870 zł
18 870 zł
wydatki bieżące
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
o kwotę
18 870 zł
o kwotę
18 870 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę
o kwotę
35 997 zł
35 997 zł
wydatki bieżące
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
o kwotę
35 997 zł
o kwotę
35 997 zł
o kwotę
o kwotę
15 133 zł
15 133 zł
o kwotę
15 133 zł
o kwotę
15 133 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w rozdziale 92118 Muzea
wydatki bieżące
w tym:
- dotacje na zadania bieżące