odpowiedzi - Wrocławskie Centrum Zdrowia

Komentarze

Transkrypt

odpowiedzi - Wrocławskie Centrum Zdrowia
Wrocław, dnia 18.09.2012r.
WCZ/ZP/
/2012
Wszyscy Oferenci
Dotyczy: przetarg nieograniczony: Wykonanie instalacji klimatyzacji w
wybranych pomieszczeń medycznych zlokalizowanych w budynku przy
ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu znak sprawy WCZ/ZP/R - 2 /2012
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ odpowiada na pytania w trybie art.38 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.).
Pytanie 1
W rzutach oraz specyfikacji zapisane są urządzenia firmy Daikin.
Patrząc na karty katalogowe Daikina moce są mniejsze niż zapisane w specyfikacji.
Bardzo proszę o sprecyzowanie mocy chłodniczych urządzeń.
W załączniku karty katalogowe DAIKINA a poniżej porównanie wypisanych mocy chłodniczych a mocy
z katalogu:
Odpowiedź 1.
Proszę przyjąć do wyceny zapisane na rzutach oraz specyfikacji modele urządzeń firmy DAIKIN lub
równoważne wraz z ich mocami chłodniczymi zgodnie z katalogiem producenta.
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy postępowania
Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający nie przedłuża
terminu składania ofert.