1. Firma PROFMAN pobiera kaucję za wypożyczany sprzęt, która

Transkrypt

1. Firma PROFMAN pobiera kaucję za wypożyczany sprzęt, która
1.
Firma PROFMAN pobiera kaucję za wypożyczany sprzęt, która podlega zwrotowi po uwzględnieniu
wymogów określonych poniżej.
2.
Firmy znane Wypożyczalni mogą ubiegać się o wynajem na podstawie zamówienia i obniżonej kaucji.
3.
Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy-obliczony od momentu
wypożyczenia do momentu zwrotu.
4.
Czynsz wg stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin. Każda następna godzina jest płatna
według stawki godzinowej(1/8 stawki dobowej).
5.
Wypożyczający ponosi koszty wszelkich uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z normalnego
zużycia eksploatacyjnego.
6.
Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.
7.
Najemca będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowego
użytkowania, oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem i utratą.
8.
Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca zwróci wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy sprawny
i oczyszczony, w stanie nie pogorszonym ponad stan wynikający z normalnego zużycia. Przedłużenie
czasu najmu może nastąpić za zgodą Wypożyczalni (Prosimy koniecznie nas powiadomić telefonicznie).
9.
Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii maszyny takich
jak: nieosiągnięcie przewidywanych dochodów, niezrealizowanie przyjętych zleceń, uszkodzenia ciała,
straty materialne.
10. Wypożyczalnia PROFMAN jest płatnikiem VAT. Podane ceny są cenami netto (dzierżawca ma obowiązek
zapłacenia należnego podatku VAT w wysokości 22%.)
11. Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 00-1600, w soboty 800-1300.