Sygnatura konkursu: Kd-118-3/13 Ogłoszenie o

Transkrypt

Sygnatura konkursu: Kd-118-3/13 Ogłoszenie o
Sygnatura konkursu: Kd-118-3/13
Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie
Liczba wolnych stanowisk – 2
Termin konkursu: 17 lipca 2013 roku, godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy –
Mokotowa w Warszawie ul. Ogrodowa 51 a, 00-873 Warszawa.
Termin składania zgłoszeń na konkurs: 18 czerwca 2013 r. – 4 lipca 2013 r.
Zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych na stanowisku
asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne
uznane w Polsce,
4. ukończyła 24 lata,
5. ukończyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa
i Prokuratury lub zdała egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończyła
aplikację notarialną, adwokacką lub radcowska i złożyła odpowiedni egzamin.
Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów
prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów
prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenia o zdanym egzaminie
magisterskim,
4. zaświadczenia o ukończeniu aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę
Sądownictwa i Prokuratury lub zdaniu egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego
albo ukończeniu aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożeniu
odpowiedniego egzaminu,
5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu,
7. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.
Wymagane dokumenty należy składać w wyżej wymienionym terminie tj.
od dnia 18 czerwca 2013 r. do dnia 4 lipca 2013 r. w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla
Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Al. Solidarności 58, 00- 240 Warszawa, pok. 229 bądź
drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).
Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w budynkach Sądu
Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej w dniu 10 lipca 2013 roku.