Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Page 1 of 3
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 182767-2013 z dnia 2013-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych z wyposażeniem do pracowni
fizyczno-chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie. Wykonawca w ofercie musi zaproponować
meble i wyposażenie, którego...
Termin składania ofert: 2013-09-19
Namysłów: Wykonanie, dostawę i montaż mebli laboratoryjnych z
wyposażeniem do pracowni fizyczno-chemicznej w I Liceum
Ogólnokształcącym w Namysłowie.
Numer ogłoszenia: 204273 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 182767 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Pl. Wolności 12A, 46100 Namysłów, woj. opolskie, tel. (077) 410 36 95, faks 077 4103922.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie, dostawę i montaż mebli
laboratoryjnych z wyposażeniem do pracowni fizyczno-chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w
Namysłowie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż
mebli laboratoryjnych z wyposażeniem do pracowni fizyczno-chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w
Namysłowie. Wykonawca w ofercie musi zaproponować meble i wyposażenie, którego parametry
techniczne i jakościowe będą odpowiadały wymaganiom zawartym w specyfikacji technicznej. Minimalne
parametry mebli i wyposażenia podano w wymaganiach technicznych (zawartych w specyfikacji
technicznej) - dodatek nr 3 do SIWZ. Oferowane przez wykonawcę meble i wyposażenie muszą
odpowiadać minimalnym parametrom i nie mogą być one gorsze jakościowo. W wymaganiach
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=204273&rok=20... 2013-10-03
Page 2 of 3
technicznych Zamawiający szczegółowo określił swoje potrzeby. Wykonawca w ofercie musi
zaproponować meble i wyposażenie fabrycznie nowe, wolne od wad, które będą posiadały wszystkie
elementy wymienione w wymaganiach technicznych, a jego parametry techniczne i jakościowe będą na
poziomie lub lepsze od podanych. Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie elementy startowe i
przed dokonaniem odbioru końcowego być gotowy do pracy. Wymiary podane przez Zamawiającego w
specyfikacji technicznej (dodatek nr 3 do SIWZ), należy bezwzględnie sprawdzić przed rozpoczęciem
realizacji zamówienia (wskazana wizja lokalna przed złożeniem oferty). Zamawiający dopuszcza różnice
wymiarowe w zależności od produkowanych typów szeregów mebli, w zakresie +/- 5 %. Ewentualne
wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych: znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy, a służy jedynie jak najdokładniejszemu
przedstawieniu oczekiwań Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod
warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych takich samych lub
lepszych niż przedstawione w specyfikacji technicznej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z
obowiązującymi Polskimi Normami oraz innymi przepisami prawa regulującymi wymagania w zakresie
ergonomii, bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości. Miejsce realizacji zamówienia: I Liceum
Ogólnokształcące w Namysłowie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1, 39.18.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48840,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41196,00
Oferta z najniższą ceną: 41196,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43024,30
Waluta: PLN.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=204273&rok=20... 2013-10-03
Page 3 of 3
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=204273&rok=20... 2013-10-03