Kraków: Usługi na prace konserwacyjne zlokalizowane na terenie

Transkrypt

Kraków: Usługi na prace konserwacyjne zlokalizowane na terenie
Kraków: Usługi na prace konserwacyjne zlokalizowane na terenie działalności
Inspektoratu Rejonowego w Krakowie
Numer ogłoszenia: 151238 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 95920 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat
Rejonowy w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 628
09 80, faks 12 628 09 90.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi na prace konserwacyjne
zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część zamówienia nr 13 Konserwacja wałów
rzeki Wisły km 0+000 - 1+760, 0+000 - 4+300, 0+000 - 0+960, 0+000 - 1+780, 0+000 1+360, m. Morsko, Sokołowice, Przemyków, Witów, Piotrowice, gmina Koszyce, powiat
proszowicki rozmiar 10,16 km Zakres prac obejmuje: Wykoszenie porostów, mechaniczne
koszenie porostów ze skarp wału, ciągnik + kosiarka bijakowa Wykoszenie porostów, ręcznie
ze skarp wału, porost gęsty, twardy Część zamówienia nr 14 Konserwacja lewego wału rzeki
Wisły w km 0+000 - 2+820 m. Nowe Brzesko, Hebdów, gmina Nowe Brzesko, powiat
proszowicki. Rozmiar : 2,82 km Zakres prac obejmuje: Wykoszenie porostów, mechaniczne
koszenie porostów ze skarp wału, ciągnik + kosiarka bijakowa Wykoszenie porostów, ręcznie
ze skarp wału, porost gęsty, twardy z wygrabieniem Część zamówienia nr 15 Konserwacja
lewego i prawego wału potoku Ścieklec w km 0+000 - 0+430, 0+682 - 1+284, 1+619 1+996, 2+410 - 3+049L; 0+000 - 3+049P, m. Proszowice, Opatkowice, Makocice, gmina
Proszowice, powiat proszowicki. Rozmiar: 5,097 km Zakres prac obejmuje: Wykoszenie
porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp wału, ciągnik + kosiarka bijakowa
Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wału, porost gęsty, twardy z wygrabieniem Część
zamówienia nr 16 Konserwacja wałów rzeki Szreniawy km 2+000 - 2+420P, 0+000 0+960L, m. Witów, Sokołowice ,gmina Koszyce, powiat proszowicki Rozmiar : 3,38 km
Zakres prac obejmuje: Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp wału,
ciągnik + kosiarka bijakowa Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wału, porost gęsty,
twardy z wygrabieniem Ręczne ścinanie, krzaki średniej gęstości ze skarp wału według
wskazań w terenie Część zamówienia nr 17 Konserwacja prawego wału rzeki Nidzicy w km
0+000 - 2+100 m. Piotrowice, gmina Koszyce, powiat proszowicki. Rozmiar: 2,10 km Zakres
prac obejmuje: Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp wału, ciągnik
+ kosiarka bijakowa Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wału, porost gęsty, twardy z
wygrabieniem..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 13
Nazwa: Konserwacja wałów rzeki Wisły km 0+000 - 1+760, 0+000 - 4+300, 0+000 - 0+960,
0+000 - 1+780, 0+000 - 1+360, m. Morsko, Sokołowice, Przemyków, Witów, Piotrowice,
gmina Koszyce, powiat proszowicki rozmiar 10,16 km
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•
Maciej Całus P.H.U.ALPROTECH, ul.Krakowska 37, 32-641 Przeciszów, kraj/woj.
małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32131,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•
Cena wybranej oferty: 18763,49
Oferta z najniższą ceną: 18763,49 / Oferta z najwyższą ceną: 55549,80
Waluta: PLN.
Część NR: 14
Nazwa: Konserwacja lewego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 2+820 m. Nowe Brzesko,
Hebdów, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki. Rozmiar : 2,82 km
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•
Maciej Całus P.H.U.ALPROTECH, ul.Krakowska 37, 32-641 Przeciszów, kraj/woj.
małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9631,71 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•
Cena wybranej oferty: 5702,73
Oferta z najniższą ceną: 5702,73 / Oferta z najwyższą ceną: 18214,21
Waluta: PLN.
Część NR: 15
Nazwa: Konserwacja lewego i prawego wału potoku Ścieklec w km 0+000 - 0+430, 0+682 1+284, 1+619 - 1+996, 2+410 - 3+049L; 0+000 - 3+049P, m. Proszowice, Opatkowice,
Makocice, gmina Proszowice, powiat proszowicki. Rozmiar: 5,097 km
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•
Maciej Całus P.H.U.ALPROTECH, ul.Krakowska 37, 32-641 Przeciszów, kraj/woj.
małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8104,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•
Cena wybranej oferty: 4189,13
Oferta z najniższą ceną: 4189,13 / Oferta z najwyższą ceną: 7844,29
Waluta: PLN.
Część NR: 16
Nazwa: Konserwacja wałów rzeki Szreniawy km 2+000 - 2+420P, 0+000 - 0+960L, m.
Witów, Sokołowice ,gmina Koszyce, powiat proszowicki Rozmiar : 3,38 km
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•
Maciej Całus P.H.U.ALPROTECH, ul.Krakowska 37, 32-641 Przeciszów, kraj/woj.
małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12755,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•
Cena wybranej oferty: 6982,20
Oferta z najniższą ceną: 6982,20 / Oferta z najwyższą ceną: 23631,05
Waluta: PLN.
Część NR: 17
Nazwa: Konserwacja prawego wału rzeki Nidzicy w km 0+000 - 2+100 m. Piotrowice,
gmina Koszyce, powiat proszowicki. Rozmiar: 2,10 km
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•
Maciej Całus P.H.U.ALPROTECH, ul.Krakowska 37, 32-641 Przeciszów, kraj/woj.
małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5712,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•
Cena wybranej oferty: 3243,24
Oferta z najniższą ceną: 3243,24 / Oferta z najwyższą ceną: 11453,40
Waluta: PLN.