Opis przedmiotu zamówienia

Transkrypt

Opis przedmiotu zamówienia
S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H
08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel./fax: (25) 640 71 28
NIP: 821-10-21-463
REGON: 000324949
Załącznik Nr 2
Sygn. Sprawy:(ZW/26/2014)
(do Zaproszenia do złożenia oferty)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KONWÓJ WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH DLA SĄDU REJONOWEGO W SIEDLCACH
1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony osób i mienia realizowane w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej w zakresie konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów
wartościowych* a także ochrona pracownika Zamawiającego pobierającego te wartości pieniężne
/przedmioty wartościowe.
2. Ochrona o której mowa w ust. 1 realizowana będzie przez Wykonawcę od momentu opuszczenia
przez pracownika Zamawiającego punktu kasowego - zlokalizowanego w budynku Sądu
Rejonowego w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 17 (I piętro) – do momentu przekroczenia drzwi
wejściowych punktu zdania w:
a) Oddziale Banku Pekao S.A. w Siedlcach przy ul. Wojskowej 24,
b) Oddziale Banku PKO B.P. w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 74
a także z powrotem.
*przedmiotami wartościowymi są przedmioty stanowiące depozyt sądowy.
3. Konwój wartości pieniężnych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach odbywać się będzie na trasie:
Nazwa i adres miejsca
rozpoczęcia i zakończenia
konwoju z/do
Punkt kasowy na trasie przejazdu
Kasa Sądu Rejonowego
w Siedlcach
Siedlce ul. B-pa
Świrskiego 17
I piętro, pok. 116
1 Odział Banku
Pekao S. A.
Siedlce, ul. Wojskowa 24
Częstotliwość konwoju
(1 raz dziennie)
Od poniedziałku do piątku w
dni robocze o godz. ustalonej z
Zamawiającym.
2 Oddział Banku
PKO B.P.
Siedlce ul. Piłsudskiego 74
4. Usługi
objęte
przedmiotem
zamówienia
powinny
być
świadczone
przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1099) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (tj. Dz. U. Nr 166, poz. 1128).
5. Konwój wartości pieniężnych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach obejmować będzie:
1) odbiór i transport - pojazdem stanowiącym własność Wykonawcy - wartości pieniężnych i
innych przedmiotów wartościowych odebranych z kasy Sądu Rejonowego w Siedlcach przy
ul. B-pa Świrskiego 17 i doręczenia do Oddziału Banku PKO S.A w Siedlcach przy
ul. Wojskowej 24 oraz do Oddziału Banku PKO B.P. w Siedlcach przy
ul. Piłsudskiego 74.
2) odbiór i dowóz (z zachowaniem zasad ochrony i bezpieczeństwa) w tym samym dniu pracownika
Zamawiającego przewożącego wartości pieniężne lub inne przedmioty wartościowe do
wskazanego przez Zamawiającego banku (punktu zdawania). Przewóz pracownika powinien
odbywać się pojazdem przystosowanym do tego celu zgodnie z wymaganiami określonymi w
odpowiednich rozporządzeniach wymienionych powyżej. Osoba przenosząca wartości pieniężne
Strona 1 z 3
S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H
08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel./fax: (25) 640 71 28
NIP: 821-10-21-463
REGON: 000324949
powinna mieć zapewnioną asystę co najmniej jednego konwojenta od momentu opuszczenia kasy
Sądu do momentu przybycia do siedziby banku a także z powrotem.
6. Usługa będąca przedmiotem niniejszego zamówienia realizowana będzie jeden raz dziennie we
wszystkie dni robocze w okresie obowiązywania umowy, od poniedziałku do piątku o godzinie
ustalonej z Zamawiającym w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
7. Zamawiający zastrzega możliwość
wystąpienia konieczności podjęcia konwoju doraźnego, o
którym Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie – średnio 5 razy w miesiącu.
8. Konwój wartości pieniężnych mogą świadczyć Wykonawcy którzy:
a) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia określającej zakres i formy prowadzenia tych usług, wydaną przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia.
b) posiadają wyposażenie tj. środki techniczne i środki transportu przystosowane do przewożenia
wartości pieniężnych wraz z osobą je przewożącą spełniające wymogi określone w
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 września 2010 r. w
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
9. Transport wartości pieniężnych będzie chroniony przez co najmniej jednego konwojenta
posiadającego legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
10. Ochronę wartości pieniężnych i pracownika Zamawiającego przewożącego te wartości powinni
wykonywać konwojenci wyposażeni w wewnętrzne i zewnętrzne środki łączności. Zasady
uzbrojenia konwojentów regulują odrębne przepisy. Konwojenci powinni być wyposażeni w środki
ochrony osobistej.
11. Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć pracowników ochrony – konwojentów w sposób jednolity,
umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego. Pracownicy
zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu– identyfikatorów osobistych z nazwą firmy w
której są zatrudnieni.
12. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdego pracownika konwoju na własny koszt w:
a) identyfikator osobisty z nazwą firmy noszony w widocznym miejscu;
b) paralizator;
c) pałkę wielofunkcyjną;
d) kajdanki;
e) środki łączności bezprzewodowej.
13. Pracownik świadczący usługę konwoju zobowiązany jest:
a) punktualnie rozpoczynać pracę,
b) podejmować pracę w pełni dyspozycyjny fizycznie i psychicznie,
c) wykonywać powierzone obowiązki w jednolitym, oznakowanym ubiorze służbowym,
d) posiadać przy sobie identyfikator w widocznym miejscu,
e) posiadać przy sobie przydzielone środki przymusu bezpośredniego,
f) utrzymywać stałą łączność z dystrybutorem Wykonawcy, który w razie potrzeby może wysłać
patrol interwencyjny w celu udzielenia wsparcia pracownikom wykonującym konwój wartości
pieniężnych. Obowiązek przyjazdu grupy interwencyjnej powinien nastąpić w czasie nie
dłuższym niż 10 minut licząc od chwili wezwania.
14. Wysokość przewożonej jednorazowo kwoty nie przekroczy1 (jednej) jednostki obliczeniowej w
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
Strona 2 z 3
S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H
08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel./fax: (25) 640 71 28
NIP: 821-10-21-463
REGON: 000324949
szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
15. Zamawiający informuje, iż siedziba banku oznacza lokalizację banku.
16. Przewidywana ilość konwojów w okresie 1 miesiąca: 24 – 28.
17. Zamówienie realizowane będzie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
18. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że
część lub całość
zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
19. Wykonawca, którego oferta uznana będzie za najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed
zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu:
a) Aktualny imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z podaniem
informacji na temat posiadanych kwalifikacji, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.
b) kserokopię legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej tych osób poświadczone
„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę;
20. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w wykazie osób, w trakcie realizacji
zamówienia jeżeli z ważnych względów np. zaniedbanie lub nienależyte wykonanie obowiązków
wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, długotrwała choroba, nie będzie możliwe
wykonanie zamówienia przez wskazane osoby. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające kwalifikacje nowej
osoby. Zmiana osób może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.
21. Wykonawca zobowiązany jest do
posiadania w całym okresie obowiązywania umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności
związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczeniową na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.
(sto tysięcy złotych).
22. Wykonawca
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ubezpieczenia i przedłożenia
Zamawiającemu stosownej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w
przypadku, gdy termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji Umowy.
Strona 3 z 3