4. Odpowiedź na pytanie (2)

Transkrypt

4. Odpowiedź na pytanie (2)
Częstochowa, 2016.06.28
IZ.271.35.2016
Odpowiedź na pytanie (2)
dot. przetargu nieograniczonego pn: zakup, dostawa i wdrożenie urządzeń oraz
oprogramowania do deduplikacji i przechowywania kopii zapasowych na
potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy.
Informuję, że w dniu 24.06.2016 r. wpłynęło następujące pytanie dotyczące w/w
postępowania:
Pytanie: „Dnia 17 czerwca 2016r. zostało zamieszczone ogłoszenie dotyczące
zamówienia publicznego pn. : zakup, dostawa i wdrożenie urządzeń oraz
oprogramowania do deduplikacji i przechowywania kopii zapasowych na potrzeby Urzędu
Miasta Częstochowy. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia punkty:
1. Zakup, dostawa i wdrożenie urządzenia do deduplikacji i przechowywania kopii
zapasowych o pojemności min. 45 TB - 1 szt.
- Punkt 2. Porty podpunkt 4 : BOOST/OST,
- Punkt 6. Deduplikacja podpunkt 5 : Oferowany produkt musi posiadać obsługę
mechanizmów globalnej deduplikacji dla danych otrzymywanych jednocześnie wszystkimi
protokołami (CIFS, NFS, VTL, deduplikacja na źródle Oracle) przechowywanych w obrębie
całego urządzenia. Raz otrzymany i zapisany w urządzeniu fragment danych nie powinien
nigdy więcej zostać zapisany bez względu na to, jakim protokołem zostanie ponownie
otrzymany
- Punkt 6. Deduplikacja podpunkt 6 : Oferowany produkt musi posiadać obsługę
mechanizmów globalnej deduplikacji pomiędzy wirtualnymi bibliotekami. Blok danych
otrzymany i zapisany w wirtualnej bibliotece A, nie powinien nigdy więcej zostać zapisany
bez względu do jakiej wirtualnej biblioteki trafi.
- Punkt 6. Deduplikacja podpunkt 7 : Urządzenie musi pozwalać na podział na logiczne
części. Dane znajdujące się w każdej logicznej części muszą być między sobą
deduplikowane (globalna de-uplikacja między logicznymi częściami urządzenia).
- Punkt 8. Wydajność podpunkt 1 : minimum 160 strumieniami i jednocześnie w tym
samym czasie odczyt danych minimum 20 strumieniami pochodzących z różnych aplikacji
oraz dowolnych protokołów (VTL, NFS, CIFS, OST) oraz dowolnych interfejsów (FC, LAN)
w tym samym czasie. Wymienione wartości strumieni (160 dla zapisu i jednocześnie 20
strumieni dla odczytu) muszą mieścić się w przedziale oficjalnie rekomendowanym
i wspieranym przez producenta urządzenia.
- Punkt 9. Pojemność podpunkt 2 : Przestrzeń składowania zdeduplikowanych danych
musi być jedna dla wszystkich protokołów dostępowych wskazują na jednego producenta.
Czy zamawiający dopuszcza rezygnację z zaznaczonych zapisów ze względu na to iż
jedynym producentem spełniającym powyższe zapisy jest EMC ?”
Odpowiedź: Według wiedzy posiadanej przez Zamawiającego, warunki o których
mowa w pytaniu spełniają produkty jeszcze co najmniej jednego producenta.
Warunki opisane w SIWZ są funkcjonalnościami minimalnymi, jakie powinno
spełniać środowisko do systemu kopii zapasowych. Jednocześnie Zamawiający
zgodnie z SIWZ dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, których
parametry zostały opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-75
www.czestochowa.pl, [email protected]
IZ.271.35.2016
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty