TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH w mcu

Transkrypt

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH w mcu
TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu kwietniu 2015 r.
20.04.2015 r. (poniedziałek) godz. 16:00 – posiedzenie Komisji Społeczno
Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku OSP w Tarnowie
Opolskim ul. Klimasa 9
Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Tarnów Opolski;
2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za
rok 2014
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
4. Projekt uchwały dotyczący rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
5. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na ważność zebrania sprawozdawczo
wyborczego sołectwa Tarnów Opolski
6. Rozpatrzenie pisma Caritas Diecezji Opolskiej z dnia 12.03.2015 r.
7. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji
21.04.2015 r. (wtorek) godz. 9:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali
budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9
Tematyka posiedzenia:
- O godz. 9:00 omówienie spraw dotyczących współpracy w zakresie odbioru z terenu
Gminy Tarnów Opolski odpadów komunalnych – do udziału w posiedzeniu zaproszony został
przedstawiciel Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
odpowiedzialnego za współpracę w tym zakresie.
- Projekty uchwał: jak wyżej
22.04.2015 (środa) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów które
odbędzie się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9
Tematem posiedzenia jak Komisji Społeczno Gospodarczej…
Sesja Rady Gminy: - 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali
budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9.
Przewodniczący
Rady Gminy Tarnów Opolski
/-/ Rudolf Urban
Otrzymują:
Sołtysi, Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy
pracownicy merytoryczni U.G., których dotyczy zakres omawianych zagadnień.