SIWZ - Home.pl

Komentarze

Transkrypt

SIWZ - Home.pl
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. W. K. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Znak: PN – 69/07
Warszawa, dnia .24..05.2007. r.
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
na dostawę
PRODUKTU LECZNICZEGO
- sevorane
wraz z użyczeniem parowników
w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 211 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)
Zatwierdzam:
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Mgr K.Skiba
I.
Nazwa i adres Zamawiającego
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT
im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Roentgena 5, 02 – 781 Warszawa
NIP 525 000 80 57, REGON 000 288 366
NIP – jako podatnika VAT UE: PL 5250008057
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Sekcja Zamówień Publicznych
Tel./fax (022) 546 23 12 (022) 546 22 53
strona internetowa www.coi.waw.pl, poczta elektroniczna [email protected]
II.
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktu leczniczego
wraz z użyczeniem parowników prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
PN – 69/07 na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).
III.
Przedmiot zamówienia
1. Został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ
2. Przedmiot zamówienia, musi posiadać dokumenty dopuszczające jego stosowanie
na terenie RP.
3. Okres przydatności do użytku nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty
dostawy.
IV.
Opis części zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktu leczniczego – sevorane wraz z
użyczeniem 14 szt. parowników - określone w załączniku nr 1 do SIWZ.
Parowniki muszą posiadać złącza kompatybilne z aparatami do znieczulania
posiadanymi przez zamawiającego :
- firmy Drager – 1 aparat
- firm Dameca, Ohmeda, Aestiva – 13 aparatów
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających warunki
dotyczące przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Pakiet
Przedmiot zamówienia
nr ......
Sevorane wraz z użyczeniem 14 szt. parowników
1
CPV
24.40.00.00-8
33.14.16.24-0
V.
Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych.
VI.
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII.
Termin wykonania zamówienia
Sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
2. Instrukcja dla Wykonawców:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z tym że dopuszcza się składanie
ofert częściowych na wybrane części zamówienia. Złożenie więcej niż jednej
oferty spowoduje odrzucenie każdej z nich.
b) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
c) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi
Wykonawca.
d) Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców.
e) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
f) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3. Sposób oceny oferty:
Oferta oceniana będzie pod względem:
1. formalnym, tj. spełnienia warunków podanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (wymagana dokumentacja)
2. merytorycznym, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi
kryteriami.
Zamawiający przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zastosuje
formułę spełnia / nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych
warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z art.
24 ust. 4 przytaczanej ustawy.
IX.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w
punkcie VIII ppkt. 1 Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia
1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu z tyt. art. 24 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust.1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
c) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
d) Aktualne zaświadczenia z właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
e) Koncesje na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga:
a) Dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie Polski zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne.
b) Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub inny dokument potwierdzający
dopuszczenie do obrotu na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia
20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz.896 z póz.zm.)
c) Katalogi lub inne materiały w języku polskim opisujące oferowany przedmiot.
d) Złożenie próbek –ilość określono w załączniku nr 1 do SIWZ
3. Ponadto Wykonawca powinien złożyć:
a) Oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 164,
poz. 1163 z późn. zm.) oryginał – załącznik nr 3.
b) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania
ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na
podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji
działalności gospodarczej.
c) Potwierdzenie wniesienia wadium
d) Wykaz złożonych próbek – załącznik nr 6 do SIWZ.
Wymagane dokumenty w pkt. IX powinny być dostarczone w oryginale lub jako
poświadczona za zgodność z oryginałem kopia przez Wykonawcę. Poświadczenia
dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy. Odnośnie
dokumentu wymaganego w ppkt. 3b wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale
lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.
W przypadku braku któregoś z ww. dokumentów Wykonawca zostanie wykluczony,
a jego oferta odrzucona.
W przypadku, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministra z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
X.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
a) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie.
c) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami
Pracownikiem uprawnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest:
ü w kwestiach formalnych - Pracownik Sekcji Zamówień Publicznych
mgr Izabela Motelska, tel/fax. (022) 546 23 12, 546 22 53, [email protected]
XI.
Wymagania dotyczące wadium
1. Kwota wadium wynosi
9.000,00 dziewięć tysięcy 00/100
PLN, gdy złożona jest oferta na wszystkie części od pakietu 1 do pakietu nr 13.
2. Wadium należy wnieść do dnia 18.07.2007r. do godz. 10.00 przelewem bankowym na
rachunek bankowy Zamawiającego
PKO BP S.A. XVI O/W-wa 98 1020 1169 0000 8902 0011 2045
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d)
e)
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz.1158 z późn. zm.).
Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe muszą być udzielane do końca terminu związania
ofertą.
Gwarancje i poręczenia winny zostać złożone Zamawiającemu wyłącznie w formie
dokumentu oryginalnego.
Wadium obejmuje cały okres związania ofertą.
Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie
przez Zamawiającego wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
4. Wadium nie podlega zwrotowi w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została
wybrana, a który odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, zawarcie
umowy stało się niemożliwe z jego winy oraz zgodnie z art. 46 ustawy prawo zamówień
publicznych.
XII.
Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
XIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1.
Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną
trwałą techniką.
2. Ceny oferty mają być podane w PLN netto i brutto oraz wpisane do
„formularza cenowego – przedmiot zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ
3. Wartość całej oferty powinna być wpisana w wypełniony „formularz ofertowy”
stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz.
5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile
upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
6. Wszystkie zapisane strony oferty, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w
których wykonawca naniósł zmiany, powinny być datowane i własnoręcznie
podpisane przez osoby podpisujące ofertę.
7. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączniki powinny być kolejno
ponumerowane, a informacja o liczbie stron zamieszczona w ofercie.
8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia,
dokumenty, a także numer konta Wykonawcy, na które zostanie zwrócona kwota
wpłaconego wadium.
9. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
10. W przypadku stwierdzenia, iż złożone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów
są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający
będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentów.
11. Dokumenty składane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
12. Oferta powinna zawierać spis treści.
13. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej:
„Oferta przetargowa na dostawę produktu leczniczego sevorane wraz z użyczeniem
parowników (PN – 69/07) nie otwierać przed 18.07.2007r. godz. 11:00”.
14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę, pod warunkiem, że Wykonawca złoży powiadomienie na takich
zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA.
15. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty powinno nastąpić w formie pisemnej.
Po złożeniu wniosku o WYCOFANIE oferty zostanie ona zwrócona osobie
upoważnionej do odbioru oferty.
17. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protest.
18. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający
udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty Zamawiający udostępnia od chwili ich otwarcia.
19. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w
art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane
przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia
publicznego stanowią załączniki do protokołu.
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych:
„Oferta przetargowa na dostawę produktu leczniczego sevorane wraz z użyczeniem
parowników (PN – 69/07) nie otwierać przed 18.07.2007r . godz. 11:00”.
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. W. K. Roentgena 5 w pokoju nr 100 do
godz. 10:00 w dniu 18.07.2007r. r. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Doręczenie oferty do
innego miejsca niż wskazane powyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób
skuteczny i oferta taka nie będzie rozpatrywana.
Koperta, w której znajduje się oferta musi zawierać dane Wykonawcy, tj. nazwa, adres
siedziby, ewentualnie adres do korespondencji, numer telefonu i faxu.
PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU .18.07.2007 ROKU O GODZ.
11:00 W SALI KONFERENCYJNEJ NR 124 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
PRZY UL. ROENTGENA 5 W WARSZAWIE.
W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, zamawiający na jego
pisemny wniosek przekaże niezwłocznie informację z otwarcia ofert.
XV.
Opis sposobu obliczenia ceny
Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.z 2001 roku Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.)
Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i
uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. A przede wszystkim cenę preparatu,
użyczenie 14 szt parowników oraz ich ciągły serwis i ew. naprawy (wymiany).
Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym i ofertowym muszą być liczone z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę należy wyliczyć w sposób następujący:
Cena jedn. netto + wartość podatku VAT = cena jedn. brutto x ilość = wartość brutto
Wartość netto = wartość brutto / podatek VAT
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
XVI. Informacja dotycząca walut obcych
1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia związanego z wykonaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego w walutach obcych.
2. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem, znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Cena – 70%
2. Jakość – 30%
ad.1) Cena w ofercie przetargowej ma obejmować zastosowane rabaty i upusty finansowe;
powinna być podane jako wartość netto i brutto.
Cena oferty będzie obliczana wg następującej formuły:
Cena brutto oferty najniższej
Cena =
-----------------------------------------------x 100 x 70 %
Cena brutto oferty badanej
Ad.2) ocena jakości będzie dokonywana na podstawie warunków określonych w załączniku
nr 4 do SIWZ
Ilość uzyskanych punktów zostanie podstawiona do wzoru:
Ilość uzyskanych punktów
Jakość = ---------------------------------------------------------------- x 100 x 30%
Maksymalna ilość punktów
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę która uzyska największą sumę punktów
z poz. 1 i 2 , oraz spełnia warunki zawarte w SIWZ.
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana z Wykonawcą,
wybranym na podstawie kryteriów ściśle określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie nie krótszym niż 30 dni
od daty dostarczenia towaru i faktury na konto Wykonawcy wskazane z tej fakturze.
Umowa (umowy), które będą podpisane w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we
wzorze umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem
treści ofert.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
XXI. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w
Ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane przez Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w
Dziale VI, art. 179 - 198 (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).
XXII. Załączniki
1. Formularz cenowy - przedmiot zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie z tyt. art. 22 i 24 ustawy prawo zamówień publicznych
4. ocena jakości
5. Umowa wzór
6. wykaz złożonych próbek
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 19 stron
Załącznik nr 1 do SIWZ Pn-69/07
Lp.
Dawka,
postać
Nazwa Leku
J.m.
ilość
fl
500
Cena jedn.
netto (PLN)
stawka
pod. VAT
cena jedn.
brutto
Wartość
(PLN)
brutto (PLN)
Sevorane + użyczenie 14 szt
parowników
Parowniki muszą posiadać
złącza kompatybilne z
aparatami do znieczulania
posiadanymi przez
zamawiającego :
- firmy Drager – 1 aparat
- firm Dameca, Ohmeda,
Aestiva – 13 aparatów
1.
250 ml
Razem:
Próbki:
1 parownik – dla aparatu firmy Drager
1 parownik – dla aparatów firmy Dameca, Ohmeda, Aestiva
Wartość netto ...........................................................................................
Słownie : ...................................................................................................
Wartość brutto ...........................................................................................
Słownie.......................................................................................................
xx
xx
xx
xx
Załącznik Nr 2 do SIWZ PN –69/07
FORMULARZ OFERTOWY
My, niżej podpisani, ..........................................................................................................,
działając w imieniu i na rzecz ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktu leczniczego
sevorane wraz z użyczeniem parowników składamy niniejszą ofertę.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją i wypełnionym formularzem
cenowym za cenę:
Wartość netto PLN
Wartość brutto PLN
Oferujemy termin płatności –........ (min. 30) dni od otrzymania faktury i towaru przez
Zamawiającego.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania
ofert. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości ................................PLN
(słownie: ............................................................................ ................................................ PLN)
w postaci ............................... ...................................................................... .
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez
nas wadium ulega przepadkowi.
Wadium należy zwrócić na nr konta ............................................................................................
w Banku .......................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
Osoba upoważniona do kontaktów z zamawiającym tel. .................... fax ...........................
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) .......................................................................
2) .......................................................................
3) .......................................................................
4) .......................................................................
5) .......................................................................
6) .......................................................................
7) .......................................................................
8) .......................................................................
9) .......................................................................
10) .......................................................................
................................................., dnia ................................
str.
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
......................................
(pieczęć i podpis)
Załącznik nr 3 do SIWZ PN-69/07
OŚWIADCZENIE
W związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne na:
Dostawę produktu leczniczego sevorane wraz z użyczeniem parowników
oświadczam, że
(nazwa firmy)
spełnia warunki zawarte w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 ):
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Oświadczam również iż, nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, 2 zgodnie z
którym zamawiający wyklucza:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a
szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za
które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
11) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem
postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych
autorów;
12) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
13) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;
14) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres
związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
......................................, data ............................
miejscowość
......................................................................
(pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy)
Załącznik nr 4 do SIWZ Pn-69/07
Ocena jakości
1) łatwość montażu -
0 – 10 pkt
2) szczelność połączenia z aparatem do - 0 – 10 pkt
3) waga parownika :
- do 5 kg włącznie – 10 pkt
- powyżej 5 kg – 5 pkt.
4) szczelność układu napełniającego - 0 – 10 pkt
Załącznik nr 5 do SIWZ nr PN – 69//07
Umowa - wzór
UMOWA nr ........../07
zawarta w dniu.................2007 r. w Warszawie pomiędzy :
Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w
Warszawie 02-781 przy ul. W.K. Roentgena 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon
000288366, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działają:
1. Prof. dr hab. med. Marek P. Nowacki – Dyrektor
2. mgr Krzysztof Skiba –Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno Finansowych,
Główny Księgowy
a
..................................................................
wpisanym do
- Krajowego Rejestr Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…………….,………
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ..........,
-ewidencji działalności gospodarczej Urzędu …………….pod nr…………,
NIP ................, Regon ............., wysokość kapitału zakładowego ……………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działają:
1. ..............................................
2. ..........................................,.
Wykonawcą wybranym w trybie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm), nr PN - 69/07.
§1
Przedmiotem umowy jest:
1/ sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu produktu leczniczego – sevorane, zwanego
dalej „towarem”,
2/ Użyczenie przez Wykonawcę Zmawiającemu 14 szt. parowników do podawania produktu
leczniczego sevorane, zwanych dalej „parownikami”,
których rodzaj, ilość oraz cenę jednostkową brutto określa załącznik do umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości,
dopuszczony został do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 533 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz.896 z późn.zm.)
2. Termin przydatności do użycia towaru o którym mowa w § 1 pkt.1/ nie może być krótszy
niż 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Przedmiot umowy opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko do
siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
§3
1. Odbiór towaru następuje u Zamawiającego, Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze
Kierowca/Konwojent, a Zamawiającego pracownik upoważniony przez Kierownika Apteki
Wewnętrznej.
2. Dowodem dostawy towaru jest faktura podpisana przez Kierownika Apteki Wewnętrznej
Zamawiającego lub Jego Zastępcę.
§4
1. Za zakupiony przedmiot umowy określony w § 1 pkt. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
sumę cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy Łączna wartość towaru
wynosi ......... PLN brutto
(słownie: ..................................................................................................................... PLN).
2. Cena obejmuje koszt dostawy.
3. Zamawiający dokona zapłaty przelewem w terminie ...... dni od daty dosatwy i złożenia
faktury na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Cena może ulec zmianie podczas obowiązywania niniejszej umowy jedynie w przypadku
zmiany stawki podatku VAT lub ustalenia ceny urzędowej niższej od ceny określonej w
niniejszej umowie, od daty wejścia w życie stosownych aktów prawnych.
6. Umowę zawiera się na okres 12 miesięczny – od daty podpisania.
§5
1. Dostawa 14 szt parowników nastąpi do Oddziału Intensywnej Opieki medycznej
Zamawiającego jednorazowo w terminie .7 dni od dnia podpisania umowy
2. Dostawa towaru o którym mowa w § 1 pkt. 1 nastąpi sukcesywnie w terminie 12 miesięcy
od dnia podpisania umowy.
3. Terminy dostaw, rodzaj i ilość towaru oraz inne szczegółowe warunki Zamawiający
określi w zamówieniach przekazywanych Wykonawcy faxem co najmniej na 48 godzin
przed terminem realizacji dostawy. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od
pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Do składania zamówień Zamawiający upoważnia pracownika, o którym mowa w § 3 ust.
2 umowy.
4. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający rodzaj, ilość a
przypadku towaru również cenę.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towaru na tzw. „ratunek” w ciągu 12 godzin
od czasu otrzymania telefonicznego zamówienia, w przypadku gdy ze względy na
okoliczności niemożliwe do przewidzenia wcześniej konieczna jest natychmiastowa
dostawa.
5. Nie dopuszcza się odpowiedników w przedmiocie zamówienia. Wyjątek stanowią
okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do
wysokości ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie
uwzględnienia tego prawa przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić.
§6
Gwarancja – parowniki
1. Wykonawca gwarantuje, że użyczone parowniki są nowe i mogą być
zainstalowane bez żadnego uszczerbku oraz posiadają wymagane przez prawo stosowne
zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające przedmiot umowy do eksploatacji.
2. Wykonawca oświadcza, że parowniki posiadają gwarancję na okres nie krótszy niż okres
na jaki została zawarta niniejsza umowa, oraz zobowiązuje się świadczyć usługi
serwisowe.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności
celnych, związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką do
naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym
zakresie – bez udziału Zamawiającego.
4. Minimalny czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia, czyli podjęcia działań zmierzających
do jego usunięcia nie będzie dłuższy niż 24 godziny.
5. Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia wynosi 3 dni, gdy naprawa dokonywana jest
w Polsce, natomiast gdy naprawa odbywa się za granicą, czas usunięcia usterki wynosi 14
dni, licząc od dnia jego pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.
W przypadku awarii , Wykonawca dostarczy parownik zastępczy na okres usunięcia
awarii.
6. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy, uzyska niczym
nieograniczony dostęp do dostarczonych parowników w czasie pracy Zamawiającego.
7. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy użyczone parowniki w terminie 30
dni po upływie terminu na jaki umowa została zawarta, w stanie niepogorszonym
wynikającego z normalnej eksploatacji.
§7
1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie
7 dni od daty ich stwierdzenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia uzasadnionych reklamacji Zamawiającego w
terminie 5 dni licząc od daty otrzymania reklamacji.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:
- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego
określonego w umowie terminu przydatności do użycia.
- dostarczenia towaru z opóźnieniem.
§8
1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w
zamówieniu, o którym mowa w § 5 pkt. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,1% wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości nie dostarczonego
towaru.
2. Taka sama kara będzie należna w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego
na wolny od wad w terminie określonym w § 7 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego
wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn będących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości nie wykonanej części umowy.
4. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar,
w przypadku niezapłacenia ich w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której
wartość przekracza zastrzeżone kary umowne.
§9
Zamawiający może odstąpić od umowy:
1/ na podstawie art.145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składając Wykonawcy
odpowiednie oświadczenie na piśmie,
2/ w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę,
§ 10
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności
przysługujących mu wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.
§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 12
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn.
zm.) i Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Załącznik nr 6 do SIWZ Pn-69/07 - wykaz dołączonych do oferty próbek
Warszawa, dnia ..................
Nazwa Firmy Składającej próbki:........................................................
.........................................................
.........................................................
Wykaz próbek:
Lp. Nazwa art. + rozmiar+ kolor
Nr katalogowy
producent
.....................................................
Podpis ++ pieczęć firmy
ilość