Oferowane zdolności przesyłowe

Komentarze

Transkrypt

Oferowane zdolności przesyłowe
Oferowane zdolności przesyłowe Przetarg miesięczny – wrzesień 2013 roku
Przekrój techniczny PSEO – (50HzT+CEPS+SEPS)
A out (eksport)
Przyczyny ograniczeń
(wyłączenie elementów sieciowych)
A in (import)
NTC
AAC*
Oferowane
moce
NTC
AAC*
Oferowane
moce
01-09-2013
300
0
300
0
0
0
KOP-LISK
02-09-2013
300
0
300
0
0
0
KOP-LISK, VKAP-MUK
KRA-VIE t1
03-09-2013
300
0
300
0
0
0
KOP-LISK, VKAP-MUK
KRA-VIE t1
04-09-2013
300
0
300
0
0
0
KOP-LISK, VKAP-MUK
KRA-VIE t1
05-09-2013
300
0
300
0
0
0
KOP-LISK, VKAP-MUK
KRA-VIE t1
06-09-2013
300
0
300
0
0
0
KOP-LISK, VKAP-MUK
KRA-VIE t1
07-09-2013
300
0
300
0
0
0
KOP-LISK, VKAP-MUK
08-09-2013
300
0
300
0
0
0
KOP-LISK, VKAP-MUK
09-09-2013
300
0
300
0
0
0
KOP-LISK, VKAP-MUK
10-09-2013
300
0
300
0
0
0
KOP-LISK, VKAP-MUK
11-09-2013
300
0
300
0
0
0
KOP-LISK, VKAP-MUK
12-09-2013
300
0
300
0
0
0
KOP-LISK
13-09-2013
300
0
300
0
0
0
KOP-LISK
14-09-2013
300
0
300
0
0
0
KOP-LISK
15-09-2013
300
0
300
0
0
0
KOP-LISK
16-09-2013
300
0
200
0
0
0
KOP-LISK, ZBK-GRO
17-09-2013
800
0
100
0
0
0
ZBK-GRO
18-09-2013
800
0
100
0
0
0
ZBK-GRO
19-09-2013
900
0
0
0
0
0
20-09-2013
900
0
200
0
0
0
21-09-2013
900
0
300
0
0
0
22-09-2013
900
0
300
0
0
0
23-09-2013
500
0
0
0
0
0
BUJ-BIC
24-09-2013
500
0
0
0
0
0
BUJ-BIC
25-09-2013
500
0
0
0
0
0
BUJ-BIC
26-09-2013
900
0
0
0
0
0
27-09-2013
200
0
200
0
0
0
28-09-2013
200
0
200
0
0
0
WIE-NOS
29-09-2013
200
0
200
0
0
0
WIE-NOS
30-09-2013
200
0
0
0
0
0
WIE-NOS
Data
Import
MW
AAC* - zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu rocznym
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (uprzednio działająca pod firmą Polskie Sieci
Elektroenergetyczne Operator S.A.), ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, NIP: 526-27-48-966,
REGON 015668195, Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 9.605.473.000,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony
Konstancin-Jeziorna, 8 sierpnia 2013 r.
Informacja Operatora Systemu Przesyłowego
w sprawie zdolności przesyłowych dla wymiany transgranicznej,
udostępnianych w ramach aukcji miesięcznej (wrzesień 2013 r.)
organizowanej przez Biuro Aukcyjne we Freising
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) w ramach aukcji organizowanych przez Biuro
Akcyjne we Freising udostępniają zdolności przesyłowe dla transgranicznej wymiany energii elektrycznej
na profilu technicznym obejmującym połączenia krajowego systemu elektroenergetycznego z systemami
Niemiec, Czech i Słowacji.
Wykonane zgodnie z przyjętymi procedurami analizy techniczne, przeprowadzone dla
września 2013 r., wykazały:

znaczne ograniczenie możliwości udostępnienia zdolności przesyłowych w kierunku eksportu

brak możliwości udostępnienia zdolności przesyłowych w kierunku importu
Wyniki analiz technicznych były podstawą do określenia oferowanych zdolności przesyłowych w ramach
aukcji miesięcznej:

oferowane zdolności przesyłowe w kierunku eksportu wynoszą – 300 MW, w tym:
w podokresie redukcji: 16, 20 i 27-29.09.2013 r – 200 MW,
w podokresie redukcji: 17-18.09.2013 r. – 100 MW,
w podokresie redukcji 19, 23-26 i 30.09.2013 r. – 0 MW,

oferowane zdolności przesyłowe w kierunku importu wynoszą – 0 MW.
PSE S.A. przedstawiają poniżej informację o zastosowanej procedurze wyznaczenia zdolności
przesyłowych przewidzianych do udostępnienia w ramach aukcji miesięcznej na wrzesień 2013 r.
Przy wyznaczaniu wartości zdolności przesyłowych możliwych do udostępnienia w ramach aukcji
miesięcznej dla kierunku eksportu stosowane są dwa kryteria:
 udostępniane zdolności przesyłowe muszą być mniejsze lub równe od wyznaczonych dla
poszczególnych dób wartości ATC
 udostępniane zdolności przesyłowe muszą być mniejsze od wyznaczonej dla poszczególnych dób
wartości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP a wymaganą nadwyżką mocy
dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 17% zapotrzebowania do pokrycia przez
elektrownie krajowe.
Przy wyznaczaniu wartości zdolności przesyłowych możliwych do udostępnienia w ramach aukcji
miesięcznej dla kierunku importu stosowane jest wyłącznie pierwsze z w/w kryteriów.
www.pse.pl
Na rys.1 przedstawiono wyznaczone, na etapie tworzenia Planu Koordynacyjnego Miesięcznego,
wartości nadwyżki mocy dostępnej dla OSP dla poszczególnych dni września 2013 roku oraz jej wartości
wymagane zgodnie z IRiESP. Nadwyżka mocy dostępnej dla OSP została wyznaczona na bazie
prognozowanego krajowego zapotrzebowania mocy na poziomie 21595 MW (wartość średnia dla
szczytów dni roboczych) i przyjętych w bilansie mocy planowych ubytków zdolności wytwórczych.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, bilans mocy dla poszczególnych dni września 2013 roku zostanie
opublikowany na stronie internetowej OSP (http://www.pse.pl/index.php?modul=10&gid=424).
Rys.1 Wartości nadwyżki mocy dostępnej dla OSP dla poszczególnych dni września 2013 r.
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wymagana przez OSP nadwyżka mocy
Nadwyżka mocy dostępna po uwzględnieniu zarezerwowanych zdolności
W tabeli 1 przedstawiono wartości NTC dla poszczególnych dni września 2013 roku, uwzględniające
planowane w tym okresie wyłączenia remontowe w sieci przesyłowej KSE. Wartości ATC zostały
wyznaczone, jako różnica pomiędzy wartościami NTC obliczonymi zgodnie z metodyką zawartą
w IRiESP a wartością zdolności przesyłowych alokowanych w ramach aukcji rocznej (AAC).
Na przekrojach granicznych OSP w ramach aukcji rocznej na 2013 rok zostało zarezerwowane 0 MW
zdolności przesyłowych w kierunku eksportu. Przy wyznaczaniu wartości NTC dla horyzontu
miesięcznego w kierunku eksportu stosuje się margines bezpieczeństwa na poziomie 1600 MW a dla
kierunku importu 800 MW. Przyjęte marginesy bezpieczeństwa wynikają z założeń dotyczących
możliwości wystąpienia w systemie polskim ekstremalnych przesyłów wyrównawczych, spowodowanych
wysoką generacją farm wiatrowych na terenie Niemiec oraz niekorzystnym kierunkiem handlowej
wymiany energii elektrycznej uzgodnionej przez innych operatorów w regionie.
Tabela 1. Wyznaczone wartości ATC dla poszczególnych dni września 2013 roku [MW]
Przyczyny ograniczeń
A out (eksport)
Data
NTC
AAC*
ATC
A in (import)
TRM
(planowane do wyłączenia elementy
sieciowe)
NTC
AAC*
ATC
TRM
Eksport
Import
MW
01-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK
02-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK, VKAP-MUK
KRA-VIE t1
03-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK, VKAP-MUK
KRA-VIE t1
04-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK, VKAP-MUK
KRA-VIE t1
05-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK, VKAP-MUK
KRA-VIE t1
06-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK, VKAP-MUK
KRA-VIE t1
07-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK, VKAP-MUK
08-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK, VKAP-MUK
09-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK, VKAP-MUK
10-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK, VKAP-MUK
11-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK, VKAP-MUK
12-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK
13-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK
14-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK
15-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK
16-09-2013
300
0
300
1600
0
0
0
800
KOP-LISK, ZBK-GRO
17-09-2013
800
0
800
1600
0
0
0
800
ZBK-GRO
18-09-2013
800
0
800
1600
0
0
0
800
ZBK-GRO
19-09-2013
900
0
900
1600
0
0
0
800
20-09-2013
900
0
900
1600
0
0
0
800
21-09-2013
900
0
900
1600
0
0
0
800
22-09-2013
900
0
900
1600
0
0
0
800
23-09-2013
500
0
500
1600
0
0
0
800
BUJ-BIC
24-09-2013
500
0
500
1600
0
0
0
800
BUJ-BIC
25-09-2013
500
0
500
1600
0
0
0
800
BUJ-BIC
26-09-2013
900
0
900
1600
0
0
0
800
27-09-2013
200
0
200
1600
0
0
0
800
28-09-2013
200
0
200
1600
0
0
0
800
WIE-NOS
29-09-2013
200
0
200
1600
0
0
0
800
WIE-NOS
30-09-2013
200
0
200
1600
0
0
0
800
WIE-NOS
AAC* – zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu rocznym;
Przedstawione wyżej wyniki analiz technicznych były podstawą do określenia możliwych do
udostępnienia w ramach aukcji miesięcznej oferowanych zdolności przesyłowych dla transgranicznej
wymiany energii elektrycznej zgodnie z przyjętymi kryteriami. Można stwierdzić, że:
 przyczyną udostępnienia zdolności przesyłowych dla kierunku eksportu na poziomie 300 MW,
z podokresami redukcji: do 200 MW w dniach 16, 20 i 27-29.09.2013 r., do 100 w dniach
17-18.09.2013 r., do 0 MW w dniach 19, 23-26 i 30.09.2013 r.. były ograniczenia sieciowe i
bilansowe
 przyczyną nie udostępnienia zdolności przesyłowych w kierunku importu był brak dostępnych
zdolności przesyłowych (ograniczenia sieciowe) wyznaczonych na etapie planowania z
miesięcznym horyzontem czasowym (ATC = 0)
Ponieważ w ocenie możliwych do udostępnienia zdolności przesyłowych dla miesięcznego horyzontu
czasowego stosuje się podwyższone wymagania dotyczące zarówno wymaganej nadwyżki zdolności
wytwórczych dostępnych dla OSP jak i TRM należy zakładać, że dodatkowe zdolności przesyłowe
będą mogły być udostępniane dla poszczególnych dni września 2013 roku w ramach aukcji
dobowych.

Podobne dokumenty