SIWZ - SPSK4 w Lublinie

Transkrypt

SIWZ - SPSK4 w Lublinie
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 125 000 EURO
I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie przetargu.
1. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie,
kod: 20-954, ul. Jaczewskiego 8,
tel. 0-81 72-44-360, fax 747-57-10
www: spsk4.lublin.pl, e-mail: [email protected]
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
UZPEŁNIAJĄCA DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU cz. VI/11 - 8 zadań
Zadanie nr 1 – zawory bezigłowe
w zakresie określonym w
Zadanie nr 2 – zawory bezigłowe przeciwbakteryjne
w zakresie określonym w
Zadanie nr 3 – spirale embolizacyjne , hydrożelowe
w zakresie określonym w
Zadanie nr 4 – mikroprowadniki do zabiegów neuroradiologicznych
w zakresie określonym w
Zadanie nr 5 – zestawy do trepanacji czaszki ( kraniotomii)
w zakresie określonym w
Zadanie nr 6 - igły punkcyjne
w zakresie określonym w
Zadanie nr 7 - stymulatory SSI-R
w zakresie określonym w
Zadanie nr 8– cewniki z balonikiem ( typu Swana –Ganza)
w zakresie określonym w
Załączniku nr 1
Załączniku nr 2
Załączniku nr 3
Załączniku nr 4
Załączniku nr 5
Załaczniku nr 6
Załączniku nr 7
Załączniku nr 8
Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.
7 Prawa zamówień publicznych.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolnie wybraną ilość spośród
wymienionych na wstępie zadań. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie
podlegało odrębnej procedurze związanej z badaniem, oceną i wyborem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje asortymentowe w
obrębie poszczególnych zadań a także ofert wariantowych.
Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej ani dynamicznego systemu zakupów i
zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie wymaga, aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie
przez Wykonawcę
II. Termin realizacji umowy
Dostawy sukcesywne od dnia podpisania umowy ; :
Dla zadań 1 i 2 - w ciągu 6 miesięcy
Dla zadań 3 i 4 - w ciągu 3 miesięcy
Dla zadania nr 5 -w ciągu 10 miesięcy
Dla zadania nr 6 - w ciągu 11 miesięcy
Dla zadań nr 7 i 8 - w ciągu 9 miesięcy.
Strona 1 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
Dla zadania nr 7 Zamawiający wymaga utworzenia w Pracowni Stymulatorów w ciągu 7
dni od podpisania umowy - depozytu w ilości do 1/6 ogólnej ilości asortymentu objętego
zamówieniem, który – po otrzymaniu informacji o wykorzystaniu sprzętu będzie uzupełniany w
ciągu 3 dni roboczych.
Dla pozostałych zadań - dostawy cząstkowe na podstawie składanych sukcesywnie
zamówień – nie dłużej niż w 5 dni roboczych.
III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
A) O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 pzp oraz spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – w prowadzonym postępowaniu nie
zachodzi taka okoliczność;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w
postępowaniu, jeśli wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie - co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa asortymentu
stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania i/lub innego sprzętu medycznego
jednorazowego użytku o wartości nie mniejszej niż 342 000,00 PLN w przypadku
składania ofert na wszystkie pakiety, a w przypadku składania ofert na wybrane pakiety –
o wartości nie niższej niż suma wartości podanych w poniższej tabeli - łącznie dla zadań,
na które składana jest oferta
Nr zadania
Poziom warunku (zł)
1.
28 000,00
2.
34 000,00
3.
110 000,00
4.
26 000,00
5.
15 000,00
6.
21 000,00
7.
105 000,00
8.
3 000,00
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do
wykonania zamówienia - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej – przez co rozumie się, iż posiadają środki finansowe
w banku lub kasie oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada
rachunek, lub zdolność kredytową na łączną kwotę – w przypadku składania oferty na
wszystkie pakiety - co najmniej 145 000 zł, a w przypadku składania ofert na wybrane
pakiety - w wysokości co najmniej dla poszczególnych zadań (w przypadku składania
oferty na więcej niż jedno zadanie – minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu
adekwatnie do zakresu składanej oferty):
Nr zadania
Poziom warunku (zł)
1.
12 000,00
2.
14 000,00
3.
47 000,00
4.
11 000,00
5.
6 000,00
6.
9 000,00
7.
45 000,00
8.
1 500,00
Strona 2 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
W przypadku składania ofert wspólnych - każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania a warunki określone w ppkt A) lit. b) i d) mogą być spełnione łącznie przez
Wykonawców wspólnie składających ofertę lub tylko przez jednego z Wykonawców.
B. Wykaz oświadczeń, dokumentów/wykazów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
2. wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie
dokumentu/dokumentów potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.
3. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której
wykonawca ma prowadzony rachunek bankowy, potwierdzająca posiadanie środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie spełniania warunku
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Podmioty występujące wspólnie składają łącznie oświadczenie określone w pkt B. 1.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i/lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia odpowiednio:
1.) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
(pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda
od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty,
2) Jeżeli wykonawca wskazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy (pkt. A.d SIWZ), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w
pkt.B.3. niniejszej SIWZ dotyczącej tych podmiotów poprzez dołączenie ich do oferty,
3) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku.
Jeżeli kwoty w dokumentach będą w innej walucie niż PLN – Zamawiający w celu sprawdzenia
spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu
walut NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
C. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku
podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Pzp
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru – w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2
Strona 3 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, a
jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy pzp
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym art.24
ust. 1 pkt. 4 - 8 Prawa zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym art. 24
ust. 1 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert
UWAGA:
Dot. § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226,
poz.1817) z dnia 31 grudnia 2009r.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2), 3), 4) i 6) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 5) składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w uwadze zastępuje się
je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
Dot. § 2 pkt.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226,
poz.1817) z dnia 31 grudnia 2009r.
W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Strona 4 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty określone w pkt. C ppkt 1)-6) na każdy z
podmiotów z osobna.
D. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu,
czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia
– nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, określonymi w części C. pkt. 1-.6
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonego
oświadczenia, wymaganego w pkt. B.1 SIWZ oraz innych dokumentów wymienionych w pkt. B.
Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak
dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego
z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na
podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp.
Złożenie dokumentów określonych w pkt. C. ppkt. 1) – 6) SIWZ jest obligatoryjne z zastrzeżeniem
pkt. 6, który dotyczy tylko podmiotów zbiorowych. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie
Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp.
Dokumenty, co do których oferent zastrzega ich poufność i które nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania należy zgrupować i oddzielić je od
pozostałej części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez
przedstawicieli pozostałych oferentów.
Brak dokumentów lub złożenie dokumentów zawierających błędy skutkuje wykluczeniem oferenta
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.
E. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
powinno:
- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres
umocowania,
- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia,
- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa
lub wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest
wymagany podpis Pełnomocnika - Lidera na dokumencie pełnomocnictwa).
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację przedmiotowego
zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych
wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
- sposób ich współdziałania,
- zakres realizacji zamówienia powierzony do wykonania każdemu z nich,
- numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu
realizacji Umowy o zamówienie,
Strona 5 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
- solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
- umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do
zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.
V. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów.:
Dla zadań nr 1 i 2:
1) cena
70%
2) jakość
30%
Dla zadań nr 3-8:
1) cena
100 %
VI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Każdy z wykonawców przedłoży oferty wg załączonego wzoru. Oferty
rozwiązaniami alternatywnymi w zakresie jednego asortymentu określonego w załączniku nr
1 – 8 będą podlegały odrzuceniu.
z
Każdy z wykonawców przedłoży pełną ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia objętego
zadaniem.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem „OFERTY WYKONAWCY”, stanowiącym
integralną część specyfikacji - Załącznik nr 9 w następującym układzie:
- nazwa, siedziba Wykonawcy
- data sporządzenia oferty
- cena oferty brutto
- termin płatności – nie krótszy niż 45 dni
- termin realizacji umowy –adekwatnie do wymogów z pkt. II SIWZ - oraz termin dostaw
cząstkowych
- oświadczenia oferenta
- wykaz dołączonych dokumentów
2. Do formularza „Oferty” należy dołączyć dokumenty wymagane od oferentów stosownie do
pkt. III niniejszej specyfikacji a także:
1) kosztorys ofertowy wyrażony w PLN wskazujący co najmniej na:
a) nazwę produktu i jego producenta, a także – jeżeli jest wprowadzone i będzie
stosowane przy zamówieniach – numer katalogowy i nazwę własną
b) ilość sztuk przedmiotu zamówienia lub pełnych opakowań (o podanej przez
Wykonawcę w kosztorysie wielkości np. „a 100 sztuk”)
pokrywających
zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia *)
c) ceny jednostkowe netto sztuki/opakowania
d) stawkę VAT
e) wartość netto i brutto pozycji asortymentowej oraz zamówienia ogółem
2) dokument / dokumenty potwierdzające oznaczenie wyrobu medycznego znakiem
CE i jego zgodność z dyrektywą 93/42/EEC lub 89/385/EEC/AIMD; jeżeli asortyment
nie jest kwalifikowany jako wyrób medyczny ani aktywny implantowany wyrób medyczny
należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie, wskazując jednoznacznie jakich
produktów ono dotyczy
3) ulotki lub fragmenty katalogów proponowanego przedmiotu zamówienia
przedstawiające np. cechy, numery i rozmiary każdego z proponowanych w ofercie
asortymentów (pozycji); nie sprzeczne z informacjami podanymi w Załącznikach nr 1-8
4) oświadczenie, iż oferowany asortyment spełnia parametry obligatoryjne wymienione w
odpowiednich załącznikach do SIWZ (warunki obligatoryjne opisano w tabeli określającej
zapotrzebowanie ilościowe lub nad tą tabelą)
Strona 6 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
5) wypełnione tabele parametrów minimalnych
(granicznych) / jakościowych
wymienionych w Zał. nr 1, 2 oraz 7 do SIWZ (wymóg dotyczy zadania 1, 2 i 7 )
6) Próbki asortymentu dla zadania nr 1 i 2 wg ilości opisanych w Załącznikach 1-2
7) Oświadczenie, iż wykonawca samodzielnie wykona zamówienie lub wskazujące części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - z zastrzeżeniem,
iż brak oświadczenia w tym zakresie będzie równoznaczne z samodzielnym wykonaniem
zamówienia przez Wykonawcę i nie powoduje odrzucenia oferty
Nie złożenie w/w dokumentów określonych w pkt 1- 5 oraz – odpowiednio – próbek z pkt. 6
spowoduje odrzucenie oferty.
W przypadku braku dokumentu wskazanego w pkt. 2 i/lub 3 i/lub 4 oraz próbek z pkt 6 Zamawiający uprzednio zastosuje dyspozycję wskazaną w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
*) UWAGA – Na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji proponowanej ilości
opakowań handlowych w celu otrzymania zapotrzebowanej przez Zamawiającego ilości.
Wskazanie ilości opakowań nie pokrywających pełnego zapotrzebowania Szpitala (za mało
sztuk/opakowań/ – lub wskazanie ilości większych niż zapotrzebowanie (o więcej niż ewentualne
zaokrąglenie do pełnego opakowania) spowoduje dokonanie korekty treści kosztorysu zgodnie z
art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp (przy zachowaniu podanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej
opakowania/sztuki – o ile nie spowoduje to istotnego wpływu na treść oferty).
.
3. Cena oferty
Cena oferty musi być wyrażona w PLN. Cena oferty musi uwzględniać podatek VAT, cło, koszt
dostawy, ubezpieczenia towaru podczas transportu oraz wszystkie koszty realizacji zamówienia o
wskazanych parametrach granicznych - oraz dla zadania nr 7 – utworzenie depozytu (tzw.
komisu).
Ceny jednostkowe brutto podane w kosztorysie pozostają stałe przez cały okres
realizacji umowy. Zmiany wysokości podatku VAT wprowadzone po terminie składania ofert
korygują (na podstawie aneksu do umowy – w terminie uzgodnionym przez strony) każdorazowo
cenę jednostkową netto odpowiednio o stopień zmiany VAT.
Nie dopuszcza się rabatów materiałowych wykraczających poza zakres zamówienia.
Nie dopuszcza się złożenia oferty w walucie obcej. Oferta i późniejsze rozliczenia następują
w PLN.
UWAGA: w przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w formularzu „Oferty Wykonawcy” i
odczytaną podczas publicznego otwarcia ofert, a ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego
(odpowiednia tabela dla każdego z zadań), za cenę oferty przyjmuje się cenę wynikającą z
kosztorysu ofertowego).
W kosztorysie dla każdej pozycji zamówienia należy określić najpierw cenę jednostkową netto a
następnie wartość netto pozycji (jako iloczyn wielkości zamówienia oraz ceny jednostkowej netto
elementów lub liczby ich pełnych opakowań).
Wartość brutto pozycji asortymentowej należy obliczyć poprzez powiększenie wartości netto o
należny podatek VAT – wg stawek obowiązujących na dzień sporządzania oferty.
Nieuwzględnienie wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w ramach zadania nie stanowi
oczywistej omyłki i nie podlega korekcie, ale skutkuje odrzuceniem oferty.
Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz Excel nie są traktowane za błąd w obliczeniu ceny.
Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze
(nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego).
Sumę wartości brutto pozycji asortymentowych stanowiącą cenę oferty należy wpisać w
formularzu „Oferty Wykonawcy” dla odpowiedniego zadania, nie rozbijając jej na poszczególne
pozycje kosztorysowe, z zastrzeżeniem, iż przy kalkulacji ceny uwzględniono wszystkie czynniki
cenotwórcze.
Strona 7 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
4. Postać oferty
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, z zastrzeżeniem dla języka ulotek
informacyjnych, folderów i katalogów, które dopuszcza się w języku angielskim lub niemieckim.
Ofertę należy składać w formie pisemnej w podanym terminie. Treść oferty musi odpowiadać
treści SIWZ.
Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszystkie strony oryginału formularza „Oferty Wykonawcy” –
Zał. nr 9 do SIWZ powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu
oferenta. Ponadto podpisać należy kosztorysy ofertowe oraz wszelkie oświadczenia dołączane do
formularza „Oferty”.
W sytuacji, gdy z dokumentacji dotyczącej Wykonawcy nie wynika upoważnienie do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i potwierdzającą
dokumenty za zgodność z oryginałem, należy dołączyć stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo w
oryginale lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
Jeżeli Wykonawca nie złoży pełnomocnictwa lub złoży wadliwe - Zamawiający wezwie zgodnie z
art. 26 ust.3 do jego złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osobę uprawnioną.
Dokumenty składane w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez
złożenie podpisu przez osobę uprawnioną .
W przypadku dołączenia kserokopii upoważnienia lub pełnomocnictwa, Zamawiający wymaga,
aby dokument został potwierdzony za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę/osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (zgodnie z dołączonymi
dokumentami, z których wynika zasada reprezentacji). Oznacza to, iż niedopuszczalne jest
dokonywanie potwierdzeń za zgodność z oryginałem przez osobę, na którą zostało wystawione
pełnomocnictwo.
5. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
faxem (do Zamawiającego na nr 081 746 71 55).
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu: oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji
Zamawiający porozumiewa się drogą elektroniczną z Wykonawcami w każdym przypadku, w
którym ustawa obliguje go do udostępniania informacji na własnej stronie internetowej:
www.spsk4.lublin.pl
Korespondencja (pocztowa i faksy) przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy
Zamawiającego tj. 725 – 1500.
VII. Składanie ofert.
1. Opakowanie i oznakowanie ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Kopertę z ofertą należy zaadresować do
Zamawiającego na adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
ul. Jaczewskiego 8, kod 20-954 Lublin
oraz powinna być oznakowana następująco:
"Oferta w przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11-8 zadań ”
2. Termin i forma składania ofert.
Ofertę należy złożyć osobiście, na adres podany w ogłoszeniu o przetargu, w Kancelarii
Ogólnej SPSK-4 na I piętrze (pok. 106) lub drogą pocztową/kurierską (na własne ryzyko), nie
00
później niż do 02 grudnia 2011 roku do godz. 11 .
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
Strona 8 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
VIII. Okres ważności ofert
Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert.
IX. Wadium przetargowe
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.
X. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
W sprawach formalno-prawnych:
mgr Agata Ośka , St. Specjalista d/s Zamówień Publicznych
- tel. 081/ 72-44-520
Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod podanymi numerami w dni robocze, w godzinach
800 - 1400 oraz listownego na adres Zamawiającego.
XI. Wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego
Każdy z oferentów może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o udzielenie
wyjaśnień. Pismo z zapytaniem należy kierować na adres Zamawiającego z
zaznaczeniem na kopercie/piśmie:
"Przetarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11-8 zadań” .
Zapytanie."
Wyjaśnienia będą udzielane, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wypłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez podania źródła zapytania) Zamawiający przekaże
wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej.
Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na Specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią Specyfikacji
oraz zostanie doręczona do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszczona na własnej stronie internetowej.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich
wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień.
XII. Otwarcie, ocena ofert i wybór oferentów.
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02 grudnia 2011 roku o godz. 1115 w siedzibie
Zamawiającego, w Sali konferencyjnej Działu Zamówień Publicznych – pok. 001
Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele oferentów.
Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Po otwarciu każdej z kopert zostanie podana do wiadomości zebranych:
- nazwa oferenta
- siedziba oferenta
- cena oferty brutto wg określonego zadania
- termin płatności
- termin realizacji umowy
Oferty (z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł, iż nie mogą być one
Strona 9 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
udostępniane innym uczestnikom postępowania) udostępniane będą w Dziale Zamówień
Publicznych pok. nr 001.
Protokół postępowania jest udostępniany w trakcie trwania postępowania, natomiast
załączniki do protokołu będą udostępniane po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania.
2. Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi chociaż jedna
przesłanka wymieniona w art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 9 lub ust. 2 pkt. 1 – 4 Prawa zamówień
publicznych.
Zamawiający odrzuci oferty jeżeli zachodzi chociaż jedna przesłanka wskazana w art. 89 ust. 1 pkt.
1 – 8 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego z wykonawców w
celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień treści złożonej oferty.
Niedopuszczalne są negocjacje między zamawiającym a wykonawcą dotyczące złożonej oferty
oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści, z zastrzeżeniem pkt. 3.
W odniesieniu do zadań, w których wraz z ofertą nie ma obowiązku przedłożenia próbek Zamawiający w przypadku wątpliwości przy badaniu i ocenie ofert – wezwie Wykonawców do
przedstawienia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w ciągu 5 dni od wezwania (w
ilościach nie większych niż po 2 sztuki) – pod rygorem odrzucenia oferty.
Niedostarczenie próbek lub okazanie próbek o cechach niezgodnych z warunkami
obligatoryjnymi spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ w odniesieniu do
parametrów przedmiotu zamówienia.
Próbki – ze względu na konieczność ich wykorzystania przy testach – nie podlegają
zwrotowi.
3. Poprawianie omyłek w ofercie.
Zamawiający ma prawo dokonać korekty poniższych omyłek, niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.:
a) oczywiste omyłki pisarskie
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ , niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty .
Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe, o których mowa ppkt. b w następujący sposób:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar ,
przyjmuje się że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową – uwzględniając
konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia , przyjmuje się ,że
prawidłowo podano ceny za części zamówienia uwzględniając konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek
Omyłki rachunkowe, których nie można poprawić wg w/w metod oraz błędy w obliczeniu ceny
skutkują odrzuceniem oferty wg art. 89 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.
Jeżeli Wykonawca poda nieprawidłową ilość sztuk / opakowań- niezgodnych z zapotrzebowaniem
( i opisaną metodą obliczenia pełnych opakowań) Zamawiający dokona stosownej korektyprzyjmując, że prawidłowo podano wielkość opakowania oraz jego cenę jednostkową i
uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
4. Ocena ofert
Dotyczy zadani nr 1 i 2 , w których ocena ofert odbywa się za kryterium ceny i jakości:
Oferty będą oceniane w oparciu o kryteria określone w pkt. IV.
Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym.
Punkty za cenę danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy założeniu, że oferta o
najniższej cenie uzyska 10 pkt.
Strona 10 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
Punkty za cenę zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami:
Cn/Cd x 10 = C
gdzie :
Cn - cena najniższa brutto dla zadania
C d - cena brutto danej oferty
C - punkty przyznane za cenę
Punkty za jakość ( J ) będą przyznawane - w zakresie parametrów jakościowych i przypisanej im
skali ocen - w oparciu o:
1) dołączone przez Wykonawców wypełnione tabele zawierające charakterystykę
oferowanego sprzętu medycznego wg parametrów określonych w załącznikach do SIWZ
2) broszury i ulotki reklamowe dołączone do oferty
3) dostarczonych próbek
Maksymalną liczbę punktów za jakość uzyska oferta, która zawiera najlepsze parametry w
odniesieniu do wymogów Zamawiającego.
Każdy z parametrów oceny jakościowej uznany przez Zamawiającego za najkorzystniejszy
- uzyska wskazaną dla każdego z ocenianych parametrów maksymalną liczbę punktów. Pozostałe
oferty uzyskają odpowiednio niższą punktację.
Przy ocenie jakościowej Zamawiający będzie stosował następujący sposób przyznawania
punktów – dla każdego z zadań oddzielnie:
Jd/ Jmax x 10 = J
gdzie:
Jd - ilość punktów uzyskana przez daną ofertę za parametry oceny jakościowej
Jmax - maksymalna ilość punktów przyznana jednej z ofert
J- punkty przyznane za kryterium jakości w odniesieniu do badanego zadania
Łączna ilość punktów przyznana dla danej części składowej oceny oferty będzie pomnożona
przez wagę każdego kryterium.
Na ocenę końcową będzie składała się suma wszystkich uzyskanych tym sposobem punktów:
Po = C x 70% + J x 30%
gdzie we wzorach:
Po - łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C - punkty za cenę
J - punkty za jakość
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert – Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną.
W odniesieniu do pozostałych zadań zadań, których jedynym kryterium oceny ofert jest
cena:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę
spośród ofert nieodrzuconych.
Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym.
Punkty za cenę danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy założeniu, że oferta o
najniższej cenie uzyska 10 pkt.
Punkty za cenę zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami:
gdzie Cn - cena brutto najniższa
C d - cena brutto danej oferty
C - punkty przyznane za cenę
Cn/Cd x 10 = C
Strona 11 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
Łączna ilość punktów dla danej części składowej oceny oferty będzie pomnożona przez wagę
kryterium 100 %
Jeżeli zostaną złożone oferty, o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy
złożyli te oferty – do złożenia we wskazanym terminie ofert dodatkowych (które nie mogą być
wyższe niż zaoferowane w ofercie).
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami – art. 91 ust. 3 a ustawy. W takiej sytuacji w formularzu „Oferty
Wykonawcy” należy wpisać wartość netto.
5. Ogłoszenie wyników przetargu
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę)albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano ,uzasadnienie jej wyboru,
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska ,siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty ,a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali
wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
c) terminie określonym zgodnie z z art.94 ust.2,po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie również na stronie
internetowej Zamawiającego tj. www.spsk4.lublin.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
XIII. Istotne postanowienia, które będą stanowiły integralną część umowy.
1. Dostawca zagwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Ofercie
(zgodnie z pkt. II SIWZ).
1. W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie należności Dostawca ma prawo do naliczania
odsetek w wysokości określonej przepisami prawa, ale zobowiązuje się do nie zbywania długu
(należności głównej i odsetek) bez zgody Odbiorcy.
2. Niedotrzymanie terminów dostawy skutkować może:
1) odstąpieniem od zamówienia i zakupem danej partii towaru u innego dostawcy – ze
skutkiem zmniejszenia ilości i wartości kontraktu oraz obciążeniem Dostawcy różnicą
kosztów takiego zakupu interwencyjnego
2) nałożeniem na Dostawcę kar umownych w wysokości 0,1 % wartości opóźnionego
zamówienia za każdy dzień zwłoki
3) odstąpieniem od umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od kontraktu za 14-dniowym pisemnym
uprzedzeniem w okolicznościach wskazanych w art. 145 Prawa zamówień publicznych.
5. Każda ze stron niniejszej umowy ma prawo wypowiedzenia jej z 14-dniowym
wypowiedzeniem w przypadku niedotrzymania przez drugą stronę warunków umowy.
W szczególności przyczynami wypowiedzenia mogą być:
Strona 12 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
1) niedotrzymanie obowiązku utrzymania stałości cen brutto w okresie realizacji kontraktu
2) zmiana asortymentu dostaw w stosunku do oferowanych w ofercie bez zgody Odbiorcy.
3) co najmniej trzykrotne nie wywiązanie się przez Dostawcę z obowiązku terminowych dostaw
lub odmowy dostawy partii towaru objętej zamówieniem
4) co najmniej trzykrotnego zakwestionowania przez Odbiorcę jakości dostarczonych
produktów
6. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umową w wysokości 5% wartości umowy dla danego pakietu
w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, jak i Odbiorca zapłaci
Dostawcy karę umową w wysokości 5% wartości umowy dla danego pakietu w przypadku jej
rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy.
7. Dostawca związany jest ceną brutto przedłożonej oferty przez cały okres realizacji umowy.
8. Podane w załącznikach ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami orientacyjnymi.
Dostawcy nie będą przysługiwały roszczenia o realizację ilości większych niż 80% ilości
zapotrzebowanych, jeżeli potrzeby Szpitala w tym zakresie będą mniejsze.
9. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana
umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków.
a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń,
przejęć, itp.);
b) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie
wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy;
c) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT – cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie
zmiana ceny netto;
d) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta – przy
niezmienionym produkcie;
e) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) – nastąpi
przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu.
f) nastąpił brak produktów na rynku przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z
rynku, zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym
zastosowaniu, produktu równoważnego, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie
g) w przypadku zaistnienia incydentu medycznego – możliwość wprowadzenia produktu
równoważnego, o tych samych parametrach i zastosowaniu
10. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące
stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości
również udokumentowane przez Dostawcę. Zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen
netto przedmiotu umowy.
11. Zapis wprowadzony do umowy, jeżeli będzie ona dotyczyła więcej niż jednego zadania
przetargowego- Realizacja każdego z pakietów ( zadań przetargowych) z osobna ma charakter
samodzielnego zobowiązania stron.
12. Dostawca niezwłocznie powiadomi Odbiorcę o podstawie oraz okolicznościach braku
poszczególnych pozycji asortymentu oraz braku możliwości dostarczenia w/w z przyczyn
formalnych, wraz ze wskazaniem tych przyczyn. Informacja taka zostanie przekazana do
Sekcji Zakupów w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem).
13. W przypadku braku możliwości realizacji bieżących dostaw z powodu wycofania z obrotu
produktu na podstawie decyzji Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych – Odbiorcy
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w zakresie tego asortymentu z zachowaniem 1miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Dostawca dostarczy
Odbiorcy odpowiednik (produkt równoważny) za cenę nie wyższą niż cena wskazana w
umowie. Odbiorca oświadcza, iż zakres zamówienia w okresie wypowiedzenia nie będzie
przekraczał 1/12 ilości wskazanej w umowie dla tej pozycji.
Dodatkowe zapisy umowy dla zadań, w których wymaga się ustanowienia depozytu:
( dla zadania nr 7)
Strona 13 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
1. Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy
utworzy depozyt w ilości do 1/6 ogólnej ilości asortymentu objętego niniejsza umową
2. Wykonawca dostarczy sprzęt wymieniony w umowie do Pracowni Stymulatorów
zamawiającego co zostanie pokwitowane dokumentem odbioru przez osobę
odpowiedzialną za prowadzenie podmagazynu .
3. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania przedmiotu depozytu wg daty ważności,
począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu na zasadach umowy przechowania.
4. Sprzęt medyczny jest własnością Wykonawcy do momentu zaimplantowania lub zużycia
przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się
do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o
wykorzystaniu sprzętu będącego przedmiotem umowy poprzez przesłanie wypełnionej
karty ewidencyjnej lub informacji zbiorczej niezwłocznie po zużyciu lub zaimplantowaniu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia asortymentu wyrobów objętych składem
konsygnacyjnym w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy o
wykorzystaniu sprzętu.
7. Do momentu sprzedaży powierzony sprzęt Zamawiający przechowuje w miejscu
zabezpieczonym przed kradzieżą z obowiązującymi materiały medyczne zasadami.
8. Zaimplantowanie lub zużycie dostarczonego sprzętu jest równoważne z dokonaniem
sprzedaży oferowanego sprzętu Zamawiającemu przez Wykonawcę
9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub
osoby trzecie, spowodowane używaniem sprzętu niezgodnie z instrukcjami obsługi.
10. Na żądanie Wykonawca ma prawo do kontrolowania stanów magazynowych u
Zamawiającego . Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do podmagazynu w celu
przeprowadzenia jego inwentaryzacji nie częściej niż co kwartał .
11. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działanie własne lub osób trzecich powodujące
nieprawidłowe używane lub uszkodzone, zniszczenie, utratę sprzętu. W takim przypadku
Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kwoty, w wysokości zgodnej z
ceną zaproponowaną w ofercie przetargowej .
12. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za dostarczony sukcesywnie przedmiot
umowy w wysokości wynikającej z wielkości bieżącego zużycia i cen jednostkowych
zgodnych z przedstawionymi w ofercie przetargowej.
XIII. Pouczenie o środkach odwoławczych.
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawowych zasad udzielania zamówień przysługują
środki odwoławcze przewidziane w Prawie zamówień publicznych
XIV. Podpisanie umowy
1.Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą faxową.
2.Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w pkt. XIII
ppkt.1) jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia :
- została złożona tylko jedna oferta
- nie odrzucono żadnej oferty
- nie wykluczono żadnego wykonawcy
Wykaz załączników do specyfikacji:
1) specyfikacja przedmiotowa
1) formularz wzoru Oferty Wykonawcy
- Zał. Nr 1-8
- Zał. Nr 9
Strona 14 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
Załącznik nr 1
ZADANIE 1
Specyfikacja przedmiotowa
ZAWORY BEZIGŁOWE
Lp.
Asortyment
A Zawór odcinający dostępu naczyniowego bez przedłużacza
B Zawór odcinający dostępu naczyniowego z przedłużeniem dla dorosłych
C Zawór odcinający dostępu naczyniowego z przedłużeniem typu „Y” dla dorosłych
Ilość
2 100
2 700
650
Jako próbki należy dostarczyć : co najmniej 10 szt. dla poz. A) i co najmniej po 5 sztuk każdego
z asortymentów. dla poz. B i C
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH ORAZ PARAMETRÓW W
OPARCIU O KTÓRE OCENIANA BĘDZIE JAKOŚĆ:
*) kolumnę wypełnia Wykonawca
Oferowane
Ilość punktów
warunki
Wymagane
możliwa do
przez
Lp
Parametr/warunek
warunki
przyznania za
Wykonawcę
dany parametr
*)
Ad. poz. nr 1
1.
Bezigłowy
TAK
xxx
2.
przeznaczony do stosowania w kontakcie z
TAK
xxx
krwią, alkoholem, tłuszczami i cytostatykami
3.
pracujący w systemie zamkniętym
TAK
xxx
4.
w przezroczystej obudowie
TAK
xxx
5.
nie zawierające lateksu
TAK
xxx
6.
zawór nie zawierający PVC i DEHP
TAK
xxx
7.
minimalna przestrzeń martwa (podać wielkość w
TAK
xxx
ml)
8.
łączące końcówki luer-lock
TAK
xxx
9.
pakowany pojedynczo
TAK
xxx
10. sterylny, jednorazowego użytku
TAK
xxx
11. do stosowania u pacjenta przez nie mniej niż 96
TAK
xxx
godzin lub do wykonania 100 aktywacji (w
zależności od tego co nastąpi wcześniej)
12. kompatybilność i szczelność połączenia z
xxx
0 – 5 – 10
kaniulą
13. wielkość opakowania zbiorczego – nie większa
TAK
xxx
niż 200 szt
Ad. poz. nr 2
14. Bezigłowy
TAK
xxx
15. pracujący w systemie zamkniętym
TAK
xxx
16. w przezroczystej obudowie
TAK
xxx
17. wraz z przedłużaczem
TAK
xxx
Strona 15 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
nie zawierające lateksu
nie zawierający PVC i DEHP
minimalna przestrzeń martwa (podać wielkość w
ml)
łączące końcówki luer-lock
przedłużacz wyposażony w zacisk
pakowany pojedynczo
sterylny, jednorazowego użytku
kompatybilność i szczelność połączenia z
kaniulą
wielkość opakowania zbiorczego – nie większa
niż 200 szt
Ad. poz. nr 3
Bezigłowy
pracujący w systemie zamkniętym
w przezroczystej obudowie
wraz z przedłużaczem
nie zawierające lateksu
nie zawierający PVC i DEHP
minimalna przestrzeń martwa (podać wielkość w
ml)
łączące końcówki luer-lock
oba dreny zakończone zaworami dostępu
przedłużacz wyposażony w zacisk
pakowany pojedynczo
sterylny, jednorazowego użytku
kompatybilność i szczelność połączenia z
kaniulą
wielkość opakowania zbiorczego – nie większa
niż 200 szt
TAK
TAK
TAK
xxx
xxx
xxx
TAK
TAK
TAK
TAK
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
0 – 5 – 10
TAK
xxx
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
0 – 5 – 10
TAK
xxx
Strona 16 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
Załącznik nr 2
ZADANIE 2
Specyfikacja przedmiotowa
ZAWORY BEZIGŁOWE PRZECIWBAKTERYJNE
Lp.
Asortyment
Ilość
A Zawór odcinający dostępu naczyniowego bez przedłużacza
1 100
B Zawór odcinający dostępu naczyniowego z przedłużeniem dla dorosłych
600
C Zawór odcinający dostępu naczyniowego z przedłużeniem typu „Y” dla dorosłych
1000
Jako próbki należy dostarczyć : co najmniej 10 szt. dla poz. A) i co najmniej po 5 sztuk każdego
z asortymentów. dla poz. B i C
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH ORAZ PARAMETRÓW W
OPARCIU O KTÓRE OCENIANA BĘDZIE JAKOŚĆ:
*) kolumnę wypełnia Wykonawca
Oferowane
Ilość punktów
warunki
Wymagane
możliwa do
przez
Lp
Parametr/warunek
warunki
przyznania za
Wykonawcę
dany parametr
*)
Ad. poz. nr 1
1.
Bezigłowy
TAK
xxx
2.
łącznik przeciwbakteryjny
TAK
xxx
3.
przeznaczony do stosowania w kontakcie z
TAK
xxx
krwią, alkoholem, tłuszczami i cytostatykami
4.
do stosowania w miejscach dostępu żylnego
TAK
xxx
5.
aktywowany końcówką Luer
TAK
xxx
6.
z powłoką ochronną ze srebrem
TAK
xxx
7.
zawór nie zawierający PVC i DEHP
TAK
xxx
8.
pakowany pojedynczo
TAK
xxx
9.
sterylny, jednorazowego użytku
TAK
xxx
10. kompatybilność i szczelność połączenia z
xxx
0 – 5 – 10
kaniulą
11. wielkość opakowania zbiorczego – nie większa
TAK
xxx
niż 200 szt
Ad. poz. nr 2
12. Bezigłowy
TAK
xxx
13. łącznik przeciwbakteryjny
TAK
xxx
14. wraz z przedłużaczem
TAK
xxx
15. do stosowania w miejscach dostępu żylnego
TAK
xxx
16. aktywowany końcówką Luer
TAK
xxx
17. z powłoką ochronną ze srebrem
TAK
xxx
18. nie zawierający PVC i DEHP
TAK
xxx
19. pakowany pojedynczo
TAK
xxx
20. sterylny, jednorazowego użytku
TAK
xxx
21. kompatybilność i szczelność połączenia z
xxx
0 – 5 – 10
kaniulą
22. wielkość opakowania zbiorczego – nie większa
TAK
xxx
niż 200 szt
Ad. poz. nr 3
Strona 17 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Bezigłowy
łącznik przeciwbakteryjny
wraz z przedłużaczem o długości min. 15 cm i
max. 16 cm
do stosowania w miejscach dostępu żylnego
oba dreny zakończone zaworami dostępu
aktywowany końcówką Luer
z powłoką ochronną ze srebrem
nie zawierający PVC i DEHP
pakowany pojedynczo
sterylny, jednorazowego użytku
kompatybilność i szczelność połączenia z
kaniulą
wielkość opakowania zbiorczego – nie większa
niż 200 szt
TAK
TAK
TAK
xxx
xxx
xxx
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
0 – 5 – 10
TAK
xxx
Załącznik Nr3
Zadanie nr 3
Specyfikacja przedmiotowa
SPIRALE EMBOLIZACYJNE, HYDROŻELOWE
Spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w
zależności od jej grubości, system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną
sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy, spirale z możliwością
repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka, spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ;
0,014 ; 0,018‘’; odporne na rozciąganie, zapewniające swobodny przesuw względem cewnika
oraz dobra widoczność w obrazie RTG
Ilość -60 sztuk
Strona 18 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
Załącznik Nr 4
Zadanie nr 4
Specyfikacja przedmiotowa
MIKROPROWADNIKI DO ZABIEGÓW NEURORADIOLOGICZNYCH,
STALOWO – TYTANOWE
o średnicy 0,010” i 0,014”
Prowadnik o średnicy 0,010” oraz 0,014” i długości 182/205/300cm, rdzeń prowadnika
wykonany ze stopu stali i tytanu., dystalna część cieniująca na długości 39/60cm,
pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej,
kształtowalny koniec o długości 2cm. z możliwością ponownej zmiany nadanego kształtu,
cztery wersje sztywności: standard, soft tip, floppy, platinum; z atraumatyczną
końcówką, odporne na załamania oraz zapewniające swobodny przesuw względem
cewnika
ILOŚĆ –50 sztuk
Załącznik nr 5
ZADANIE Nr 5
Specyfikacja przedmiotowa
ZESTAW DO TREPANACJI CZASZKI ( KRANIOTOMII ) - 10 sztuk
Lp.
Asortyment
1. Zestaw do trepanacji niezawierający roztworu jodopowidonu , gazików
nasączonych jodopowidonem , ksylokainy oraz chlorku sodu
Zestaw powinien zawierać :
-retraktor z tępą końcówką (1 szt.)
-wiertarka ręczna ( 1 szt.)
-wiertło o różnej średnicy ( 2 szt.)
-klucz imbusowy do wiertarki( 1 szt.)
-wosk kostny ( 1 opakowanie)
-kleszczyki naczyniowe Halsteada zakrzywione ( 2 szt.)
-imadło ząbkowane
- szczypczyki Adsona
- szczypczyki Adsona z ząbkami
-nożyczki do szwów ( 1 szt.)
-komplet obłożeń sterylnych
-komplet igieł i gazików sterylnych
Ilość sztuk rocznie
10
Strona 19 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
Załącznik nr 6
Zadanie nr 6
Specyfikacja przedmiotowa
IGŁY PUNKCYJNE
Lp. Asortyment
Igła punkcyjna 18GA/35cm o cechach:
Igła o długości 35cm średnica 18G, ścięte ostrze do transwaginalnego pobierania
oocytów z pęcherzyków jajnikowych przy pomocy pompy aspiracyjnej,
1. dołkowata struktura końcówki igły tzw. „Echo Tip” zapewniająca jej widoczność
w USG, przezroczysty dren dł. 60cm (możliwość uzyskania efektu płukania
poprzez podłączenie do jego końca kaniuli płuczącej), ergonomiczny uchwyt z
wgłębieniem na kciuk wskazujący ustawienia ścięcia igły
Igła do biopsji wątroby o cechach: Igła typu Quick-Core do biopsji wątroby 15G
dł. 15cm pozwalająca na ręczna obsługę podczas procedury i pobranie próbki
2. wielkości 20mm, precyzyjny i szybki mechanizm, skośny szpic pozwalający na
szybka i łatwą penetrację, porowata końcówka zapewniająca dobra widoczność
podczas USG
Ilość
100
100
Załącznik nr 7
ZADANIE Nr 7
Specyfikacja przedmiotowa
Stymulatory SSI -R z funkcjami promującymi rytm własny – 120 szt.
bez elektrod (i bez introducerów)
Parametry graniczne – minimalne - dla stymulatorów SSI-R
Podstawowe parametry stymulatora
Gwarancja
Trwałość Okres sterylności
Pojemność baterii
Tryby stymulacji
Częstość podstawowa
Częstość rytmu nocna lub spoczynkowa
Histereza częstości rytmu
Skanowanie histerezy plus
powtarzany pomiar histerezy plus
funkcja poszukiwania rytmu natywnego
(interwał przeszukiwania)
Sensor
Efekt magnesu
Amplituda imp.
Szerokość impulsu
Czułość
Okres refrakcji
Polarność elektrody
(stymulacja / sterowanie)
Programowalność
sensora
TAK/NIE*,
opis
min 5 years
min 1 year
>1,0 Ah
SSIR, SST, SSTR
30….160 bpm
ON/OFF
OFF/ -10…-30
OFF/ 3...10
OFF/ 3...10
Auto/synchronous/as
ynchronous or battery
test
1,0…7,2 V
0,2..1,5 ms
0,5..4,0 mV
250…400 ms
UP/BP; UP/BP
Slope
Threshold
Reaction time
Recovery time
Strona 20 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
Ocena progu stymulacji
Ocena progu sterowania
Funkcje diagnostyczne
Zapis potencjałów wewnątrzsercowych
z markerami detekcji i stymulacji z
możliwością „zamrożenia” obrazu
Ocena pracy stymulatora oraz
możliwość AUTOMATYCZNEJ
archiwizacji pełnej kontroli układu w
formie elektronicznej.
Możliwość telemetrycznej oceny układu
stymulującego.
Funkcje statystyczne i Holterowskie
Automatic sensor
gain
Measurement PTh in
V, with stable pulse
width
Automatic
measurement A or V
amplitude
Filtred/unfiltred;
speed 25-100 mm/s.
Possibility
measurement with
cursors
Battery statusvoltage, impedance
Lead statusimpedance
Follow-up Memory
in the Pacemaker or
Programer
PDF file recordings
of follow-up
Mobile Remote Data
Transfer / Home
monitoring
Trend monitor
Event counter
Histogram
Lead impedance
monitor
Holter High A or V
rate IEGM
recordings
Szybka stymulacja antyarytmiczna/
Single impulse Burst
diagnostyczna uruchamiana manualnie
Parametry graniczne elektrod dla stymulatorów SSI-R
To zadanie przetargowe nie obejmuje elektrod do stałej stymulacji serca
*) opisu dokonuje Wykonawca
Strona 21 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
Załącznik nr 8
ZADANIE Nr 8
Specyfikacja przedmiotowa
Cewniki z balonikiem (typu Swana - Ganza) do kontrastowania zatoki wieńcowej i żył serca –
Okres sterylności – min. 1,5 roku, strzykawka do podawania powietrza – 1 lub 2 cm3 ,
wymiar zewnętrzny – max. 6-7F, długość minimum 70 cm
Ilość - 50 sztuk
Strona 22 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
Załącznik nr 9
Nazwa Wykonawcy, siedziba
Oferta Wykonawcy
Do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4
w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, na dostawę sprzętu medycznego
jednorazowego użytku cz. VI/11- 8 zadań składam poniższą ofertę:
1. Dane Wykonawcy:
nazwa.................................................................................................................................................
siedziba..............................................................................................................................................
Numer faksu do przesyłania korespondencji......................................................................................
NIP:…………………………………………………..REGON :…………………………………..
nr faksu do korespondencji ………………………………………
2. Data sporządzenia oferty................................................................................................................
3. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia określonego w "Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia" za łączną cenę –
Zadanie nr 1...................................... zł,
Zadanie nr 2...................................... zł,
Zadanie nr 3...................................... zł,
Zadanie nr 4...................................... zł,
Zadanie nr 5...................................... zł,
Zadanie nr 6...................................... zł,
Zadanie nr 7...................................... zł,
Zadanie nr 8...................................... zł,
4. Proponuję następujące warunki realizacji kontraktu:
1) termin realizacji umowy - ……………………………………………………
2) termin dostawy zamówień cząstkowych (nie dłuższy niż 5 dni roboczych):
............................................................................................................
3) dla zadania nr 7 - termin dostawy sprzętu do uzupełnienia depozytu (nie dłuższy niż 3 dni
roboczych) ………………….., a jednocześnie zobowiązujemy się, że w terminie do 7 dni, licząc
od daty podpisania umowy dostarczymy depozyt w wielkości do 1/6 ilości dostaw objętych
zamówieniem. Dostarczony depozyt będzie zawierał sprzęt medyczny o maksymalnie długim
okresie ważności 4) forma i termin płatności faktur:
przelew..................................................................dni
5. Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta cen jednostkowych brutto będzie
obowiązywała przez cały okres realizacji umowy.
6. Informuję, że zapoznałem się z dokumentami przetargowymi i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń.
7. Informuję, że uważam się za związanego niniejszą ofertą w okresie wskazanym w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
.............................................................................
.. Podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania interesów Wykonawcy
Wykaz złożonych dokumentów:
Strona 23 z 24
EDZ.242-149/11 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. VI/11 ( uzupełnienie)
Strona 24 z 24