Odpowiedź na pytania 247 KB

Transkrypt

Odpowiedź na pytania 247 KB
Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r.
BIURO FINANSÓW
CBA/F-WZP/1669/2016
Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup sprzętu
komputerowego”, nr sprawy 18/ZP/CBA/2016/JC
Uprzejmie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły
do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
poniżej podaję ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający jest czynnym podatnikiem VAT dla którego będą miały zastosowanie przepisy
o odwrotnym obciążeniu czy też nie ?
Odpowiedź na pytanie:
Tak, mechanizm „odwrotnego obciążenia” VAT określony został w art. 17 ust. 1 pkt 7
ustawy o podatku od towarów i usług i stosowany jest dla transakcji sprzedaży towarów
określonych w załączniku nr 11 cyt. ustawy.
Pytanie nr 14
Dotyczy zadania 2 Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem w ilości 150 szt.
Czy przez zapis „Karta graficzna wielkość pamięci min. 1GB” Zamawiający rozumie pamięć
współdzieloną, czy też karta musi mieć własną pamięć 1GB?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wskazuje rodzaju zastosowanej pamięci karty graficznej.
Pytanie nr 15
Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie.
Dla komputerów przenośnych oraz komputerów stacjonarnych wymagają Państwo dostarczenia
systemów operacyjnych w formie nośnika instalacyjnego i certyfikatu.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie dostarczenia systemu operacyjnego na partycji recovery
na dysku twardym urządzenia i certyfikatu?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.
Dyrektor
Biura Finansów CBA
Daniel Art