ZARZAD DROG MIEJSKI⊂ H Nowolipie i Smocza (ciAg ulic

Transkrypt

ZARZAD DROG MIEJSKI⊂ H Nowolipie i Smocza (ciAg ulic
ZARZAD DROG MIEJSKI⊂ H
ul.⊂ hmielna
kancela面
120,00‐ 801 Warszawal tel.225589000,faks 22 620 06 08
ac)Zdm.Waw.pl′ www.zdm.waw.pl,www.facebook.pソ zdm.warszawa
Warszawa, dnia
ZDM]DP
,
2 ]CZE. 2016
I6IZZ
4r r .6
t
f
.
ZO
t
O.
tr,tsu
^DM-DPZ.3
Dotyczy: postEpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Opracowanie
dokumentacji projektowych dla remontu (przebudowy) oSwietlenia ulicznego wraz z
pelnieniem nadzoru autorskiego na ulicach Krzywickiego, Moliera, Namyslowskiej,
Swietojerskiej (odc. Andersa -Bonifraterska), Nowolipie i Smocza (ciAg ulic),
Podczaszyhskiego, Grenadier6w, Gorzykowskiej (vtraz z odc. ul. Myszkowskiej od ul.
Remiszewskiej do ronda zul. Gorzykowskq) i Al. Zjednoczenia"
Numer postqpowania: DP Zl 46 IPN I 39 I | 6
Miasto Stoleczne Warszawa― Zarzボ Dr6g MittSkiCh,zgodnic z art.92 ust.l pkt l
ustawy Prawo zarn6wiei publicznych← j.Dz.U.z2015r.poz.2164))zawladamia,2c
postQpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na w/w postQpowallie,
zostalo rozstrzygniOte。
Cze`こ I
Opracowanie dokumentatti prOjektowei oyraz z niezb9dnymi uzgodnieniami i
pozwoleniem na budow9/zgloszeniem)dla remOntu o6wietlenia ulicznego na ul.
K_ickiego wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego.
dOkOnal
wyboru
ofett
zlo2ond
prZez
Zamawi巧 甲y
ELPROJECT POLSKA Sp.zo.o.,ul.G6rlla Droga 5/8,02-495 Warszawa
―cena ofcrtowa brutto 35。 977,50 zl。 ,skr6cenie terminu realizacii o 30 dni.
■.11lQ:
Ofcrta nakOrzyStniaSZa na pOdstawie kメ eri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelnittTa
warunki udzialu w postQpowaniu postawione przez Zalnawittvego.
Punkty w
Nazwa (firma) i adres
wykonawcy
Numer
oferty
2
Punkty w kryterium
,,skr6cenie
"Cena
terminu realizacji"
Suma punkt6w
Nie dotvczv
Nie dotyczy
Nie dotvcrv
80,00 pkt
20,00 pkt
100,00 pkt
ofertowa
brutto"
ELVIR Wirscy Spj.
ul.Boleslawicka 12/123
03-325 Warszawa
4
kメ erium
ELPROJECT
Sp.zo.o.
ul.G6ma】 Droga 5/8
02‐
POLSKA
495 Warszawa
Prosimy o zgloszenie sip wybranej firmy w terminie od dnia przeslania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej ofefty, lecz nie pSlniej rn2 przed uptywem terminu zwiqzania
ofert4 do Zarzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 pok6j nr 16 - Biuro Obstugi Klienta w
celu podpisania umowy.Zalnawi可 咎y r6wllocZe6nic przypomina o obowittku wnicsienia
zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.
Zgodnie z art.92 ust。 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze nttkorZystnittsZtt Oferty
.zdmoWaw.pl oraz w
zostanie niezwlocznie zalnieszczone na ttronie intemetowtt http://―
siedzibie ZamawittTegO W mittscu publiCznie dostQpnym(tabliCa oglosze■ ).
(〕
zeSC II
Opracowanie dokumentatti prttektOW荀 ●yraz z niezbednymi uzgodnieniami i
po2知 ′
oleniem na budow9/zgloszeniem)dla remOntu o6wietlenia ulicznego na ul.
Namyslowski輔 wraz Z pelnieniem madzoru autorskiego.
y
dOkOnal
wyboru
ofett
zlo2ona
przcz
f1111lQ:
Zamawi可 辱ラ
ELPROJECT POLSKA Sp.zo.o。 ,ul.G6rlla Droga 5/8,02-495 Warszawa
―cena ofertowa brutto 37.884,00 zl,skr6cenie terminu realizacii o 30 dni.
Oferta nakOrzyStniaSZa na pOdstawie tteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelni可
wttnki udzialu wpostQpowalliu postawionc przez ZamawiaTcgO・
Numer
oferfy
Nazwa (firma) i adres
wykonawcy
%〕 a
Punkty w
kryterium
Punkty w kryterium
,rskr6cenie
,rCena
terminu realizacji"
Suma punkt6w
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
80,00 pkt
20,00 pkt
100,00 pkt
ofertowa
brutto"
PRACOWNIA EN‐ EL
3
WttCtCh Grontcki
ul.Pawlaczyka 1/6
02-790 Warszawa
ELPROJECT
4
Sp.zo.o.
ul.G6malDroga 5/8
02-495 Warszawa
POLSKA
Prosimy o zgloszenic siQ wybrantt f1111ly W te■ 11linie nie kr6tszym ni2 5 dni,od dnia
przeslania zawiadomienia o wyborze nakOrzyStniaSZl ofe吻 ,lecz nie p6乏 nia ni2 przed
upけWCm te.11linu zwiaZania Ofertt do Zarzadu Dr6g Mkゴ skiCh,ul.Chnielna 120 poktt lllr 16
-Biuro Obslugi Klienta w celu podpisania umowy.Zamawi巧 磐y r6wnoczcSnie przypomina o
obowittku wniesienia zabezpicczenia nalcttegO Wykonania ulnowy.
Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy Pzp zawiadomicnie o wyborze nakOrzyStnilsztt Ofe中
zostanic niezwlocznie zamieszczone na Stronie intemetowa http://― .Zdm.waw.pl oraz w
siedzibic ZamawiaTego w mittSCu publicznic dostQpnym(tabliCa ogloszen).
Czesc III
Opracowanie dokumentacji projektowej oFraz z niezbOdnymi uzgodnieniami i
poコ 州/oleniem na budowO/zgloszeniem)dla remOntu o6wietlenia ulicznego na ul.
SWietOjershej(odCo Andersa‐ Bonifraterska)wraz Z pelnieniem madzoru autorskiego.
dOkOnal
wyboru
ofctt
zlo2ona
przez
imlQ:
Zamawi巧 咎y
BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A.,ul.Batorego 16,02-591 Warszawa
―cena ofertowa brutto 40.590,00 zl,skr6cenie terlllinu realizacji o 15 dni.
Oferta nakOrzyStniaSZa na pOdstawie kメ cri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniava
warunlci udzialu w postQpowalliu postawione przez ZalnawiaVego.
′
ハ
し
Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres
wykonawcy
Punkty w
kryterium
Punkty w kryterium
,rCena
terminu realizacji"
Suma punkttiw
10,00 pkt
90,00 pkt
,rskr6cenie
ofertowa
brutto"
BIURO PLANOWANIA
ROZWOJU WARSZAWY S.A.
1
80,00 pkt
ul.Batorego 16
02-591 Warszawa
111ly W te■ .■ .inie
Prosimy o zgloszenie siQ wybranl■
od dnia przcslania zawiadomienia
o wyborzc nakorzystniasztt ofe町 ,leCZ nic p6乏 nia ni2 przed uplywcm tellllinu zwittania
ofcrt%do Zarz″ Ju Dr6g NIliaskich,ul.Chmielna 120 poka Ш 16-Biuro Obslugi Klienta w
cclu podpisania umowy.ZalnawlaJtty r6wllocZe6nie przypomina o obowittku wlliesienia
zabezpieczenia nale2メ ego wykonania umowy.
Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze nakOrzyStnittsz1 0fe町
Zdmowaw.pl oraz w
zostanie niezwlocznie zamicszczone na Stronie intemetowtt http://― ・
siedzibie ZalnawiaTego w mittscu publiCznie dostQpnym(tabliCa ogloszc血
).
Cze``VI
Opracowanie dokumentacii prOjektowei o「 raz z niezb9dmymi uzgodnieniami i
po2州 /oleniem na budOW9/zgloszeniem)dla remOntu o6wietlenia ulicznego na ul.
Podczaszyiskiego wraz z peinienieln nadzoru autorskiego.
ZallnawiaTy
dokonal
wyboru
ofe=y
z1020na
przez
■111lQ:
ELPROJECT POLSKA Sp.zo.o.,ul.G6rlla Droga 5/8,02-495 Warszawa
―cena ofertowa brutto 34.932,00 zl,skr6cenie terminu realizacii o 30 dni.
Oferta nakOrzyStni● sza na pOdstawie tteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniava
warunki udzialu w postQpowaniu postawione przcz ZamawiaVegO・
Nazwa (firma) i adres
wvkonawcv
Numer
oferty
Punkty w
kryterium
Punkty w kryterium
,rskr6cenie
,,Cena
terminu realizacji"
Suma punkt6w
61,40 pkt
10,00 pkt
71,40 pkt
80,00 pkt
20,00 pkt
100,00 pkt
ofertowa
brutto"
1
BIURO PLANOWANIA
ROZWOJU WARSZAWY S.A.
ul.Batorego 16
02‐ 591
4
Warszawa
ELPROJECT
Sp.zo.o.
ul G6ma Droga 5/8
02‐
POLSKA
495 Warszawa
prosimy o zgloszenie siE wybranej firmy w terminie od dnia przeslania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niq ni? przed uplywem terminu zwiqzaria
ofert4 do Zarzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 pok6j nr 16 - Biuro Obslugi Klienta w
celu podpisania umov,ry. Zamawiaj4cy r6wnoczesnie prrstpomina o obowi4zku wniesienia
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.
Zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy Pzp zawtadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie niezwlocznie zamieszczone na stronie intemetowej http://www.zdm'waw.pl oraz w
siedzibie Zamawiajqcego w miejscu publicznie dostppnym (tablica ogloszeri)'
へ
′ ″1 1
し
、
Czesc VII
Opracowanie dokumentacii prOiektOWei Oyraz z niezbOdnymi uzgodnieniami i
po2猟 /oleniem na budow1/zgloszeniem)dla remOntu o6wietlenia ulicznego na Al.
町 ednOCZenia wraz z peinienielll nadzoru autorskiego.
Zalnawi巧 甲y
dOkOnal
wyboru
ofett
zlo2ona
przez
fl....Q:
BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A.,ul.Batorego 16,02-591 Warszawa
―cena ofertowa brutto 69。 987,00 zl,skr6cenie terminu realizacii o 15 dni.
Oferta nakOrzyStnittsZa na podstawie tteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelnittTa
warunki udzialu w postQpowaniu postawionc przez ZalnawiaTcgO・
Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres
wykonawcy
Punkty w
kryterium
Punkty w krlterium
,rCena
terminu realuacji"
Suma punktriw
10,00 pkt
90,00 pkt
,rskr6cenie
ofertowa
brutto"
1
BIURO PLANOWANIA
ROZWOJU WARSZAWY S.A.
80,00 pkt
ul Batorego 16
02‐ 591
Warszawa
Prosimy o zg\oszenie sig wybranej firmy w terminie od dnia przeslania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niej niZ przed uplywem terminu zwrqzaria
ofert4 do Zarzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 pok6j nr 16 - Biuro Obslugi Klienta w
celu podpisania umovty. Zarnawiaj4cy r6wnoczeSnie przypomina o obowi4zku wniesienia
zab ezpieczenia naleiryle go wykonani a umowy.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawia
zostanie niezwlocznie zarcieszczone na stronie i
siedzibie Zarnawiaiqcego w miejscu publicznie d
︲︲
ヽ
ヽヽ
、
Otrzvmuja:
Wykonawcy uczestnic zqcy w postgpowaniu
MS
221 55-89-269, [email protected]

Podobne dokumenty