Wierk - Wydział Informatyki, Elektroniczne Ramy Kwalifikacji

Komentarze

Transkrypt

Wierk - Wydział Informatyki, Elektroniczne Ramy Kwalifikacji
Wydrukowane w programie Świerk (c) 2013-2015
SIATKA: Informatyka i ekonometria (Computer Science and Econometrics) I stopień spec. --- (---) niestacjonarne 2016/2017Z
-- 2019/2020Z "Uch. RW 70/2016 z dnia 06.07.2016"
Lp.
Nazwa przedmiotu
Kod
Liczba ECTS
C
K
Liczba godzin w semestrze
P
W
Ć
Ps
16
P
L
S
Forma zaliczenia
SEMESTR 1
1.1 Podstawy programowania
1.2 Algebra liniowa z geometrią analityczną
1.3 Analiza matematyczna
IEZ1PPRa
IEZ1ALG
IEZ1AMA
8
6
6
2,5
1,5
2
7,5
4,5
4
16
16
16
16
16
16
1.4 Wprowadzenie do informatyki
1.5 Logika dla informatyków
IEZ1WDI
IEZ1LDI
4
3
1
1,5
3
2,5
16
16
8
8
1.6 Ekonomia
1.7 BHP i ergonomia pracy
IEZ1EKO
IEZ1BHP
2
1
1
0,5
0
0
16
8
30
10
21,5
104
RAZEM W SEMESTRZE
E
E
E
Z
Z
Z
Z
80
Razem godz.:184
SEMESTR 2
2.1 Programowanie obiektowe
2.2 Badania operacyjne
IEZ1POB
IEZ1BOP
6
5
1,5
1
4,5
3,5
16
16
2.3 Matematyka dyskretna
2.4 Matematyka finansowa
IEZ1MDY
IEZ1MFI
4
4
1
1,5
3
2,5
16
16
8
2.5 Metody probabilistyczne i statystyka
2.6 Narzędzia procesu tworzenia oprogramowania
IEZ1MPS
IEZ1NPT
4
3
1,5
1
2,5
2
16
8
8
2.7 Fizyka dla informatyków
2.8 Język obcy 1
IEZ1FDI
-
2
2
1
1
0
2
16
30
9,5
20
104
RAZEM W SEMESTRZE
16
8
E
Z
8
E
E
8
8
E
Z
Z
Z
16
80
Razem godz.:184
8
E
E
SEMESTR 3
3.1 Algorytmy i struktury danych
3.2 Ekonometria
IEZ1ASD
IEZ1EKN
6
6
3
1
4,5
4,5
16
16
3.3 Bazy danych
3.4 Sieci komputerowe
IEZ1BDA
IEZ1SKO
5
5
2
1,5
3,5
4
16
16
3.5 Teoria portfela
3.6 Język obcy 2
IEZ1TPO
-
5
2
2
1
3,5
2
16
1
0,5
1
30
11
23
80
3.7 Wychowanie fizyczne 1
IEZ1WF1
RAZEM W SEMESTRZE
16
8
16
E
Z
16
8
E
Z
16
16
Z
104
Razem godz.:184
SEMESTR 4
4.1 Inżynieria oprogramowania
IEZ1IOP
6
1,5
4,5
16
16
E
4.2 Sztuczna inteligencja
4.3 Programowanie aplikacji WWW
IEZ1SIN
-
6
5
1,5
1,5
4,5
4
16
16
8
16
E
Z
4.4 Przedmiot obieralny - ekonometria
4.5 Systemy operacyjne
IEZ1SOP
5
5
1
1,5
4,5
3,5
16
16
8
16
Z
E
4.6 Język obcy 3
4.7 Wychowanie fizyczne 2
IEZ1WF2
2
1
1
0,5
2
1
30
8,5
24
80
RAZEM W SEMESTRZE
16
16
Z
Z
96
Razem godz.:176
16
Z
E
8
16
E
Z
8
16
E
Z
8
Z
Z
SEMESTR 5
5.1 Przedmiot obieralny - informatyka
5.2 Systemy mobilne
IEZ1SMO
5
5
1
1,5
4,5
4
16
16
5.3 Prognozowanie i symulacje
5.4 Projekt zespołowy 1
IEZ1PIS
IEZ1PP1
4
4
2
1
2,5
4
16
5.5 Komunikacja człowiek-komputer
5.6 Język obcy 4
IEZ1KCK
-
3
2
1
1
2
2
16
5.7 Przedmiot HES 1
5.8 Przedsiębiorczość akademicka
IEZ1PAK
2
2
1
1,5
0
1,5
16
16
IEZ1SBD
IEZ1OWI
2
1
1
0,5
1
0,5
8
8
30
11,5
22
112
5.9 Systemy baz danych
5.10 Ochrona własności intelektualnej
RAZEM W SEMESTRZE
8
8
E
Z
88
Razem godz.:200
SEMESTR 6
6.1 Przedmiot specjalistyczny ogólnouczelniany
6.2 Bezpieczeństwo sieci komputerowych
IEZ1BSK
5
4
1
1,5
4,5
3
16
16
8
16
6.3 Inżynieria finansowa
6.4 Projekt zespołowy 2
IEZ1IFI
IEZ1PP2
4
4
1
1
3
4
16
8
6.5 Rachunkowość
6.6 Matematyka ubezpieczeniowa
IEZ1RAC
IEZ1MUB
4
3
1,5
1
2,5
2
16
16
6.7 Przedmiot HES 2
6.8 Język obcy 5
6.9 Seminarium dyplomowe 1
IEZ1SD1
3
2
1
1
1
0,5
0
2
0,5
16
16
30
9,5
21,5
112
RAZEM W SEMESTRZE
Z
E
E
Z
16
8
8
E
Z
8
72
Z
Z
Z
Razem godz.:184
SEMESTR 7
7.1 Praca dyplomowa inżynierska
7.2 Praktyka zawodowa
7.3 Seminarium dyplomowe 2
IEZ1PDI
IEZ1PRA
IEZ1SD2
RAZEM W SEMESTRZE
ŁACZNIE W TRAKCIE STUDIÓW
15
14
1
1
0
0,5
15
14
0,5
30
1,5
29,5
0
16
210
61,5
161,5
592
(52%)
536
(48%)
16
Liczba ECTS: C - całkowita, K - "kontaktowych" (związanych z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela), P - "praktycznych" (związany z zajęciami o charakterze praktycznym)
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Z
Z
Z
Razem godz.:16
RAZEM GODZIN:
1128
Przedmioty obieralne (78 ECTS - 37 %)
• Fizyka dla informatyków (2 ECTS)
• Język obcy 1 (2 ECTS)
Język angielski 1 (IEZ1JA1), Język niemiecki 1 (IEZ1JN1), Język rosyjski 1 (IEZ1JR1),
• Język obcy 2 (2 ECTS)
Język angielski 2 (IEZ1JA2), Język niemiecki 2 (IEZ1JN2), Język rosyjski 2 (IEZ2JR2),
• Język obcy 3 (2 ECTS)
Język angielski 3 (IEZ1JA3), Język niemiecki 3 (IEZ1JN3), Język rosyjski 3 (IEZ1JR3),
• Język obcy 4 (2 ECTS)
Język angielski 4 (IEZ1JA4), Język niemiecki 4 (IEZ1JN4), Język rosyjski 4 (IEZ1JR4),
• Język obcy 5 (2 ECTS)
Język angielski 5 (IEZ1JA5), Język niemiecki 5 (IEZ1JN5), Język rosyjski 5 (IEZ1JR5),
• Praca dyplomowa inżynierska (15 ECTS)
• Praktyka zawodowa (14 ECTS)
• Programowanie aplikacji WWW (5 ECTS)
Programowanie aplikacji WWW w technologii Java ( IEZ1PAW), Programowanie aplikacji WWW w technologii .NET (IEZ1NET), Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu aplikacji WWW (IEZ1RST),
• Projekt zespołowy 1 (4 ECTS)
• Projekt zespołowy 2 (4 ECTS)
• Przedmiot HES 1 (2 ECTS)
Historia matematyki (IEZ1HMA), Wprowadzenie do słuchania muzyki poważnej (IEZ1WMP),
• Przedmiot HES 2 (3 ECTS)
Negocjacje (IEZ1NEG), Psychologia (IEZ1PSY),
• Przedmiot obieralny - ekonometria (5 ECTS)
Algorytmiczne modele zjawisk losowych (IEZ1AMZ), Analiza techniczna i fundamentalna (IEZ1ATF), Badania operacyjne w logistyce transportu i dystrybucji (IEZ1BOL), Metody ekonometryczne i
statystyczne w analizie procesów ekonomicznych (IEZ1MES), Wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej w zastosowaniach informatycznych (IEZ1WZM),
• Przedmiot obieralny - informatyka (5 ECTS)
Administracja systemami GNU Linux (IEZ1ASG), Algorytmiczne modele zjawisk losowych (IEZ1AMZ), Algorytmy grafowe i sieciowe w zastosowaniach (IEZ1AGS), Architektura komputerów (IEZ1AKO),
Architektury systemów informatycznych (IEZ1ASI), Bezpieczeństwo baz danych (IEZ1BBD), Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF (IEZ1BAU), Programowanie aplikacji biznesowych w
oparciu o platformę Java (IEZ1PAB), Programowanie aplikacji WWW w technologii Java ( IEZ1PAW), Programowanie aplikacji WWW w technologii .NET (IEZ1NET), Przetwarzanie treści
audiowizualnych w systemach multimedialnych (IEZ1PTA), Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu aplikacji WWW (IEZ1RST), Rzeczywistość wirtualna (IEZ1RWI), Systemy pracy grupowej (IEZ1SPG),
Tworzenie aplikacji bazodanowych (IEZ1TAB), Zaawansowane techniki programistyczne (IEZ1ZTP),
• Przedmiot specjalistyczny ogólnouczelniany (5 ECTS)
Administracja systemami GNU Linux (IEZ1ASG), Algorytmiczne modele zjawisk losowych (IEZ1AMZ), Algorytmy grafowe i sieciowe w zastosowaniach (IEZ1AGS), Architektura komputerów (IEZ1AKO),
Architektury systemów informatycznych (IEZ1ASI), Bezpieczeństwo baz danych (IEZ1BBD), Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF (IEZ1BAU), Programowanie aplikacji biznesowych w
oparciu o platformę Java (IEZ1PAB), Programowanie aplikacji WWW w technologii Java ( IEZ1PAW), Programowanie aplikacji WWW w technologii .NET (IEZ1NET), Przetwarzanie treści
audiowizualnych w systemach multimedialnych (IEZ1PTA), Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu aplikacji WWW (IEZ1RST), Rzeczywistość wirtualna (IEZ1RWI), Systemy pracy grupowej (IEZ1SPG),
Tworzenie aplikacji bazodanowych (IEZ1TAB), Zaawansowane techniki programistyczne (IEZ1ZTP),
• Seminarium dyplomowe 1 (1 ECTS)
• Seminarium dyplomowe 2 (1 ECTS)
• Wychowanie fizyczne 1 (1 ECTS)
• Wychowanie fizyczne 2 (1 ECTS)
Wydrukowane w programie Świerk Design by: styleshout | Valid XHTML | CSS Home