Dziedzictwo kulturalne

Transkrypt

Dziedzictwo kulturalne
citywalk.info
Dziedzictwo kulturalne
Dwa i pól kilometra d³uga trasa zwiedzania zabytków miasta Przerowa ma punkt wyj¶cia od ko¶cio³a ewangelickiego i
pos±gu Jana Amosa Komeñskiego, która jest najstarszym rze¼biarskim przedstawieniem "nauczyciela narodów" na
Morawach. Trasa kieruje siê dalej ko³o browaru "Zubr, którego dzieje siêgaj± XV stulecia i obecnie nale¿y do
czo³owych producentów piwa w Republice Czeskiej.
Przed ko¶cio³em sw. Michala trasa skrêca siê na Rynek ®erotína i prowadzi do synagogi - obecnie prawos³awnej
cerkwi ¶w. Cyryla i Metodego. Dalej kieruje siê obok ko¶cio³a ¶w. Wawrzyñca, kaplicy Matki Boskiej i Domu
miejskiego, który jest ¶rodowiskiem kulturalnym miasta. Z Rynku T.G. Masaryka, gdzie przed ratuszem przerowskim stoi
model metalowy miasta przechodzimy obok kamiennych ¶redniowiecznych murów miejskich z stref± wypoczynkow± i
rzezb± Neptuna. Trasa zostanie zakoñczona przy dominacie miasta - Górnym Rynku. Spacer prowadzi ko³o szeregu
dochowanych domów mieszczañskich z arkadami, kaplicy sw. Jerzego z XIII stulecia i po¶ród rynku stoj±cy pos±g Jana
Blahoslava zaprasza do zwiedzania zamka. Obecnie ma tu swoj± siedzibê Muzeum J.A.Komeñskiego z cennymi
eksponatami dowodz±cymi bogate dzieje Pøerova. Wspania³y widok na ca³e miasto z wysokiej wie¿y zamkowej
zakoñczy spacer za dziedzictwem naszych przodków.
{iframe width="760px" height="450"
frameborder="0"}http://www.citywalk.info/mosmodule/MAPY/prerov/trasa_dziedzictwo_pl.html{/iframe} {jdownload
dziedzictwo_kulturalne.pdf}Dziedzictwo kulturalne{/jdownload}
http://www.citywalk.info
Kreator PDF
Utworzono 9 March, 2017, 01:50