wystąpienie pokontrolne - Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie

Komentarze

Transkrypt

wystąpienie pokontrolne - Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie
PREZYDENT OLSZTYNA
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Olsztyn, dnia 28.04.2016 r.
Znak sprawy: KR.1711.5.2016
Nr dokumentu: 81067.04.2016
Pani
Iwona Jasińska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
w Olsztynie
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W związku z przeprowadzonym przez pracownika Biura Kontroli Urzędu Miasta
Olsztyna postępowaniem kontrolnym KR.1711.5.2016 w Szkole Podstawowej Nr 2 im.
Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, na podstawie § 37 ust.1 Regulaminu postępowań
kontrolnych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 228 Prezydenta Olsztyna z dnia 10
lipca 2013 r. przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.
Na podstawie upoważnienia nr OK.077.51.2016 wydanego dnia 26 lutego 2016 r.
przez Prezydenta Olsztyna w dniach 26 lutego 2016 r. – 08 kwietnia 2016 r. została
przeprowadzona w siedzibie jednostki, którą Pani kieruje kontrola planowa. Czynności
kontrolne obejmowały zbadanie prawidłowości dysponowania przyznanymi jednostce
środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez jednostkę środkami pochodzącymi z innych
źródeł, a także gospodarowanie mieniem w okresie objętym kontrolą z uwzględnieniem
przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur wewnętrznych.
Kontrolą zostały objęte zdarzenia występujące w jednostce w okresie 1 stycznia
2014 roku do 31 grudnia 2015 r.
Niniejsze wyniki kontroli zostały sformułowane na podstawie ustaleń zawartych
w przedstawionym Pani w dniu 20 kwietnia 2016 r. protokole kontroli, do treści którego nie
wniosła Pani zastrzeżeń.
Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli, o którym mowa wyżej
stwierdzam, że objęte kontrolą zagadnienia realizowała Pani w sposób prawidłowy.
Pl. Jana Pawła II 1, 10-101Olsztyn
+48 89 527 31 11
www.olsztyn.eu
[email protected]
+48 89 535 15 58
www.bip.olsztyn.eu
Czynności kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą ustaliła Pani
wymagane przepisami prawa uregulowania organizacyjno – prawne określające zasady
prowadzenia gospodarki finansowej. Kierowana przez Panią jednostka prowadziła
działalność na podstawie prawidłowo uchwalonego statutu jednostki zawierającego
informacje wymagane art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), tj. określającego nazwę, siedzibę
i przedmiot działalności oraz przygotowanego i uchwalonego przez Radę Szkoły, tj. organ
uprawniony na podstawie art. 42 ust. 1 i art. 50 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.
oraz tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). Ponadto w związku z obowiązkiem wynikającym
z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.
330, ze zm.) ustaliła Pani politykę rachunkowości, która zawierała elementy wymagane art.
10 ust. 1 ww. ustawy.
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że dysponowała Pani przyznanymi
środkami publicznymi oraz prowadziła gospodarkę finansową w ramach środków
gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.
Kontrola zagadnień związanych z prawidłowością pozyskiwania i realizowania
dochodów budżetowych oraz dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku nie
wykazała nieprawidłowości. Oceny prawidłowości realizacji dochodów dokonano dla
pobieranych przez jednostkę dochodów budżetowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego,
stanowiącego zasób mieszkaniowy Gminy Olsztyn oraz dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku z tytułu najmu lub dzierżawy pomieszczeń jednostki podmiotom
zewnętrznym. Czynności kontrolne wykazały, że pozyskując ww. dochody przestrzegała
Pani regulacji prawnych obowiązujących w zakresie ich pozyskiwania, tj. z tytułu:
1) najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego zasób mieszkaniowy Gminy Olsztyn, który
regulowały:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe; Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r.
o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 ze zm.),
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.),
Uchwała Nr XIX /314/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie
wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na
lata 2012-2016,
2
Zarządzenie Nr 227 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie
określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym
Gminy Olsztyn;
2) udostępniania majątku jednostki podmiotom zewnętrznym, które regulowały:
Uchwała Nr XLVIII/540/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków korzystania przez oświatowej jednostki organizacyjne
z nieruchomości oddanych im w trwały zarząd, zmieniona Uchwałą Nr XX/331/12 Rady
Miasta Olsztyna z dnia 29 lutego 2012 r.;
zgodnie z ww. Uchwałą Nr XLVIII/540/09 RMO podjęła Pani właściwe czynności
zmierzające do ustalenia cen najmu podmiotom zewnętrznym na podstawie wyliczeń
w formie kalkulacji wysokości kosztu użytkowania pomieszczeń wynajmowanych;
Uchwała Zarządu Miasta Olsztyna Nr 26/91 z dnia 4 października 1991 r. w sprawie
umieszczenia reklam i szyldów na ścianach budynków komunalnych i przystankach
autobusowych oraz pobierania opłat za reklamy i szyldy oraz Uchwała Zarządu Miasta
Olsztyn Nr 138/1/98 z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie przyjęcia zasad ustalania
opłat za umieszczanie reklam na gruntach gminnych, na budynkach komunalnych
oraz na budynkach stanowiących współwłasność z większościowym udziałem Gminy
zmieniona Uchwałą Zarządu Miasta Olsztyn Nr 30/43/99 z dnia 23 marca 1999 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia zasad ustalania opłat za umieszczenie
reklam na obiektach i gruntach gminnych – zgodnie z ww. Uchwałą Nr 138/1/98
w zakresie wynajmowania powierzchni reklamowej zastosowała Pani prawidłowe
stawki opłat za 1m 2 powierzchni.
Z ustaleń protokołu uzyskałem informację, że realizacja dochodów z ww. tytułów przebiegała
prawidłowo, należne opłaty naliczała Pani zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ww.
regulacjami prawnymi, zaś dochody budżetowe odprowadzała Pani na rachunek Urzędu
Miasta Olsztyna w obowiązujących terminach.
Kontrola zagadnień związanych z wydatkowaniem środków publicznych na nagrody
dla nauczycieli, pomoc zdrowotną w postaci zapomóg losowych i podróże służbowe nie
wykazała nieprawidłowości. Stwierdzono w przedmiotowym zakresie, że:
1) nagrody dyrektora dla nauczycieli przyznawała Pani zgodnie z obowiązującymi
regulacjami, tj. Uchwałą Nr XLII/489/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 marca 2009 roku
oraz Uchwałą Nr XII/174/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku;
3
2) dysponowała Pani środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wykorzystała je Pani zgodnie
z regulacjami wynikającymi z ww. Uchwały Nr XI/99/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia
30 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu
ich
przyznawania;
wniesione
uwagi
do
powyższego
zakresu
miały
charakter
instruktażowy, a wskazane przez kontrolującego nieliczne uchybienia nie miały wpływu na
ogólną ocenę zagadnienia;
3) koszty podróży rozliczała Pani zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa, tj. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 167).
W zakresie gospodarowania środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi
w użytkowaniu uwag nie wniesiono. Sprawdzono poprawność i zupełność uregulowań
wewnętrznych dotyczących gospodarowania mieniem, prawidłowość ujęcia środków trwałych
i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w ewidencji księgowej syntetycznej
i analitycznej. Stwierdzono, że wartość środków trwałych, wynikająca z ewidencji analitycznej
była zgodna z wartością wynikającą z ewidencji syntetycznej, a ustalone zasady
prowadzenia ewidencji analitycznej do kont 011 i 013 spełniały wymogi Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych
oraz
państwowych
jednostek
budżetowych
mających
siedzibę
poza
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289). W powyższym zakresie wskazane
przez kontrolującego uchybienia zostały wyeliminowane w trakcie czynności kontrolnych.
Ocena prawidłowości gospodarowania majątkiem w kontekście wydatków z § 4210 na zakup
materiałów i wyposażenia oraz z § 4240 na pomoce dydaktyczne nie wykazała
nieprawidłowości. Wydatki te realizowała Pani zgodnie z zasadą wynikającą z art. 44 ust. 3
pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z art. 44 ust. 4 oraz art. 254 pkt 4 tej
ustawy, tj. z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych na zasadzie wyboru
najkorzystniejszej oferty. Wskazane drobne uchybienia w regulacjach wewnętrznych zostały
szczegółowo omówione, z protokołu kontroli uzyskałem informację, iż w trakcie trwania
4
czynności kontrolnych przystąpiła Pani do prac związanych z opracowaniem nowego
regulaminu udzielania zamówień publicznych.
Kontrolą
objęto
również
prawidłowość
prowadzenia
gospodarki
kasowej
i ewidencjonowania obrotu kasowych druków ścisłego zarachowania. Ustalono, że zasady
prowadzenia gospodarki kasowej w jednostce uregulowała Pani w Instrukcji Kasowej
stanowiącej Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 42/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2
w Olsztynie z dnia 31 grudnia 2010 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 81/2013 Dyrektora SP
Nr 2 w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2013 r. W przedmiotowym zakresie kontrolujący ustalił, że
raporty kasowe były sporządzone oddzielnie dla poszczególnych rodzajów działalności
jednostki, w terminach wskazanych w Instrukcji kasowej. Wszystkie operacje przychodu
i rozchodu gotówki były udokumentowane dowodami kasowymi zastępczymi – odpowiednio
KP dla przychodu gotówki i KW dla rozchodu gotówki a operacje gotówkowe
ewidencjonowane były na podstawie prawidłowych dowodów kasowych oraz na bieżąco
zgodnie z art. 21, art. 22 i art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). W zakresie obrotu kasowych druków
ścisłego zarachowania ustalono, że gospodarka dowodami kasowymi stanowiącymi
w jednostce druki ścisłego zarachowania została uregulowana w Instrukcji Gospodarowania
Ewidencji i Kontroli Druków Ścisłego Zarachowania w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie
stanowiącej Załącznik Nr 7 do ww. Zarządzenia nr 42/2010 Dyrektora SP Nr 2 w Olsztynie.
Ewidencją druków ścisłego zarachowania objęte były czeki gotówkowe, arkusze spisu
z natury, kwitariusze przychodowe, dowody KP (kasa przyjmie) i KW (kasa wypłaci), obrót
nimi rejestrowany był w „Księgach druków ścisłego zarachowania” przesznurowanych,
opieczętowanych, podpisanych przez Panią i głównego księgowego jednostki, a ewidencja
w zakresie objętym kontrolą prowadzona była w sposób zupełny.
Prowadzone
czynności
kontrolne
w
zakresie
prawidłowości
wydatków
realizowanych w ramach zaliczek gotówkowych udzielanych pracownikom jednostki nie
wykazały nieprawidłowości. Zaliczki udzielane i rozliczane były na podstawie dokumentów
zgodnych z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Pani jednostce, wypłacanie ich
było celowe i zasadne, wszystkie zaliczki zostały rozliczone terminowo. Ewidencja
analityczna do konta 234 w okresie objętym kontrolą prowadzona była w sposób
umożliwiający ustalenie stanu rozrachunków z tytułu zaliczek udzielonych danemu
pracownikowi, co było zgodne z przyjętą polityką rachunkowości jednostki i wypełniało
wymogi ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości (…).
5
Kontrolą objęto również zatrudnienie pracowników jednostki w kontekście
naruszenia zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm. oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 1202). Czynności kontrolne
wykazały, że nie wystąpiły przypadki zabronione art. 26 ww. ustawy o pracownikach
samorządowych.
W związku z ustaleniami kontroli uznaję, że stworzyła Pani prawidłowe podstawy
formalno-prawne do gospodarowania środkami publicznymi, a prowadzona gospodarka
finansowa jest odzwierciedlana w księgach rachunkowych.
Wyniki ustaleń kontrolnych dają podstawę do pozytywnej oceny Pani działalności
jako Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olsztynie w zakresie prawidłowości
dysponowania przyznanymi jednostce środkami budżetowymi a także gospodarowania
mieniem.
W związku z faktem, że przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości
i uchybień wymagających formułowania zaleceń pokontrolnych informuję, że przekazanie
wystąpienia kończy niniejsze postępowanie kontrolne.
PREZYDENT OLSZTYNA
Piotr Grzymowicz
6

Podobne dokumenty