Protokol_09_10_2015

Transkrypt

Protokol_09_10_2015
SR-I.371.12.2015.WL
Świdnik, dnia 09.10.2015 r.
Pieczęć zamawiającego
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników
projektu systemowego „Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez
dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Powiecie Świdnickim”
2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 28.09.2015 r. na kwotę 1474,99 złotych.
3. W dniu 28.09.2015 r. zamieszczono na stronie internetowej www.pcpr-swidnik.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w jednostce informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie
ofertowe).
4. W terminie do dnia 2 października 2015 r. do godz. 15:00 do Zamawiającego wpłynęły niżej
wymienione oferty:
Numer
oferty
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Cena (w zł)
Uwagi
1
studio ROZWOJOWE
Olga Matecka
40-594 Katowice,
ul. Gallusa 12
1 947,00 zł
-
2
Empresa
Aleksandra Piotrowska
20-577 Lublin,
ul. Ametystowa 18/25
2 200,00 zł
-
3
Rajos Consulting
Rafał Stelmasik
37-550 Radymno,
ul. C.K. Norwida 1
1 276,00 zł
-
4
Centrum Edukacyjne
„OMNIBUS” T. Wasiłek,
D. Wasiłek –
Wojciechowska s. c.
73-110 Stargard
Szczeciński,
ul. Chrobrego 8A/23
1 890,02 zł
-
5
Ośrodek Terapii i
Rozwoju
21-040 Świdnik,
Barbara Kasprzak, Renata ul. Hallera 9
Puchala s. c.
902,00 zł
-
Projekt systemowy „Krok w przyszłość” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja!
Strona 1 z 2
6
Centrum Szkoleń
Wielozawodowych
„DELTA”
Pracownia Badań
Psychologicznych
„DELTA”
Jakub Błaszczyk
27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski,
ul. Kilińskiego 57
7
Agencja Rozwoju
Edukacji
Norbert Jasiński
42-200 Częstochowa,
ul. Grzybowska 58
1 524,60 zł
-
8
ICN Centrum
Kompetencji
Tomasz Sobkowicz
20-148 Lublin,
ul. Związkowa 4
1 100,00 zł
-
Wykonawca nie
wykazał spełniania
858,00 zł
warunku udziału
w postępowaniu
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Ośrodek Terapii i Rozwoju Barbara Kasprzak, Renata Puchala s. c.,
21-040 Świdnik, ul. Hallera 9
6. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą
cenę realizacji zadania spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
7. Postępowanie prowadził/a: Dagmara Walczyna.
(podpis pracownika)
Zatwierdzam / nie zatwierdzam
(data i podpis Kierownika zamawiającego)
Projekt systemowy „Krok w przyszłość” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja!
Strona 2 z 2