Odp. na pytania nr 2 ZP-D-30-2015 - Szpital Pediatryczny w Bielsku

Transkrypt

Odp. na pytania nr 2 ZP-D-30-2015 - Szpital Pediatryczny w Bielsku
Szpital Pediatryczny
43
43-300
Bielsko-Biała
ul. Sobieskiego 83
Sekretariat: tel. 33-828-40-40
33
fax : 33 815-16-30
www.szpitalpediatryczny.pl
e-mail:
mail: [email protected]
`
oznaczenie sprawy: ZP-U-30/2015
ISO 9001-2008
`
Bielsko-Biała,
Biała, dnia 21.12.2015
21
r.
Wszyscy Uczestnicy
Postępowania
powania Publicznego
dotyczy:
dostawy środków
rodków dezynfekcyjnych dla do powierzchni i sprz
sprzętu
tu dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego
w Bielsku-Białej
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
Bielsku
informuje, iż zgodnie z prawem przysługujący
ącym Wykonawcom
otrzymał w dniu 18.12.2015 r. następuj
ępujące pytania do zaproszenia do złożenia ofert:
PYTANIA NR 1 OTRZYMANE W DNIU 18.12.2015
18.12.2015 R.
Zad. 1.
Na podstawie art. 7 ust. l w związku
ązku z art. 29 ust. 2 zwracamy si
się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu
dezynfekującego spełniającego
cego wszystkie zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach
ściach myj
myjących na bazie
kompleksu enzymatycznego (3
3 enzymy) o szerokim spektrum mikrobójczym B, F, V/HIV,HBV,HCV,
Herpeswirus,Rotawirus,/ w czasie 15 minut i stężeniu
st
0,5%, będącego
cego wyrobem medycznym kl.IIb.
W opakowaniach 5L
Zad. 2.
Na podstawie art. 7 ust. l w związku
ązku z art. 22 ust. 2 zwracamy si
się z prośbą o dopuszczenie preparatu myjącomyj
dezynfekcyjny do urządzeń i wyposażenia
wyposaż
mającego kontakt z żywnością w postaci proszku na bazie nadw
nadwęglanu
sodu o spectrum działania B, Tbc, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), V (Noro, Polio, Adeno, HIV,
HBV,HCV) oraz S (Clostridium sporogenes, Bacillus Cereus, Bacillus Subtilis) w czasie do 10 minut w steżeniach
ste
do 1,75%. Badania spełniające
ce normę EN-PN14885, a więc o dużo
o lepszych parametrach od wyspecyfikowanego
produktu. Spełniajacy wszystkie pozostałe zapisy SIWZ w opakowaniach 1 KG z miarka. Preparat do dezynfekcji
i mycia, powierzchni i inkubatorów oraz narzędzi
narz
posiadający pełne spektrum
ktrum działania bez stosowania
dodatkowego aktywatora.
Zad. 3.
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci aktywnej pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia czystych
i brudnych powierzchni, i sprzętu
tu medycznego wra
wrażliwego na działanie alkoholi. Nie zawierający
zawieraj
w składzie
alkoholu, o szerokim spektrum mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota, Adeno i Polio) w czasie do
15 minut (zanieczyszczone mat organicznym). Produkt przeznaczony również
również do zastosowania do
zabezpieczenia przed zaschnięciem
ęciem i dezynfekcji narz
narzędzi
dzi B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota, Adeno i Polio)
w czasie do 15 minut (czas zabezpieczenia narzedzi do 48h) Konfekcjonowanego w opakowania 1L ze
spryskiwaczem dualnym pianowym i rozpryskowym zamontowanym fabrycznie
fa
na każdym
dym opakowaniu.
Zad 7 i 8.
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniaj
spełniają zapisy SIWZ wykazującego
wykazuj
znacznie
szersze spektrum działania wobec B PNEN 14885 (MRSA, Legionella) Tbc (M.Avium M.Terrae) PNEN 14885, F
(Candida al.)
l.) PNEN 14885, V (BVDV, HIV, HBV, HCV) RKI DVV, w czasie 15 minut przy stężeniu
st
do 0,25%
z możliwością poszerzenia o Adeno i Polio. Posiadających
Posiadaj
oświadczenie
wiadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu
na oddziałach dziecięcych
cych i neonatologiczny
neonatologicznych.
ch. W opakowaniach butelka 1 litr z dozownikiem i 5 litrów
Zad. 12 i 13.
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekuj
dezynfekującego
cego spełniającego
spełniają
wszystkie zapisy
SIWZ o bardzo dobrych właściwościach
ściach myjących
myj
na bazie kompleksu enzymatycznego
o ( 3 enzymy) o szerokim
spektrum mikrobójczym B, F, V/HIV,HBV,HCV, Herpeswirus,Rotawirus,/ w czasie 15 minut i stężeniu
st
0,5%,
będącego
cego wyrobem medycznym kl.IIb.
Zad. 14.
Na podstawie art. 7 ust. l w związku
ązku z art. 22 ust. 2 zwracamy si
się z prośbą o dopuszczenie preparatu myjącomyj
dezynfekcyjnego do urządzeń i wyposażenia
wyposa
mającego kontakt z żywnością w postaci proszku na bazie
nadwęglanu
glanu sodu o spectrum działania B, Tbc, F (Ca
(Candida
ndida Albicans, Aspergillus Niger), V (Noro, Polio, Adeno,
HIV, HBV,HCV) oraz S (Clostridium sporogenes, Bacillus Cereus, Bacillus Subtilis) w czasie do 10 minut
w steżeniach
eniach do 1,75%. Badania spełniaj
spełniające normę EN-PN14885, a więc o dużo
o lepszych parametrach od
wyspecyfikowanego produktu. Spełniajacy wszystkie pozostałe zapisy SIWZ w opakowaniach 1 KG z miarka.
Preparat do dezynfekcji i mycia, powierzchni i inkubatorów oraz narzędzi
narz
posiadający
cy pełne spektrum działania
bez stosowania dodatkowego
atkowego aktywatora. Gwarantowana aktywność
aktywno roztworu 24h bez pasków i wska
wskaźników.
Zad. 15.
NIP 547-18-39-851
REGON 072147187
Konto bankowe: 40 1050 1070 1000 0090 3023 2434
KRS 0000102366
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu myjąco-dezynfekcyjnego w postaci rozpuszczalnego proszku
do dezynfekcji i mycia powierzchni w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi i sprzętów medycznych,
przedmiotów dezynfekowanych poprzez zanurzenie. Bez aldehydów, fenolu, chloru i barwników. Może być
stosowany na powierzchnie i przedmioty mające kontakt z żywnością Spektrum B w tym Tbc, spory bakterii,
(Clostridium sporogenes, Bacillus Cereus, Bacillus Subtilis) V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, Noro - pełne
działanie wirusobójcze zgonie z normą PN EN 14476), Stężenie – do 2% do 15min. W opakowaniach 1 kg
z miarką.
Zad. 17 i 18
Prosimy o dopuszczenie do oceny Gotowych do użycia, bezalkoholowych chusteczek do mycia i dezynfekcji
powierzchni i wyrobów medycznych o szerokim spektrum działania, również na powierzchniach wysokiego ryzyka
(warunki brudne): B (w tym MRSA i VRE), F (Candida albicans i Aspergillus Niger), V (BVDV, HBC, HCV, HIV,
Norowirus) w maksymalnym czasie 15 minut z możliwością poszerzenia Tbc i Spory. Badania skuteczności
mikrobójczej potwierdzone badaniami zgodnie z zharmonizowaną normą PN-EN 14885 (obszar medyczny) co
najmniej faza II. Chusteczki konfekcjonowane w tubach po 200szt. o wymiarach 200x180mm.
Zad. 19 i 20
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem o szerokim spektrum
bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo
chcemy podkreślić, iż preparat jest na bazie etanolu i nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca i żrąca
(brak oznakowania Xi i Corrosive) w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel i pacjentów.
Konfekcjonowanych w tubach po 100 sztuk o wymiarach 130 x 185mm)
Zad. 21.
Zwracamy sie z prośba o dopuszczenie preparatu do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych na bazie
etanolu, nie sklasyfikowany jako substancja drażniąca (nie posiada oznakowania Xi), o szerokim spektrum
biobójczym: B,F,Tbc,V(BVDV,HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adenowirus) i krótkim czasie działania maksymalnie
do 30 sekund. Badania skuteczności mikrobójczej potwierdzone badaniami zgodnie z zharmonizowaną normą
PN-EN 14885 (obszar medyczny) co najmniej faza II. Możliwość użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni
mających kontakt z żywnością (dokument potwierdzający wydany przez niezależną instytucję). Opakowanie 1L ze
spryskiwaczem.
Zad. 22.
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu
spełniają zapisy SIWZ posiadającego w składzie miń 3 różne substancje aktywne wykazującego spektrum
działania wobec B PNEN 14885 (MRSA, Legionella) Tbc (M.Avium M.Terrae) PNEN 14885, F (Candida al.)
PNEN 14885, V (BVDV, HIV, HBV, HCV) RKI DVV, w czasie 15 minut przy stężeniu do 0,25% z możliwością
poszerzenia o Adeno i Polio. R-r roboczy aktywny do 28 dni. Posiadających oświadczenie producenta
o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. W opakowaniach 5L
Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:
Ad. Zad. 1
Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert.
Ad. Zad. 2
Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert.
Ad. Zad. 6
Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert.
Ad. Zad. 7 i 8
Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert.
Ad. Zad. 12 i 13
Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert.
Ad. Zad. 14
Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert.
Ad. Zad. 15
Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert.
Ad. Zad. 17 i 18
Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert.
Ad. Zad. 19 i 20
Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert.
Ad. Zad. 21
Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert.
Ad. Zad. 22
Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert.
Z poważaniem:
Dyrektor Szpitala Pediatrycznego
lek. med. Ryszard Odrzywołek
NIP 547-18-39-851
REGON 072147187
Konto bankowe: 40 1050 1070 1000 0090 3023 2434
KRS 0000102366