Protokół kontroli - BIP Konstancin

Transkrypt

Protokół kontroli - BIP Konstancin
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie III
Czerniakowska 16
OO-701 Warszawa
Dane identyfikacyjne płatnika:
NIP: 1230033535
REGON: 000525932
Znak pisma: 552016090046PR0001
Znak sprawy: 552016090046
Protokół kontroli
Płatnika składek: Urząd Miasta i Gminy KONSTANCIN-JEZIORNA 05-520
,
Konstancin-Jeziorna,
Warszawska 32.
Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społec
znych Artur Domański,
posiadający legitymację służbową nr 07370, na podstawie upowa
żnienia nr 5520160900462
wystawionego 20 grudnia 2016r. z upoważnienia Głównego Inspek
tora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 3 stycznia 2017r. 19 styczn
ia 2017r.
-
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 3 styczn
ia 2017 r. osobie upoważnionej
do reprezentowania płatnika składek: Kazimierzowi Jańczuk, Burmi
strz Miasta i Gminy Konstandn
Jeziorna.
Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 1.
Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2016r.: 171.
Średnioroczna liczba ubezpieczonych w 2015r. wynosiła: 172
Kontrolę przeprowadzono w siedzibie płatnika składek:
05-520 Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 32
Zakresy kontroli
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczeni
a społeczne oraz innych składek,
do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie
do ubezpieczeń społecznych
ubezpieczenia zdrowotnego
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i
wypłacanie tych świadczeń oraz
dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia
emerytalne rentowe
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpi
eczeń społecznych
Strona 1 z 10
Ustalenia kontroli
Ustalenia kontroli zostały dokonane na podstawie dokumentów
sporządzonych przed dniem
rozpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem czasu przetworzenia dokumentów
rozliczeniowych w KSI.
Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontro
li.
1. Prawidłowość I rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne
oraz innych składek, do
których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie
do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego.
Kontrolą objęto okres: grudzień 2013 r.
—
listopad 2016 r.
Kontroli poddano zgłoszenia Zus ZUA następujących ubezpi
eczonych:
Dominik Karabin, PESEL
Hanna Michaluk, PESEL
Arkadiusz Suchecki, PESEL
Henryka Urbańska, PESEL
Janusz Wiaterek, PESEL
Monika Zacharkiewicz, PESEL
Płatnik dokonał zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpi
eczenia zdrowotnego na druku ZUS
ZUA w/w ubezpieczonych stosując obowiązujące przepisy
w tym zakresie.
Kontroli poddano zgłoszenia ZUS ZWUA następujących
ubezpieczonych:
Dominik Karabin PESEL
Paweł Janik PESEL
Marianna Jabłońska PESEL
Hanna Michaluk PESEL
Maria Pierścińska PESEL
Monika Zacharkiewicz PESEL
Płatnik składek dokonał wyrejestrowań z ubezpieczeń społec
znych i ubezpieczenia zdrowotnego w/w
ubezpieczonych stosując obowiązujące przepisy w tym zakres
ie.
Ustaleń dokonano na podstawie: zawartych umów o pracę,
świadectw pracy oraz dokumentów
zgłoszeniowych ZUS ZUA ZUS ZWUA.
„
Płatnik składek nie zatrudniał osób wykonujących pracę na
stanowiskach w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze, nie naliczał składek na Fundu
sz Emerytur Pomostowych, nie jest
prowadzona ewidencja osób wykonujących pracę na stanow
iskach w szczególnych warunkach i o
szczególnym charakterze.
Dowód:
-protokół przyjęcia wyjaśnień Celiny Górczyńskiej
(akta kontroli str. 73-76)
Strona 2 z 10
Płatnik składek ustalał podstawy, obliczał i deklarował oraz rozliczał składki na Fundusz pracy,
stosując obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Ustaleń dokonano na podstawie list płac, kartotek płacowych, raportów miesięcznych Zus RSA
i zus
RCA oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, analizy planu kont, analizy zapisów na kontach
księgowych, umów cywilnoprawnych, danych zaewidencjonowanych na koncie płatnika składek
w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS zwanym dalej KSI ZUS.
Płatnik składek zawarł z ubezpieczonym Ambrozik Jackiem PESEL
umowę zlecenia na
okres od O1.O1.2015r. do 31.12.2015r. Z tytułu zawartej umowy zlecenia ubezpieczony otrzymał
wynagrodzenie w okresie od lutego 2015r. do listopada 2015r. w wysokości
brutto miesięcznie,
w grudniu 2015r. w wysokości
brutto.
Płatnik składek nie zgłosił ubezpieczonego Ambrozik Jacka do ubezpieczenia emerytalnego
,
rentowego, wypadkowego z tytułu wykonywania ww. umowy zlecenia. Ubezpieczony
w okresie
wykonywania umowy zlecenia posiadał inny tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń
społecznych
od 02.04.2015r.(umowa o pracę), z tytutu zawartej umowy o pracę osiągał wynagrodzen
ie niższe niż
minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2015r.
Płatnik składek nie zadeklarował i nie naliczył składek na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe,
wypadkowe od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu wykonywania w/w umowy
cywilnoprawnej.
Dowód:
-kopia umowy zlecenia Ambrozik Jacka z załącznikiem nr 1 do umowy
(akta kontroli str. 11-14)
-kopia oświadczenia Ambrozik Jacka
(akta kontroli str. 15-16)
-wydruk karty wynagrodzeń Ambrozik Jacka za 2015r.
(akta kontroli str. 17-18)
-kopia rachunków do umowy zlecenia Ambrozik Jacka za okres od 02/2015r.
do 12/2015r.
(akta kontroli str. 19-42)
-kopia PIT-li Ambrozik Jacka za 2015r.
(akta kontroli str. 43-46)
-zaewidencjonowane w KSI ZUS dane na koncie płatnika składek i na koncie
ubezpieczonego
Ambrozik Jacka
Ustaleń dokonano na podstawie umowy zlecenia, karty wynagrodzeń, rachunków
do umowy zlecenia
danych zaewidencjonowanych na koncie płatnika składek w KSI ZUS.
Celina Górczyńska upoważniona do reprezentowania płatnika składek
wyjaśniła, że:
płatnik składek nie zgłosił Ambrozik Jacka PESEL
do ubezpieczenia emerytalnego,
rentowych i wypadkowego, nie zadeklarował i nie naliczył w/w. składek z
tytułu przychodu
osiągniętego w okresie od 02/2015 do 12/2015 w związku z wykonywaną umową
zlecenia z dnia
21.01.2015r., ponieważ ubezpieczony złożył oświadczenie, że w okresie wykonywani
a umowy
zlecania prowadzi własną działalność.
Dowód:
-protokół przyjęcia wyjaśnień Celiny Górczyńskiej
(akta kontroli str. 73-76)
Strona 3 z 10
Zgodnie z:
art. 6 ust.1 pkt 4, art.12 ust. 1, art. 13 pkt 2, art.36 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016r. poz. 963 ze zm.) - obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu, rentowym, wypadkowym i zdrowotnemu podlegają zleceniobiorcy od dnia
oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia
tej umowy. Zgłoszeń do ubezpieczeń dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku
ubezpieczenia.
art. 9 ust. la ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z
2016 r. poz. 963 ze zm.) - pracownicy, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, (...) w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z innych tytułów (...).
- art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
z 2016r. poz. 963 ze zm.) — za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami
emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę
najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni
kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.
art. 18 ust. 1 i 3, art.20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2016r. poz. 963 ze zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowi przychód uzyskany z tytułu wykonywania umowy
zlecenia.
art. 66.ust. 1. pkt le ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) - obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami
społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami wykonującymi pracę
na
podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracują
cymi.
- art. 81. ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) - do ustalenia podstawy wymiaru
składek
na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawę
wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.
art. 81. ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) - podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie
zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe
finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych
przez płatników
ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.
art. 69. ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowany
ch
ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) - obowiązek ubezpieczenia
zdrowotnego
zleceniobiorców powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeni
ach
społecznych.
minimalne wynagrodzenie za pracę za 2015r. wynosi 1680zł- Rozporządzenie Rady Ministrów
w
sprawie określenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015r. Dz.U, z dnia 15 września
2014r.
poz. 1220
- art.87 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych(Dz. U. z
2016r. poz. 963 ze zm.) — Inspektor kontroli Zakładu wykorzystuje dla celów kontroli informacje
zawarte na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek.
-
-
-
—
-
-
-
-
-
Różnica w naliczeniu składek wynosi:
przypis na ubezpieczenie emerytalne:
przypis na ubezpieczenie rentowe:
przypis na ubezpieczenie wypadkowe:
odpis na ubezpieczenie zdrowotne:
-
-
zł,
zł,
-
-
Strona 4 z 10
zł.
Zestawienie różnic stanowią załączniki nr 2, 3 do protokołu kontroli:
Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i
składek na ubezpieczenie zdrowotne
Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz
dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
Kontrolą objęto okres od grudzień 2013 r. do listopad 2016 r.
W toku kontroli sprawdzono świadczenia z ubezpieczeń społecznych wypłacone
n/w ubezpieczonym:
Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego
CIEŚLAK KATARZYNA grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015
MUSZYŃSKA-DZIURNY JOANNA luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015, czerwi
ec 2015,
lipiec 2015
Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego
MUSZYŃSKA-DZIURNY JOANNA marzec 2016, maj 2016, lipiec 2016
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
CIEŚLAK KATARZYNA listopad 2014, grudzień 2014
KANABUS JOLANTA sierpień 2015, wrzesień 2015, październik 2015, listopad
2015
MYSZKOWSKA ELŻBIETA sierpień 2015, wrzesień 2015, październik 2015,
listopad 2015, grudzień
2015, styczeń 2016, luty 2016
PIETRAS STANISŁAW lipiec 2015, wrzesień 2015
Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
MYSZKO WSKA ELŻBIETA marzec 2016, kwiecień 2016, maj 2016
1. Myszkowska Elżbieta PESEL
była niezdolna do pracy w n/w okresie:
24.08.2015r.-07.02.2016r. (168 dni)
W w/w okresie miała prawo do zasiłku chorobowego.
Myszkowska Elżbieta korzystała ze świadczenia rehabilitacyjnego w n/w okresie:
08.02.2016r.do 07.05.2016r. (90 dni)
Płatnik składek przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia
rehabilitacyjnego do podstawy wymiaru przyjął wynagrodzenie za okres od wrześn
ia 2014r. do lipca
2014r. Do podstawy wymiaru płatnik składek wliczył nagrodę roczną za 2014r.
w kwocie
Ubezpieczona nie miała prawa do nagrody rocznej za 2014r., nagroda roczna za 2014r.
nie została
wypłacona.
Strona 5 z 10
Płatnik składek wypłacił i rozliczył zasiłek chorobowy oraz świadczenie rehabilitacyjne za w/w okresy
w kwocie
zł brutto.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego zgodnie z art. 36 ust. 1, art. 38 ust 1. ust. 2 pkt. 1, ustawy
z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa wynosi:
zł.
Dzienny zasiłek chorobowy wynosi:
zł 80% podstawy wymiaru,
zł- 70% podstawy
wymiaru.
Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego zgodnie z art. 36 ust. 1, art. 38 ust 1. ust. 2 pkt. 1,
art.47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa wynosi:
I.
Dzienne świadczenie rehabilitacyjne wynosi:
zł 90% podstawy wymiaru.
-
-
Kwota należnego zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego za w/w okresy wynosi:
zł brutto.
Dowód:
-wydruk kart wynagrodzeń Myszkowskiej Elżbiety za 2014r., 2015r.
(akta kontroli str. 47-56)
-kopia karty zasiłkowej Myszkowskiej Elżbiety
(akta kontroli str. 57-60)
-kopia notatki służbowej w sprawie wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku Myszk
owskiej Elżbiety
(akta kontroli str. 61-62)
-
dane zaewidencjonowane na koncie płatnika składek oraz na koncie ubezpieczone
j w KSI Zus.
Płatnik składek w odniesieniu do pozostałych ubezpieczonych objętych kontro
lą ustalił, uprawnienia
do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych, wypłacił i dokon
ał rozliczeń z tego tytułu
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Ustaleń dokonano na podstawie okazanych w toku kontroli: list płac, akt
osobowych, kart
wynagrodzeń, kart zasiłkowych, danych zaewidencjonowanych na koncie płatnik
a składek w KSI ZUS.
Zgodnie z:
-art. 36 ust.1. ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych ubezpi
z
eczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 21.03.2
016 r. poz. 372 ze zm.)
podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysiugującego ubezpieczone
mu będącemu pracownikiem
stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12
miesięcy kalendarzowych
poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
-art. 38 ust 1. ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniac pienięż
h
nych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednoli
ty: Dz. (J. z 21.03.2016 r.
poz. 372 ze zm.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymia
ru zasiłku
chorobowego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpi
eczonego
będącego pracownikiem za okres, o którym mowa w art. 36 ust. 1, przez liczbę
miesięcy, w których
wynagrodzenie to zostało osiągnięte.
Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, ubezpieczony będący pracownikiem
nie osiągnął
wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwi
onych, przy ustalaniu
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: 1) wyłącza się wynagrodzenie za miesią
ce, w których
przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy.
Strona 6 z 10
art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpi
eczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 21.03.2016 r. poz. 372 ze zm.)
przepisy art.
36-42 i art. 45 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru świadc
zenia
rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości
zasiłku
macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego, a do świadczenia rehabilitacyjnego także
art. 46.
art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.) płatnik składek jest obowiązany według
zasad
wynikających z ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać
i opłacać należne
składki za każdy miesiąc. Rozliczanie składek oraz wypłaconych przez płatnika
w tym samym miesiącu
zasiłków podlegających rozliczeniu na poczet składek następuje w deklaracji rozliczeniow
ej wg
ustalonego wzoru. Nie podlegają rozliczeniu zasiłki nie wypłacone lub wypłac
one bezpodstawnie.
-
-
-
Celina Górczyńska upoważniona do reprezentowania płatnika składek wyjaśniła,
że:
płatnik składek przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
oraz świadczenia
rehabilitacyjnego dla Myszkowskiej Elżbiety PESEL
uwzględnił w podstawie wymiaru
dodatkową nagrodę roczną tzw. 13-tkę za 2014r. w kwocie
„ł. Myszkowska Elżbieta za 2014r.
zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery budżetowej nie nabyła prawa do nagrod
y rocznej i nagroda roczna za
2014r. nie była wypłacona.
Dowód:
-protokół przyjęcia wyjaśnień Celiny Górczyńskiej
(akta kontroli str. 73-76)
-
-
nadpłata zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego
:
nadpłata świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorob
owego:
„ł.
Zestawienie różnic stanowi załącznik nr4 do protokołu kontroli:
Zestawienie różnic pomiędzy kwotami wypłaconych a należnych
świadczeń z ubezpieczeń
społecznych
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o
świadczenia emerytalne 1 rentowe.
Płatnik składek nie opracował wniosków o świadczenia emeryt
alne i rentowe.
Dowód:
-protokół przyjęcia wyjaśnień Celiny Górczyńskiej
(akta kontroli str. 73-76)
4. Wystawianie zaśwIadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpi
eczeń społecznych.
Płatnik składek złożył do Zakładu informacje ZUS IWA za 2013 r., 2014
r. stosując obowiązujące
przepisy w tym zakresie.
Strona 7 z 10
Płatnik składek w informacji Zus IWA za 2015r. wykazał liczbę poszkodowan
ych w wypadkach przy
pracy ogółem: 0. Zgodnie z okazanym rejestrem wypadków przy pracy oraz protok
ołem ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w 2015r. liczba poszkodowan
ych w wypadkach przy
pracy ogółem wynosi: 1.
Ustaleń dokonano na podstawie okazanego w toku kontroli: danych z wpisu w
rejestrze REGON,
rejestru wypadków przy pracy, protokołów ustalenia okoliczności i przycz
yn wypadków przy pracy,
danych zaewidencjonowanych na koncie płatnika składek w KSI ZUS.
Dowód:
-kopia rejestru wypadków przy pracy
(akta kontroli str. 63-66)
-kopia protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
nr 1/2015r. Kozłowskiej Alicji
(akta kontroli str. 67-72)
-dane zaewidencjonowane na koncie płatnika składek w KSI ZUS.
Zgodnie z:
z art. 31 ust. 3 pkt 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 30 października
2002 roku o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1242 ze
zm.) płatnik składek jest zobowiązany przekazywać do ZUS
dane o liczbie poszkodowanych w
wypadkach przy pracy ogółem. Liczbę poszkodowanych w wypad
kach przy pracy ogółem, które miały
miejsce w roku, za który składana jest informacja ZUS-IWA ustala
się na podstawie wypadków przy
pracy, które zostały zarejestrowane w rejestrze wypadków nie wcześn
iej niż 1 stycznia i nie później
niż 31 grudnia roku, którego dotyczy informacja ZUS-lWA.
Celina Górczyńska wyjaśniła, że płatnik składek w inform
acji o danych do ustalenia składki na
ubezpieczenie wypadkowe za 2015r. wykazał liczbę poszko
dowanych o wypadkach przy pracy
ogółem: 0. W 2015r. powinien być wykazany 1 wypadek
przy pracy jakiemu uległa Kozłowska Alicja
PESEL
w dniu 24.02.2015r. Protokół nr 01/2015r ustalenia okolicz
ności i przyczyn
wypadku przy pracy został zatwierdzony w dniu 11.03.2015r.
Dowód:
-protokół przyjęcia wyjaśnień Celiny Górczyńskiej
(akta kontroli str. 73-76)
Płatnik składek wystawił zaświadczenia ZUS Z-3 dla n/w ubezpi
eczonych stosując obowiązujące
przepisy w tym zakresie:
Karabin Dominik PESEL
Marianna Jabłońska PESEL
Sławomir Warchoł PESEL
data wystawienia 07.01.2015r.
data wystawienia 16.12.2013r.
data wystawienia 05.05.2016r.
Ustaleń dokonano na podstawie okazanych w toku kontro zaświa
li:
dczeń ZUS Z-3. list płac, akt
osobowych i danych zaewidencjonowanych na koncie płatnik
a składek w KSI ZUS,
Strona B z 10
Płatnik składek nie wystawiał zaświadczeń Zus Z-3a; Zus Z-3b.
Dowód:
-protokół przyjęcia wyjaśnień Celiny Górczyńskiej
(akta kontroli str. 73-76)
Płatnik składek wystawił zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS
Rp-7 dla n/w
ubezpieczonych stosując obowiązujące przepisy w tym zakresie:
Barbara Białowąs PESEL
Kazimierz Jańczuk PESEL
data wystawienia 12.03.2012r.
data wystawienia 23.O1.2015r.
Jadwiga Lenarczyk PESEL
Maria Pierścińska PESEL
data wystawienia 03.06.2009r.
data wystawienia 17.02.2015r.
data wystawienia 07,03.2014r.
Irena Rokicka PESEL
Ustaleń dokonano na podstawie okazanych w toku kontroli: zaświa
dczeń ZUS Rp-7, list płac, akt
osobowych i danych zaewidencjonowanych na koncie płatnika
składek w KSI ZUS.
Płatnik składek wystawił zaświadczenia o zatrudnieniu i wynag
rodzeniu emerytów i rencistów dla
n/w ubezpieczonych stosując obowiązujące przepisy w tym zakres
ie:
Jacek Ambroziewicz PESEL
Barbara Białowąs PESEL
Marek Czyżnikowski PESEL
Kazimierz Jańczuk PESEL
Irena Krasnopolska PESEL
Paweł Kralik PESEL
Jadwiga Lenarczyk PESEL
Małgorzata Wolak PESEL
„
data wystawienia 22.O1.2016r.
data wystawienia 22.O1.2016r.
data wystawienia 22.O1.2016r.
data wystawienia 22.O1.2016r.
data wystawienia 22.O1.2016r.
data wystawienia 22.O1.2016r.
data wystawienia 22,O1.2016r.
data wystawienia 22.O1.2016r.
Ustaleń dokonano na podstawie okazanych w toku kontro
li: zaświadczeń o zatrudnieniu i
wynagrodzeniu, list płac, akt osobowych i danych zaewid
encjonowanych na koncie płatnika składek
w KSl ZUS.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzac
h, z których jeden doręczono
płatnikowi składek.
Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998
r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.), płatnik składe
k ma prawo złożyć w terminie 14 dni
Strona 9 z 10
od daty otrzymania protokołu pisemne zastr
zeżenia do jego ustaleń, wskazując równ
ocześnie
stosowne środki dowodowe, na adres: Zakł
ad Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kon
troli Płatników
Składek w Warszawie III, Czerniakowska 16, OO-70
1 Warszawa.
Kontrolę zakończono w dniu 19 stycznia 2017
r. i fakt ten wpisano do książki kontroli.
Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r.
(podpis kontrolującego>
Protokół kontroli doręczono
reprezentowania płatnika.
płatnikowi
składek,
Odbierający:
osoba
upoważniona
zM
(data, pieczęć i podpis płatnika składek)
Strona 10 z 10
do
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr 552016090046PR0001
Płatnik: U.MJ G. KONSTANCIN-JEZIORNA
NIP: 1230033535
REGON: 000525932
Wykaz zbadanego materiału
Rozliczenie miesięczne składek na ubezpieczenia społeczne I ubezpieczenie zdrowotne
2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015,
grudzień 2013, styczeń 2014. luty 2014, marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, lipiec 2014, sierpień 2014, wrzesień
2015, grudzień 2015, styczeń 2016, luty 2016, marzec 2016,
listopad
2015,
październik
2015,
luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015, czerwiec 2015, lipiec 2015, sierpień 2015, wrzesień
kwiecień 2016, maj 2016, czerwiec 2016, lipiec 2016, sierpień 2016, wrzesień 2016, październik 2016, listopad 2016
Rozliczenie miesięczne świadczeń
2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015,
grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014, marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, lipiec 2014, sierpień 2014, wrzesień
2015, grudzień 2015, styczeń 2016, luty 2016, marzec 2016,
listopad
październik
2015,
2015,
wrzesień
sierpień
2015,
2015,
lipiec
2015,
łuty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015, czerwiec
2016
listopad
2016,
październik
kwiecień 2016, maj 2016, czerwiec 2016, lipiec 2016, sierpień 2016, wrzesień 2016,
Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Pracy
2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015,
grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014, marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, lipiec 2014, sierpień 2014, wrzesień
2015, grudzień 2015. styczeń 2016, luty 2016, marzec 2016,
listopad
październik
2015,
2015,
wrzesień
2015,
sierpień
2015,
lipiec
2015,
czerwiec
2015,
maj
2015,
kwiecień
2015,
marzec
luty 2015,
2016
listopad
2016,
październik
2016,
wrzesień
2016,
sierpień
2016,
lipiec
czerwiec
2016,
kwiecień 2016, maj 2016,
Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych
październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015,
grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014, marzec 2014, kwiecień 2014, ma) 2014, czerwiec 2014, lipiec 2014, sierpień 2014. wrzesień 2014,
2015, grudzień 2015, styczeń 2016, luty 2016, marzec 2016,
listopad
2015,
październik
2015,
wrzesień
luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015, czerwiec 2015, lipiec 2015, sierpień 2015,
kwiecień 2016, maj 2016, czerwiec 2016, lipiec 2016, sierpień 2016, wrzesień 2016, październik 2016, listopad 2016
Analiza składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla ubezpieczonych
grudzień 2015
luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015, czerwiec 2015, lipiec 2015, sierpień 2015, wrzesień 2015, pażdziernik 2015, listopad 2015,
AMBROZIK JACEK (041100)
Analiza świadczeń dla ubezpieczonych
Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego
grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015
luty 2015, marzec 201 5, kwiecień 2015, maj 2015, czerwiec 2015, lipiec 2015
CIEŚLAK KATARZYNA
MUSZYŃSKA-DZIURNY JOANNA
Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego
marzec 2016, maj 2016, lipiec 2016, lipiec 2016
MUSZYŃSKA-DZIURNY JOANNA
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego Ubezpieczenie chorobowe
listopad 2014, grudzień 2014
CIEŚLAK KATARZYNA
sierpień 2015, wrzesień 2015, październik 2015, listopad 2015
KANABUS JOLANTA
sierpień 2015, wrzesień 2015, październik 2015, listopad 2015, grudzień 2015, styczeń 2016, luty 2016
MYSZKOWSKA ELŻBIETA
-
lipiec 2015. wrzesień 2015
PIETRAS STANISŁAW
Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego Ubezpieczenie chorobowe
-
Sona 1 z 9
MYSZKOWSKA ELŻBIETA
marzec 2016, marzec 2016, kwiecień 2016, maj 2016
ątka
1
(plec
Strona 2 z 9
kontroli ZUS)
Załącznik nr 2 do protokołu kontroli nr 552016090046PR0001
Płatnik: U.MJ G. KONSTANCIN-JEZIORNA
NIP: 1230033535
REGON: 000525932
Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne I składek na ubezpieczenie zdrowotne
Podstawa wymiaru składek
Mlesiącirok
I
EmeytaIne I rentowe
1. AMBROZIK JACEK, PESEL:
na ubezpieczenia
Chorobowe
j[
{
Wypadkowe
I
na ubezpieczenie
Zdrowotne
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
kod tytułu ubezpieczenia: 041100
02-2015
zł
zł
zł
zł
03-2015
zł
ł
zł
zł
04-2015
zł
zł
zł
zł
05-2015
zł
zł
zł
zł
06-2015
zł
zł
zł
zł
07-2015
zł
zł
zł
zł
08-2015
I
zł
zł
zł
09-2015
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
„ł
zł
zł
zł
zł
zł
10-2015
11-2015
12-2015
zł
Razem:
zł
0,00 zł
(pcz1ka
Strona 3
Z
9
Załącznik nr 3 do protokołu kontroli nr 552016090046PR0001
Płatnik: U.M.l G. KONSTANCIN-JEZIORNA
NIP: 1230033535
REGON: 000525932
Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
[
ubeplecznIa
finania
Kwota składek
wynikająca z ustaleń kontroli w
flklarowanYch za osoby skontrolowane w
Ii
j
Kwota
przypisu składek w
odpisu składek
1. 02-2015
Emerytalne
Emerytalne
Ubezpieczony
49 340,26 zł
49 39394 zł
53,68 zł
Płatnik
49 34026 zł
49 393,94 zł
53,68 zł
7 583,10 zł
7 591,35 zł
8,25 zł
32 859,85 zł
32 895,60 zł
35,75 zł
Rentowe
Ubezpieczony
Rentowe
Płatnik
Wypadkowe
Płatnik
4701,45 zł
470656zł
5,11 zł
143 824,92 zł
143 981,39 zł
156,47 zł
Ubezpieczony
42 619,21 zł
42 613,64 zł
Ubezpieczony
50 744,49 zł
50 798,17 zł
53,68 zł
Płatnik
50 744,49 zł
50 798,17 zł
53,68 zł
7 798,93 zł
7 807,18 zł
825zł
33 795, 05 zł
33 830,80 zł
35,75 zł
Razem FUS:
Zdrowotne
0,00 zł
5,57 zł
2. 03-2015
Emerytalne
Emerytalne
Rentowe
Ubezpieczony
Rentowe
Płatnik
Wypadkowe
Płatnik
4 835,28 zł
4 840,39 zł
5,11 zł
147 91 8,24 zł
156,47 zł
Ubezpieczony
43 596,59 zł
148 074,71 zł
43 591,02 zł
Emerytalne
Ubezpieczony
69 679,28 zł
69 732,96 zł
53,68 zł
Emerytalne
Płatnik
69 679,28 zł
69 732,96 zł
53,68 zł
Rentowe
Ubezpieczony
10 708,99 zł
10 717,24 zł
8,25 zł
Rentowe
Płatnik
46 405,31 zł
46 441,06 zł
35,75 zł
Wypadkowe
Płatnik
6 639,50 zł
6 644,61 zł
5,11 zł
203 112,36 zł
203 268,83 zł
156,47 zł
57 308,62 zł
57 303,05 zł
76 604,48 zł
76 658,16 zł
53,68 zł
76604,48 zł
53,68 zł
35,75 zł
Razem FUS:
Zdrowotne
0,00 zł
5,57 zł
3. 04-2015
Razem FUS:
Zdrowotne
Ubezpieczony
5,57 zł
4. 05-2015
Emerytalne
Ubezpieczony
Emerytalne
Płatnik
Rentowe
Ubezpieczony
11 773,31 zł
76 658,16 zł
11 781,56 zł
Rentowe
Płatnik
51 017,37 zł
51 053,12 zł
Strona4z9
-
0,00 zł
8,25 zł
I
ubeecznia
Wypadkowe
nania
Płatnik
Razem FUS;
Zdrowotne
Kwota składek
wynikająca z ustaleti kontroli w
deklarowanych za osoby skontrolowane w
j
Kwota
odpisu składek w
w
składek
przypisu
7 299,39 zł
7 304,50 zł
5,11 zł
223 299,03 zł
223 455,50 zł
63 938,03 zł
156,47 zł
0,00 zł
5,57 zł
Ubezpieczony
63 943,60 zł
Ubezpieczony
54 523,70 zł
54 523,70 zł
54 577,38 zł
53,68 zł
54 577,38 zł
53,68 zł
8 379,76 zł
8 388,01 zł
8,25 zł
36 311,97 zł
36 347,72 zł
35,75 zł
5 195,42 zł
5 200,53 zł
159 091,02 zł
5,11 zł
156,47 zł
5. 06-2015
Emerytalne
Emerytalne
Płatnik
Rentowe
Ubezpieczony
Rentowe
Płatnik
Wypadkowe
Płatnik
Ubezpieczony
158 934,55 zł
45 421,84 zł
Ubezpieczony
53 646,88 zł
53 700,56 zł
53,68 zł
53 646,88 zł
53 700,56 zł
53,68 zł
8 245,0 1 zł
8 253,26 zł
825zł
35,75 zł
Razem FUS:
Zdrowotne
0,00 zł
5,57 zł
45 416,27 zł
6. 07-2015
Emerytalne
Emerytalne
Płatnik
Rentowe
Ubezpieczony
Rentowe
Płatnik
35 728,04 zł
35 763,79 zł
Wypadkowe
Płatnik
5 111,80 zł
156 378,61 zł
5 116,91 zł
5,11 zł
156 535,06 zł
156,47 zł
Ubezpieczony
45 359,55 zł
45 353,98 zł
Ubezpieczony
55 984,26 zł
56 037,94 zł
53,68 zł
55 984,26 zł
56 037,94 zł
53,68 zł
8 612,48 zł
37 320,46 zł
35,75 zł
Razem FUS;
Zdrowotne
0,00 zł
5,57 zł
7. 08-2015
Emerytalne
Emerytalne
Płatnik
8,25 zł
Rentowe
Płatnik
8 604,23 zł
37 284,71 zł
Wypadkowe
Razem FUS;
Płatnik
5 334,56 zł
5 339,67 zł
5,11 zł
163 192,02 zł
163 348,49 zł
156,47 zł
Zdrowotne
Ubezpieczony
46 638,24 zł
46 632,67 zł
Ubezpieczony
57 103,68 zł
57 157,36 zł
53,68 zł
57 103,68 zł
57 157,36 zł
53,68 zł
8 776,30 zł
8 784,55 zł
8,25 zł
38 065,98 zł
5 492,79 zł
35,75 zł
166 658,04 zł
156,47 zł
Rentowe
Ubezpieczony
0,00 zł
5,57 zł
8. 09-2015
Emerytalne
Emerytalne
Rentowe
Płatnik
Ubezpieczony
Rentowe
Płatnik
Wypadkowe
Płatnik
Razem FUS:
Strona5z9
38 030,23 zł
5 487,68 zł
166 501 57 zł
5,11 zł
0,00 zł
I
ubeeenla
finanła
Kwota składek
wynikająca z ustaleń kontroli w
deklarowanych za osoby skontrolowane w
Kwota
przypisu składak w
5,57 zł
Ubezpieczony
47 758,72 zł
47 753,15 zł
Ubezpieczony
53,68 zł
Płatnik
Rentowe
Ubezpieczony
Rentowe
Płatnik
10 50437 zł
45 5 18,69 zł
68 401,66 zł
10 512,62 zł
5368 zł
Emerytalne
68 347,98 zł
68 347,98 zł
6840166 zł
Emerytalne
Płatnik
6 653,01 zł
6 658,12 zł
5,11 zł
Wypadkowe
199 372,03 zł
199 528,50 zł
156,47 zł
Ubezpieczony
59 854,63 zł
59 849,06 zł
Emerytalne
Ubezpieczony
54 598,32 zł
Emerytalne
Płatnik
Rentowe
Ubezpieczony
54 598,32 zł
8 391,24 zł
54 652,00 zł
54 652,00 zł
Rentowe
Płatnik
Wypadkowe
Razem FUS:
Płatnik
Zdrowotne
Zdrowotne
9. 10-2015
Razem FUS:
Zdrowotne
10 11-2015
45 554,44 zł
8,25 zł
35,75 zł
53,68 zł
53,68 zł
8,25 zł
B 399,49 zł
36 397,46 zł
5 493,04 zł
156,47 zł
Ubezpieczony
159 437,52 zł
52 499,16 zł
159 593,99 zł
52 493,59 zł
Ubezpieczony
74 603,73 zł
Płatnik
Rentowe
Ubezpieczony
74 603,73 zł
11 465,82 zł
107,36 zł
Emerytalne
74711,09 zł
74 711,09 zł
107,36 zł
Emerytalne
Płatnik
71,50 zł
Rentowe
11 482,32 zł
49756,42 zł
Wypadkowe
Płatnik
49 684,92 zł
7 50674 zł
0,00 zł
5,57 zł
36 361,71 zł
5 487,93 zł
11. 12-2015
odpisu składek w
35,75 zł
5,11 zł
0,00 zł
5,57 zł
16,50 zł
7 516,97 zł
10,23 zł
312,95 zł
66 70129 zł
218 177,89 zł
66 690.14 zł
Razem Emerytalne Ubezpieczony;
Razem Emerytalne Płatnik:
Razem Rentowe Ubezpieczony:
665 177,06 zł
665 821,22 zł
644,16 zł
000 zł
0,00 zł
102 231,06 zł
665 821,22 zł
102 330,06 zł
644,16 zł
99,00 zł
0,00 zł
442 997,85 zł
443 426,85 zł
429,00 zł
000 zł
Razem Rentowe Płatnik:
Razem Wypadkowe Płatnik:
Razem Zdrowotne Ubezpieczony:
64 252,76 zł
64 314,09 zł
61,33 zł
0,00 zł
571 701,45 zł
571 634,60 zł
0,00 zł
66,85 zł
571 701,45 zł
1 941 713,44 zł
571 634,60 zł
1 877,65 zł
0,00 zł
66,85 zł
2 511 537,24 zł
2 513 348,04 zł
1 877,65 zł
66,85 zł
217 864,94 zł
Razem FUS:
Zdrowotne
Razem FUS:
Razem Zdrowotne:
Razem:
Strona6z9
Ubezpieczony
665 177,06 zł
1 939 835,79 zł
0,00 zł
11,15 zł
0,00 zł
rontroll ZUS)
Strona7z9
Załącznik nr 4 do protokołu kontroli nr 552016090046PR0001
Płatnik: U.M.I G. KONSTANCIN-JEZIORNA
NIP: 1230033535
REGON: 000525932
Zestawienie różnic pomiędzy kwotami wypłaconych a należnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Dane dotyczące wypłaconych świadczeń
Liczba
Kwota
Data
dni zasit
Okres
wypłaconego
Rodzaj
Miesiącirok
wypłaty
kowych I
od
świadczenia
świadczenia
świadczenia
liczba
do
w zł
wypłat
6
5
4
3
2
I
a:
011000
ubezpieczeni
kod tytułu
1. MYSZKOWSKA EL2BIETA, PESEL:
[____________
-
24-2015- 8
08-31
2015-0901 2015- 30
09-30
-
2015-1001 2015- 31
-
Kwota
należnego
świadczenia
wzł
1
10
Kwota__________
nadpłaty w zł
(bezpod
stawnie
wypłacone
świadczenie)
li
niedopłaty
wzł
J[_
J
12
2015-08-
Zasiłek chorobowy 20 15-08Z ubezpieczenia
chorobowego
Zasiłek chorobowy
z ubezpieczenia
chorobowego
Zasiłek chorobowy
z ubezpieczenia
Dane wynikające z kontroli
Liczba
dni zasit
Okres
Kod
kowych I
odświadliczba
do
czenia
wypłat
9
8
7
zł2015-08-01
08-2015
313
24-2015- 8
08-31
zł 2015-09-01
09-2015
313
201 5-0901 2015- 30
09-30
„ł 2015-10-01
10-2015
313
—
-
2015-1001 2015- 31
z1
zł
zł
zł
zł
-
____
____________________
10-31
chorobowego
-____________________
10-31
Zasiłek chorobowy 2015-1101 -2015- 30
zubezpieczenia
11-30
chorobowego
Zasiłek chorobowy 2015-1201 -2015- 31
zubezpieczenia
12-31
chorobowego
Zasiłek chorobowy 2016-0101 -2016- 31
zubezpieczenia
01-31
chorobowego
zł 2015-11-01
11-2015
313
2015-1101-2015- 30
11-30
zł 2015-12-01
12-2015
313
2015-1201 -2015- 31
12-31
zł 2016-01-01
01-2016
313
2016-0101 -2016- 31
01-31
—
-
zł 2016-02-01
02-2016
313
2016-0201 2016- 7
02-07
zł
Świadczenie
rehabilitacyjne z
ubezpieczenia
chorobowego
2016-022016- 1
02-29
zł 2016-03-01
03-2016
321
2016-0208 2016- 22
02-29
zł
Świadczenie
rehabitacyjne z
ubezpieczenia
chorobowego
2016-0301 2016- 1
03-31
zł 2016-03-01
03-2016
321
2016-0301 2016- 31
03-31
zł
Świadczenie
rehabilitacyjne z
2016-04- 1
01-201604-30
zł 2016-04-01
04-2016
321
Strona 8 z 9
-
-
-
-
-
2016-04- 30
01-201604-30
L34
„I
Zf
—
Zasiłek chorobowy 2016-0201 2016- 7
z ubezpieczenia
02-07
chorobowego
-
zł
zł
zł
zł
z1
[
Rodzaj
świadczenia
Dane dotFzące wypłarnych świadczeń
Liczba
Kwota
dni zasilOkres
kowych I
od
świadczenia
liczba
do
wzt
wypłat
4
3
2
I
-
J
1
ubezpieczenia
Świadczenie
rehabilitacyjne
ubezpieczenia
chorobowego
2016-05Ol 2016- 1
Dane wynlkającn
Data
wypłaty
świadczenia
Miesiąclrok
5
6
zł 2016-05-01
-
Kod
świadczenia
Okres
od
do
-
8
7
321
05-2016
kontroli
Liczba
dni zasilkowych
liczba
wypłat
9
I
Kwota
Kwota
należnego
świadczenia
wzł
10
2016-0501 2016- 7
0507
w zł
świadczenie)
11
12
zł
zł
-
nadpłaty w zł
ezPod
stawnie
Zestawienie końcowe.
Rodzaj świadczenia
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
Razem:
Strona9z9
II
Kod świadczenia
II
Niedopłata wzł
Nadpłata wzt
313
zł
0,00 zł
321
zł
0,00 zł
zł
000 zł