specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa materiałów

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa materiałów
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 euro
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH ORAZ MASEK TLENOWYCH
zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej
dalej „specyfikacją”.
Kod CPV: 33141000-0
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 1
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
Podstawa prawna:
Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93).
I. ZAMAWIAJĄCY
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
tel. 12 64 68 207, 210,109 fax. 12 64 68 173, 930;
REGON: 121188694
NIP: 678 – 31 – 05 – 119 KRS: 0000352784
Adres internetowy: www.szpitalrydygier.pl
II. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:
1.
W zakresie formalno – prawnym oraz organizacji przetargu:
Ø Anna Manys: [email protected]
2.
W zakresie udzielania informacji pod względem merytorycznym:
Ø Maria Postrożny, tel: 12 64 68 699
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.
3.
4.
5.
6.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowych oraz masek tlenowych, zgodnie z
opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie poszczególne części stanowią
Pakiety 1, 2, 3, 4, 5 na asortyment od 1 do 7, pakiety od 6 do 10, 11 na asortyment od 1 do 5, pakiet 12.
Zastrzega się częściowy wybór ofert, gdzie poszczególne części stanowią Pakiety 1, 2, 3, 4, 5 na asortyment
od 1 do 7, pakiety od 6 do 10, 11 na asortyment od 1 do 5, pakiet 12.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danym pakiecie / pozycji asortymentowej,
zostaną odrzucone.
Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
IV. NUMER POSTĘPOWANIA: 133/ZP/2015
Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY
V. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Dostawy przedmiotu zamówienia sukcesywnie w ciągu:
- 12 miesięcy (dla pakietu od 1 do 11), od daty zawarcia umowy, według pisemnych zamówień składanych
przez pracownika Sekcji Zaopatrzenia.
- do 4 tygodni (dla pakietu 12) od daty zawarcia umowy.
2. Termin realizacji zamówienia (dla pakietów od 1 do 11) nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia
zamówienia faksem, potwierdzonego pisemnie.
3. Możliwość dostaw awaryjnych do 48 godzin (dla pakietów od 1 do 11) od daty telefonicznego złożenia
zamówienia potwierdzonego faksem.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH
WARUNKÓW
VI. 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 2
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
c)
d)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
sytuacji ekonomicznej i finansowej
VI. 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
a) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI. 1.a Zamawiający wymaga posiadania uprawnień
do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia
warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, zawartego w ofercie
(załącznik nr 2 do SIWZ)
b) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI. 1.b Zamawiający wymaga posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w ofercie (załącznik nr 2 do SIWZ)
c) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI. 1.c Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku
nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w ofercie (załącznik
nr 2 do SIWZ)
d) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1d Zamawiający wymaga znajdowania się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi
na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w ofercie (załącznik nr 2
do SIWZ)
VI. 3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w ofercie. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
VI.4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli pełnomocnictw albo którzy
złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
VI.5. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
VI.6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1,
i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
VII. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE DOSTARCZYĆ MAJĄ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 24 UST. 1 I UST. 2 PKT. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1.
W celu udokumentowania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający
wymaga dołączenia do oferty:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz
oświadczeń, powyżej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływ terminu
składania ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:
a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu)
b) numer sprawy: 133/ZP/2015
c) napis określający przedmiot zamówienia publicznego
d) napis: „Nie otwierać przed dniem 05.06.2015 godziną 10.30” /termin otwarcia ofert/
2. Pierwsza strona oferty winna zawierać:
a) łączną liczbę stron oferty
b) spis zawartości koperty tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów z podaniem nr. Strony,
na której dany dokument się znajduje
3. Wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do specyfikacji),
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 3
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
b)
c)
d)
4.
5.
6.
7.
8.
szczegółową ofertę cenową (wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XV/2 specyfikacji),
podpisany załącznik nr 1 do specyfikacji, a dla pakietu 12 wypełniona tabela dot. wymagań,
dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu (wymienione w pkt VII specyfikacji),
e) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa
w rozdziale VIII pkt 8b specyfikacji,
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający
ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do
reprezentowania
ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego,
g) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotka informacyjna z fotografią przedmiotu, aktualny katalog
zawierający dokładny opis) dokumenty mają potwierdzać wymogi opisane w załączniku nr 1 SIWZ),
h) oświadczenie, że oferowane wyroby zostały dopuszczone do obrotu na mocy obowiązujących
przepisów - posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679), tj. posiadają wpisy i świadectwa
wydane przez uprawnione organy.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy
bezwzględnie złożyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, w komputerze lub nieścieralnym atramentem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez
tłumacza przysięgłego.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnion- (ego)ych przedstawiciel(a)i
Wykonawcy.
W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt b):
a)
poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione
w formie:
- oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu
rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych
dokumentach,
- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (oryginał pieczęci).
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do
poszczególnych czynności.
9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w oparciu o art. 24 ustawy,
z zastrzeżeniem pkt. VI.4 i VI.5 niniejszej Specyfikacji.
10. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ustawy, z zastrzeżeniem pkt. VI.4 i VI.5 niniejszej Specyfikacji.
11. Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
12. Oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzulą “zastrzeżone przez Wykonawcę” muszą być
zapieczętowane z jawną ofertą.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy oraz informacji
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy skutkować będzie ich ujawnieniem przez Zamawiającego.
14. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana
kolejnymi numerami.
15. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną
dekompletację.
16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub
podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 4
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę.
17. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi
spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się
wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt. 1 - 9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu
„np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
IX.TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć na Dzienniku Podawczym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika
Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., pokój 238 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 05.06.2015 r., do godziny
10.00 (obowiązuje data wpływu na dziennik podawczy Zamawiającego).
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed
upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta vide pkt
VIII/1 specyfikacji, z dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do
oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na
zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie odwołania – art. 84 ust. 2 ustawy. Zamawiający również niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o
złożeniu oferty po terminie.
Otwarcie ofert nastąpi w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826
Kraków, os. Złotej Jesieni 1 w dniu 05.06.2015 r., o godzinie 10.30 w sali numer 15b (II p.). W trakcie
publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86ust. 3 i 4 ustawy.
X.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający - stosownie do normy z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – NIE ŻĄDA
WNIESIENIA WADIUM.
XI.FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron przekazuje pisemnie: drogą
elektroniczną (fax, email) lub drogą tradycyjną (papierową).
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona przez Zamawiającego.
3. Korespondencję w formie papierowej, wykonawcy zobowiązani są wysyłać bądź składać na adres: Dziennik
Podawczy Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej
Jesieni 1.
4. Korespondencję przekazywaną drogą elektroniczną, wykonawcy zobowiązani są kierować na adres email:
[email protected], fax:12 64 68 173.
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 5
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
5. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować
niemożnością zapoznania się przez Zamawiającego z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
XII. WYJAŚNIENIA
1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
będzie przesyłana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą specyfikację
oraz umieszczana na stronie internetowej, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła
do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy).
a)
Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela:
Maria Postrożny – Oddział Radioterapii, tel. 12 64 68 699
b) Informacji dotyczących organizacji przetargu udziela:
Anna Manys – Dział Zamówień Publicznych, tel. 12 64 68 958
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek 730:1505
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana
stanie się częścią SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom,
którzy pobrali specyfikację od Zamawiającego oraz umieszczona na stronie internetowej.
3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku
prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawców odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały
nowemu terminowi.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia i umieści tę informację na stronie internetowej.
XIII. ZASADY OCENY OFERT
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) złożone przez oferenta dokumenty potwierdzają spełnianie przez niego warunków formalnych
określonych w SIWZ,
b) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
c) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie.
2.
3.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie
stosował niżej podane kryteria:
KRYTERIUM
WARTOŚC PUNKTOWA WAGI W %
CENA
90%
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
10%
Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100
punktów:
Kryterium CENA:
Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) * 90 gdzie:
Ø
cena(min) – najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 6
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
Ø
cena(oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej
Kryterium TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
- DLA PAKIETÓW OD 1 DO 11:
Ø 5 dni roboczych: 0 pkt
Ø 4 dni robocze: 5 pkt
Ø 3 dni robocze: 10 pkt
- DLA PAKIETU 12:
·
4 tygodnie: 0 pkt.
·
3 tygodnie: 5 pkt.
·
do 2 tygodni: 10 pkt.
od daty złożenia zamówienia faksem, potwierdzonego pisemnie.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.
6. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia, w tym o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano
wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
7. Zawiadomienie o wyborze, o którym mowa w pkt. 6 specyfikacji będzie niezwłocznie zamieszczone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.
8. Podpisanie umowy odbędzie się w terminie zgodnym z ustawą - Prawo zamówień publicznych, w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
XIV. OFERTA CENOWA
1.Dokumenty opisane poniżej muszą być podpisane wyłącznie przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i
Wykonawcy.
2.Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli:
1.
2.
3
4
5
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
Lp.
Nazwa
przed-miotu
zamó-wienia
Nazwa
handlowa
przed-miotu
zamówienia
Pełnyn
umer
katalogowy/s
ysymbo
l
Kraj
producenta
jego
nazwa
Ilość
Cena jedn.
netto w zł
Stawka
podatku VAT
Cena
jedn.
brutto
zł
Wartość
netto w zł
Wartość
podatku VAT
Wartość
brutto w zł
Iloczyn
kolumn
Iloczyn
kolumny
Iloczyn
kolumny
Suma
kolumn
7i 8
6i 7
10 i 8
10 i 11
i
1.
w
dodać
poz. w kol.
7
RAZEM
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 7
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
UWAGA: Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
a) podana cena musi zawierać wszystkie składowe związane z dostawą do siedziby Zamawiającego, w miejscu
przez niego wskazanym
b) cena netto ma zawierać: koszty transportu, koszty ubezpieczenia, koszty opakowania, oraz wszelkie inne
składowe za wyjątkiem podatku VAT
c) stawka podatku VAT musi być wyszczególniona w osobnej rubryce.
PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ, PO UWZGLĘDNIENIU WSZYSTKICH
RABATÓW.
3. Warunki płatności:
a) terminy płatności - wymagany przez Zamawiającego termin płatności:
- 30 dni po dostawie i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury,
b) forma płatności - przelew (m.in. podać numer rachunku bankowego oraz adres banku Wykonawcy),
c) W przypadku gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność
nastąpi w terminie pierwszego dnia następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy.
4. Cena oferty ma być podana w PLN.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania stałości cen przez cały okres obowiązywania umowy.
Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa – w takim przypadku kwota netto pozostaje bez zmian, kwota
brutto ulega odpowiedniej zmianie.
XV. WZÓR UMOWY:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
1.
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom, a także innym
podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,
w taki sposób aby mógł os się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
że Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopi nastąpiło przed terminem do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. ustawy.
11. Odwołanie wnosi się:
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 8
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
-
12.
-
-
13.
-
-
14.
15.
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 11 i 12 wnosi się:
w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia;
w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
XVII. INFORMACJE DODATKOWE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku postępowania wymagają dla swej
skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do
reprezentowania firmy Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już
odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku danego postępowania.
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
Przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny
błąd gramatyczny, opuszczenie wyrazu lub jego części itp.
Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunku na
liczbach, polegającą na otrzymaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego.
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli dokonanie takiej
zmiany jest uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a wartość zawartej umowy nie ulegnie
zwiększeniu. Na dokonanie zmiany muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 9
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał złożenia
umowy regulującej współpracę wykonawców.
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej
w art. 93 ust. 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 10
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp.
Nazwa
Rozmiar
szerokość
zapotrzebowanie
Pakiet I
1.
Strzygarka chirurgiczna akumulatorowa, ładowana
bezkontaktowo - indukcyjnie z możliwością wielokrotnego
doładowania , w pełni wodoszczelna , klasa IPX7 lub wyższa ,
minimum 2 diody sygnalizujące naładowanie i rozładowanie .
Czas ciągłej pracy minimum 60 minut. W komplecie
ładowarka indukcyjna ze zdejmowanym elementem dla
łatwiejszej dezynfekcji oraz z możliwością mocowania do
powierzchni poziomych i pionowych.
3 komplety
Ostrze jednorazowe standardowe, wysokość strzyżenia nie
większa niż 0,21 mm , szerokość strzyżenia co najmniej 31,5
mm .Każde ostrze ma widoczny nr seryjny ( LOT)
(bezpośrednio na każdym ostrzu) , pakowane indywidualnie w
2. blister i opakowanie zbiorcze.
Ostrze
kompatybilne ze strzygarką, którą już posiada
Zamawiający.
6800 szt.
Ostrze do okolic wrażliwych, intymnych . Ostrze
jednorazowe, zwężone, wysokość strzyżenia nie większa niż
0,25 mm , szerokość strzyżenia co najmniej 20 mm.
Posiada widoczny nr seryjny ( LOT) bezpośrednio na każdym
3.
ostrzu , pakowane indywidualnie w blister i opakowanie
zbiorcze. Ostrze kompatybilne ze strzygarką, którą już
posiada Zamawiający.
800 szt.
Ostrze neurochirurgiczne .Ostrze jednorazowe
neurochirurgiczne , do głowy i włosów bardzo gestnych
wysokość strzyżenia nie wieksza niż 0,5 mm , szerokość
strzyżenia co najmniej 31,5 mm .Posiada widoczny nr
4. seryjny ( LOT) bezpośrednio na każdym ostrzu , pakowane
indywidualnie w blister i opakowanie zbiorcze.Ostrze
kompatybilne ze strzygarką , którą już posiada
Zamawiający.
400 szt.
Pakiet II - produkty do pielęgnacji chorych
1.
Podkład wielokrotnego użytku, z częścią środkową
nieprzemakalną od strony łóżka a od strony pacjenta jest
warstwa chłonna, część boczna jest bawełniana i można ją
podłożyć pod materac aby zapobiec przesuwaniu się i
może też służyć do przemieszczania pacjenta np.
podnoszenia pacjenta . Warstwa chłonna o rozmiarze od 8595cm x 90 - 100 cm a jej wewnętrzna warstwa jest z
poliuretanu a od strony pacjenta z delikatnego sztucznego
jedwabiu, pikowana szwem .Chłonność warstwy minimum
2500 ml, pranie w temperaturze 95 ºC i wytrzymuje 300 prań
. Powyższe dane potwierdzone w katalogu.
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Całkowita
długość od 180
cm a szerokość
od 90 cm
2400 szt.
Strona 11
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
2.
Pianka do mycia skóry chorego bez użycia wody i pH
Pojemność 400 ml
neutralnym dla skóry, zawiera również kwas mlekowy ,
do 450 ml
panthenol, bisabolol i wyciąg z kory i liści oczaru wirginijskiego
. Dozowana przy pomocy rozpylacza , Pianka ma skutecznie
usuwać pot , sole , mocz kał oraz nieprzyjemny zapach.
Pozostawia na skórze tworzy barierę ochronną i przyspiesza
regenerację naskórka oraz działa przeciwbakteryjnie i
przeciwzapalnie .
100 szt.
3.
Podkład jednorazowy, z częścią środkową nieprzemakalną
od strony łóżka folia PE o gramaturze od 21g/m² ,
mikroteksturowana , a część przylegająca do chorego ma
warstwę z włókniny o gramaturze od 15g/ m ² a warstwa
środkowa - pulpa celulozowa z absorbentem część boczna nakładki można je podłożyć , podwinąć pod materac.
Warstwa chłonna o rozmiarze od 60 - 70 cm x 80 - 90 cm
.Chłonność warstwy minimum 1750 ml. Powyższe dane
potwierdzone w katalogu.
Całkowity
długość od 180
cm a szerokość
od 70 cm
5000 szt.
4.
Ręcznik jednorazowy do higieny pacjenta , delikatny , bardzo
miękki z chłonnej celulozy typu air - laid o gramaturze od 70
g/m². Ręcznik nie rozrywa się po namoczeniu. Powyższe
dane potwierdzone w katalogu.
70 - 80 x 130 - 140
cm.
800 szt.
5.
Koszula tzw. chirurgiczna dla pacjenta, jednorazowa z
Rozmiar
włókniny typu SMS o gramaturze od 35 g/ m² , z rękawem o
uniwersalny
długości 26 - 28 cm - mierzona od ramienia . Długość koszuli
od 100 - 120 cm .Koszula ma posiadać wiązanie z tyłu , przy
szyi i w pasie, Wokół szyi lamówka a tył pleców poły tyłu mają
zachodzić na siebie wzajemnie. Koszula ma być
nieprześwitująca i niepyląca. Lamówka w kolorze innym niż
kolor koszuli. Koszula w kolorze niebieskim. Powyższe dane
potwierdzone w katalogu.
2500 szt.
Pakiet III - chusteczki medyczne włókninowe do
dezynfekcji
1.
20 x 25 cm
Chusteczki medyczne gr. IIA, włókninowe myjąco dezynfekcyjne, przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji
małych powierzchni szpitalnych i sprzętu medycznego
wrażliwego na działanie alkoholi, nasączone roztworem
czwartorzędowych zasad amoniowych , bezalkoholowe, i bez
aldehydów, bez związków, nadtlenowych. O szerokim
spektrum działania bakterio, wiruso, prątko i grzybobójczym.
Redukcja drobnoustrojów o co najmniej 5 logarytmów
dziesiętnych B, F, V ( HBV, HCV, NORO- w czasie do 1 min),
Tbc, warunki brudne. Z potwierdzonym działaniem
resztkowym po 72h z redukcją o co najmniej 2 logarytmy
dziesiętne. Maja być bezpieczne dla skóry rąk - badania
dermatologiczne - dokumenty. Przeznaczone do dezynfekcji
wszelkich delikatnych powierzchni i delikatnego sprzętu np.
głowice aparatu USG . Tuba plastikowa z wkładem
zawierającym 100 sztuk chusteczek.
Nr sprawy: 133/ZP/2015
400 op.
Strona 12
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
2.
Chusteczki do dezynfekcji ,bezalkoholowe ,i bez związków
20 x 25 cm
nadtlenowych , chloru, fenoli , aldehydów i ich pochodnych. O
szerokim spektrum działania bakterio, wiruso, prątko i
grzybobójczym. Redukcja drobnoustrojów o co najmniej 5
logarytmów dziesiętnych B, F, V ( HBV, HCV, NORO), Tbc.
Maja być bezpieczne dla skóry rąk - badania dermatologiczne
- dokumenty. Przeznaczone do dezynfekcji wszelkich
delikatnych powierzchni i delikatnego sprzętu np. głowice
aparatu USG . Wkład uzupełniający - kompatybilny z tubą z
pozycji 1- zawierający 100 sztuk chusteczek.
3.
Preparat dezynfekująco - myjący bezalkoholowy i bez
związków nadtlenowych , chloru, fenoli , aldehydów i ich
pochodnych w sprayu. Szerokie działanie bakterio, wiruso,
prątko i grzybobójcze. Redukcja drobnoustrojów o co
najmniej 5 logarytmów dziesiętnych B, F, V ( HBV, HCV,
NORO-1 min), Tbc, warunki brudne. Z potwierdzonym
działaniem resztkowym po 72h.Maja być bezpieczne dla skóry
rąk - badania dermatologiczne - dokumenty. Przeznaczony
do dezynfekcji wszelkich delikatnych powierzchni trudno
dostępnych, gr IIA. Opakowanie 500ml wraz z pompką
spryskującą.
4.
Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i
nieinwazyjnych urządzeń medycznych przeznaczone do
stosowania w środowisku klinicznym i medycznym ,
konfekcjonowane po 100 sztuk , z włókniny „spunbond” o
gramaturze 25g/m2 nasączone 70% alkoholem
izopropylowym oraz 0,5% czwartorzędowych związków
amoniowych. Klasa medyczna IIA, znak CE, zgodne z
normami EN 1276+EN 14561+EN 13727. Badania
potwierdzające 5 log redukcji przeciwdrobnoustrojowej.
18 cm X 18 cm
120 opak
5.
22 cm X 28 cm
Chusteczki medyczne gr IIA, włókninowe myjaco dezynfekcjne, przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji
małych powierzchni szpitalnych i sprzętu medycznego
wrażliwego na działanie alkoholi, nasączone roztworem
czwartorzędowych zasad amoniowych , bezalkoholowe , i
bez aldechydów, bez związków, nadtlenowych. O szerokim
spektrum działania bakterio, wiruso, prątko i grzybobóczym.
Redukcja drobnoustrojów o co najmniej 5 logarytmów
dziesiętnych B, F, V ( HBV, HCV, NORO- w czasie do 1 min),
Tbc, warunki brudne.Z potwierdzonym działaniem resztkowym
po 72h z redukcją o co najmniej 2 logarytmy dzisiętne. Maja
być bezpieczne dla skóry rąk - badania dermatologiczne dokumenty. Przeznaczone do dezynfekcji wszelkich
delikatnych powierzchni i delikatnego sprzetu np. głowice
aparatu USG . Miękie opakowanie po 200 sztuk chusteczek
szczelnie zamykane.
100 opak
1600 wkładów
zawierających 100
chusteczek
300 szt.
Pakiet IV – kapilary do gazometrii
1. Kapilary do gazometrii z heparyną
Od 175 ul
1000 szt.
2. Mieszalnik do kapilar -gazometria
1000 szt.
3. Zatyczka do kapilar 100 ul
1000 szt.
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 13
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
Pakiet V – asortyment
1.
Szkiełka podstawowe, szlifowane, odtłuszczone, 1mm
pakowane po 50 sztuk
75-76x 25- 26 mm
/ca. 1Mm
2.
Pudełko plastikowe PAKLER pakowane po 100 szt.
100 ml
3.
Wieczko do pudełka plastikowego PAKLER pakowane po
100 szt.
100 ml
4.
Butelka apteczna szklana
65 ml
5.
Butelka apteczna szklana
30 ml
6.
Probówki z polistyrenu , sterylne z korkiem , bez znacznika i
bez kołnierza o pojemności 11 ml
Wymiary 16 x 100
mm o pojemności
11 ml
7.
Ustnik jednorazowy do probierza ALKO SENSOR IV do
pomiaru poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu
600 op.
100 op.
100 op.
400 szt.
400 szt.
5 200 szt.
5 000 szt.
Pakiet VI – środki czystości
Ilość
1.
Emulsja do czyszczenia mebli (opak. 250 ml)
20 szt.
2.
Specjalny środek czyszczący typu FORTE VC-120 (opak. 1 l)
32 szt.
3.
Emulsja do podłogi nabłyszczająca typu VC-330 (opak. 1 l)
10 szt.
4.
Środek czyszczący z połyskiem typu VC-240 (opak. 1 l)
10 szt.
5.
10 szt.
6.
Płyn do gruntownego czyszczenia typuVC-150
(opak. 1 l)
Gąbka toaletowa kąpielowa miękka rozmiar 13 x 8 x 3,5 różnica + 4 cm
500 szt.
7.
Kostka zapachowa do WC z koszyczkiem
200 szt.
8.
Krem do golenia -
9.
Krem do rąk z lanoliną (opak. 100 ml) bez środka wybielającego
10.
Emulsja regenerująca do rąk z woskiem pszczelim z dozownikiem opak 250 ml
800 szt.
11.
Maszynka do golenia jednorazowa
5000 szt.
12.
Mydło szare powszechne (kostki) * po 100g
60 szt.
13.
Mydło toaletowe (kostki) po 100 g
80 szt.
14.
Mydło w płynie kosmetyczne (opak. 5 l)
15.
Neutralny środek czyszczący typu VC-180 (opak. 1 l)
50 szt.
Nr sprawy: 133/ZP/2015
800 szt.
25 opak.
5 szt.
Strona 14
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
16.
Papier toaletowy jednowarstwowy , kolor naturalny dł. ok. 200 listków – szerokość wstęgi
9 cm , gramatura 35 g/m² -potwierdzenie karta produktu wystawiona przez producenta.
17.
Pasta do urządzeń sanitarnych - (opak. 250 g)
10 szt.
18.
Pasta do zębów
10 szt.
19.
Pianka do czyszczenia ekranów komputera 200 ml
30 szt.
20.
Pianka do czyszczenia komputera 200 ml
10 szt.
21.
Płyn do usuwania kamienia i rdzy (opak 450 ml)
90 szt.
22.
Płyn do mycia - mleczko (opak. 500 ml)
23.
Płyn do mycia naczyń (opak. 1 l)
24.
Płyn do naczyń „Ludwik” lub Gold Citrus (opak. 1 litr)
25.
Płyn do szyb z atomizerem (opak. 500 ml)
60 szt.
26.
Płyn do WC – środek czyszczący 500 ml
40 szt.
27.
Płyn uniwersalny typu „Yplon” (opak. 1 litr) *
90 szt.
28.
Ręcznik papierowy biały typu M-TOREK (waga ok. 1,5 kg) do pojemnika o szerokości 21
cm
850 szt.
29.
Rękawice z tworzywa sztucznego - folia - małe jednorazowe(opak.=100 szt.)
10 opak
30.
Rękawice z tworzywa sztucznego - folia - średnie(opak.=100 szt.)
31.
Rękawice gumowe gospodarcze Nr 7 - pary
40 par
32.
Rękawice gumowe gospodarcze Nr 8 - pary
60 par
33.
Sól do zmywarek typu „Calgonit” (opak. 1,5 kg) *
120 opak
34.
Kostka ( tabletki ) typu „Calgonit „ do mycia do zmywarek*
35.
Szampon do włosów (opak. 1 litr)
80 opak
36.
Szczoteczka do rąk z drewnianym grzbietem
100 szt.
37.
Ściereczka do mycia gąbka, z jedną ostrą stroną zmywak do naczyń 4x 8 cm różnica + 2
cm
37
Ściereczka do mycia – miękka
400 szt.
38
Ściereczka do mycia - ostra
250 szt.
39
Ściereczka do sprzątania - uniteks , niebieska delikatna chłonna 35 x 50 cm +/- 5% ,
temp. prania 40 ° C
500 szt.
38.
Ściereczka do sprzątania - uniteks, żółta delikatna chłonna 35 x 50cm +/- 5% , temp.
prania 40 ° C
500 szt.
39.
Zmywacz do paznokci 50 ml
-
600 szt.rolek
160 szt.
1200 szt.
200 szt.
1500 opak
400 kostek
1800 szt.
50 szt.
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 15
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
40.
Sznurek jutowy szpagat – 5g
20 szt.
*- lub równoważne
Lp.
PAKIET VII – worki foliowe
Grubość folii
( LDPE )
Ilość
1. Worek foliowy 50 x 50 cm czarny
0,03
3000 szt.
2. Worek foliowy 50 x 50 cm czerwony
0,03
2000 szt.
3. Worek foliowy 70 x 110 cm czarny
0,05
2000 szt.
4. Worek foliowy 70 x 110 cm czerwony
0,05
2000 szt.
5. Worek foliowy 70 x 100 cm bezbarwny
0,05
500 szt.
6. Worek foliowy 70 x 100 cm zielony
0,05
500 szt.
Lp.
PAKIET VIII – worki foliowe
1.
Worek foliowy 15 x 30 -32 cm niebieski,
zakładane na butelki lub worki z lekiem
(osłona przed światłem )
od 0,06
11 000 szt.
2.
Worek foliowy 20 x 40 -42 - 45 cm niebieski,
zakładane na butelki lub worki z lekiem
(osłona przed światłem )
od 0,06
20 000 szt.
Lp.
PAKIET IX - Prześcieradła celulozowe,
laminowane w rolce
Grubość folii
( LDPE )
opis
Ilość
Ilość
1
Prześcieradło
na kozetki lekarskie w rolce Szer .50 cm + / - 1 cm ,
celulozowe – dwuwarstwowe, laminowane długość 40 mb w rolce
,perforowane co 50 cm lub co 80 cm . Gramatura
36 g/m² ,( 2 x po 18 g/ m² ) chłonność 160 g/ m²
300 szt.
2
Prześcieradło
na kozetki lekarskie w rolce Szer .60 cm + / - 1 cm ,
celulozowe – dwuwarstwowe, laminowane długość 40 mb w rolce
,perforowane co 50 cm lub co 80 cm Gramatura
od 36 g/m² , (2 x po 18 g ) chłonność 160 g/ m²
200 szt.
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 16
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
Lp.
PAKIET X- Prześcieradła celulozowe w rolce
opis
Ilość
1
Prześcieradło na kozetki lekarskie w rolce 100% Szer .50 cm + / - 1 cm ,
celuloza – dwuwarstwowe, ,perforowane co 50 długość 40 mb w rolce
do 80 cm .
Gramatura 36 g/m² ,( 2 x po 18 g/
m² ) chłonność 160 g/ m²
900 szt.
2
Prześcieradło na kozetki lekarskie w rolce 100% Szer .60 cm + / - 1 cm ,
celuloza – dwuwarstwowe, ,perforowane co 50- długość 40 mb w rolce
80 cm . Gramatura 36 g/m² ,( 2 x po 18 g/ m² )
chłonność 160 g/ m²
600 szt.
Lp.
PAKIET XI – inny asortyment - wybór na
asortyment
opis
Ilość
1
Środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych – Pojemność 1 litr
wirówek do masażu, typu KristalinPhone
Universal – roztwór wodnisty, kwaśny z
zawartością kwasu fosforanowego ( od 5 do 15
%) i surfaktantów
6 op.
2
Emulsja regenerująca do rąk z woskiem 24511300
pszczelim z dozownikiem opak 500 ml
600 szt.
3
Żel do USG – wodny roztwór pozbawiony 250 – 260 g
aldehydu mrówkowego ,niedający podrażnień .
Potwierdzenie powyższego w katalogu.
200 szt.
4
Żel do USG – wodny roztwór pozbawiony 0,5 l
aldehydu mrówkowego, niedający podrażnień.
Potwierdzenie powyższego w karcie produktu
700 szt.
5
Żel do Ekg
300 szt.
250 – 260 g
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 17
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
Pakiet XII –
PRZEDMIOT PRZETARGU: MASKI TLENOWE DO UŻYTKU W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ – 100 SZT.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH
PRODUCENT: _________________ MODEL: ____________ TYP: ___________________
Rok produkcji:
Lp.
1.
2.
2015
PARAMETR/WARUNEK
Wymóg
Kompletny zestaw masek oddechowych – 100 szt.
dostosowanych do podłączenia do komory
hiperbarycznej Zyron 12
Tak
Każda maska wyposażona w węże oddechowe
Tak
4.
Maski wykonane z materiału dopuszczonego do używania
w tlenoterapii hiperbarycznej, łatwego w czyszczeniu/
dezynfekcji.
Konstrukcja maski zapewnia należyte przyleganie maski
do twarzy pacjenta.
5.
Rozmiar: S, M, L (do wyboru przez użytkownika)
3.
Wartość oferowana
Tak
Tak
Tak
........................................................................
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 18
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
OFERTA
Nazwa wykonawcy
Adres (siedziba) wykonawcy
Województwo
Powiat
NIP
REGON
Telefon/Fax
www
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko:
telefon/fax:
e-mail:
dotyczy: „DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH ORAZ MASEK TLENOWYCH”
– sprawa nr 133/ZP/2015
1.Oferujemy realizację zamówienia za cenę:
PAKIET……………… / POZ. ASORTYMENTOWA…………….
WARTOŚĆ NETTO
2.
STAWKA PODATKU VAT
WARTOŚĆ BRUTTO
Oferujemy:
Pakiety od 1 do 11:
MAKSYMALNY WYMAGANY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
OFEROWANY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
5 dni roboczych
Pakiet 12:
MAKSYMALNY WYMAGANY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
OFEROWANY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
4 tygodnie
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 19
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
3.
Oświadczamy, że:
WARUNEK
TAK/NIE
Zapoznaliśmy się ze specyfikacją wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Przyjmujemy warunki i terminy płatności.
Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji.
Zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji projektu umowy
i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę
sporządzoną na podstawie tego wzoru.
4.
Oświadczamy, że zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.):
WARUNEK
TAK/NIE
Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności
lub czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
Posiadamy wiedzę i doświadczenie.
Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5.
Oświadczamy, że:
WARUNEK
TAK/NIE
Ubiegając się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie spełniamy żadnej
przesłanki mogącej stanowić podstawę wykluczenia z postępowania
w okolicznościach określonych w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 20
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 12 64 68 207, 210, 109; fax 12 64 68 173, 930;
Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *
* w przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej
........................................................................
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Nr sprawy: 133/ZP/2015
Strona 21