Aprobata techniczna - pobierz plik - MAT-CHEM-BUD

Transkrypt

Aprobata techniczna - pobierz plik - MAT-CHEM-BUD
®
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611
WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86
Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA
Seria: APROBATY TECHNICZNE
APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7438/2007
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(DzU Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania akceptacyjnego dokonanego w
Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:
Zakład Produkcyjno-Budowlany
Jerzy Maciejewski
ul. Nowy Świat 1
97-413 Bełchatów
stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:
DEKORACYJNE MASY TYNKARSKIE
PROMASTONE / EUROSTONE / UNISTONE /
DEKOSTONE / DEKOLITH / MOZAIKOWY TYNK
DEKORACYJNY / TYNK MOZAIKOWY,
PROMACRYL / EUROCRYL / UNICRYL / DEKOCRYL,
PROMASIL / EUROSIL / UNISIL / DEKOSIL
w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.
Termin ważności:
25 września 2012 r.
Załącznik:
Postanowienia ogólne i techniczne
Warszawa, 25 wrzesień 2007 r.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7438/2007 zawiera 14 stron. Tekst tego dokumentu można
kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
®
AT-15-7438/2007
2/14
ZAŁĄCZNIK
POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
1. PRZEDMIOT APROBATY ................................................................................................... 3
2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA ................................................. 4
3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA................................................................... 4
3.1. Składniki (surowce) ...................................................................................................... 4
3.2. Właściwości techniczne................................................................................................ 5
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT ......................................................... 8
5. OCENA ZGODNOŚCI ......................................................................................................... 9
5.1. Zasady ogólne.............................................................................................................. 9
5.2. Wstępne badania typu ............................................................................................... 10
5.3. Zakładowa kontrola produkcji..................................................................................... 10
5.4. Badania gotowych wyrobów....................................................................................... 10
5.5. Częstotliwość badań .................................................................................................. 11
5.6. Metody badań............................................................................................................. 11
5.7. Pobieranie próbek do badań ...................................................................................... 11
5.8. Ocena wyników badań ............................................................................................... 12
6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE................................................................................. 12
7. TERMIN WAŻNOŚCI......................................................................................................... 13
INFORMACJE DODATKOWE ............................................................................................... 13
®
AT-15-7438/2007
3/14
POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
1. PRZEDMIOT APROBATY
Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są dekoracyjne masy tynkarskie
o stosowanych zamiennie nazwach handlowych PROMASTONE lub EUROSTONE lub
UNISTONE lub DEKOSTONE lub DEKOLITH lub MOZAIKOWY TYNK DEKORACYJNY lub TYNK
MOZAIKOWY, PROMACRYL lub EUROCRYL lub UNICRYL lub DEKOCRYL oraz PROMASIL lub
EUROSIL lub UNISIL lub DEKOSIL przeznaczone do wykonywania dekoracyjnych wypraw
tynkarskich. Dekoracyjne masy tynkarskie objęte Aprobatą są produkowane przez firmę Zakład
Produkcyjno-Budowlany, Jerzy Maciejewski z Bełchatowa.
Masa PROMASTONE / EUROSTONE / UNISTONE / DEKOSTONE / DEKOLITH /
MOZAIKOWY TYNK DEKORACYJNY / TYNK MOZAIKOWY 160 wytwarzana jest na bazie żywicy
akrylowej i barwionego kruszywa marmurowego lub kwarcowego. Ze względu na zastosowane
kruszywo rozróżnia się odmiany asortymentowe o granulacji 0,8 ÷ 1,2 mm, 1,0 ÷ 1,6 mm oraz 2,5
÷ 3,0 mm.
Masa PROMACRYL / EUROCRYL / UNICRYL / DEKOCRYL wytwarzana jest na bazie
żywicy akrylowej, kruszywa marmurowego, dodatków ulepszających oraz zawiera rozproszone
mikrowłókna celulozowe. Masa tynkarska przeznaczona jest do wykonywania tynków o strukturze
baranka i rowkowej. Masa ta produkowana jest z kruszywa o granulacji; 0,8 ÷ 1,5 mm (oznaczana
K 15, R 15), 1,0 ÷ 2,0 mm (oznaczana K 20, R 20) i 2,0 ÷ 3,0 mm (oznaczana K 30, R 30).
Masa PROMASIL / EUROSIL / UNISIL / DEKOSIL wytwarzana jest na bazie potasowego
szkła wodnego, emulsji silikonowej, kruszywa marmurowego, dodatków ulepszających oraz
zawiera rozproszone mikrowłókna celulozowe. Masa tynkarska przeznaczona jest do wykonywania
tynków o strukturze baranka i rowkowej. Masa ta produkowana jest z kruszywa o granulacji; 0,8 ÷
1,5 mm (oznaczana K 15, R 15), 1,0 ÷ 2,0 mm (oznaczana K 20, R 20) i 2,0 ÷ 3,0 mm (oznaczana
K 30, R 30).
Masy tynkarskie objęte Aprobatą są wyrobami gotowymi do zastosowania w kolorach
zgodnych ze wzornikiem Producenta.
Wymagane właściwości techniczno-użytkowe wyrobów podano w p. 3.
®
AT-15-7438/2007
4/14
2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA
Masy tynkarskie PROMASTONE / EUROSTONE / UNISTONE / DEKOSTONE / DEKOLITH
/ MOZAIKOWY TYNK DEKORACYJNY / TYNK MOZAIKOWY 160, PROMACRYL / EUROCRYL /
UNICRYL / DEKOCRYL i PROMASIL / EUROSIL / UNISIL / DEKOSIL przeznaczone są do
wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych wypraw dekoracyjnych. Masy tynkarskie mogą być
stosowane na podłożach betonowych, cementowych, cementowo-wapiennych oraz na warstwach
zbrojonych siatkami lub włóknami rozproszonymi.
Podczas prowadzenia prac z zastosowaniem mas tynkarskich będących przedmiotem
Aprobaty temperatura otoczenia, materiału i podłoża nie powinna być niższa niż +5 OC i wyższa
niż +25 oC. Prace powinny być prowadzone przez przeszkolonych pracowników zapoznanych z
kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (DzU Nr 140/2002
poz. 1171).
Podłoże powinno być stabilne, nośne, wyrównane, suche, odtłuszczone, odpylone, jednolite
kolorystycznie i zagruntowane środkiem zalecanym przez Producenta.
Stosowanie dekoracyjnych mas tynkarskich powinno być zgodne z:
- instrukcją stosowania, opracowaną przez producenta i dostarczoną odbiorcom z każdą
partią wyrobu,
- postanowieniami niniejszej Aprobaty Technicznej,
- obowiązującymi normami i przepisami.
Zgodnie z Atestami Higienicznymi HK/B/0377/01/2003, HK/B/0186/01/2006, HK/B/0186/
02/2006, masy tynkarskie objęte Aprobatą spełniają wymagania higieniczne.
Ze względu na emisję związków organicznych masy tynkarskie mogą być stosowane w
pomieszczeniach kategorii A i B, przeznaczonych na pobyt ludzi wg zarządzenia Ministra Zdrowia i
Opieki Społecznej (Monitor Polski nr 19/1996, poz. 2341). Podczas wykonywania robót
tynkarskich, pomieszczenia powinny być wietrzone. Wietrzenie należy kontynuować przez
minimum 7 dni od zakończenia robót.
3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
3.1. Składniki (surowce)
Właściwości surowców stosowanych do produkcji mas tynkarskich objętych Aprobatą oraz
sposób ich sprawdzania i odbioru nie są objęte niniejszą Aprobatą Techniczną ITB i powinny być
określone w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.
®
5/14
AT-15-7438/2007
3.2. Właściwości techniczne
Wymagane właściwości techniczne dekoracyjnych mas tynkarskich objętych Aprobatą
podano w tablicach 1 ÷ 3.
Tablica 1
Wymagania
Poz.
Właściwości
PROMASTONE / EUROSTONE / UNISTONE /
DEKOSTONE / DEKOLITH / MOZAIKOWY TYNK
DEKORACYJNY / TYNK MOZAIKOWY 160
kruszywo kwarcowe
1
1
2
3
2
Wygląd
Kolor
Gęstość objętościowa, kg/dm3
4
Zachowanie się masy w temp.
+ 5 oC i +30 oC
5
Konsystencja, cm
6
Wstępne twardnienie
7
Wygląd wyprawy
8
Odporność na powstawanie rys
skurczowych
9
Badania według
kruszywo dolomitowe
3
4
plastyczna, jednolita masa bez rozwarstwień
wg wzornika Producenta
1,70 ± 10%
1,80 ± 10%
ZUAT-15/VIII.06
masa dobrze się nakłada i rozprowadza
ZUAT-15/VIII.06
7,0 ± 10%
8,0 ± 10%
5
PN-85/B-04500
PN-85/B-04500
brak przylepności i śladów na tkaninie
po 24 godz. twardnienia
ZUAT-15.VIII.06
powłoka o jednolitej strukturze i barwie, bez
spękań i prześwitów podłoża
ZUAT-15/VIII.06
brak rys w warstwie o grubości 5 mm
ZUAT-15/V.03
Współczynnik nasiąkliwości
powierzchniowej, kg/m2h0,5
≤ 0,5
ZUAT-15/VIII.06
10
Opór dyfuzyjny względny, m
≤ 2,0
11
Przyczepność, MPa, do podłoża
betonowego i z zaprawy
cementowo-wapiennej:
- w stanie suchym
- po namoczeniu
≥ 0,30
≥ 0,30
12
PN-B-04500:1985
Mrozoodporność, określona
zmianą wyglądu próbek
wyprawy
brak zmian wyglądu próbki po
25 cyklach
13
Odporność na uderzenie , na
sucho i mokro
przy uderzeniu młotkiem Barronie o masie
500 g - wytrzymuje próbę
14
Alkalioodporność
15
Odporność wyprawy na
przyśpieszone działanie
czynników atmosferycznych:
- zmiana barwy
- stopień skali szarej
wyprawa poddana działaniu środowiska
alkalicznego (2 % roztwór KOH) nie powinna
wykazywać zmian wyglądu ani zmian przyczepności w porównaniu z próbką wzorcową
możliwe lekkie jaśnienie
≥4
ZUAT-15/VIII.19
ZUAT-15/VIII.06
PN-ISO
11507:2000
PN-EN 20105A02:1996
®
6/14
AT-15-7438/2007
1
16
17
2
Kwasoodporność
Emisja lotnych związków
organicznych (VOC), określona
czasem niezbędnym do
osiągnięcia dopuszczalnych
stężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia
3
4
wyprawa poddana działaniu środowiska kwasu
siarkowego (2 % roztw. H2SO4) nie powinna
wykazywać zmian wyglądu ani zmian
przyczepności w porównaniu z próbką
wzorcową
≤7
5
p. 5.6.1
ZUAT-15/VIII.06
Tablica 2
Wymagania
Poz.
Właściwości
1
1
2
3
2
Wygląd
Kolor
Gęstość objętościowa, kg/dm3
4
Zachowanie się masy w temp.
+ 5 oC i +30 oC
5
Konsystencja, cm
6
Wstępne twardnienie
7
Zawartość suchej substancji, %
8
Strata prażenia, %:
- w temp. 450 oC
- w temp. 900 oC
9
Wygląd wyprawy
10
Odporność na powstawanie rys
skurczowych
11
PROMACRYL / EUROCRYL / UNICRYL /
DEKOCRYL
Badania według
3
plastyczna, jednolita masa bez rozwarstwień
wg wzornika Producenta
1,80 ± 10%
ZUAT-15/VIII.06
masa dobrze się nakłada i rozprowadza
ZUAT-15/VIII.06
9,5 ± 10%
brak przylepności i śladów na tkaninie
po 24 godz. twardnienia
77,0 ± 5 %
PN-85/B-04500
27,5 ± 10%
59,0 ± 10%
4
PN-85/B-04500
ZUAT-15.VIII.06
ZUAT-15/V.03
powłoka o jednolitej strukturze i barwie, bez
spękań i prześwitów podłoża
ZUAT-15/VIII.06
brak rys w warstwie o grubości 5 mm
ZUAT-15/V.03
Współczynnik nasiąkliwości
powierzchniowej, kg/m2h0,5
≤ 0,5
ZUAT-15/VIII.06
12
Opór dyfuzyjny względny, m
≤ 2,0
13
Przyczepność, MPa, do podłoża
betonowego i z zaprawy
cementowo-wapiennej:
- w stanie suchym
- po namoczeniu
≥ 0,50
≥ 0,30
14
Mrozoodporność, określona
zmianą wyglądu próbek
wyprawy
PN-B-04500:1985
brak zmian wyglądu próbki po
25 cyklach
ZUAT-15/VIII.19
®
7/14
AT-15-7438/2007
1
15
16
17
18
19
2
Odporność na uderzenie, na:
- sucho
- mokro
3
przy uderzeniu młotkiem Barronie o masie:
500 g - wytrzymuje próbę
250 g - wytrzymuje próbę
Alkalioodporność
wyprawa poddana działaniu środowiska
alkalicznego (2 % roztw. KOH) nie powinna
wykazywać zmian wyglądu ani zmian
przyczepności w porównaniu z próbką
wzorcową
Odporność wyprawy na
przyśpieszone działanie
czynników atmosferycznych:
- zmiana barwy
- stopień skali szarej
Kwasoodporność
Emisja lotnych związków
organicznych (VOC), określona
czasem niezbędnym do
osiągnięcia dopuszczalnych
stężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia, dni
możliwe lekkie jaśnienie
≥4
4
ZUAT-15/VIII.06
ZUAT-15/VIII.06
PN-ISO
11507:2000
PN-EN 20105A02:1996
wyprawa poddana działaniu środowiska kwasu
siarkowego (2 % roztw. H2SO4) nie powinna
wykazywać zmian wyglądu ani zmian
przyczepności w porównaniu z próbką
wzorcową
p. 5.6.1
≤7
ZUAT-15/VIII.06
Tablica 3
Poz.
Właściwości
Wymagania
Badania według
PROMASIL / EUROSIL / UNISIL / DEKOSIL
1
1
2
3
2
Wygląd
Kolor
Gęstość objętościowa, kg/dm3
3
plastyczna, jednolita masa bez rozwarstwień
wg wzornika Producenta
1,80 ± 10%
ZUAT-15/VIII.06
4
Zachowanie się masy w temp.
+ 5 oC i +30 oC
masa dobrze się nakłada i rozprowadza
ZUAT-15/VIII.06
5
Konsystencja, cm
9,5 ± 10%
PN-85/B-04500
6
Wstępne twardnienie
brak przylepności i śladów na tkaninie
po 24 godz. twardnienia
ZUAT-15.VIII.06
7
Zawartość suchej substancji, %
8
Strata prażenia, %:
- w temp. 450 oC
- w temp. 900 oC
9
Wygląd wyprawy
10
Odporność na powstawanie rys
skurczowych
4
PN-85/B-04500
82 ± 5 %
22,5 ± 10%
54,0 ± 10%
ZUAT-15/V.03
powłoka o jednolitej strukturze i barwie, bez
spękań i prześwitów podłoża
ZUAT-15/VIII.06
brak rys w warstwie o grubości 5 mm
ZUAT-15/V.03
®
8/14
AT-15-7438/2007
1
11
2
Współczynnik nasiąkliwości
powierzchniowej, kg/m2h0,5
3
4
≤ 0,5
ZUAT-15/VIII.06
12
Opór dyfuzyjny względny, m
≤ 2,0
13
Przyczepność, MPa, do podłoża
betonowego i z zaprawy
cementowo-wapiennej:
- w stanie suchym
- po namoczeniu
≥ 0,50
≥ 0,30
PN-B-04500:1985
14
Mrozoodporność, określona
zmianą wyglądu próbek
wyprawy
brak zmian wyglądu próbki po
25 cyklach
15
Odporność na uderzenie, na:
- sucho
- mokro
przy uderzeniu młotkiem Barronie o masie:
500 g - wytrzymuje próbę
250 g - wytrzymuje próbę
16
Alkalioodporność
wyprawa poddana działaniu środowiska
alkalicznego (2 % roztw. KOH) nie powinna
wykazywać zmian wyglądu ani zmian
przyczepności w porównaniu z próbką
wzorcową
17
Odporność wyprawy na
przyśpieszone działanie
czynników atmosferycznych:
- zmiana barwy
- stopień skali szarej
18
19
Kwasoodporność
możliwe lekkie jaśnienie
≥4
ZUAT-15/VIII.19
PN-ISO
11507:2000
PN-EN 20105A02:1996
wyprawa poddana działaniu środowiska kwasu
siarkowego (2 % roztw. H2SO4) nie powinna
wykazywać zmian wyglądu ani zmian
przyczepności w porównaniu z próbką
wzorcową
p. 5.6.1
≤7
ZUAT-15/VIII.06
Emisja lotnych związków
organicznych (VOC), określona
czasem niezbędnym do
osiągnięcia dopuszczalnych
stężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia, dni
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Dekoracyjne masy tynkarskie objęte niniejszą Aprobatą Techniczną, powinny być
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane
zgodnie z instrukcją producenta.
Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta, zawierająca następujące
dane:
• nazwę wyrobu,
•
nazwę i adres producenta,
•
termin przydatności, jeżeli jest określony,
®
AT-15-7438/2007
•
masę,
•
środki ostrożności według karty charakterystyki wyrobu,
•
numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7438/2007,
•
numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
•
znak budowlany.
9/14
Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU Nr
198, poz. 2041).
Wyroby powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych, szczelnie
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5 oC, w warunkach zabezpieczających
uszkodzenia mechaniczne oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.
5. OCENA ZGODNOŚCI
5.1. Zasady ogólne
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 2, pkt 3 oraz art 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych
w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu jeżeli Producent
dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami
w budownictwie po dokonaniu oceny zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-7438/2007
i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów z Aprobatą Techniczną ITB
AT-15-7438/2007 dokonuje Producent, stosując system 4.
W przypadku systemu 4 oceny zgodności Producent może wystawić krajową deklarację
zgodności wyrobów na podstawie:
a)
wstępnego badania typu prowadzonego przez producenta lub na jego zlecenie,
b)
zakładowej kontroli produkcji.
®
AT-15-7438/2007
10/14
5.2. Wstępne badanie typu
Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości technicznoużytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu.
Wstępne badanie typu obejmuje:
a) zachowanie się masy w temperaturze nakładania +5 oC i +30 oC,
b) przyczepność do podłoży,
c) współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej,
d) opór dyfuzyjny względny,
e) mrozoodporność,
f)
odporność na uderzenie,
g) alkalioodporność,
h) kwasoodporność,
i)
trwałość barwy,
j)
emisję lotnych związków organicznych (VOC).
Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości
technicznych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności.
5.3. Zakładowa kontrola produkcji
Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:
1.
specyfikację i sprawdzanie surowców i składników,
2.
kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad
i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach.
Kontrola produkcji powinna zapewnić, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną ITB
AT-15-7438/2007. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia
wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań.
5.4. Badania gotowych wyrobów
5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:
a)
badania bieżące,
b)
badania okresowe.
5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie:
®
AT-15-7438/2007
a)
wyglądu masy i wyprawy,
b)
gęstości,
c)
wstępnego twardnienia.
11/14
5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:
a)
przyczepności do podłoży,
b)
mrozoodporności,
c)
zachowania się masy w temperaturze +5 oC,
d)
odporności na uderzenie,
e)
podciągania kapilarnego,
f)
emisji lotnych związków organicznych.
5.5. Częstotliwość badań kontrolnych
Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie
rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.
Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata.
5.6. Metody badań
Badania należy wykonać według norm, ZUAT oraz p. 5.6.1 i p. 5.6.2. wymienionych w tabl. 1.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w tablicy 1.
5.6.1. Sprawdzenie kwasoodporności. Badanie należy wykonać na 3 próbkach o
wymiarach 150 x 300 x 20 ÷ 30 mm wykonanych na podłożu lignocementowym, sezonowanym 3
miesiące. Utwardzone próbki należy zanurzyć pionowo do głębokości 50 mm, w co najmniej 1 dm3,
2 % roztworu wodnego kwasu siarkowego (H2SO4) i przechowywać w zamkniętym naczyniu przez
24 godziny. Następnie próbki należy opłukać wodą i suszyć przez 7 dni w warunkach
laboratoryjnych.
Ocena kwasoodporności polega na wizualnym sprawdzeniu stanu powierzchni wyprawy.
5.7. Pobieranie próbek do badań
Próbki do badań należy zgodnie z normą PN-67/C-04500 i PN-83/N-03010.
®
AT-15-7438/2007
12/14
5.8. Ocena wyników badań
Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne.
6. USTALENIA FORMALNO – PRAWNE
6.1. Aprobata Techniczna AT-15-7438/2007 jest dokumentem stwierdzającym przydatność dekoracyjnych mas tynkarskich PROMASTONE / EUROSTONE / UNISTONE /
DEKOSTONE / DEKOLITH / MOZAIKOWY TYNK DEKORACYJNY / TYNK MOZAIKOWY 160,
PROMACRYL / EUROCRYL / UNICRYL / DEKOCRYL i PROMASIL / EUROSIL / UNISIL /
DEKOSIL w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 2, pkt 3 oraz art 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych
w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu jeżeli Producent
dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB
AT-15-7438/2007 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów
o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (DzU Nr 119, poz.117). Zapewnienie
tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.
6.3. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą
jakość materiałów składowych oraz gotowego wyrobu, a także nie zwalnia wykonawców robót
budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie tego wyrobu.
6.5. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych ze
stosowaniem w budownictwie dekoracyjnych mas tynkarskich PROMASTONE / EUROSTONE /
®
AT-15-7438/2007
13/14
UNISTONE / DEKOSTONE / DEKOLITH / MOZAIKOWY TYNK DEKORACYJNY / TYNK
MOZAIKOWY 160, PROMACRYL / EUROCRYL / UNICRYL / DEKOCRYL i PROMASIL /
EUROSIL / UNISIL / DEKOSIL należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-7438/2007.
7. TERMIN WAŻNOŚCI
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7438/2007 jest ważna do 25 września 2012 r.
Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej
Wnioskodawca lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego
dokumentu.
Koniec
INFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty związane
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-67/C-04500
Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania
próbek
PN-83/N-03010
Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do
próbki
PN-83/Z-04021/02
Badania higieniczne. Materiały i wyroby stosowane w budownictwie.
Oznaczenie substancji szkodliwych dla zdrowia wydzielających zię z
próbek materiałów lub wyrobów stosowanych w budownictwie przy
zastosowaniu komór laboratoryjnych
PN-EN 20105-A02:1996
Tekstylia. Badania odporności wybarwień. Szara skala do oceny
zmiany barwy.
PN-ISO 11507:2000
Farby i lakiery. Ekspozycja powłok lakierowych na sztuczne działanie
atmosferyczne. Ekspozycja na promieniowanie fluorescencyjne, UV i
wodę
®
14/14
AT-15-7438/2007
Instrukcja ITB Nr 211/1978
Wymagania techniczne i metody badań zapraw plastycznych oraz
warunki odbioru pocienionych wypraw z zapraw plastycznych
ZUAT-15/VIII.06/2003
Polimerowe
masy
tynkarskie
do
wykonywania
wypraw
wewnętrznych.
ZUAT-15/VIII.19/2003
Zestaw wyrobów do wykonywania tynków renowacyjnych
ZUAT-15/V.03/2003
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy
elewacyjnej
Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny
1. NT-610/A/07 „Wybrane badania laboratoryjne mas tynkarskich PROMASTONE, PROMACRYL i
PROMASIL” Zakład Nowych Technik Wykończeniowych Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie.
2. 2.14/1.88 „Badania kontrolne cienkowarstwowej akrylowej wyprawy PROMACRYL”, „Badania
kontrolne cienkowarstwowej silikatowej wyprawy PROMASIL” i „Badania kontrolne tynku
mozaikowego”. Wydział Budownictwa i Inżynierii Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
3. NS-597/A/2007 „Badanie emisji lotnych związków organicznych z tynku mozaikowego PROMA”
Zakład Ochrony Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej.

Podobne dokumenty