Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM
Ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
www.spsk1.szn.pl
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33.19.20.00.-0
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
znak OS/ZP/74/12
z dnia 10.07.2012 r.
dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŜej 130 000 EURO Nr OS/ZP/74/12 na:
Dostawę mebli dla Administracji SPSK NR 1 PUM
SPIS TREŚCI:
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Instrukcja dla Wykonawców.
Opis przedmiotu zamówienia
Formularze ofertowe i załączniki:
Oferta cenowa (Zał. Nr 1)
Oświadczenie Wykonawcy (Zał. Nr 2)
Projekt umowy.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
z późniejszymi zmianami. Podane w dalszej części SIWZ bez bliŜszego oznaczenia artykuły są artykułami
tej ustawy.
1
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Opis sposobu przygotowania ofert
1.1.
Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena podana w ofercie ma
obejmować wszystkie upusty i rabaty.
1.2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione
w punkcie 4 instrukcji dla Wykonawców.
1.3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś
dokumentu, kaŜda strona tego dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy.
1.4. Oferta musi zawierać spis treści z podaniem stron na których znajdują się
poszczególne dokumenty.
1.5. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod
uwagę.
1.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
1.7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze,
ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
1.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do
reprezentacji Wykonawcy.
1.9. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
1.10. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane
przez osoby upowaŜnione do reprezentacji Wykonawcy.
1.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
1.13. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami
w kopercie posiadającej:
- nazwę i adres Zamawiającego,
- nazwę i adres Wykonawcy
- oznaczenie: „przetarg nieograniczony Nr OS/ZP/74/12– meble”
- napis „ nie otwierać przed dniem ……… r. (termin otwarcia ofert)
1.14.Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie
ofertę przed terminem składania ofert.
1.15.Oferta złoŜona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.
1.16.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą
w PLN.
2
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
1.17.Niniejsze postępowanie
lub e-mailem.
prowadzi
się
z
zachowaniem
formy
pisemnej
2.Odrzucenie ofert.
2.1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złoŜą nie
podlegającą odrzuceniu ofertę.
2.2.Ofertę odrzuca się, jeŜeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z
zastrzeŜeniem art. 87 ust.2 pkt 3
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ;
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
2.3
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o wykonawcach, których oferty zostały
odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2.4
Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zamieszcza
informację, o której mowa w pkt. 2.3 na własnej stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Wykluczenie Wykonawcy
3.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienaleŜycie jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu , które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania ,
2) Wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo, którym wypowiedział
umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie
zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność, jeŜeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie
od niej nastąpiło w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła
co najmniej 5% wartości umowy.
3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
3
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego.
8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
4
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
11) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ Wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, Ŝe udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub, gdy złoŜone
dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŜeniem art.26 ust.3 ustawy PZP;
4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie
zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą dotyczy postępowań
prowadzonych powyŜej progów określonych w rozporządzeniu prezesa Rady
Ministrów na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
zawiadamia Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o wykonawcach, którzy
zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający
zamieszcza informację, o której mowa w pkt. 3 na własnej stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Wymagania wobec Wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1-2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Zamawiający , zgodnie z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(zwanego dalej rozporządzeniem) Ŝąda następujących dokumentów:
Koncesji, zezwolenia, licencji lub oświadczenia wykonawcy o braku obowiązku
posiadania ww. dokumentów w zakresie prowadzonej działalności.
5
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
4.2.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
Ŝąda następujących dokumentów
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy PZP - wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1
pkt 2 ustawy PZP.
4.3. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający
od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Ŝąda następującego
dokumentu:
Oświadczenie o wykonaniu mebli z płyt posiadających atest higieniczny E1 i o
przedłoŜeniu tego atestu przed dostawą mebli.
4.4. 1.JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2
ust. 1 :
1) pkt 2—4 i pkt 6 rozporządzenia — składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 rozporządzenia — składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4—8 ustawy Pzp.
2. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 rozporządzenia,
powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
3.Dokument, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia, powinien być
wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
6
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.
4.5. 1 Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów wtedy, gdy złoŜone przez Wykonawcę kopie dokumentów będą
nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone w ofercie wraz z ich
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń, pełnomocnictw
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub
którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie
postępowania.
5. Kryteria i sposób oceny ofert.
5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego
znaczeniem:
KRYTERIUM
cena
Łącznie
RANGA
100%
100 %
5.2. Sposób oceny ofert.
cena najniŜsza
Kryterium ------------------------ x 100 pkt. x znaczenie kryterium - .......... %
cena oferty badanej
Zamawiający wymaga aby cena była obliczana w następujący sposób:
- cena jednostkowa netto: cena zaoferowana przez Wykonawcę za jedną sztukę
- wartość netto: iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości
- stawka VAT: procentowa stawka podatku
- wartość VAT: wyraŜona w złotówkach kwota podatku
- wartość brutto: suma wartości netto i wartości podatku VAT.
7
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
KaŜda oferta, według podanych wyŜej kryteriów, podlega indywidualnej ocenie przez
wszystkich członków komisji przetargowej.
Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do
najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym przetargu.
Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę według poszczególnych
kryteriów.
Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę według kryterium,
obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
a)
b)
Ofertę naleŜy złoŜyć w zabezpieczonej kopercie, opatrzoną napisami jak w punkcie
1.13. w sekretariacie Dyrektora SPSK Nr 1 w Szczecinie, w terminie do dnia
18.07.2012 r. do godz. 08. 00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.07.2012 r., o godz. 10 00
w Dziale Zamówień Publicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr
1 PUM w pokoju nr 6, przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.
7. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
7.1.
Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Zamówienia.
Zamawiający
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niŜ:
1. na 6 dni przed upływem terminu składania ofert
2. na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeŜeli
wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone
w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust 8 ustawy PZP –
pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku.
7.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.
7.3. Zamawiający moŜe zwołać zebranie wszystkich wykonawców
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
Informacja o terminie zebrania Zamawiający zamieszcza
na własnej stronie internetowej.
Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone
na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi
na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje z zebrania
treści
jest
8
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
Zamawiający doręcza niezwłocznie Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszcza na własnej stronie internetowej.
Modyfikacja treści SIWZ nie moŜe dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.
Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści
SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
o przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza tą informację na
własnej stronie internetowej.
Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania
się z wykonawcami są :
mgr Małgorzata Stachowiak , mgr Agnieszka Kostarelas-Filip,
mgr Jarosław Sobczak - Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 91 425 30 08,
Zamawiający dopuszcza formę porozumiewania się z Wykonawcą za pomocą e-mail:
[email protected], godziny pracy: 730 – 1500. Korespondencja , która wpłynie do
Zamawiającego po godzinach jego urzędowania zostanie potraktowana tak jakby
przyszła w dniu następnym.
8. Okres związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany, przez okres 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.
9.1. Otwarcie ofert jest jawne.
9.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9.3.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy, adresy Wykonawców, a takŜe
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
9.4. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca, nie
później niŜ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane.
Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy
PZP.
9.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie uczestniczył w otwarciu ofert, na jego wniosek
Zamawiający prześle mu informacje z punktu 9.2 i 9.3.
9.6. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia.
9
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
9.7. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i
informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
9.8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
uniewaŜnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty udostępnia się
od chwili ich otwarcia.
9.9. W trakcie dokonywania badania i oceny złoŜonych ofert,
Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złoŜonych ofert z zastrzeŜeniem, ze nie zostanie dokonana
jakakolwiek zmiana w treści oferty oraz niedopuszczalne będzie
prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą.
9.10. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich
wykonawców, którzy złoŜyli oferty.
9.11.
Zamawiający
poprawia
omyłki
rachunkowe
w
obliczeniu
ceny
w następujący sposób:
1) w przypadku mnoŜenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeŜeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby
jednostek miar, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz
cenę jednostkową,
b) jeŜeli cenę jednostkową podano rozbieŜnie słownie i liczbą, przyjmuje się, Ŝe
prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeŜeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje
się, Ŝe prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
b) jeŜeli cenę za część zamówienia podano rozbieŜnie słownie i liczbą, przyjmuje
się, Ŝe prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu
ceny,
c) jeŜeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie
odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano ceny za
część zamówienia wyraŜone słownie;
3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część
(cena ryczałtowa):
a) przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej
obliczenia,
b) jeŜeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeŜeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, Ŝe
prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
9.12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
10
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
9.13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając
nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.
9.14. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zamieszcza
informację, o której mowa w pkt. 9.13 na własnej stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
9.15. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe
zachodzą przesłanki do uniewaŜnienia postępowania.
10. Warunki uniewaŜnienia postępowania
10.1. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli:
1) nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od wykonawcy nie
podlegającego wykluczeniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy PZP zostały złoŜone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie.
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było
wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie nie podlegającej
uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania
przed upływem terminu do składania ofert
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu do
składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10.3. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leŜących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złoŜyli oferty nie
podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
10.4. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia zawiadamia o
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
11.
Termin realizacji zamówienia:
21 dni od daty podpisania umowy.
11
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
12. Środki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a takŜe
innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub
moŜe
ponieść
szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. JeŜeli
wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub
zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego
Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, jeŜeli na
czynności te nie przysługuje odwołanie.. W przypadku uznania zasadności przekazanej
informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej,
informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na
czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim nie przysługuje odwołanie, z
zastrzeŜeniem ppkt 1-4 ( powyŜej )
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w
art. 27 ust. 2.
7. Odwołanie wnosi się:
a. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –
jeŜeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość
zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
12
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
podstawie art. 11 ust. 8.
b 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej – jeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
8.JeŜeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie:
a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
c. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŜe przedłuŜyć
termin składania ofert .
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
11. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie moŜe zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
13. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeŜeli mają interes w tym, aby
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
15. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu
innego wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję,
jeŜeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba moŜe wydać na
13
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
16. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z
zastrzeŜeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
17. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186
ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
18. Zamawiający moŜe wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi
się na piśmie lub ustnie do protokołu.
19. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu Izba moŜe umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym
bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do
postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem Ŝe w postępowaniu odwoławczym po
stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie Ŝaden wykonawca. W takim przypadku
zamawiający wykonuje, powtarza lub uniewaŜnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z Ŝądaniem zawartym w odwołaniu.
20. JeŜeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a
zamawiający wykonuje, powtarza lub uniewaŜnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z Ŝądaniem zawartym w odwołaniu.
21. JeŜeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
22. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
14
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
ROZDZIAŁ II
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
33.19.20.00.-0
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa mebli dla Administracji SPSK NR 1 PUM
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STANDARDU OFEROWANYCH MEBLI
1.
Wszystkie meble muszą być nowe, wolne od wad i posiadać minimalna gwarancję 2 lata. Wszystkie atesty i
certyfikaty opisane w opisie mebli do SIWZ, muszą być przedstawione w oryginale lub potwierdzone za zgodność z
oryginałem.
2.
Zastosowany w załącznikach do niniejszej specyfikacji opis techniczny mebli słuŜy do doprecyzowania
parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza dla tych pozycji składanie ofert
zawierających produkty róŜnych producentów, pod warunkiem, Ŝe zaoferowane meble będą posiadały
parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niŜ wymienione w opisie technicznym mebli.
Wymiary podane przez Zamawiającego w opisie technicznym mebli są wymiarami, od których dopuszcza
się rozbieŜność +/- 5 %.
3.
Meble powinny być wykonane w sposób zapewniający trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji podczas pracy
i zmienności osób ich używających.
4.
Proponowane wyposażenie powinno tworzyć jednolitą stylistycznie całość, gwarantującą estetyczny wygląd wnętrza
odpowiadającego jego charakterowi i funkcji.
5.
Zaproponowane w ofercie wyposażenie stanowisk pracy powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998r w sprawie organizacji komputerowego stanowiska pracy
(Dz.U.98.148.973) Oraz warunki bhp i ppoż.
6.
15
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
Oferta mebli biurowych musi uwzględniać możliwość wstawienia otworów technicznych (tzw.„przelotek”) na
przewody lub też zapewnić poziome lub pionowe kanały kablowe oraz montażu półek na klawiaturę w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego, po ustawieniu sprzętu u użytkownika.
7.
Przed wykonaniem mebli konieczne jest sprawdzenie wymiarów w pomieszczeniach oraz ustalenie sposobu ich
zamontowania w miejscach problemowych
8.
W celu udokumentowania jakości oferowanych mebli konieczne jest przedłożenie na żądanie zamawiającego opisów
technicznych oferowanych mebli, katalogów prezentujących oferowane meble oraz wszystkich próbek
kolorystycznych użytych tkanin, płyt meblowych1
9.
W celu potwierdzenia jakości wykonania, wizualnej formy i jakości użytych materiałów dla oferowanych wyrobów
Zamawiający może zażądać w każdej chwili przedstawienia trzech wybranych elementów z oferty.
OPIS MEBLI
Meble biurowe
1. Biurka, przystawki na konstrukcji stalowej chromowanej ( nogi kwadratowe )
rysunek poglądowy
−
blat biurka wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 o grubości 25mm, wykończonej
obrzeżem ABS o grubości 2mm. Ramę biurka tworzą profile stalowe zamknięte o wymiarach 20x40mm przykręcone
do blatu biurka. Nogi kwadratowe 50x50mm mocowane do ramy. Całość konstrukcji metalowej chromowana.
Wysokość biurka regulowana w zakresie 72-84 cm.
−
wymiary biurek zostały określone w tabeli
2. Biurka, przystawki na konstrukcji stalowej ( nogi w kształcie litery C )
16
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
rysunek poglądowy
−
blat biurka wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 o grubości 25mm, wykończonej
obrzeżem ABS o grubości 2mm. Nogę biurka tworzą następujące elementy: stopa – wykonana z profilu stalowego
zamkniętego o wymiarach 50x30mm, kolumny pionowej, którą tworzą dwie równoległe rury o średnicy 40mm z
wypełnieniem ukrytego pionowego prowadzenia kabli za pomocą wypełnienia kolumny pionowej elementem
wykonanym z wysokiej jakości tworzywa, którego zewnętrzna powierzchnia posiada pionowe ryflowania. Podstawa
blatu biurka wykonana z profilowanej blachy w kształcie odwróconej litery „U”. Element konstrukcyjny tworzy
łączyna metalowa spełniająca jednocześnie funkcję poziomego kanału kablowego. Biurka posiadają mechaniczną
regulację wysokości za pomocą śrub metrycznych w zakresie 68-82 cm.
−
wymiary biurek zostały określone w tabeli
3. Biurka na konstrukcji płytowej ( nogi płytowe )
rysunek poglądowy
blat biurka, łączyna ( panel frontowy ), podstawa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy
E1 o grubości 25mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem
ABS o grubości 2mm. Biurko posiada
regulację poziomu w zakresie +/_ 1cm.
- wymiary biurek zostały określone w tabeli
4. Stoły konferencyjne, przystawki na konstrukcji stalowej chromowanej ( nogi kwadratowe )
rysunek poglądowy
- blat stołu wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 o grubości
25mm, wykończonej
obrzeżem ABS o grubości 2mm. Ramę stołu tworzą profile stalowe
zamknięte
o
wymiarach
20x40mm
przykręcone do blatu stołu. Nogi kwadratowe 50x50mm
mocowane do ramy. Całość konstrukcji metalowej
chromowana. Stała wysokość 72 cm z regulacją poziomu w zakresie +/_ 1cm.
- wymiary stołów zostały określone w tabeli
5. Kontenery mobilne
17
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
rysunek poglądowy
wszystkie jego elementy wykonane są z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy
E1;
boki,
wieniec dolny oraz plecy wykonane z płyty o grubości 18mm, wieniec górny z płyty 25mm, czoła szuflad z płyty
16mm. Szuflady kontenera wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 o grubości 16 mm,
posiadające blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady, oraz zamek centralny,
prowadzenia
szuflad
wyposażone w samodopych. Wszystkie elementy płytowe o grubości 16 i 18mm wykończone obrzeżem o
gr.1mm, wieniec górny kontenera wykończony obrzeżem ABS o gr. 2mm – wykończenie
dotyczy
wszystkich krawędzi płyty (widocznych i niewidocznych).
Kontener wyposażony w kółka o średnicy 35mm.
6. Szafy, regały, nadstawki
rysunek poglądowy
wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany występującej w standardzie, wykonane są
z
płyty
dwustronnie melaminowanej; korpus, przegrody, półki wykonane z płyty 18mm,
drzwi z płyty 16mm, wieniec
górny z płyty 25mm wykończony obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Tylne plecy wykonane z płyty HDF grubości 3mm
obustronnie lakierowanej
wpuszczonej w boki i wieńce. Szafy wysokie 5 i 6 OH posiadają zamki baskwilowe
(trzypunktowe), pozostałe zamek jednopunktowy zapadkowy. Wszystkie moduły posiadają
miękką listwę
przymykową, oraz wszystkie półki techniczne ( dodatkowo spinające korpus
szafy
i
zapobiegające
przed
przypadkowym wysunięciu się półki) Regulacja poziomu na
stopkach metalowych przez wieniec dolny szafy.
Regulacja położenia półek w 5 stopniach.
Wszystkie elementy płytowe o grubości 16 i 18mm wykończone
obrzeżem ABS o gr.1mm,
krawędzie boczne i tylne półki wykończone obrzeżem ABS o gr. 0,5mm , wieniec
górny szafy wykończony obrzeżem ABS o gr. 2mm – wykończenie dotyczy wszystkich krawędzi
płyty
(widocznych i niewidocznych).
Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Szafy z szufladami na teczki zawieszkowe posiadają
blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady, zamek centralny oraz przeciwwagę. Plecy szafy
z płyty wiórowej 16 mm.
-
wymiary szaf, regałów, nadstawek zostały określone w tabeli
18
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
7. Szafa żaluzjowa do sortowania poczty
rysunek poglądowy
wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany występującej w standardzie, wykonane są
z
płyty
dwustronnie melaminowanej; korpus, przegrody, półki wykonane z płyty 18mm,
żaluzja otwierana poziomo
wykonana z polipropylenu w kolorze alu, wieniec górny z płyty 25mm wykończony obrzeżem ABS o grubości 2 mm.
Tylne plecy wykonane z płyty HDF
grubości 3mm obustronnie lakierowanej wpuszczonej w boki i wieńce. Szafy
posiada zamek
jednopunktowy zapadkowy. Półki techniczne ( dodatkowo spinające korpus szafy i
zapobiegające przed przypadkowym wysunięciu się półki) Regulacja poziomu na
stopkach metalowych
przez wieniec dolny szafy. Wszystkie elementy płytowe o grubości
18mm wykończone obrzeżem ABS o gr.1mm,
krawędzie boczne i tylne półki wykończone
obrzeżem ABS o gr. 0,5mm , wieniec górny szafy wykończony
obrzeżem ABS o gr. 2mm –
wykończenie dotyczy wszystkich krawędzi
płyty (widocznych i niewidocznych).
-
Wymiary regału: szer. 160 cm ; gł. 44,5 cm ; wys. 154,5 cm
Przegrody o wysokości 50 mm.
Ilość przegród: 60
Meble na wymiar do pomieszczeń socjalnych
Widok na ścianę 1
19
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
Widok na ścianę 2
20
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
Przed wykonaniem mebli konieczne jest sprawdzenie wymiarów w pomieszczenia.
Szafki stojące: korpus, półki szafek wykonane z płyty wiórowej melaminowanej oklejonej obrzeżem PCV 2mm. Tylna
ściana wykonana z płyty HDF 3mm lakierowanej jednostronnie na kolor biały. Fronty wykonane z płyty MDF pokrytej
wysokoodporną folią PCV. Głębokość szafek 56cm, wysokość bez nóżek 72cm. Szafki osadzone na nóżkach trzy
elementowych plastikowych o wysokości 10cm z regulacja +/- 2cm. Nóżki przykryte cokołem w kolorze korpusu z
bezbarwną uszczelką o wys. 10cm.
Szafki szufladowe wyposażone w system prowadnic METABOX lub równoważne.
Blat kuchenny o gr. 38mm laminowany laminatem HPL z wyobloną krawędzią przednią. Połączenie blatu ze ścianą
wykończone listwą nablatową przyścienną. Krawędzie cięte boczne blatu wykończone listwą aluminiową.
Szafki wiszące: korpus, półki szafek wykonane z płyty wiórowej melaminowanej oklejonej obrzeżem PCV 2mm. Tylna
ściana wykonana z płyty HDF 3mm lakierowanej jednostronnie na kolor biały. Fronty wykonane z płyty MDF pokrytej
wysokoodporną folią PCV. Głębokość szafek 30cm, wysokość 72cm.
Uchwyt szafek dolnych i górnych dwu punktowe rozstaw 128mm w kolorze aluminium satyna.
W blacie kuchennym zamontowany zlew dwukomorowy Franke lub równoważny, z baterią Tugela lub równoważną.
21
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
Meble gabinetowe
1. Biurka, przystawki, stoły
rysunek poglądowy
–
blaty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 trzy warstwowo
(12+12+25) o łącznej gr. 59 mm wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Łączyna (panel
frontowy) wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 18 mm
wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Nogi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie
melaminowanej klasy E1 o grubości 52 mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem
PCV o grubości 2 mm i szerokości 52 mm (dopasowanej do grubości nogi). Biurko, stół,
przystawki posiadają regulację poziomu w zakresie +/_ 1cm.
Blat biurka w części frontowej wycięty w formie łuku. Blat stołu konferencyjnego
wycięty w formie łuku z dwóch stron po dłuższej krawędzi. Blat przystawki konferencyjnej
szer.80 cm, dł. 200 cm
-
wymiary biurek, stołów, przystawek zostały określone w tabeli
2. Kontenery mobilne
rysunek poglądowy
–
wszystkie jego elementy wykonane są z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy
E1; wieniec dolny oraz plecy wykonane z płyty o grubości 18mm, wieniec górny z płyty
12mm, czoła szuflad z płyty 18mm, boki z płyty 28mm. Szuflady kontenera tworzą system
szuflad wykonane z metalu, posiadające blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady,
prowadzenia szuflad wyposażone w samodopych. Szuflady posiadają zamek centralny,
piórnik jako osobna szuflada.
Kontener wyposażony w kółka o średnicy 35mm.
22
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
3. Szafy, regały
rysunek poglądowy
-
wszystkie elementy płytowe wykonane są
z płyty dwustronnie melaminowanej; korpus,
przegrody, półki wykonane z płyty 18mm,
drzwi z płyty 18mm, wieniec górny z płyty
12mm, boki z płyty 28mm, wykończonej obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Tylne plecy
wykonane z płyty 18 mm. Szafy z drzwiami plytowymi posiadają zamki baskwilowe
(dwupunktowe).Wszystkie moduły posiadają półki techniczne ( dodatkowo spinające korpus
szafy i zapobiegające przed przypadkowym wysunięciu się półki). Regulacja poziomu na
stopkach metalowych przez wieniec dolny szafy.
Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Drzwi szklane wykonane ze szkła hartowanego
bezbarwnego o gr. 5mm, bez możliwości montażu zamka.
-
wymiary szaf, regałów, nadstawek zostały określone w tabeli
Wykończenie wszystkich mebli (krawędzie widoczne i niewidoczne) – taśmą PCV.
OPIS KRZESEŁ
1. Krzesło typu Samba lub równoważne
23
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
rysunek poglądowy
-
rama wykonana z owalnego profilu stalowego 30x15 spawanego z giętą rurą o średnicy 16
mm. Rama tworzy jednocześnie konstrukcję podłokietnika. Nakładki podłokietników
wykonane z litego drewna bukowego bejcowanego i lakierowanego.
Siedzisko i oparcie jest jednym elementem wykonanym ze sklejki z drzew liściastych.
Sklejka powinna składać się z co najmniej 5 warstw i posiadać grubość nie mniejszą niż 7
mm. Siedzisko i oparcie powinno być tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie
mniejszej niż 25kg/m3. Oparcie powinno być tapicerowane w całości tzn. front i tył.
Krzesło powinno być przystosowane do składowania w stosach po min 4 szt.
2. Krzesło typu GEM R26S STEEL04 CHROME lub równoważne
rysunek poglądowy
-
Krzesło obrotowe z mechanizmem Active-1. Szkielet siedziska i oparcia wykonany jest ze
sklejki o grubości 10 mm. Szkielety pokryte są pianką tapicerską o gęstości 25kg/m3.
-
Podstawowe wymiary:
Wysokość siedziska regulowana w przedziale 425 – 560 mm.
24
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
Wysokość całkowita w przedziale 910-1105 mm (najwyższy punkt oparcia)
Głębokość siedziska nie mniejsza niż 450 mm.
Szerokość siedziska nie mniejsza niż 510mm.
-
Własności użytkowe:
Ruchome siedzisko odchylające się synchronicznie z oparciem w stosunku 1:2.
Możliwość blokady siedziska i oparcia w czterech pozycjach.
Regulowana siła oporu oparcia.
Anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy użytkownika po zwolnieniu
blokady ruchu.
Funkcja up&down – płynnie regulowana wysokość oparcia i podparcia lędźwi.
Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Regulowane w pionie podłokietniki z tworzywa sztucznego z antypoślizgową nakładką z
tworzywa sztucznego,
Podstawa metalowa chromowana.
Kółka samohamowne do powierzchni twardych.
Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy na podnośnik pneumatyczny i 36 miesiące na
pozostałe elementy konstrukcji krzesła.
3. Krzesło konferencyjne typu ISO lub równoważne.
rysunek poglądowy
Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor czarny. Siedzisko i oparcie tapicerowane.
Wymiary:
Wymiary siedziska:
25
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
Szerokość: 545mm
Szerokość: 475mm
Głębokość: 425mm
Głębokość: 415mm
Wysokość: 820mm
4. Krzesło obrotowe typu INTRATA OPERATIVE lub równoważne
-
wys. siedziska w najniższym położeniu 440 mm, regulacja do 570mm
szer. siedziska 530 mm (siedzisko zwęża się do tyłu)
szer. krzesła liczona na zewnątrz podstawy wraz z kółkami 693 mm
wys. całkowita liczona do krańca zagłówka (przy najniższym położeniu siedziska) 1190 mm
podłokietniki z regulacją wysokości
kółka do miękkich powierzchni
rysunek poglądowy
GABINET 2.07 – meble wykonane wg opisu - załącznik
Lp.
Bryła
1
Opis
Wymiary
zewnetrzne cm
(szer./gł./wys.)
Ilość
KOLOR:
Biurko gabinetowe,
200x100x76
1
Do uzgodnienia
26
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
2
Przystawka boczna lewa do
biurka X01
127x60x76
1
Do uzgodnienia
3
Przystawka przednia
konferencyjna
200x80x76
1
Do uzgodnienia
4
Kontener mobilny, z 3
szufladami metalowymi +
piórnik
48,4x63,5x60,2
2
Do uzgodnienia
5
Szafa, drzwi z zamkiem + drzwi
szklane pośrodku 3 OH
200,8x42,1x 116,7
1
Do uzgodnienia
6
Szafa ubraniowo-aktowa z
wieszakiem wysuwanym 5 OH
103,2x42,1x 187,1
1
Do uzgodnienia
7
Fotel obrotowy z zagłówkiem i
regulowanymi podłokietnikami,
wersja chrom
69,3x69,3x136/119
1
Do uzgodnienia
8
Krzesło konferencyjne
tapicerowane z podłokietnikami
z nakładka drewnianą
60x55,2x88
6
Do uzgodnienia
GABINET 2.09 – meble wykonane wg opisu - załącznik
Lp.
Bryła
1
Opis
Wymiary
zewnetrzne cm
(szer./gł./wys.)
Ilość
KOLOR:
Biurko gabinetowe
200x100x76
1
Do uzgodnienia
27
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
2
Przystawka boczna lewa do
biurka X01
127x60x76
1
Do uzgodnienia
3
Stół konferencyjny
140x110x76
1
Do uzgodnienia
4
Kontener mobilny, z 3
szufladami metalowymi +
piórnik
48,4x63,5x60,2
2
Do uzgodnienia
5
Szafa, drzwi z zamkiem + regał
pośrodku 3 OH
152x42,1x116,7
1
Do uzgodnienia
6
Szafa zestaw szaf aktowych z
modułem ubraniowym z
wieszakiem wysuwanym 5 OH
249,6x42,1x 187,1
1
Do uzgodnienia
7
Fotel obrotowy z zagłówkiem i
regulowanymi podłokietnikami,
wersja chrom
69,3x69,3x136/119
1
Do uzgodnienia
8
Krzesło konferencyjne
tapicerowane z podłokietnikami
z nakładka drewnianą
60x55,2x88
5
Do uzgodnienia
POMIESZCZENIE BIUROWE - SEKRETARIAT 2.08 – meble wykonane wg
opisu - załącznik
Lp.
1
Opis
Wymiary
zewnętrzne cm
(szer./gł./wys.)
Ilość
KOLOR:
Biurko w kształcie litery „L” lewe
z regulacją wysokości, noga
„C”, z pionowymi i poziomym
kanałem kablowym, z
wysuwaną półką pod klawiaturę
180x120x68/82
1
Do uzgodnienia
Bryła
28
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
2
Dostawka prostokątna na nodze
okrągłej z regulacją wysokości
60x60x68/82
1
Do uzgodnienia
3
Panel dolny – osłona na nogi do
biurka 180cm
180x2x32
1
Do uzgodnienia
4
Kontener mobilny, z 3
szufladami płytowymi z
zamkiem centralnym
43x60x60
1
Do uzgodnienia
5
Wózek na komputer
51,5x27,5x55,5
1
Do uzgodnienia
6
Szafa dolna część dwie
szuflady, górna drzwi z
zamkiem baskwilowym 5 OH
80x44,5x189,5
3
Do uzgodnienia
7
Półka wolnowisząca, wsparta
na kątownikach typu schwinn
mod. 2943
80x30x2,5
1
Do uzgodnienia
8
Szafa ubraniowo-aktowa z
zamkiem baskwilowym 5 OH
80x44,5x189,5
1
Do uzgodnienia
9
Szafa z zamkiem punktowym 2
OH
80x44,5x82,5
1
Do uzgodnienia
10
Stolik okrągły na jednej nodze
fi80x72
1
Do uzgodnienia
11
Krzesło obrotowe z
mechanizmem Active-1,
podłokietniki regulowane,
podstawa chromowana
70x70x90/109,5
1
Do uzgodnienia
SALA KONFERENCYJNA 2.01 – meble wykonane wg opisu - załącznik
29
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
Opis
Wymiary
zewnetrzne cm
(szer./gł./wys.)
Ilość
KOLOR:
1
Stół konferencyjny na stelaŜu
metalowym chromowanym,
noga kwadrat
200x110x72
2
Do uzgodnienia
2
Dostawka 1/2 koła na nodze
kwadratowej chromowanej
fi110x72
2
Do uzgodnienia
3
Krzesło konferencyjne typu ISO
53x50,5x83
16
Do uzgodnienia
Lp.
Bryła
POM. SOCJALNE 2.06 – meble wykonane wg opisu - załącznik
Opis
Wymiary
zewnetrzne cm
(szer./gł./wys.)
Ilość
KOLOR:
1
Zabudowa na wymiar z szafek
kuchennych wg załączonego
projektu
wg projektu
1
Do uzgodnienia
2
Zlew stalowy 1 komora z
ociekaczem do zabudowy w
zestawie z baterią
78x50
1
Do uzgodnienia
3
Stolik okrągły na jednej nodze
fi80x72
1
Do uzgodnienia
Lp.
Bryła
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne,
oznacza to, iŜ Zamawiający dopuszcza produkt równowaŜny
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego
formularza cenowego.
Wymogiem Zamawiającego jest przedstawienie przez Wykonawcę
w szczegółowym formularzu cenowym cen jednostkowych netto, brutto,
wartości podatku VAT, wartość w danej pozycji oraz łączną wartość netto
i brutto całej oferty.
30
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
Rozdział III
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Nr OS/ZP/74/12
...................................
(Pieczęć Wykonawcy)
OFERTA
Ja, niŜej podpisany .................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz firmy.......................................................................
z siedzibą (adres)...................................................................................................
nr tel. wraz z nr kierunkowym................................................ fax .........................
NIP .............................................. REGON......................................................
e-mail:.....................................................................................................................
nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr OS/ZP/74/12 na:
Dostawę mebli dla Administracji SPSK NR 1 PUM
składam niniejszą ofertę.
Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za kwotę:
.............................. PLN netto
( słownie : .....................................................................................................),
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %
wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł
wartość brutto: .......................... PLN
(słownie: .......................................................................................................)
Termin gwarancji wynosi: ......................... miesięcy
(nie mniej niŜ 24 miesiące)
31
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, Ŝe czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, Ŝe zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas
zaakceptowany.
Oświadczamy, ze przedmiotowe zamówienie wykonamy/nie wykonamy przy
pomocy podwykonawców.2
Osobą upowaŜnioną do podpisania niniejszej umowy jest:............................
(imię, nazwisko, funkcja)
............................, dn. ......................
............................................................
(podpis upowaŜnionego przedstawiciela)
2
Niepotrzebne skreślić; w przypadku posłuŜenia się podwykonawcami prosimy załączyć listę ze wskazaniem
nazwy, adresu, siedziby podwykonawcy oraz powierzonego zakresu zamówienia.
32
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
Załącznik Nr 2
--------------------------------(Pieczęć firmowa)
Oświadczenie
I. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, Ŝe:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
II. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, Ŝe nie podlegam
wykluczeniu z uwagi na:
1) wyrządzenie szkody poprzez nie wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed
wszczęciem postępowania zamówienia lub wykonanie go z nienaleŜytą starannością,
jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu.
2) rozwiązanie albo wypowiedzenie albo odstąpienie przez Zamawiającego w ciągu
ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które ponoszę odpowiedzialność, a wartość
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy
3) wszczęcie w odniesieniu do mojej firmy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia
upadłości i nie zawarcie układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu,
bądź
zawarcie układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu
przewidującego zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego
4) zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przewidzianej prawem zgody na zwolnienie, odroczenie,
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu
5) prawomocne
skazanie
za
przestępstwo
popełnione
w
związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
6) to, iŜ reprezentuję podmiot względem, którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary.
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 KK.
Podpis składającego oświadczenia
33
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
ROZDZIAŁ IV
UMOWA Nr 11/DT/12
PROJEKT
zawarta w dniu ..................................... pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 PUM przy
ul. Unii Lubelskiej 1, 71 – 252 Szczecin
ujawnionym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym
przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009581,
NIP: 852-22-11-119, REGON 000288892,
reprezentowanym przez:
Dyrektora - dr n. med. Marię Ilnicką - Mądry
Z - cę Dyr. Ds. Ekonom. Fin. – Gł. Księgową - Sabinę Kropielnicką
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
NIP: ;
REGON:
reprezentowanym przez:
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku postępowania Nr OS/ZP/74/12 w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę mebli dla
Administracji SPSK NR 1 PUM przeprowadzonego dnia ............. r. w SPSK
Nr 1, potwierdzonego protokołem.
§1
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie
przekraczającym 21 dni od daty podpisania umowy meble dla Administracji
SPSK NR 1 PUM będące przedmiotem zamówienia, zgodnie z ofertą
wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
34
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
1. Meble, o których mowa w §1 dostarczone zostaną po cenie podanej w ofercie
Wykonawcy.
2. Wartość netto umowy wynosi: ....................... zł + VAT i obejmuje koszt
ubezpieczenia, transportu, montaŜ.
3. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy
osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
§3
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć meble będące przedmiotem
niniejszej umowy w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, na własny
koszt i ryzyko do siedziby SPSK Nr 1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej Nr 1 w
Szczecinie
Konkretny termin dostawy Wykonawca będzie obowiązany uzgodnić z
Zamawiającym z 3 dniowym wyprzedzeniem. Osobą upowaŜnioną do
kontaktów z Wykonawcą jest pracownik Działu Technicznego .....................
tel. ............., który będzie obecny przy odbiorze towaru.
Nie później niŜ w dniu dostawy mebli Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć atest higieniczny E1 dla płyty meblowej, z której wykonano
meble.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść dostarczone meble do budynku,
zmontować je i ustawić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
Odbiór mebli odbywać się będzie protokolarnie na podstawie pisemnego
zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru ze wskazaniem
pomieszczeń i przypisanych do nich mebli.
§4
Zapłata za dostarczony towar będzie dokonana przelewem w ciągu 30 dni
od daty dostarczenia faktury.
Fakturę VAT Wykonawca dostarcza z bezusterkowym kompletem
protokołów zdawczo-odbiorczych - po dostarczeniu towaru.
Na fakturze naleŜy wskazać numer umowy oraz nr katalogowy danego
sprzętu . Faktura moŜe dotyczyć wyłącznie przedmiotowej umowy.
Nazwa podana na fakturze musi być toŜsama z nazwą określoną w opisie
przedmiotu zamówienia.
Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5
1. Strony postanawiają, Ŝe w razie niewykonania lub nienaleŜytego
wykonania umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar
umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 0,5% wartości towaru brutto za kaŜdy dzień opóźnienia ,
jeŜeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za
które nie odpowiada Zamawiający,
35
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM
b) za kaŜdy dzień opóźnienia w realizacji napraw gwarancyjnych
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł.
c) w wysokości 0,5% wartości towaru brutto za kaŜdy dzień opóźnienia - za
dostarczenie towaru w ilości nie odpowiadającej zapotrzebowaniu (braki
ilościowe).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych.
4. Kary umowne są naleŜne Zamawiającemu bez względu na fakt powstania
szkody.
§6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie
umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku , o którym mowa w ust. 1 Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………… gwarancji jakości , licząc
od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Termin wykonania napraw gwarancyjnych wynosi 3 dni od dnia pisemnego
zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin powyŜszy moŜe ulec
wydłuŜeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu,
jednak nie dłuŜej łącznie niŜ do 21 dni.
3.W przypadku określonym w ust. 2 Wykonawca ma obowiązek dostarczenia
sprzętu zastępczego na czas naprawy lub wymiany wadliwego sprzętu
na wolny od wad.
4.Warunki udzielonej gwarancji jakości nie mogą być dla Zamawiającego mniej
korzystne niŜ wynikające z Kodeksu Cywilnego.
§8
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu
Cywilnego.
2.Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie.
§9
Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
§ 10
Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla
Wykonawcy, cztery dla Zamawiającego.
Zamawiający:
Wykonawca:
36
SIWZ OS/ZP/74/12 meble
ms/MM