Łódź, dnia 23 lutego 2017 roku Ld-2251-4/17

Komentarze

Transkrypt

Łódź, dnia 23 lutego 2017 roku Ld-2251-4/17
Łódź, dnia 23 lutego 2017 roku
Ld-2251-4/17
Wykonawcy
dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie
telefonii stacjonarnej dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz podległych
oddziałów w Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach przez okres 24
miesięcy.
Stosownie do pkt. 7 zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawcy.
Pytanie 2
„Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy
prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna
Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art.
374 § 1 KSH.”
Odpowiedź 2
Wykonawca potwierdza, że część komparacyjna Umowy poświęcona Wykonawcy, będzie
obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH.
Pytanie 3
„Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację
treści postanowień § 9 Umowy o zapis, zgodnie z którym:
Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 9 ust.1
Umowy nie
przekroczy 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.
Wykonawca wskazuje, że określenie maksymalnej wysokości kar umownych z punktu
widzenia Wykonawcy umożliwia pełne rozeznanie i oszacowanie ryzyka kontraktowego
związanego z realizacją umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że w sytuacji, gdyby
Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do
proponowanej wysokości 20 % wartości Umowy brutto, zasadnym będzie wskazanie
i rozważenie innej wartości procentowej.”
Odpowiedź 3
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmiany wskazanej w treści pytania.
Nie ma możliwości ograniczania kar umownych, które ewentualnie będą należały się
Skarbowi Państwa od Wykonawcy. Skarb Państwa zainteresowany jest właściwą
i profesjonalną realizacją zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający nie może
ograniczać kar umownych w tym celu, aby Wykonawca mógł sobie wykalkulować ryzyko
biznesowe związane z zapłatą kar umownych. Sytuacja taka jest niedopuszczalna
i stanowiłaby brak zadbania o interes Skarbu Państwa, poprzez ułatwienie przedsiębiorcy
uzyskania zamówienia, w sytuacji gdy sam Wykonawca zdaje sobie sprawę, że tego
zamówienia nie będzie w stanie poprawnie zrealizować (bez zapłaty kar umownych).
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości wynikającej z umowy,
adekwatne do sposobu realizacji umowy przez Wykonawcę i uprawnień w tym zakresie
Zamawiającego, przewidzianych w umowie. Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 4
„W treści § 9 ust.5 Umowy Zamawiający przewidział dla siebie prawo potrącenia kar
umownych z wynagrodzenia (faktury). Nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar
umownych
i
potrącenia
ich
przez
Zamawiającego
z
należnego
Wykonawcy
wynagrodzenia uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna
potrącona została naliczona prawidłowo i w odpowiedniej wysokości.
W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy,
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na modyfikowanie zapisów
Umowy i dodanie w § 9 ust.5 po kropce zapisu „Zapłata kar umownych następuje po
przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego wysokość naliczonej kary umownej”.
Odpowiedź 4
Zamawiający nie ma możliwości odniesienia się do pytania z uwagi na niedoprecyzowanie
sformułowania „postępowanie potwierdzające wysokość naliczonej kary umownej.”
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż w § 9 ust. 4 Umowy wskazana została procedura
ustalania okoliczności faktycznych i prawnych stanowiących podstawę naliczania kar
umownych. Jeżeli kara umowna będzie słusznie naliczona w interesie Skarbu Państwa
jest
jej
skuteczne
dochodzenie,
a
nie
prowadzenie
sprawy
sądowej
o zapłatę kary umownej przez np. 5 lat. Jeżeli Wykonawca będzie kwestionował
2
zasadność potrącenia kary umownej, ma prawo dochodzić przed sądem zapłaty części
wynagrodzenie niesłusznie potrąconego wraz z ustawowymi odsetkami.
Pytanie 5
„Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację
treści postanowień § 9 ust. 6 poprzez wskazanie, że w przypadku dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych
łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej
wartości umowy.
Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej odszkodowania
umożliwia
Wykonawcy oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.”
Odpowiedź 5
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmiany wskazanej w treści pytania.
Uzasadnienie jak w treści odpowiedzi na pytanie 3.
Pytanie 6
„Zapytanie ofertowe Wymagania 2.2. 1 oraz formularz oferty 1 i 2
Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie wymagań
w taki sposób, że sekundowe naliczanie czasu realizowanych połączeń głosowych, bez
opłaty za inicjację połączenia realizowanego dotyczy tylko połączeń krajowych i nie
dotyczy połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne, tzw.
premium?”
Odpowiedź 6
Zamawiający wprowadza modyfikację treści pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.10 zapytania ofertowego
oraz § 3 ust. 4 pkt d) Umowy, które otrzymują następujące brzmienie:
pkt 2.2.1.zapytania ofertowego
„Usługa telekomunikacyjna ma być świadczona w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami, ma zapewniać świadczenie publicznie dostępnych
usług telefonicznych, w szczególności przyłączenie do publicznej sieci
telekomunikacyjnej w zakresie:
 połączeń
wychodzących
lokalnych,
strefowych,
międzystrefowych
(międzymiastowych i międzynarodowych) , do sieci komórkowych i do innych sieci
publicznych takich jak: połączenia z biurami numerów, linie informacyjne, itp. oraz
świadczeniu usług faksowych. Zamawiający nie dopuszcza naliczania żadnych
opłat inicjujących połączenie tylko dla połączeń krajowych;
 przyjmowania połączeń z innych sieci telekomunikacyjnych (stacjonarnych
i komórkowych) krajowych i zagranicznych. Zamawiający nie dopuszcza naliczania
żadnych opłat inicjujących połączenie;
3


uzyskania dostępu do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy;
prezentację
numerów
dla
połączeń
wychodzących
i przychodzących, koszt powyższego należy wliczyć w koszt abonamentu.”
pkt 2.2.10.zapytania ofertowego
„Wykonawca zapewni sekundowe rozliczanie wszystkich połączeń krajowych, bez
opłat inicjacyjnych za rozpoczęte połączenia. Sekundowe naliczanie czasu
realizowanych
połączeń
głosowych,
bez
opłaty
za
inicjację
połączenia
realizowanego, dotyczy tylko połączeń krajowych i nie dotyczy połączeń na
numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne, tzw. Premium.”
§ 3 ust. 4 pkt d) Umowy
„sekundowe rozliczanie wszystkich połączeń krajowych, bez opłat inicjacyjnych za
rozpoczęte połączenia. Sekundowe naliczanie czasu realizowanych połączeń
głosowych, bez opłaty za inicjację połączenia realizowanego dotyczy tylko
połączeń krajowych i nie dotyczy połączeń na numery specjalne, infolinie i numery
dodatkowo płatne, tzw. Premium.”
Pytanie 7
„Zapytanie ofertowe Wymagania 2.2.5
Prosimy o podanie przez Zamawiającego rodzaju umowy u Dawcy .
Wnosimy o doprecyzowanie:
a) jaki obecnie status posiadają numery Zamawiającego w sieci obecnego Wykonawcy?
b) Czy umowy są związane umową lojalnościową?
c) Jakie są daty zakończenia umów dla poszczególnych numerów?
Odpowiedź 7
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią pkt. 2.2.5. zapytania ofertowego:
„W chwili obecnej usługa telekomunikacyjna świadczona jest na rzecz Zamawiającego
przez Easycall.PL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pianistów 2.”
Usługa świadczona jest na podstawie umowy zawartej na czas określony. Umowa ulega
rozwiązaniu z dniem 31 marca 2017 roku dla wszystkich numerów wskazanych w pkt
2.1.8 zapytania ofertowego oraz § 1 ust. 2 pkt h) Umowy.
Pytanie 8
„Zapytanie ofertowe Wymagania 2.2.11 oraz umowa § 3 ust 4 pkt l)
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zgodzi się na potwierdzanie przyjęcia awarii
poprzez SMS.
4
Przy braku zgody na powyższe, prosimy o doprecyzowanie, że podczas zgłaszania
awarii, zgłaszający informuje każdorazowo, Doradcę przyjmującego zgłoszenie, o adresie
email, na który ma zostać wysłane potwierdzenie przyjęcia awarii.”
Odpowiedź 8
Zamawiający wprowadza modyfikację treści pkt. 2.2.11 zapytania ofertowego oraz § 3 ust.
4 pkt l) Umowy, które otrzymują następujące brzmienie:
pkt 2.2.11 zapytania ofertowego
„Wykonawca
zapewni
obsługę
serwisową
od
poniedziałku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8
00
do
piątku
do 18
00
oraz
gwarantowany czas usunięcia awarii tj. czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia awarii wynoszący 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Bieg czasu
usunięcia awarii zgłoszonej poza ww. zagwarantowanym okresem obsługi serwisowej
rozpoczyna się od godz. 800 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu
zgłoszenia awarii. Awarie zgłaszane będą na infolinię Wykonawcy numer……………….
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w
formie e-mailowej. Podczas zgłaszania awarii, zgłaszający informuje każdorazowo,
Doradcę przyjmującego zgłoszenie, o adresie email, na który ma zostać wysłane
potwierdzenie przyjęcia awarii.
§ 3 ust. 4 pkt l) umowy
„obsługę serwisową od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) w godzinach od 800 do 1800 oraz gwarantowany czas usunięcia awarii tj. czas,
w którym Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii wynoszący 8 godzin od
momentu zgłoszenia awarii. Bieg czasu usunięcia awarii zgłoszonej poza ww.
zagwarantowanym okresem obsług serwisowej rozpoczyna się od godz. 800 pierwszego
dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia awarii. Awarie zgłaszane będą na
infolinię
Wykonawcy
numer……………….
Wykonawca
zobowiązany
jest
do
niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w formie e-mailowej. Podczas
zgłaszania
awarii,
zgłaszający
informuje
każdorazowo,
Doradcę
przyjmującego
zgłoszenie, o adresie email, na który ma zostać wysłane potwierdzenie przyjęcia awarii.”
Pytanie 9
„Zapytanie ofertowe Wymagania 2.2.17
Prosimy o potwierdzenie, iż to Zamawiający jest podmiotem odpowiedzialnym za
kontrolowanie czy kwota brutto tego zadania jest wyczerpana i powiadomi Wykonawcę o
5
ryzyku wykorzystania ww. kwoty z wyprzedzeniem obejmującym co najmniej 1 okres
rozliczeniowy?
Ponadto, czy z chwilą wyczerpania kwoty określone w Umowie (również w trakcie trwania
okresu rozliczeniowego) Wykonawca ma zaprzestać świadczenia usług?;
Odpowiedź 9
Zgodnie z § 2 umowy:
„Umowa zostaje zawarta na czas określony 2 (dwóch) lat tj. od dnia 1 kwietnia 2017 roku
do dnia 31 marca 2019 roku lub do wcześniejszego wyczerpania szacunkowej wartości
umowy określonej w § 6 ust. 4 Umowy, na numery telefonów wymienionych w tabeli w §
1 ust. 2 pkt h).”
Zamawiający
wyjaśnia,
że
w
umowie,
która
zostanie
zawarta
w
wyniku
przeprowadzonego postępowania zawarta zostanie informacja obejmująca wartość
umowy, która będzie odzwierciedleniem wartości złożonej oferty. W przypadku
przekroczenia tej szacunkowej wartości Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia
terminu zakończenia świadczenia usług wyszczególnionych w umowie, jednak nie dłużej
niż do upływu dnia 31 marca 2019 roku przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych
warunków umowy, w szczególności przy zachowaniu niezmienności cen.
Kontrola wykorzystania wartości umowy leży po stronie Zamawiającego, który
zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę o ryzyku wykorzystania ww. kwoty z
wyprzedzeniem obejmującym co najmniej 1 okres rozliczeniowy. W związku z powyższym
nie dojdzie do sytuacji, w której wyczerpanie wartości umowy nastąpi w trakcie okresu
rozliczeniowego.
Pytanie 10
„UMOWA §3 ust.4.k)
Zwracamy się z zapytaniem, czy zamawiający zgodzi się aby podsumowanie wszystkich
zrealizowanych połączeń znajdowało się w specyfikacji faktury.
Wyjaśniamy, że podsumowanie w zakresie połączeń zrealizowanych ze wszystkich stacji
w rozbiciu na poszczególne rodzaje znajduje się na fakturze. Szczegółowy wykaz rozmów
wychodzących to dokument wykonywany dla poszczególnych numerów i dla każdego z
numerów jest podsumowany. Nie zawiera podsumowania dla wszystkich numerów
łącznie. Może być sporządzony w formie pliku Excel, umożliwiającym Zamawiającemu
swobodne raportowanie.”
6
Odpowiedź 10
Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje przedstawienia przez Wykonawcę informacji
o łącznym czasie połączeń zainicjowanych ze wszystkich numerów Zamawiającego
wymienionych w tabeli w § 1 ust. 2 pkt h) w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy
zestawienie. Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę, pełne zestawienie bilingowe za
dany okres rozliczeniowy zawierać będzie zestawienie rozmów z podaniem nr abonenta
wybierającego i wybieranego, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia połączenia, czas
rozmowy podany z dokładnością co do jednej sekundy i sporządzone zostanie w formacie
pliku Exel, umożliwiającego Zamawiającemu pełne raportowanie, warunek powyższy
zostanie spełniony.
Pytanie 11
„Umowa §9 ust. 4
Wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury
reklamacyjnej. Wnosimy o modyfikację i potwierdzenie, że postepowania reklamacyjne
wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie
reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284).
Wykonawca informuje, że zgodnie z § 7. 1. Jednostka dostawcy usług, rozpatrująca
reklamację, udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
Wnosimy o zmianę terminu negacji podstaw do naliczenia kar umownych na 30 dni od
dnia otrzymania informacji przez Wykonawcę.”
Odpowiedź 11
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmiany wskazanej w treści pytania.
Jednocześnie wskazuje, że zgodnie z zapisami § 7 ust. 2 Umowy: „Postępowanie
reklamacyjne wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będzie prowadzone na zasadach
i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24
lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014, poz. 284).”
Pytanie 12
„Umowa § 9
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę i dodanie zapisu, że łączna wysokość
wszystkich kar umownych, do zapłaty których może być zobowiązany Wykonawca, nie
może przekroczyć 20 % wartość umowy brutto.”
7
Odpowiedź 12
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmiany wskazanej w treści pytania.
Uzasadnienie jak w treści odpowiedzi na pytanie 3.
Pytanie 13
„Umowa § 9
Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w
postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie
terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez
Wykonawcę. Pytanie to ma w swojej podstawie ugruntowaną linię orzeczniczą Sądu
Najwyższego, w szczególności wyrażoną w wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r. (sygn. akt
II CR 419/67) zgodnie z którym, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego
zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie podnosi
odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie nalicza się.
Odpowiedź 13
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmiany wskazanej w treści pytania.
8