pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
Jak JEREMIE
moŜe pomóc zachodniopomorskim
przedsiębiorcom ?
JEREMIE czyli outsourcing
zarządzania środkami publicznymi?
Agenda publiczna
(np. PARP)
JEREMIE czyli
klasyczny outsourcing
Środki
finansowe
Sami:
programujemy,
dzielimy,
kontrolujemy
dotacja
Beneficjenci
(pośrednicy)
Programują, dzielą, kontrolują
Holding
Fund
Firma
Zarządzająca
Stosują nowe narzędzia
Zasilenie
zwrotne
Rodzaje korzyści…
Bezpośrednie efekty
JEREMIE
Lepsza grupa
docelowa
Wykorzystanie
mnoŜnika
Większa
dostępność
Więcej
instrumentów
Większa
Efektywność
Interwencji
publicznej
Prywatyzacja
dystrybucji
Racjonalizacja
misji
Większa podaŜ
kapitału
podatnicy
pośrednicy
MSP
Rodzaje korzyści…
Lepsza grupa
docelowa
Pośrednicy
publiczni
+
Pośrednicy
prywatni
Efekty skali i
mnoŜnik
Prywatyzacja
dystrybucji
Większa
Dostępność
(terytorialna)
Więcej
instrumentów
Większa
Efektywność
Interwencji
publicznej
Racjonalizacja
misji
Większa podaŜ
kapitału
podatnicy
pośrednicy
MSP
Rodzaje korzyści…
Lepsza grupa
docelowa
Pośrednicy
publiczni, a luka
finansowa…
Efekty skali i
mnoŜnik
Prywatyzacja
dystrybucji
Większa
Dostępność
(terytorialna)
Więcej
instrumentów
Większa
Efektywność
Interwencji
publicznej
Racjonalizacja
misji
Większa podaŜ
kapitału
podatnicy
pośrednicy
MSP
Dla kogo stworzono fundusze
poŜyczkowe i poręczeniowe?
Dla tych co mogą iść do banku?
?
?
Publiczne instrumenty
inŜynierii finansowej
Luka finansowa
Banki, Skoki…
rynek
Rodzaje korzyści…
Mikro, mali
Bez historii kred.
Lepsza grupa
docelowa
Pośrednicy
publiczni, a luka
finansowa…
Efekty skali i
mnoŜnik
Prywatyzacja
dystrybucji
Większa
Dostępność
(terytorialna)
Więcej
instrumentów
Większa
Efektywność
Interwencji
publicznej
Racjonalizacja
misji
Większa podaŜ
kapitału
podatnicy
pośrednicy
MSP
Rodzaje korzyści…
Lepsza grupa
docelowa
Poręczenia
vs.
poŜyczki
Efekty skali i
mnoŜnik
Prywatyzacja
dystrybucji
Większa
Dostępność
(terytorialna)
Więcej
instrumentów
Większa
Efektywność
Interwencji
publicznej
Racjonalizacja
misji
Większa podaŜ
kapitału
podatnicy
pośrednicy
MSP
reasumując…
„upośledzeni” w dostępie do rynku finansowego
Przede wszystkim poza aglomeracjami
Lepsza grupa
docelowa
Większa
Dostępność
(terytorialna)
RóŜne typy poŜyczek, VC, TT
Więcej
instrumentów
1>1
Większa podaŜ
kapitału
MSP
Alokacja na Inicjatywę JEREMIE w województwach (PLN)
600 000 000,00
501 300 000,00
500 000 000,00
438 907 681,82
400 000 000,00
303 664 647,90
280 000 000,00
300 000 000,00
203 723 076,00
200 000 000,00
98 000 000
100 000 000,00
0,00
Dolnośląskie
Łódzkie
Pomorskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Program Operacyjny Rozw ój Polski Wschodniej (Lubelskie, Podkarpackie,
Podlaskie, Św iętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie)
Dotacje dla funduszy poŜyczkowych i poręczeniowych z SPO WKP (poddziałania
1.2.1 i 1.2.2) w PLN
400 000 000,00
346 059 952,65
366 506 666,08
350 000 000,00
280 000 000,00
300 000 000,00
1.2.1 - dotacje w
zachodniopomorskim
250 000 000,00
200 000 000,00
150 000 000,00
76 000 000,00
100 000 000,00
50 000 000,00
0,00
Źródło danych: www.parp.gov.pl
1.2.1. Dokapitalizowanie
funduszy mikro-poŜyczkowych
27 000 000,00
1.2.2 Dokapitalizowanie
funduszy poręczeń
kredytowych
1.2.2 - dotacje w
zachodniopomorskim
JEREMIE
Alokacja na inwestycje dla przedsiębiorców w RPO WZ (EUR)
140 000 000,00
121 176 471,00
120 000 000,00
100 000 000,00
80 000 000,00
66 666 666,66
60 000 000,00
40 000 000,00
20 000 000,00
0,00
Alokacja na
Alokacja na JEREMIE
poddziałania 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3
Środki ZPORR i SPO WKP przyznane zachodniopomorskim
przedsiębiorcom na inwestycje w PLN
77 263 894,76
80 000 000,00
70 000 000,00
50 360 785,35
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
13 119 834,95
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
ZPORR - 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
SPO WKP - 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
SPO WKP - 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Źródło danych: ZARR oraz www.parp.gov.pl
Alokacje w RPO z przeznaczeniem na wsparcie funduszy poŜyczkowych i poręczeniowych
(mln EUR)
792,42
800
700
600
400,89
391,53
500
400
300
200
100
0
Regiony JEREMIE (Dolnośląskie,
Łódzkie, Pomorskie, Wielkopolskie,
Zachodniopomorskie)
Pozostałe Regiony
Ogółem 16 RPO