NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW KADR

Transkrypt

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW KADR
NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW KADR
Dyrektor Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą
Płciową ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
specjalisty do spraw kadr
w dziale administracyjno-księgowym
1. Opis stanowiska, liczba lub wymiar etatu, rodzaj umowy:
- specjalista ds. kadr,
- 1 etat,
- umowa o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące, z możliwością zatrudnienia na
czas określony 1 roku oraz dalszą kontynuacją umowy.
- miejsce pracy: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą
Płciową, Białystok, ul. Św. Rocha 3.
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- bieżące prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych ok. 25. osobowej grupy
pracowniczej,
- obsługa programu komputerowego Płatnik i programu kadry i płace, m.in. aktualizacja
istniejącej bazy danych osobowych, wygenerowanie miesięcznych i rocznych kart
ewidencji czasu pracy, uzupełnianie absencji chorobowych, urlopów, przebiegu pracy
zawodowej oraz informacji dotyczących opisu etatów i składników płacowych,
- comiesięczne przygotowywanie niezbędnych informacji do naliczenia wynagrodzeń
pracowników,
- organizowanie i kierowanie na badania profilaktyczne oraz do celów sanitarnoepidemiologicznych,
- organizowanie i kierowanie na szkolenia BHP, ppoż. oraz inne wymagane kursy na
poszczególnych stanowiskach pracy,
- prowadzenie ewidencji urlopów oraz wyjść i wyjazdów służbowych,
- sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych do GUS oraz PFRON,
- kompletowanie wszelkiej dokumentacji dla nowoprzyjętych pracowników, w tym
przygotowywanie wniosków w celu ubiegania się o refundację dla osób skierowanych z
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy i innych,
- przygotowywanie wniosków oraz kompletowanie wszelkiej dokumentacji dla
pracowników przechodzących na emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy,
- prowadzenie spraw związanych z obsługą pocztową, telefoniczną i inną zapewniającą
prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu,
- wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym przyjmowanie i obieg dokumentów
wychodzących i przychodzących,
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, tj. instrukcji, regulaminów i
zarządzeń,
- prowadzenie wszelkich spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń
Socjalnych,
- znajomość przepisów prawnych w zakresie zamówień publicznych,
- ogólna wiedza z rachunkowości budżetowej,
- prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem technicznym budynku, urządzeń i
instalacji,
- podejmowanie wszelkich spraw związanych z działalnością archiwum zakładowego,
- wykonywanie innych zadań przypisanych dla tego stanowiska pracy w indywidualnym
zakresie czynności służbowych.
3. Wymagania niezbędne - oceniane w pierwszym etapie postępowania
konkursowego:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe magisterskie - administracyjne, prawnicze, ekonomiczne,
- co najmniej trzyletni okres świadczenia prac na podobnym stanowisku pracy,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
- niekaralność za przestępstwa umyślne,
- nieposzlakowana opinia.
4. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych, o
których mowa w pkt 3:
- list motywacyjny,
- życiorys (CV),
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji
zatrudnienia,
- kopia dowodu osobistego,
- kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
umyślne i nieumyślne przestępstwo karne i skarbowe zawierające własnoręczny podpis,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j.: Dz.U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.)” zawierające własnoręczny podpis
(wg dołączonego poniżej wzoru oświadczeń).

5. Oczekiwane predyspozycje i wiedza podlegająca weryfikacji w drugim etapie
postępowania konkursowego:
Wymagania konieczne:
- znajomość przepisów prawa z zakresu: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, kodeksu
pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż.,
- znajomość i umiejętność obsługi komputera w zakresie oprogramowania: Word, Excel,
Płatnik, Kadrowo-Płacowy oraz Internet,
- umiejętność redagowania pism.
Wymagania pożądane:
- komunikatywność,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
- odpowiedzialność i dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- wysoka kultura osobista,
- dyscyplina.
6. Warunki pracy na stanowisku:
- praca administracyjno – biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym,
- na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
- osobiście w siedzibie Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych
Drogą Płciową – Sekretariat I piętro, ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok (wejście od ul.
Stołecznej), w godz. 9:00 - 13:00,
- korespondencyjne na adres: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych
Drogą Płciową, ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok,
- w przypadku dokumentów wysłanych pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data
stempla pocztowego,
- w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem:
”Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr”, w terminie do dnia 09.02.2016 r.
Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o
terminie dalszej rekrutacji. Numer telefonu należy podać w CV.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Ośrodka
Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową.
Ogłoszenie o naborze i o wynikach naboru będzie umieszczone na stronie internetowej
Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową:
www.std.bialystok; w zakładce BIP – oferty pracy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
jednostki ogłaszającej.
Białystok 2016-01-26
Marianna Sokołowska
p.o. dyrektora
WZÓR Oświadczenia
Oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko specjalisty ds. kadr
…………..……………………………………………………………………..
Imię i nazwisko, miejscowość, data
1) Ja niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania
wynikającej z art. 233§1 (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny (DZ. U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że
mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych oraz
oświadczam, że nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
………………………………………………..
Podpis (czytelny, odręczny)
2) Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procedury rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. kadr – zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.).
………………………………………………..
Podpis (czytelny, odręczny)