Uchwala Nr VII/36/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Komentarze

Transkrypt

Uchwala Nr VII/36/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
UCHWAŁA NR VII/36/15
RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wydawania gazety lokalnej "Gazetka Gminy Kołaki Kościelne".
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, 17, 18 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 8 i
art. 25 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r.
Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr
235, poz. 1551, z 2011r. Nr 85, poz. 459, Nr 156, poz. 934, Nr 205, poz. 1204, Nr 282, poz. 1660, z 2012 r. poz.
1136 i z 2013 r. poz. 771) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1 Na terenie Gminy Kołaki Kościelne wydaje się gazetę lokalną pod nazwą „Gazetka Gminy Kołaki
Kościelne”, zwaną dalej Gazetą.
2. Wydawcą Gazety jest Urząd Gminy Kołaki Kościelne z siedzibą w Kołakach Kościelnych przy ul.
Kościelnej 11, gdzie również swoją siedzibę ma jej redakcja.
§ 2. 1. W Gazecie publikuje się istotne dla mieszkańców gminy materiały prasowe, artykuły, materiały
promocyjne i fotografie prezentujące ważne dla mieszkańców gminy informacje, problemy, historie oraz
wydarzenia kulturalne, społeczne i gospodarcze.
2. Gazeta upowszechnia działalność kulturalną na terenie gminy, w szczególności poprzez informowanie
o wydarzeniach kulturalnych i publikację działań oraz promowanie Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych.
3. Gazeta promuje Gminę Kołaki Kościelne oraz jej walory turystyczne, historyczne i gospodarcze.
§ 3. 1. Częstotliwość wydawania Gazety zostaje ustalona w okresie nie częstszym niż kwartalnym.
2. Gazeta wydawana jest w nakładzie odpowiadającym uzasadnionym potrzebom w ramach przyznanych na ten
cel środków.
3. Środki przeznaczone na wydanie stanowią wkład własny Urzędu Gminy oraz pozyskanych sponsorów.
4. Gazeta jest rozprowadzana na terenie gminy za pośrednictwem placówek handlowych znajdujących się na jej
terenie, które wyrażą na to zgodę oraz innych instytucji.
5. Gazeta może być rozprowadzana poza terytorium gminy, w szczególności za pośrednictwem organizacji
gospodarczych, centrów i punktów informacji turystycznej oraz na targach i festynach promujących gminę.
§ 4. 1. Za sprawy organizacyjne związane z wydawaniem gazetki odpowiada Doradca Wójta Gminy Kołaki
Kościelne.
2. Wójt Gminy Kołaki Kościelne powoła stosownym zarządzeniem Redaktora Naczelnego, który będzie
odpowiedzialny za stronę merytoryczną Gazety.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaki Kościelne.
Id: F80F20E3-3CFA-4535-81A3-AE83418B44C8. Podpisany
Strona 1
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Dorota Barbara Sobol
Id: F80F20E3-3CFA-4535-81A3-AE83418B44C8. Podpisany
Strona 2