instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

instrukcja obsługi
Żelazko turystyczne
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Model: AIR202
Prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji, przed użyciem
urządzenia.
Charakterystyka i struktura:
Produkt ma wiele funkcji takich jak regulacja temperatury, spryskiwanie, prasowanie na sucho, para,
silna para itd. Do jego właściwości należą: luksusowy kształt, wysoka skuteczność termiczna, łatwość
użycia, dobre efekty prasowania, oszczędność pracy i inne.
A:Pokrętło regulacji strumienia
B: Żarówka wskaźnika
C:Ruchomy przewód
D:Pokrętło regulacji temperatury
E: Zbiornik na wodę
F:Stopa żelazka
G: Przykrywa otworu do napełniania wody
C
D
G
A
B
[
W
E
p
Przed użyciem żelazka:
F
i
Proszę sprawdzić dokładną ilość napięcia (przycisk regulacji napięcia znajduje się za korpusem
s
żelazka). Należy sprawdzić lokalne napięcie przed podłączeniem żelazka do gniazdka. Proszę włączyć
przycisk regulacja napięcia i wybrać odpowiednie napięcie.z Jeśli wybierzemy 120V, napięcie będzie
się wahało między 100-127V, a jeśli 230V między 220 a 240c V.
y
UWAGA:
t
Podczas używania żelazka nie można regulować napięcia. Należy
umieścić uchwyt w pozycji do
a
prasowania. Podnieść uchwyt do pozycji zamkniętej.
t
z
Jak napełniać wodą:
Wyciągnąć pokrywkę do napełniania wody, napełniać aż dod momentu wypełnienia zbiornika,
zamknąć pokrywę przywracając ją do oryginalnej pozycji. o
k
Jak prasować na sucho:
u
1.Przesunąć pokrętło regulacji temperatury do pozycji „0”,mprzekręcić pokrętło regulacji strumienia
do pozycji „0”,włożyć wtyczkę do gniazdka.
e
2.Przesunąć pokrętło regulacji temperatury na skalę temperatury, która jest wymagana do
n
prasowania, wówczas wskaźnik się włączy.
t
3. Kiedy wskaźnik się zaświeci, można rozpocząć prasowanie.
u
Jak spryskiwać:
Wielokrotnie przycisnąć przycisk spryskiwania, a wtedy para
l będzie się rozpylać z otworu
spryskiwacza. Wówczas należy pilnować, by zachowywać odpowiednią
ilość wody w zbiorniku.
u
b
Jak prasować z funkcją czyszczenia:
1.Napełnić pojemnik na wodę.
p strumienia na pozycję ”..” do „…”.
2. Używać zespołu prasowania, przesunąć pokrętło regulacji
o
Sposób regulacji temperatury jest taki sam w przypadku prasowania
na sucho.
3. Kiedy wskaźnik zgaśnie, należy przesunąć pokrętło regulacji
d strumienia do pozycji „+”, wówczas
para zacznie się wydzielać i można rozpocząć prasowanie. s
4.Po zakończeniu prasowania, należy przekręcić pokrętło regulacji
temperatury na pozycję „0”,
u
wyciągnąć wtyczkę, opróżnić zbiornik na wodę, wylewając pozostała w żelazku wodę, a następnie
m
przesunąć pokrętło regulacji strumienia do pozycji „0”.
o
w
a
n
i
e
Uwagi:
1.Proszę przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem produktu.
2.Przed użyciem, należy sprawdzić czy napięcie produktu jest takie samo jak napięcie w Twoim domu.
3.Podczas prasowania parowego zaleca się używania wody destylowanej.
4.Nie wolno pozostawiać żelazka podłączonego do prądu bez dozoru oraz nie wolno pozwalać
dotykać dzieciom gorącego żelazka.
5.Przed napełnieniem bądź opróżnieniem zbiornika wody należy najpierw wyciągnąć wtyczkę.
6.Po zakończeniu prasowania, przesunąć pokrętło regulacji strumienia do pozycji „0”, przesunąć
pokrętło regulacji temperatury do pozycji „0”, wyciągnąć wtyczkę
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta,
autoryzowanego serwisanta lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
8. Żelazko musi być używane oraz przechowywane na stabilnych powierzchniach.
9.Kiedy żelazko umieszczone jest na stojaku, należy zapewnić, by powierzchnia, na której stoi była
stabilna.
10. Żelazka nie powinno się używać jeżeli uprzednio spadnie jeżeli występują widoczne oznaki
zniszczenia lub jeśli przecieka.
11.żelazka nie należy pozostawiać bez nadzoru, kiedy jest ono podłączone do głównego zasilania.
12. Wtyczka musi być usunięta z gniazda zanim zbiornik wody zostanie napełniony wodą.
Urządzenia nie powinny używać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
psychicznej oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy na temat urządzenia, chyba że będą one
nadzorowane lub wystarczająco poinstruowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
Dzieci powinny być nadzorowane, by nie bawiły się urządzeniem.
KARTA GWARANCYJNA
IMPORTER / GWARANT :
FHU COMTEL SP.J . SZ.PABIJAN Z.OJCZYK, PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO, TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48
14 68 49 419.
www.comtel-brzesko.pl e-mail: [email protected] , [email protected]
Nazwa i model
Nr fabryczny
Data sprzedaży
Podpis i pieczątka sprzedawcy
Adnotacje o naprawie
LP
Data przyjęcia do
naprawy
opis naprawy
pieczątka/podpis
1
2
3
4
WARUNKI GWARANCJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę COMTEL z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68
49 418 nazywana w dalszej części gwarancji Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem.
Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką LAUSON zakupionych na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w
miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.
Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu sprzętu.
W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia
zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które
ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
- dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
- nazwę , model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
- datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
-dokładny opis uszkodzenia, wady.
- podpis i pieczątkę sprzedawcy.
Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do
dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec
przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty
otrzymania towaru do naprawy.
Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności
wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcja Obsługi,
- usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
- samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian
konstrukcyjnych.
-używania urządzeń w celach komercyjnych,
-zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
-uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
-uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
-kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków ,
ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże
zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na
urządzeniu nie podlega gwarancji.
Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy,
wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w
przypadku:
-jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki , a sprzęt nadal będzie nadal
wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
-jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe.
W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo
do zwrotu zapłaconej kwoty.
Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt
jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu
oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.
IMPORTER / GWARANT :
FHU COMTEL SP.J . SZ.PABIJAN Z.OJCZYK, PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO, TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48
14 68 49 419.
www.comtel-brzesko.pl e-mail: [email protected] , [email protected]
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy
bezpieczeństwa, jak poniżej:
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.
TRZYMAJ Z DALA OD WODY.
UWAGA: jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, wszystkie części elektryczne są w
stanie pobudzenia nawet, gdy urządzenie jest wyłączone.
By zredukować ryzyko śmierci poprzez porażenie prądem:
1.
2.
3.
4.
Zawsze wyłącz urządzenie z gniazdka, gdy nie jest używane.
Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli. Przechowuj urządzenie w takim miejscu, by jego upadek do
wanny, czy zlewu nie był możliwy.
Nie umieszczaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je natychmiast. NIE SIĘGAJ PO NIE DO WODY!
UWAGA: By zredukować ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru czy innego urazu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nie zostawiaj urządzenia, gdy pracuje, bądź jest włączone do gniazdka.
Nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, bądź osoby niepełnosprawne.
Korzystaj z urządzenia tylko w celach, do których jest przeznaczone. Korzystanie z dodatków
niezalecanych przez producenta może być niebezpieczne.
Nigdy nie korzystaj z urządzenia, gdy jego przewód, bądź wtyczka są uszkodzone. Także gdy nie działa
poprawne, bądź zostało upuszczone lub w inny sposób uszkodzone. Tym bardziej, gdy wpadło do
wody. Zanieś urządzenie do najbliższego serwisu w celu przeglądu, bądź naprawy.
Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni, bądź innego źródła ciepła.
Nigdy nie przysłaniaj wylotu powietrza, bądź nie umieszczaj go na miękkich powierzchniach, jak
poduszka, kanapa. To także może przysłonić jego wylot. Nie pozwól, by do otworu urządzenia
przedostały się włosy i inne podobne.
Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś senny lub usypiasz.
Nigdy nie wrzucaj, ani nie wkładaj żadnych obiektów do urządzenia. Może to być niebezpieczne.
Nie korzystaj z urządzenia na dworze, w obszarze rozpylonych aerozoli czy innych sprayów. Także w
miejscach, gdzie podawany jest tlen.
Nie kieruj przepływu powietrza w stronę oczu lub innych czułych na ciepło powierzchni ciała.
Elementy mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Pozwól im ostygnąć po skończonej pracy, nim
schowasz urządzenie.
Nie umieszczaj urządzenia na żadnej powierzchni, gdy urządzenie pracuje.
Trzymaj włosy z dala od wlotów powietrza.
ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ!!!